Anda di halaman 1dari 9

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK

NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH,


DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Mendefinisikan pendidikan, falsafah, dasar dan sistem.
ii. Membincangkan fungsi falsafah terhadap pendidikan.
iii. Membahaskan hubungkaitan di antara pendidikan dan pembangunan.
TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah,
dasar dan sistem pendidikan. Bincangkan fungsi falsafah terhadap perkembangan
pendidikan. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi
hubungannya dengan pembangunan?

1.0

Peta Minda

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


1.1

Pengertian
(a)

Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pendidikan
Syed
Mohd Pendidikan sebagai proses penitisan ilmu ke dalam diri insan. Definisi
Naquib Al-Attas
ini menjuruskan fungsi pendidikan ke arah mewujudkan insan yang
baik, iaitu insan yang melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, nilai dan
keterampilannya akan turut memajukan hati budi serta
memperkembangkan prinsip akauntabiliti yang teguh lagi utuh terhadap
Pencipta, alam, dan sesama manusia.

Rumusan anda tentang pendidikan:


Pendidikan sebagai proses yang berterusan untuk kemajuan individu seumur hidup. Ia juga
merupakan penyerapan pengetahuan dalam bentuk teori dan melakukan latihan dalam bentuk
praktis begi membentuk peribadi, watak dan mencungkil bakat yang terpendam.

Falsafah

Tokoh
Socrates
(469-399 SM)

Pengertian Falsafah
Menyatakan falsafah sebagai suatu usaha menyelidik bagi membentuk
pengetahuan yang murni untuk mencapai kebijaksanaan.

Plato
(427-347 SM)

Mendefinisikan falsafah sebagai usaha mengetahui segala yang ada


berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat
kebenaran.

Rumusan anda tentang falsafah:


Berdasarkan kepada beberapa pengertian falsafah yang dikemukakan dapat dirumuskan
bahawa falsafah sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia sendiri. Perkataan falsafah
boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas.
Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang
radikal, sistematik dan universal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran
dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(b)

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


(c)

Falsafah Pendidikan

Tokoh
A.F. Bonifacio

Pengertian Falsafah Pendidikan


Menurut A.F. Bonifacio (1980) mentakrifkan falsafah pendidikan
sebagai usaha-usaha untuk mengkaji dan menganalisis secara objektif
kepercayaan-kepercayaan kita sendiri terhadap pendidikan.

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:


Falsafah boleh ditakrifkan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap
perkara-perkara yang penting. Sehubungan ini, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai
satu usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara yang penting mengenai
pendidikan.

Dasar Pendidikan

Tokoh
Ahmad
D. Marimba

Pengertian Dasar Pendidikan


Bimbingan atau pimpinan secara sedar oleh pendidik terdapat
perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya
keperibadian yang utama.

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:


Dasar yang berkaitan dengan usaha melaksanakan falsafah pendidikan.

(e)

Sistem Pendidikan

Tokoh
Roger A. Kanfman

Pengertian Sistem Pendidikan


Suatu totalitas yang tersusun dari bahagian-bahagian yang bekerja
secara sendiri atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau
tujuan yang diinginkan berdasarkan keperluan

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:


Suatu keseluruhan yang memiliki bahagian-bahagian yang tersusun secara sistematik,
toleransi antara satu sama lain serta peduli terhadap kontek lingkungannya.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(d)

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


1.2

Hubungkait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem


pendidikan
Falsafah Pendidikan
A

FALSAFAH

Dasar Pendidikan
PENDIDIKAN
Sistem Pendidikan

C
Rajah 1.1: Hubungan falsafah, dasar dan sistem dalam pendidikan

A
Falsafah
Pendidikan

B
Dasar
Pendidikan

Merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan


pelbagai soalan dan dari pelbagai segii serta melihat
gambaran besar yang menyentuh persoalan itu, bukan
semata-mata dalam bingkai gambar yang kecil bagi
memenuhi tujuan sementara atau adhoc
Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau
panduan
terhadap
perkara-perkara
yang
berhubung kait dengan pendidikan.
Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah
berdasarkan falsafah pendidikan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah
ditetapkan juga, maka segala perancangan dalam
pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar,
pengisian program pendidikan, penentuan isi
kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan
kurikulum dan sebagainya akan berfokus dan
menuju ke arah yang sama.

