Anda di halaman 1dari 22

800225-08-5216001

SBFS 1103

1.0 Pengenalan
PEKERJA BERKUALITI DAN BERKEMAHIRAN TUNJANG KEJAYAAN
Pekerja berkemahiran tinggi dan berkualiti adalah aset yang paling berharga, keupayaan untuk
membentuk dan mengekalkan mereka adalah kunci utama kejayaan masa depan syarikat. Dalam
dunia perniagaan, ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk mendengar kenyataan seperti diatas.
Pada Tenaga Nasional Berhad (TNB) kami percaya!. Dengan pengantarabangsaan dan pencarian
secara global bagi bakat dan kemahiran teknologi, TNB telah mengubah corak permikiran serta
cara seseorang bekerja dan sekaligus telah membawa suasana kerja baru kepada dunia korporat.
Perubahan demografi mewujudkan tenaga kerja yang lebih berkualiti dan mempunyai pelbagai
kemahiran berbanding sebelum ini. Bagi memastikan kelancaran pentadbiran disamping
memberikan pekhidmatan yang terbaik kepada pengguna, kami mewujudkan perancangan
tersendiri dan teliti bagi menjamin kualiti, bakat serta kemahiran setiap pekerja ditahap
maksimun dengan pemantauan dari Unit Pengurusan Modal Insan.

1.1

Peranan Modal Insan Dalam Organisasi

Modal insan adalah istilah ekonomi yang dicipta untuk merujuk kepada kemahiran
produktif dan pengetahuan teknikal pekerja. Ia termasuk pengetahuan individu,
kemahiran, kebolehan, nilai-nilai murni dan motivasi. Modal insan juga boleh di
definasikan sebagai kemahiran yang seseorang pekerja perolehi di tempat kerja, melalui
latihan dan pengalaman, yang mana boleh meningkatan nilai pekerja di dalam pasaran
(Investorwords.com, 2013). Pekerja perlu menggunakan kemahiran mereka untuk
mencapai visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi. Matlamat pengurusan modal
insan kami adalah untuk membentuk pengurus yang dapat menguruskan modal insan
secara sepadu dan memberikan penglibatan yang maksimun kepada syarikat. Mencari
pekerja yang berkualiti adalah sukar, mendidik pekerja supaya menjadi pekerja yang
berkualiti lebih sukar. Tetapi keuntungan daripada pelaburan ini, syarikat akan menikmati
produktiviti yang tinggi bagi meningkatkan keupayaan perniagaan. Salah satu cara yang
terbaik adalah pelaburan ilmu. Pekerja perlu didedahkan dengan segala ilmu berkaitan
pengurusan

agar

mereka

dapat

mengoptimakan

masa

yang

singkat

untuk

menyumbangkan produktiviti yang tinggi. Adalah menjadi tanggungjawab dan kemahiran


1

800225-08-5216001
SBFS 1103
yang perlu dimiliki bagi seorang pengurus modal insan agar mendidik pekerja untuk lebih
bermotivasi dan berkemahiran tinggi supaya syarikat dapat mencapai visi dan misi yang
ditetapkan.

Rajah 1.0 : Perancangan Modal Insan


Bagi TNB, cabaran merancang dan menguruskan modal insan tidak pernah mudah. Kami
perlu sentiasa lebih kreatif dalam membangun dan menguruskan modal insan agar lebih
bertepatan dengan kehendak dan hala tuju syarikat. Sila rujuk rajah 1.0 untuk keterangan
perancangan. Untuk lebih menarik minat membangun dan mengekalkan bakat yang
terbaik, kami mencipta satu organisasi yang berorientasikan modal insan secara sentrik
melibatkan pengelolaan dan pengurusan pekerja supaya mereka menjalankan setiap
urusan syarikat dengan menjurus kearah prestasi cemerlang demi pembangunan strategik
syarikat. Pengurus Pentadbiran Modal Insan mesti aktif, dinamik, kreatif dan mampan
supaya pengurusan tidak hanya memberikan reaksi terhadap persekirannya. Pengurusan
modal insan yang berjaya perlu mempunyai perancangan dan rangka kerja yang

