Anda di halaman 1dari 41

PENDIDIKAN

DALAM
KONTEKS
PEMBANGUNA
N MODAL

1.

Menjelaskan konsep pendidikan, pembangunan


modal insan (PMI) dan hubungannya dgn visi/wawasan
negara.

2.
Membahaskan konsep stratifikasi sosial, mobiliti
sosial & hubungannya dgn. Pendidikan.
3.
Menghuraikan kaitan pendidikan & pembangunan
konsep pendidikan & PMI dlm konteks pend. di Malaysia.
4.

Menjelaskan Teori-teori pendidikan moden & Teori PMI.

5.

Mengupas isu/cabaran PMI & implikasinya.

1. Penyata Razak (1956) & Rahman Talib (1960).


2. Akta Pendidikan 1961
3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1987).
4. Akta Pendidikan 1996 Dasar Liberalisasi
pendidikan (Sufean Hussin, 2004) berhalatuju
pembentukan budaya ilmu dan PSH.
5. PIPP (2006-2010)
6. PPPM (2013-2025)

MSIA

WAWASA
N

NEGARA
MAJU/ DST/
BERPENDAPATAN
TINGGI

CABARAN
GLOBALISASI

DASAR DAN
PELAKSANAAN PMI
DLM ORGANISASI
PENDIDIKAN
KERAJAAN & SWASTA

BERJAYA ?

Modal insan
berkompetensi

tinggi &
bertaraf dunia

Pendidikan (?):
i. Merupakan suatu proses transmisi secara formal &
tidak formal ilmu pengetahuan, kemahiran & nilai yg
berlaku antara satu generasi kpd generasi yg lain
ataupun dlm generasi yg sama (Amir Hassan Dawi,
2009).
ii.
Proses penitisan ilmu pengetahuan, kemahiran &
nilai ke dalam diri manusia (Hassan Langgulung, 1987).

Di mana berlaku transmisi tersebut?

Institusi Pendidikan ?
Adalah struktur sosial yg
berperanan sebagai tempat transmisi ilmu
pengetahuan, kemahiran dan nilai tersebut.
Contoh:
Formal?
Tidak formal?

Zaman praindustri:
Golongan bangsawan, kaya & golongan agama -lebih
peluang & keupayaan mengakses pendidikan berkebolehan membaca.
*

* Rakyat biasa kebanyakan buta huruf sebab sukar


mendapat peluang belajar.
*

Kemahiran menulis & membaca tidak penting.

* Peluang pendidikan meluas - bila tercipta mesin cetak.

Zaman Revolusi perindustrian


(Awal Abad ke-19):
* Pekerjaan semakin kompleks - pengkhususan perlu kemahiran &
pengetahuan baru (ilmu warisan tidak cukup).

* Keperluan pendidikan semakin/mendadak penting.

Pendidikan formal-sekolah berkembang pesat (dari awal abad ke-19 hingga


awal Abad ke-20).

* Sek. Rendah & Menengah - Ditaja secara persendirian.


* Pendidikan Tinggi berkembang pesat-diusahakan oleh pihak kerajaan.
* Perkembangan pendidikan & disiplin sains menghasilkan perubahan
struktur & sistem sosial masyarakat.

(1) Teori berbentuk Makro:


Melihat perspektif pendidikan dari skop yang luas iaitu
menghubungkan pendidikan dgn keseluruhan masyarakat.
Ch.: Teori Fungsionalisme & Teori Konflik

(2) Teori berbentuk Mikro:


Melihat perspektif pendidikan dari skop yang lebih kecil
iaitu melihat kumpulan tertentu dalam masyarakat.
Ch.: Teori Interaksionisme

(1) Teori Fungsionalisme (Durkheim, 1956)


(a) Menganalisis/menghubungkan pendidikan/sekolah kpd.
Keperluan masyarakat.
Apakah fungsi-fungsi pendidikan utk masyarakat?
Apakah cara-cara utk memastikan keperluan dipenuhi supaya masyarakat
berfungsi?