Formulasi idea sebagai panduan untuk tindakan


melaksanakan Falsafah Pendidikan. Merupakan satu
dokumen yang menggambarkan aspirasi kerajaan dalam
menentukan hala tuju pendidikan negara. Dasar yang
telah digubal akan menjadi teras serta sumber rujukan
dalam setiap program
Dasar-dasar kawalan dalam pendidikan untuk
penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta
yang mengenakan syarat dan hukuman. Tujuan
utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah
untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan.
Dasar-dasar solusi dalam pendidikan yang
berkaitan dengan penyelesaian masalah yang

Contoh
Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan
(FPK)
Falsafah
Pendidikan
Guru (FPG)

Akta Pendidikan
(1961 & 1996)
Dasar 1 murid 1
sukan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Huraian

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan

C
Sistem
Pendidikan

Sistem pendidikan di Malaysia diselia oleh Kementerian


Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT)
Kementerian pendidikan Malaysia: Pendidikan
Malaysia boleh didapatkan dari sekolah
tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara
sendiri.
Sistem
pendidikan
dipusatkan
terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah
menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam
kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah
rendah dan sekolah menengah, sebaliknya
ditentukan oleh kementerian.
Kementerian
Pengajian
Tinggi:
Bertanggungjawab ke atas institusi pengajian
tinggi awam dan swasta

Yuran
pendidikan
percuma,
biasiswa,
PTPTN
Bahan
pengajaran
berasaskan IT
dan multimedia

Pendidikan
prasekolah,
pendidikan
rendah,
pendidikan
menengah,
pendidikan
sekolah kluster
kecemerlangan,
sekolah
berasrama
penuh
KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

memberi tumpuan kepada aspek sosial dan


ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana
bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul.
Dasar-dasar kebajikan dalam pendidikan iaitu
pendidikan
merupakan
perkhidmatan,
perkhidmatan pula merupakan kebajikan bagi
mengubah tahap keilmuan, kemahiran dan
kemanusian kepada tahap yang lebih tinggi.
Pendidikan dapat mengubah status individu dan
struktur sosial, ekonomi dan politik.
Dasar-dasar inovasi dalam pendidikan bertujuan
membawa pembaharuan dalam masyarakat
menerusi pendidikan.

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


1.3

Pengertian pembangunan
(a)

Definisi pembangunan

Tokoh
A. Sonny Keraf

Pengertian Pembangunan
Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat
demi kepentingan masyarakat

Todaro (1977)

Pembangunan melibatkan proses menyusun dan mengorientasi semula


sistem ekonomi dan sosial. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan
sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran,
bahkan juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur
pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan

Rumusan anda tentang pembangunan:


Segala upaya yang dilakukan dalam melakukan perubahan dengan tujuan membaiki dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan yang sempurna itu penting dalam
menerajui sebuah pembangunan negara. Kita tidak mahu semata-mata hanya menampilkan
peluang pekerjaan kepada bangsa lain. Kita mahu bangsa melayu itu sendiri memanfaatkan
ilmu pengetahuan dalam menjayakan projek yang ada seterusnya mengubah nasib hidup
mereka

Definisi Pembangunan Pendidikan

Tokoh
M.J. Langeveld

Pengertian Pembangunan Pendidikan


Usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar
bisa mandiri, akil-baligh, dan bertanggungjawab secara susila.
Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri, susila dan
tanggungjawab.

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:


Kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insaniah dan warisan sosial.

(c)

Definisi Pembangunan Insan/manusia

Tokoh
Pengertian Pembangunan Insan
Mahbub ul Haq Menjelaskan bahawa pembangunan manusia ialah pembangunan yang
(1995)
memusatkan manusia itu sendiri, iaitu manusia menjadi ejen
pembangunan dan sekaligus menjadi matlamat akhir kepada
pembangunan itu sendiri
Rumusan anda tentang pembangunan insan:
Pembangunan insan adalah cara atau kaedah untuk mengenal atau mengkategorikan
kemahiran dan kebolehan seseorang atau individu dalam sesuatu bidang terutamanya dalam
memberi sumbangan kepada pembangunan negara.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(b)

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


1.3

Implikasi falsafah terhadap pendidikan.

Perubahan pendidikan sekolah


adalah selaras dengan cita-cita
dan mewujudkan falsafah
pendidikan kebangsaan iaitu
perubahan sukatan pelajaran.
Penerapan nilai-nilai murni
dalam semua mata pelajaran
orientasi pendidikan dan alam
pelajaran
Mewujudkan insan yang
seimbang dan harmoni dari
segi intelek,rohani,emosi,
dan berakhlak mulia serta
memberi sumbangan
Arah/ terhadap keharmonian dan
Hala
kemakmuran masyarakat
tuju
dan negara

Makna

Proses

Pembaikan
Untuk menentukan haluan,asas dan
inspirasi kepada usaha dan rancangan
dalam memajukan bidang pendidikan
maka falsafah pendidikan
kebangsaan telah digubal

Hasil
Membangunkan pendidikan ialah
dan pembangunan modal insan
kerana kerajaan memerlukan
kepkaran hasil daripada sistem
pendidikn untuk membawa
Negara kearah Negara maju
menjelang tahun 2020

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Kerajaan menjadikan
falsafah pendidikan
kebangsaan sebagai
panduan utama dalam
memajukan sistem
pendidikan malaysia

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


1.4

Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia


PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas)

PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Faktor-faktor Pendidikan
i) Kognitif: Berfikiran secara abstrak dengan melakukan
penaakulan yang saintifik. Contohnya, mempunyai kematangan
dalam membuat sesuatu perkara.