800225-08-5216001
SBFS 1103
merangkumi semua aspek. Sebuah syarikat atau organisasi yang kukuh terletak pada
perancanganya yang sempurna dan berkesan.
Kuat Berdiri Pohon Kerana Akarnya, Kuat Akar Kerana Tanah
(Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2008).
Perumpamaan ini ditakrifkan sebagai kekuatan sebuah kerajaan kerana orang besarbesarnya, kekuatan orang besar-besar kerana rakyatnya yang bersatu padu ( Dewan
Bahasa Dan Pustaka, 2008). Begitulah perumpamaanya dengan perancangan modal insan
sesebuah syarikat. Salah satu tujuan perancangan telah dibuat untuk memantau programprogram bagi meningkatkan modal insan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan
pencapaian hala tuju organisasi di masa hadapan. Untuk melaksanakan dengan jayanya
dalam persekitaran yang sukar ini, pengurus harus menjana cara baru untuk berfikir, yang
membuatkan modal insan di tengah-tengah strategi perniagaan. Penting untuk membina
organisasi yang berupaya menyokong inovasi, kerjasama. Pembelajaran yang berterusan
penting untuk berjaya dalam persekitaran yang kompleks dan pantas berubah ini.
Sejajar dengan misi Unit Pengurusan Modal Insan, di mana tumpuan kejayaan bukan
sahaja ke atas keputusan kewangan. Setiap masalah yang membabitkan kakitangan atau
pekerja perlu ditangani dengan sebaik mungkin oleh pengurus. Oleh itu penulisan ini
akan membentangkan analisa bagi mengenalpasti permasalahan yang harus dihadapi oleh
pengurus, cadangan dan cara penyelesaianya yang harus diselesaikan mengunakan
kaedah dan strategi penyelesaian masalah yang sewajarnya. Serta cara perlaksaan dan
permantauan yang berterusan demi memastikan mutu kerja dan kemahiran terarah bagi
mencapai kualiti cemerlang seperti yang di inginkan oleh syarikat.

2.0

Analisa Situasi

800225-08-5216001
SBFS 1103
Tiada masalah tanpa penyelesaiannya. Kita harus mengkaji dan meneliti, sebagaimana setiap
penyakit mempunyai penawarnya. Begitu juga dengan masalah, disebalik setiap masalah ada
peluang untuk penambahbaikan dan pengajaran.
2.1

Masalah sebagai peluang.

Dengan berfikir secara luar dari kotak, seseorang itu boleh melihat masalah sebagai
peluang, iaitu peluang bagi membuka cara baharu melihat dan bertindakbalas terhadap
kesukaran yang dihadapi. Dilihat dari perspektif ini, masalah-masalah tidak semestinya
terhasil dari faktor luaran atau dipersepsikan sebagai negatif. Anjakan paradigma ini
membawa kepada satu perspektif baharu atau kesedaran tentang masalah tersebut.
Peluang-peluang baharu bagi pembaikan akan memanfaatkan anda. Peluang peluang ini
mewujudkan cabaran-cabaran yang memerlukan penyelesaian dari anda. Merujuk kepada
masalah yang nyatakan pada tugasan kali ini, satu analisa telah dirangka bagi setiap
permasalahan yang dihadapi oleh setiap pekerja, kelebihan dan potensi pekerja
dikenalpasti, setiap kelemahan perlu diperbaiki.

2.2.

800225-08-5216001
Mengenalpasti Masalah Dan Punca
2.21

SBFS 1103

Profile A

Menggunakan rajah tulang ikan atau ishikawa rujuk pada rajah 2.1, kami dapat mengenalpasti dan menyenaraikan
kemungkinan dan punca permasalahan beliau.

Rajah 2.1 Rajah Tulang Ikan bagi Profile A

800225-08-5216001
2.22- Profil B

SBFS 1103

Menggunakan rajah tulang ikan atau ishikawa rujuk pada rajah 2.2, kami dapat mengenalpasti dan menyenaraikan
kemungkinan dan punca permasalahan beliau.

Rajah 2.22 Rajah Tulang Ikan bagi Profile B

2.23- Profil C

800225-08-5216001
SBFS 1103
Menggunakan rajah tulang ikan atau ishikawa rujuk pada rajah 2.3, kami dapat mengenalpasti dan menyenaraikan
kemungkinan dan punca permasalahan beliau.

Rajah 2.3 Rajah Tulang Ikan bagi Profile C

800225-08-5216001
3.0

SBFS 1103

Cadangan Penyelesaian
Apabila pengurusan menghadapi masalah, satu penyelesaian berkesan bagi masalah boleh dibentuk
melalui langkah-langkah berikut:

Rajah 3.0 Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan

800225-08-5216001
3.1Meneroka Masalah Dan Membina Matlamat Realistik

SBFS 1103

3.1a Profile A,B & C


Masalah
Merasa terpinggir dan diri tidak dihargai.
Masih memegang jawatan yang sama
Gaji tidak memadai dengan bebanan
Tiada pembantu rakan sekerja
Tidak selesa bekerja secara berpasukan
Tekanan

Masalah
Kurang jelas dengan tugas
Bebanan kerja
Tekanan
Tidak memahami prosidur kerja