(b) Masyarakat moden keperluan pelbagai kepakaran/tugas yang


saling memerlukan dan pengetahuan dapat meningkat
keberkesanan peranan.
(c) Konsensus perlu wujud berterusan supaya ikatan sosial &
perpaduan masyarakat dapat berjalan lancar (stabil).
(d) Sistem/ agen kawalan spt inst keluarga, undang-undang, dan
sistem pendidikan (spt kawalan disiplin sekolah) mengawal
kestabilan masyarakat.

(1) Teori Fungsionalisme ( sambungan)


(e) Masyarakat moden memerlukan pengkhususan dan
pendidikan (spt kurikulum sesuai) bagi menyediakan
individu sesuai dgn bidang pengkhususan (pekerjaan) spt
dikehendaki masyarakat utk capai stabil/maju.
(f) Melihat pendidikan lebih penting utk kepentingan
masyarakat- drp kepentingan pendidikan untuk
membentuk potensi & kebolehan individu (Pendidikan utk
masyarakat). (??)

(1) Teori Fungsionalisme ( sambungan)


(g) Semua murid mempunyai peluang yg sama utk mendapat
pendidikan di mana sistem pendidikan adalah utk semua.

* Sesiapa bekerja keras boleh memperoleh


sosial- kekayaan & status.

* Pendidikan sebagai alat mobiliti sosial.


* Faktor spt kelas sosial, kaum & gender tidak
mempunyai implikasi besar thd kejayaan (?).

mobiliti

(1) Teori Fungsionalisme ( sambungan)


(h) Teori ini menegaskan ketidaksamaan merupakan sifat semula
jadi masyarakat.

* Ketidaksamaan dapat diukur melalui ujian, pep. &


penggredan.

* Penggredan membantu menetapkan kedudukan pelajar kpd


peranan pekerjaan yg sesuai utk mereka (yg sedikit- doktor,
jurutera, peguam dan banyak diperlukan; banyak: operator
pengeluaran, kerani, pekerja binaan).

* Ketidaksamaan kekayaan & status dlm mayarakat dilihat


sebagai ketidaksamaan kepintaran (??).

(1) Teori Fungsionalisme ( sambungan)


(i) Dlm masyarakat moden- pengaruh tradisi & pegangan agama
semakin longgar menyebabkan terdapat individu yg hilang
pegangan/ arah kehidupan. Teori ini mencadang golongan ini
boleh diselamatkan melalui aplikasi prinsip pendidikan moral
di sekolah yg mempunyai 3 ciri:
* disiplin diri
* ikatan dlm kumpulan sosial
* autonomi diri

(2) Teori Konflik


Teori ini lebih memberi perhatian kpd masalah pendidikan dlm masyarakat moden.

Perbezaan dgn Teori Fungsionalisme:


Teori Fungsionalisme

Teori Konflik

Pendidikan moden utk


kesejahteraan masyarakat

Pendidikan moden
menimbulkan konflik (porakperanda) dlm masyarakat.

Pendidikan sebagai cara utk


mobiliti sosial

Pendidikan hanya mengekalkan


atau melebarkan lagi
ketaksamaan sosial

Persamaan: Kedua-dua teori melihat pendidikan sebagai alat


utk capai tujuan ekonomi masyarakat

(3) Teori Interaksionisme


Perspektif Teori ini memberi perhatian terhadap unsur-unsur interaksi antara
manusia dalam proses pendidikan.
* Manusia tidak pasif & menekankan interaksi sosial yg

membentuk realiti

masyarakat.
* Dlm interaksi sosial manusia memainkan peranan yg
mengikut situasi.

mereka pilih & sesuai

* Melihat organisasi sekolah mempengaruhi/ membentuk


masyarakat dan bukan sebaliknya.
Ch. Pelajar nakal tiada kaitan dgn l/belakang kelas
masyarakat.

realiti sosial/
sosial pelajar dlm

DEFINISI: Susun lapis secara hierarki, struktur masyarakat yg


menunjukkan perbezaan antara individu-individu ataupun
antara kumpulan-kumpulan yg secara umumnya berlaku dlm
semua masyarakat (Amir Hassan Dawi, 2010).
*
Akses kpd peluang (?) atau ganjaran (?) berbeza antara
orang/kumpulan yg berada pada lapisan/ strata yg berlainan.
*
Dua cara utk berada pada sesuatu lapisan (kedudukan
sosial) iaitu warisan (ch. Harta/ kekayaan dari keluarga &
capaian (ch. Menjawat pekerjaan tinggi dasil drp kejayaan dlm
pendidikan).