Aspek Pembangunan
Modal insan aspek
kognitif

ii) Afektif: Suatu perkara yang dilakukan dengan berkesan di atas Modal
kejadian yang berlaku. Contohnya, melakukan perubahan afektif
daripada suatu yang buruk kepada yang lebih baik

insan

aspek

iii) Psikomtor: Kemahiran dalam sesuatu perkara yang dapat Modal insan
ditonjolkan yang baik untuk diri. Contohnya, kemahiran seorang psikomotor
lelaki dalam perlawanan bola sepak yang boleh mengembangkan
bakatnya.

aspek

v) Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Sosial


Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada
amalan sikap toleransi, bekerjasama dan hormat-menghormati
antara satu sama lain. Sikap yang positif ini adalah amat penting
dalam usaha mencapai perpaduan kaum yang merupakan kriteria
yang paling penting untuk mewujudkan keadaan sosial yang
stabil.
vi) Falsafah Pendidikan Negara digubah berlandaskan kepada Politik
ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen
rasmi seperti Laporan Pendidikan, Rancangan Malaysia dan
Rukun Negara. Di dalam usaha membentuk ideologi negara,
pengaruh politik memainkan peranan penting dalam penentuan
dasar pendidikan negara. Sehubungan ini, matlamat pencapaian
perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas dalam penggubalan
Falsafah Pendidikan Negara.
vii) Agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Moral / agama
Di samping itu, Agama Kristan, Agama Budha, Agama Hindu
dan sebagainya juga bebas dianuti mengikut undang-undang
negara. Agama-agama ini, khasnya agama Islam merupakan
faktor-faktor yang penting sebagai pertimbangan asas dalam

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iv) Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran Ekonomi


dapat membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan
meningkatkan daya pengeluarannya. Cita-cita memperkembang
ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu matlamat pendidikan
negara yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan


proses penggubalan Falsafah Pendidikan Negara
viii) Warganegara yang berketerampilan dan berilmu Alam sekitar
pengetahuan dapat direalisasikan andainya diberi pendedahan
awal tentang kepentingan ilmu semasa di sekolah lagi. Oleh itu,
sistem pendidikan di Malaysia perlu merangkumi aspek sejagat
yang boleh melahirkan warganegara yang bertaraf antarabangsa
setaraf dengan negara maju yang lain.

Pengaruh pembangunan terhadap perkembangan pendidikan


PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bebas)

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bersandar)

Faktor-faktor Pembangunan
i) Pembangunan fasiliti dan
prasarana

Aspek Pendidikan
Menambahbaik fasiliti dan prasarana di sekolah bagi
kemudahan komuniti sekolah serta dapat mengurangkan
karenah birokrasi dalam pentadbiran.

ii) Pembangunan dari segi


sosialisasi masyarakat yang terdiri
daripada pelbagai kaum menjurus
kea rah perpaduan

Masyarakat dapat bekerjasama dalam memartabatkan


sistem pendidikan tanpa mengira kaum dan agama
contohnya pembelajaran koorperatif dilaksanakan dalam
bilik darjah.

iii) Pembangunan ekonomi

Menyediakan peruntukan atau sumbangan khusus untuk


meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia.

iv) Tenaga kerja yang


berketerampilan

Membantu meningkatkan modal insan

v) Mampu letakkan diri untuk


bersaing di dalam setiap sektor dan
mencipta peluang baru

Melahirkan masyarakat yang berkeyakinan dan berdaya


saing

vi) Melahirkan masyarakat yang


kreatif dan inovatif

Melahirkan masyarakat yang berfikiran kreatif dan kritis


serta mampu untuk berdikari

vii) Masyarakat yang demokrasi

Mewujudkan sistem pentadbiran yang mantap dalam


pendidikan

viii) Mampu menerima perkara


baru dengan mudah

Masyarakat yang berfikiran terbuka dan bersedia


menerima pendapat serta idea baru untuk memajukan
diri seterusnya memantapkan pembangunan pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.5

Anda mungkin juga menyukai