Ruang kerja tidak selesa dan kurang lengkap

Rakan sekerja tidak sehaluan


Tidak berminat dengan jawatan dan tugas

Punca
Tiada penghargaan diatas jasa dan
sumbangan beliau
Tiada haluan kerjaya
Tidak menjawat jawatan yang
sesuai
Tidak dilatih untuk berkerja
secara berpasukan
Bebanan kerja tinggi

Punca
Tiada senarai tugas
Semua kerja di serahkan kepada
beliau
Tiada pengurusan kerja
Tiada mentor untuk memberikan
penerangan dan perhatian
Perlu berkongsi perkakasan
pejabat seperti komputer dan
ruang kerja
Cemburu dengan kebolehan dan
kemahiran
Tiada perancangan teliti

Peranan
Pengurusan Bakat

Matlamat

Profile

Diiktiraf Menjadi pakar


dan tenaga pengajar

Pembangunan

Profile

untuk syarikat.

A
Latihan
Perjawatan dan Latihan

Peranan

Dianugerahlan Tokoh
Pekerja Cemerlang

Matlamat

Profile
Profile

Menguntungkan syarikat
Perjawatan
Latihan & Pembangunan
Perjawatan & Pembangunan

dengan membangunkan
perisian dan teknologi
baru dengan kemahiran
ICT yang beliau miliki
Diiktiraf Menjadi pakar

Pembangunan

dan tenaga pengajar


untuk syarikat.

Latihan
Perjawatan & Pengurusan

800225-08-5216001

SBFS 1103
Bakat

Masalah
Tiada matlamat hidup
Gaji rendah
Tidak selesa bekerja secara berpasukan
Suka memilih kerja

Punca
Terlalu menurut kata hati
Tidak menjawat jawatan yang

Latihan

sesuai
Lebih gemar berseorangan
Mahu jawatan yang setaraf

Latihan

dengan kelayakan
Bebanan kerja dilakukan

Cepat bosan dan tertekan


Tidak boleh berada disatu bahagian yang

sendirian
Sikap semulajadi yang sentiasa

sama dalam tempoh masa yang panjang


Masalah rakan sekerja dan orang atasan

inginkan cabaran baru


Tidak suka diarah

Peranan

Matlamat

Profile

Pembangunan

Pengurusan bakat
Latihan & perjawatan

Menjadi beliau seorang

Profile

pekerja contoh dan multi

skilled

Latihan & Pembangunan


Latihan & Pembangunan

3.2 Dapatkan Idea Dan Pilih Idea


3.2 a-Profile A
Idea

Pilih

Berikan latihan berbentuk motivasi dan team buiding


Menghantar pekerja untuk melanjutkan pelajaran dengan biasiswa penuh

Lakukan perubahan keatas skim gaji

Berikan jawatan yang bersesuai dengan kelayakan apabila tamat belajar


Adakan sistem pelapis atau pairing untuk satu jawatan
Berikan latihan berbentuk motivasi dan team building
Luluskan perletakkan jawatan beliau
Anugerah Khidmat setia dan Pekerja Cemerlang

10

800225-08-5216001

SBFS 1103

3.2b - Profile B
Idea
Wujudkan sistem mentor dan mentee untuk kakitangan baru
Perancangan latihan melibatkan TNA/TNI yang teliti

Pilih

untuk

kemahiran
Berikan latihan berbentuk motivasi dan team building
Tukarkan bahagian
Sediakan satu tugasan khas untuk melatih penumpuan dan minat terhadap
kerja
Biarkan beliau sendiri menyesuaikan diri mengikut peredaran masa
Peralatan dan ruang kerja yang kondusif di sediakan
Memberikan maklumat tentang haluan kerjaya

3.2c - Profile C
Idea

Pilih
11

800225-08-5216001
Mengadakan job rotation setiap 2 tahun
Berikan latihan berbentuk motivasi dan team building
Memberikan maklumat tentang haluan kerjaya
Berikan kaunseling
Sediakan tugas khas jangka masa pendek untuk melatih penumpuan

SBFS 1103

dan minat terhadap kerja

12

800225-08-5216001
3.3 Implementasi Rancangan & Tindakan , Nilai dan Tindakan Susulan

SBFS 1103

3.3a Profile A
Idea
Menghantar pekerja untuk melanjutkan

Tawarkan

pelajaran

melanjutkan pelajaran

sepenuh

masa

dengan

Rancangan
skim tajaan penuh

bagi

Penilaian
kesemasa

biasiswa syarikat.