1. Stratifikasi sosial tradisional- bentuk piramid:

Raja

Pembesar

Rakyat

H a m b a

2. Stratifikasi sosial moden- bentuk intan:

Kelas atas

Kelas menengah
(atas & bawah)

Kelas pekerja
Kelas bawah

1.Kelas sosial yg lebih tinggi dianggap lebih baik drp

yg di bawahnya. ??
2. Thats why - Ahli masyarakat sentiasa bersaing utk
meningkatkan kedudukan kelas sosial masing2.
3. Mobiliti sosial boleh dicapai melalui warisan &
capaian (pendidikan, perniagaan, bakat &
perkahwinan).
4. Pendidikan paling menonjol membantu
meningkatkan kedudukan kelas sosial.

Isu:
Sejauh manakah pendidikan dapat
memberikan kesan/peluang yg saksama kpd
semua lapisan masyarakat ?, atau
Adakah pendidikan lebih memberikan
kelebihan kpd kelas sosial tertentu dlm
masyarakat?

1. Konsep modal insan bermaksud pendidikan, tahap


kemahiran serta kebolehan menyelesaikan masalah yg
membolehkan seseorang menjadi pekerja yg produktif
dlm ekonomi abad ke-21 (Hershberg, 1996).
2. Konsep modal insan kini diterima sebagai komponen
penting dlm faktor pembangunan ekonomi berasaskan
pengetahuan (Rahim & Khadijah, 2007).

3. Modal insan berminda kelas pertama adalah sumber


manusia yang menguasai ilmu pengetahuan & kemahiran
serta keupayaan intelektual yang meliputi sains, teknologi
dan keusahawanan serta mempunyai budaya dan sikap
progresif, etika dan moral yang tinggi (Juriah et al. 2006).
4. Modal insan berkualiti elemen paling kritikal dalam
mencapai misi Nasional & PMI akan dilaksanakan secara
holistik (RMK 10).
5. Konsep K-workers (pekerja berpengetahuan)
menggantikan konsep buruh sebagai kesan drp sistem
ekonomi baru yg berkembang menjadi K-economy.

6. Perubahan struktur & aktiviti ekonomi terkini


semakin menjurus kpd industri pembuatan dan
perkhidmatan yg berasaskan teknologi.
7. Ciri modal insan yg lebih luas - mencakupi aspek
keupayaan sosial dan mental yg disebut sebagai
kemahiran insaniah (soft/ generic skills)
(Jamaluddin et al. 2009)- ipta.
8. Konsep modal insan terus berkembang mencakupi
aspek psikologi pekerja spt konsep pekerjaan yg
bermakna, kepuasan kerja dan pencapaian (Amla
Mohd Salleh, 2010).

Teori Modal Insan (Human Capital Theory- Becker


1975)
*
Manusia merupakan modal yang jika pelaburan dibuat
terhadapnya akan menghasilkan pulangan
(perolehan).
*
Pelaburan yang dibuat ke atas manusia (buruh) akan
menghasilkan modal insan yang boleh meningkatkan
produktiviti.
*
Pekerja boleh meningkatkan produktiviti dengan
mempelajari kemahiran baru (di samping
mengukuhkan kemahiran sedia ada).
*
Kesan pelaburan modal insan akan meningkatkan
pendapatan dan kesan positif (?) terhadap gaya hidup
individu.

*
Aspek yang boleh meningkatkan produktivitiPendidikan, latihan, pengetahuan lain dan kesihatan.
*
Latihan (am/ khusus)/ pendidikan memberi kesan
peningkatan
pendapatan.
*
Latihan/pendidikan boleh meningkatkan kos pada
masa kini- sewaktu latihan, tetapi akan memberikan
pulangan pada masa depan dengan peningkatan
pendapatan berdasarkan umur (pulangan kpd negara ?).
*
Pulangan dari kos yang dilabur akan ditunjukkan
melalui peningkatan pendapatan dengan masa.