Penilaian
akan dilakukan
untuk

dari

meihatkan

masa

Tindakan Susulan
Sediakan surat aku janji

tahap

mengikat

kesungguhan beliau belajar.

perkhidmatan

bagi
beliau

untuk terus setia bersama syarikatBonded sekiranay beliau bersetuju

jawatan

baru

akan

dari

dengan tawaran yang diberikan


Anugerahkan Tokoh Pekerja untuk

tahap

menghargai jasa dan sumbangan

Wujudkan

bagi

Penilaian

kelayakan apabila tamat belajar

menempatkan beliau, seperti specialist

kesemasa

atau pakar yang mana beliau merupakan

keberkesanan latihan yang beliau jalankan

beliau.

Adakan sistem pelapis atau pairing

tempat rujukan dan pengajar


Setiap pekerja perlu dilatih bekerja secara

dan kendalikan
Cara ini amat praktikal kerana sekiranya

Perlukan sistem ini kepada setiap

untuk satu jawatan

pasangan, pengetahuan yang sama dan

sekiranya apa-apa masalah terjadi kepada

eksekutif

kemahiran yang sama untuk menjadi

salah seorang pekerja. Syarikat masih

sandaran atau backup sekiranya terjadi

mempunyai pelapis yang berkemahiran

sesuatu keatas salah seorang pekerja

sama.syarikat tidak perlu mengeluarkan

untuk

dilakukan

masa

Berikan jawatan yang bersesuai dengan

melihatkan

belanja yang besar untuk melatih dan


Berikan latihan berbentuk motivasi dan

Jalankan latihan yang boleh membentuk

mengambil pekerja baru.


Semangat kerja berpasukanakan terbentuk

Aktiviti

team building

semangat kerja berpasukan, latihan yang

dan pekerja mulai sedar dan memahami

setahun

Wujudkan skim Anugerah Khidmat

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani


Hadiahkan wang atau pingat demi

kelebihan berkeja secara kumpulan.


Pekerja lebih rasa dihargai dan ingin

semangat bekerja.
Sentiasa melakukan survey untuk

setia kepada pekerja yang berkhidmat

menghargai jasa dan sumbangan pekerja

berbakti dengan setia kepada syarikat

memuaskan hati pekerja yang telah

10 tahun keatas

akan
untuk

dijalankan

sekali

membangunkan

lama berkhidmat

3.3b Profile B
13

800225-08-5216001
Idea

Wujudkan sistem mentor dan


mentee untuk kakitangan baru

SBFS 1103

Rancangan

Penilaian

Tindakan Susulan
Laporan dari masa ke semasa untuk

Setiap jawatan perlu memiliki mentor dan

Setiap pekerjaan diatur dengan berkesan.

memantau aktiviti mentor ke atas

mentee bagi menjalankan tugas dan perlu

Tidak akan ada lagi istilah tidak dapat

mentee. Mentee perlu menjalani

bekerja dibawah selenggaraan mentor

menyesuaikan diri.

satu sesi temubual untuk mengukur


tahap kemahiran beliau

Perancangan latihan melibatkan


TNA/TNI

yang

teliti

untuk

kemahiran

Berikan

Penyelia perlu menyenaraikan tajuk tajuk latihan


yang bersesuai dengan beliau kepada pihak
latihan. Satu perancangan sepanjang tahun akan
dinilai.

latihan

berbentuk

motivasi dan team building

Jalankan

latihan

semangat

kerja

yang

boleh

berpasukan,

membentuk
latihan

yang

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani

Penilaian sebelum dan selepas latihan. Jika


menunjukan peningkatan dari segi kerja
dan

kemahiran

pekerja

itu

berjaya

mengaplikasikan latihan yang diberikan.


Jika sebaliknya lakukan latiahn lagi.
Semangat
kerja
berpasukan
akan
terbentuk dan pekerja mulai sedar dan
memahami

kelebihan

berkeja

secara

Pihak latihan perlu meniliti dan


sentiasa

berkomunikasi

penyelia

untuk

dengan

pembangunan

kemahiran.
Aktiviti
setahun

akan

dijalankan

untuk

sekali

membangunkan

semangat bekerja.

Sediakan satu tugasan khas untuk

Berikan satu Special task force untuk beliau,

kumpulan
Pekerja akan dapat menjalankan kerja

melatih penumpuan dan minat

letakkan dateline dan pantau. Fokus kerja hanya

dengan selesa kerana minat dan fokus

mewajibkan beliau bekerja secara

terhadap kerja
Peralatan dan ruang kerja yang

kepada projek ini.


Pengubahsuai dilakukan. Perlatan komputer dan

terarah.
Pekerja

berkumpulan.
Sediakan ruang

kondusif di sediakan

perabot di susun atur dalam susasana baru.

bersemangat baru untuk menjalankan tugas

pekerja lepaskan lelah dan tekanan

Memberikan maklumat tentang

Dinding dicat untuk menambah kesegaran.


Sediakan perancangan berbentuk latihan

Haluan kerjaya akan lebih terarah. Latihan

seperti vending massage chair.


Lakukan penilai berperingkat keatas

haluan kerjaya

mandatori yang perlu dihadiri oleh semua

yang

pekerja untuk melayakkan kenaikan

kakitangan

pangkat.

akan

tepat

berasa

berdasarkan

selesa

jawatan

dan

dan

Sediakan task force baru yang

riadah

untuk

pangkat. Penilaian sebelum dan


selepas latihan

3.3c Profile c
Mengadakan
tahun

Idea
job rotation setiap 2

Rancangan
Membuat pusingan kerja agar pekerja

Penilaian
Kemahiran kerja dan pengalaman akan

Tindakan Susulan
Perlukan pemantauan dari

menjadi serba boleh dan tidak bosan

bertambah

prestasi kerja

dan

pelbagai

kerja

boleh

14

segi

800225-08-5216001

SBFS 1103

Berikan latihan berbentuk motivasi dan

dengan kerja yang sama.


Jalankan latihan yang boleh membentuk

dilakukan
Semangat kerja berpasukanakan terbentuk

Aktiviti

team building

semangat kerja berpasukan, latihan yang

dan pekerja mulai sedar dan memahami

setahun

Memberikan maklumat tentang haluan

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani


Sediakan perancangan berbentuk latihan

kelebihan berkeja secara kumpulan


Haluan kerjaya akan lebih terarah. Latihan

semangat bekerja.
Lakukan penilai berperingkat keatas

kerjaya

mandatori yang perlu dihadiri oleh semua

yang

pekerja untuk melayakkan kenaikan

kakitangan

pangkat.

pangkat. Penilaian sebelum dan

Adakan sesi kaunseling bagi membimbing

Pekerja akan lebih berkeyakinan dan

selepas latihan
Kaji dan selidik masalah beliau

dan menolong masalah beliau

memendan perasaan

adakah boleh ditangani dengan cara

Berikan kaunseling

tepat

berdasarkan

jawatan

dan

akan

dijalankan

untuk

sekali

membangunkan

mudah atas kritikal


Sediakan tugas khas jangka masa
pendek untuk melatih penumpuan dan
minat terhadap kerja

Berikan satu Special task force untuk


beliau, letakkan dateline dan pantau. Fokus
kerja hanya kepada projek ini.

Pekerja akan dapat menjalankan kerja


dengan selesa kerana minat dan fokus
terarah. Tiada lagi alasan untuk mecari
kerja baru.

Sediakan task force baru yang


memerlukan jangka masa panjang
untuk menyiapkan nya.

15

4.0

800225-08-5216001
Implementasi Rancangan & Tindakan , Nilai

SBFS 1103

4.1 Profile A
Rancangan & Tindakan

Peranan

Untuk menghalang perletakkan jawatan beliau. Syarikat menawarkan skim tajaan


penuh bagi melanjutkan sepenuh masa demi meningkatkan kelayakan dan masa
depan beliau. Syarikat mensyarat kan beliau mestilah terus berkerja dengan TNB
dan tidak boleh berhenti kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Wujudkan jawatan baru apabila beliau menamatkan pelajaran bagi

Pembangunan

Perjawatan

menempatkan beliau, seperti specialist atau pakar yang mana beliau

Penilaian
Penilaian akan dilakukan dari masa kesemasa untuk meihatkan
tahap kesungguhan beliau belajar. Sekiranya menunjukan minat
insentif dalam bentuk peralatan komputer akan diberikan untuk
kemudahan pelajaran.
Penilaian akan dilakukan dari masa kesemasa untuk melihatkan
tahap keberkesanan latihan yang beliau jalankan dan kendalikan

merupakan tempat rujukan dan pengajar


Setiap pekerja perlu dilatih bekerja secara pasangan, pengetahuan yang sama

Latihan &

Cara ini amat praktikal kerana sekiranya sekiranya apa-apa masalah

dan kemahiran yang sama untuk menjadi sandaran atau backup sekiranya

Pembangunan

terjadi kepada salah seorang pekerja. Syarikat masih mempunyai

terjadi sesuatu keatas salah seorang pekerja


Jalankan latihan yang boleh membentuk semangat kerja berpasukan, latihan yang

pelapis yang berkemahiran sama.syarikat tidak perlu mengeluarkan


Latihan

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani seperti Team Building, kem Bina Semangat

belanja yang besar untuk melatih dan mengambil pekerja baru.


Semangat kerja berpasukan akan terbentuk dan pekerja mulai sedar
dan memahami kelebihan berkeja secara kumpulan

dan motivasi
Wujudkan anugerah khidmat setia. Hadiahkan wang atau pingat demi

Bakat &

menghargai jasa dan sumbangan pekerja yang telah berkhidmatan melebihi

pembanguan

Pekerja akan rasa dihargai dan ingin berbakti dengan setia kepada
syarikat.

sepuluh tahun, 20 dan 25 tahun.


Disamping itu anugerahkan juga tokoh pekerja cemerlang yang dipilih oleh
pengurus dan rakan sekerja kepada pekerja berprestasi tinggi.

4.2 Profile B
Rancangan
Setiap jawatan perlu memiliki mentor dan mentee bagi menjalankan tugas dan

Peranan
Latihan
dan

Penilaian
Tidak akan ada lagi istilah tidak dapat menyesuaikan diri. Setiap

16

800225-08-5216001

SBFS 1103

perlu bekerja seiring. Skim ini dijalankan sewaktu bermulanya lapor diri
kakitangan baru. Nama mentor telah dikenalpasti dan dikenalkan kepada pekerja
baru. Pekerja akan dilatih oleh mentor dan laporan mingguan perlu dihantar ke

pekerja diatur dengan berkesan. Laporan dari masa ke semasa


pembangunan

pihak latihan dan pembangunan


Penyelia perlu menyenaraikan tajuk tajuk latihan yang bersesuai dengan beliau
kepada pihak latihan. Satu perancangan sepanjang tahun akan dinilai dan di atur
oleh pihak latihan bagi memastikan pekerja dihantar untuk latihan demi
kemahiran
Jalankan latihan yang boleh membentuk semangat kerja berpasukan, latihan yang

untuk memantau aktiviti mentor ke atas mentee. Mentee perlu


menjalani satu sesi temubual untuk mengukur tahap kemahiran
beliau
Penilaian

Latihan

Latihan

sebelum

dan

selepas

peningkatan dari segi kerja dan

latihan.

Jika

menunjukan

kemahiran pekerja itu berjaya

mengaplikasikan latihan yang diberikan. Jika sebaliknya lakukan


latiahn lagi.
Semangat kerja berpasukan akan terbentuk dan pekerja mulai sedar

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani seperti Team Building, kem Bina Semangat

dan memahami kelebihan berkeja secara kumpulan

dan motivasi
Berikan satu Special task force untuk beliau, letakkan dateline dan pantau.

Pekerja akan dapat menjalankan kerja dengan selesa kerana minat

Fokus kerja hanya kepada projek ini. Ini Beliau perlu membuatkan satu

Bakatdan

dan fokus terarah. Anugerahkan pekerja sebagai pekerja contoh

pembaharuan atau invention untuk syarikat menggunakan kemahiran ICT

pembangunan

kerana telah menyumbang idea dan kemahiran

yang ada bagi menguntung kan syarikat.


Pengubahsuai dilakukan. Perlatan komputer dan perabot di susun atur dalam
susasana baru. Dinding dicat untuk menambah kesegaran.

Pekerja mejadi selesa dan bersemangat baru untuk menjalankan


Pembangunan

tugas. Untuk penambahbaikan sediakan

ruang

riadah untuk

pekerja lepaskan lelah dan tekanan seperti vending massage chair.

Sediakan perancangan berbentuk latihan mandatori yang perlu dihadiri oleh

Semestinya setiap syarikat mengaplikasi cara berikut.


Haluan kerjaya akan terarah .Lakukan penilai berperingkat keatas

semua kakitangan. Diasingkan mengikut bahagian, jawatan atau gred .

pekerja untuk melayakkan kenaikan pangkat. Setiap kali latihan

Perancangan ini wajib dijalankan dalm tempoh masa 5 tahun untuk melayakan

Latihan

dijalankan ,peperiksaan akan diberi. Pekerja yang gagal perlu

beliau menjadi mahir. TNB mewujudkan Institut Latihan sendiri untuk melatih

mengulangi latihan. Penilaian sebelum dan selepas latihan dijalan

pekerja.

di pejabat oleh penyelia.

17

800225-08-5216001

SBFS 1103

4.3 Profile C
Rancangan

Peranan

Penilaian

Membuat pusingan kerja agar pekerja menjadi serba boleh dan tidak bosan

Perjawatan

Kemahiran kerja dan pengalaman akan bertambah . Pelbagai kerja

dengan kerja yang sama. Setiap perubahan di pantau oleh mentor dan laporan

Dan Bakat

boleh

perlu dihantar ke unit pembangunan


Jalankan latihan yang boleh membentuk semangat kerja berpasukan, latihan yang

dilakukan.

Penilai

prestasi

akan

menentukan

tahap

kemahiram pekerja. Pekerja yang menunjukan prestasi cemerlang


Latihan

dianugerahkan pekerja contoh dan multi skilled


Semangat kerja berpasukan akan terbentuk dan pekerja mulai sedar

melibatkan aktiviti fizikal dan rohani seperti Team Building, kem Bina Semangat

dan memahami kelebihan berkeja secara kumpulan

dan motivasi
Sediakan perancangan berbentuk latihan mandatori yang perlu dihadiri oleh

Haluan kerjaya akan terarah .Lakukan penilai berperingkat keatas

semua kakitangan. Diasingkan mengikut bahagian, jawatan atau gred .

pekerja untuk melayakkan kenaikan pangkat. Setiap kali latihan

Perancangan ini wajib dijalankan dalm tempoh masa 5 tahun untuk melayakan

Latihan

beliau menjadi mahir. TNB mewujudkan Institut Latihan sendiri untuk melatih
pekerja.
Adakan sesi kaunseling bagi membimbing dan menolong masalah beliau. Kaji

mengulangi latihan. Penilaian sebelum dan selepas latihan dijalan


Pembangunan

dan selidik apalah punca masalah beliau gemar bertukar kerja atau mempunyai

kemahiran dan kesunguhan beliau dalam kerja berikut.

di pejabat oleh penyelia.


Pekerja akan lebih berkeyakinan dan merasakn syarikat mengambil
berat tetang situasi beliau.

masalah peribadi.
Berikan satu Special task force jangka pendek untuk beliau, letakkan
dateline dan pantau. Fokus kerja hanya kepada projek ini. Pantau

dijalankan ,peperiksaan akan diberi. Pekerja yang gagal perlu

Pembangunan

Pekerja akan dapat menjalankan kerja dengan selesa kerana minat


dan fokus terarah. Tiada lagi alasan untuk mecari kerja baru.

18

800225-08-5216001

SBFS 1103

5. 0 Tindakan Susulan
5.1 Profile A
Berdasarkan rajah Profile A diatas, masalah, punca, matlamat, cadangan dan rancangan telah
dikenalpasti bagi pekerja ini. Pembangunan dan Pengurusan Modal Insan khasnya perlu mengambil
jalan penyelesaian dengan melakukan langkah diatas sekiranya syarikat masih memerlukan
perkhidmatan beliau . Perbincangan secara bersemuka dengan pekerja tersebut perlu memandangkan
beliau telah lama berbakti dan meyumbang tenaga kepada syarikat. Tawaran dijelaskan dengan
terperinci bagi menerangkan hasrat dan perancangan syarikat ke atas haluan kerja beliau. Dengan
penyediaan haluan kerja yang bersesuaian dengan kemahiran dan jawatan beliau, seolah memberikan
nafas baru bagi pekerja ini yang dahulunya ingin meneruskan perjalanan karier beliau dengan berada
di organisasi lain. Beliau ingin dihargai dan diletakkan ditempat yang setaraf dengan kemahiran dan
pengalaman beliau. Pada pandangan beliau matlamat hanya dapat dicapai dengan perletakan jawatan
dan mencuba nasib di tempat baru. Penjelasan dari pihak profile harus di ambil berat dan tidak boleh
diangap remeh. Berikan masa untuk beliau berfikir dan membuat keputusan. Jangan mengacam atau
memaksa beliau berfikir mengikut cara pengurusan. Sekiranya beliau menolak, terima kenyataan dan
pengurusan perlu mengambil pengajaran di atas sejarah beliau agar perkara ini tidak akan berulang
lagi keatas syarikat.Satu kerugian yang besar dan syarikat terpaksa melatih pekerja baru untuk
mengantikan tempat beliau.Undurkan kembali waktu buat seketika dan lihat apa yang syarikat
terlepas pandang keatas beliau, menurut pepatah manusia akan menghargai sesuatu apabila
kehilangan sesuatu. Kesetiaan beliau tidak dipeduli dan kebajikan beliau tidak di hargai. Wajarlah
kiranya beliau bertindak untuk meletakan jawatan. Justeru itu apabila

beliau sudi menerima

tawaran syarikat, lakukanlah seperti yang dirancangan dan jangan sesekali mengabaikan pengurusan
modal insan keatas pekerja seperti ini.
Kerbau Berpegang Pada Talinya, Manusia Berpegang Pada Janjinya.
(Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2008).

19

800225-08-5216001

SBFS 1103

5.2 Profile B
Berdasarkan rajah Profile B diatas, pekerja ini didapati bermalasah untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran dan suasana baru tempat kerja. TNB menghargai kebolehan dan kemahiran yang
dimiliki beliau sehingga bersetuju untuk mengambil beliau menjadi salah seorang kakitangan.
Masalah, punca, matlamat, cadangan dan rancangan telah dikenalpasti bagi pekerja ini. Pengurusan
Modal insan merasakan pekerja ini perlu diberi latihan bagi mengelakan perkara ini berluang.
Langkah-langkah diatas menyokong perancangan yang akan dijalankan keatas beliau. Beliau
merasakan terlalu banyak kerja yang harus ditanggung akibat dari kurang penjelasan kerja yang
berikan oleh pihak atasan. Tekanan akibat tiada pengurusan kerja menyebabkan beliau hilang minat
untuk bekerja. Beliau lebih suka menyendiri dari bergaul dengan rakan sekerja. Bakatnya perlu
diketengahkan agar beliau tidak berasa terpinggir dengan kakitangan senior yang lain. Ruang tempat
tempat kerja yang kondusif juga memainkan peranan untuk pekerja merasa selesa. Profile B
merasakan sebagai pekerja baru beliau perlu dibekalkan dengan peralatan kerja yang lengkap dan
bersesuaian. Motivasi dan latihan yang sewajarnya perlu diberikan oleh pengurusan modal insan
bagi menaikan semangat beliau untuk terus bekerja. Permauntan berterusan bagi memastikan pekerja
berkemahiran ini dapat mengekalkan jawatannya di syarikat. Perkerja berkualiti lahir dari modal
yang berjaya.
5.3 Profile C
Job Seeker boleh ditakrifkan sebagai pemburu kerja. Bertindak mencari pekerjaan kerana
pengangguran atau rasa tidak puas hati dengan kedudukan semasa. Matlamat mereka mencari kerja
biasanya untuk mendapatkan temu duga kerja dengan majikan yang boleh membayar upah atau gaji
yang lumayan (Wikipedia, 2013). Mereka sanggup bertukar-tukar kerja asalkan kepuasan diri
tercapai. Melihat kepada rajah Profile C dapat di jelaskan bahawa beliau mempunyai masalah untuk
menetapkan matlamat hidup yang sebenarnya. Sering memikirkan tentang kepuasan diri sehingga
mengabaikan nilai-nilai murni yang perlu seseorang pekerja miliki iaitu tanggungjawab dan
kesetiaan keatas syarikat. Ada baiknya juga beliau menimba ilmu dan pengalaman tetapi adakalanya
sikap bertukar- tukar kerja ini boleh mendatangkan masalah kepada rakan sekerja dan syarikat.
Kebanyakan Job Seeker ini terlalu demanding, dan cepat bosan apabila melakukan rutin harian yang
sama, walaupun pada asalnya menunjukkan minat dan semangat untuk berkerja. Oleh itu bahagian

20

800225-08-5216001

SBFS 1103

perjawatan perlu membuat keputusan yang teliti untuk menerima atau menolak permohonan Job Seeker
ini.Dengan berpandukan langkah-langkah perancangan dan matlamat diatas, andaian dibuat sekiranya
beliau diterima menjadi pekerja syarikat. Pengurusan Modal Insan mempuyai peranan dalam melatih,
mendidik dan membentuk kemahiran dan sahsiah pekerja. Pekerja yang bermasalah perlu dibimbang
dan tidak harus dibiarkan terus hanyut dengan masalah. Bagi mengendalikan masalah berikut, pihak
Pembangunan Sumber Manusia dan Pengurusan Modal Insan perlu berganding bahu bagi membentuk
perancangan bagi memastikan matmalat dan hala tuju syarikat tercapai sekiranya syarikat memerlukan
khidmat Profile ini. Pengurusan modal insan perlu merencanakan latihan sebelum dan semasa bekerja
kepada beliau untuk memastikan beliau sentiasa peka dan faham akan tujuan utama beliau diberikan
jawatan dan tanggungjawab ini.Pekerja sebegini jika dilatih secara betul syarikat akan dapat
menfaatkan kebolehan beliau. Hargai setiap jasa dan sumbangan pekerja yang dicurahkan untuk
syarikat
(4142 patah perkataan)

21

800225-08-5216001

SBFS 1103

6.0 Rujukan
Dewan Bahasa dan Pustaka (2008) Retrieve :July 7, 2013 from
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=besarnya&d=11
Dewan Bahasa dan Pustaka (2008) Retrieve :July 7, 2013 from http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?
k=kerbau&d=10
InvestorWord (2013) Retrieve :July 7, 2013 from
http://www.investorwords.com/2359/human_capital.html
Wikipedia (2013). Retrieve :July 7, 2013 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Job_hunting

22