Kesihatan memberi kesan terhadap pendapatan. Jadi,


Pelaburan ke atas kesihatan boleh meningkatkan
produktiviti.
*
Pengetahuan lain seperti pengetahuan mengenai gaji,
harga, sistem ekonomi, sistem masyarakat dan nilai
juga merupakan pelaburan yang akan memberi
pulangan kepada individu.
*
Individu yang melabur untuk mendapatkan
pengetahuan seperti melalui pembacaan boleh
meningkatkan nilai diri mereka.

Untuk memperkembang potensi


diri, melengkapkan diri dgn
pelbagai kemahiran dan
membentuk ciri keperibadian &
perspektif hidup yg membolehkan
mereka berjaya dlm kehidupan
dan mampu memajukan lagi
negara di mata dunia (RMK KE-10).

Apakah ISU & Cabaran besar sistem pendidikan


di Malaysia ? - Utk merealisasikan Matlamat Pembangunan
modal insan (tadi), terutamanya dlm aspek:
(1)
Akses (ruang & peluang-membangun
potensi/bakat/kemahiran: prasekolah-SM), kualiti & ekuiti
pendidikan kpd setiap pelajar pelbagai l/belakang PPPM 20132025 (KPM 2012).

Akses- masih tiada prasekolah, kekangan jarak , SES


Kualiti- masih ketinggalan dgn negara maju pemikiran aras
tinggi rendah (PISA & TIMMS).

Ekuiti- Masih terdapat jurang anatara bandar & l/bandar.

2. Mengimbangi fokus pendidikan drp


berorientasikan
akademik &
peperiksaan kepada:
Vokasional/teknik & fokus kpd
pembinaan potensi pelajar secara
seimbang/ menyeluruh/ bersepadu
(Transformasi
pendidikan vokasionalAlimuddin 2011 & KPM 2012).

Sorotan literatur menunjukkan kurikulum sekolah masih


terlalu/sangat berorientasikan akademik & berfokus
peperiksaan.

Apa Implikasinya- jika pendidikan terlalu berorientasikan


akademik ?
Hanya golongan pelajar yg mempunyai orientasi minat &
kebolehan akademik shj yg berpeluang menunjukkan
kebolehan & bakat serta merasai kejayaan & menerima
pengiktirafan dlm sistem persekolahan (Amla 2010).

3. Sistem pendidikan yang dapat membina


perpaduan dalam kanak-kanak pelbagai
kaum/agama dan nilai/moral/jatidiri/
pembinaan negara bangsa.
*
*
*
*
*

SK, SJK (C & T), SA, DLL


SWAWASAN
RIMUP
keberhasilan & kemenjadian murid ?
Jatidiri murid ?

4. Stigma orientasi Vokasional Teknik (bukan

akademik)
*
*

*
*

Pendidikan teknik vokasional dianggap pengajian kelas dua


(Alimuddin 2011).
Ditumpukan pd peringkat sijil & diploma, kurang diperingkat
tinggi menggambar nilai bidang tersebut lebih rendah
berbanding akademik.
Senario di Msia sedang pesat berubah & giat dibangunkan,
contohi Negara Maju (lihat Jadual 1).
Transformasi pesat dalam pendidikan vokasional- Penubuhan
Kolej vokasional (ada isu ? lihat no 5)

Jadual 1:

Jumlah pelajar pendidikan vokasional di Malaysia


berbanding negara lain (Alimuddin, 2011)

Negara

Jumlah (%) pelajar yg mengikuti


pendidikan vokasional pada 2011

MALAYSIA

10

KOREA SELATAN

28

JERMAN

59

AUSTRALIA

62

BELANDA

68

THAILAND

41

INDONESIA

51

Sasaran Jumlah (%) pelajar yg


mengikuti pendidikan
vokasional pada 2013
20

5. Pembaharuan/ menaik taraf Pendidikan

Vokasional Teknik Penubuhan kojej


Vokasional/Teknik
*

Enrolmen pelajar- kesan kepada institusi-institusi/kolej


teknik vokasional lain seperti kolej komuniti, kemahiran
MARA dll, di mana sumber enrolmen pelajar adalah sama.

Tenaga pengajar terlatih- kurang

6. Golongan pelajar tidak minat akademik/


tidak layak & ingin ke menara ke IPT
*

Kajian: 20-30% berminat & berkemampuan.

Dikaitkan dgn masalah sosial, ponteng, berisiko.

Program Penyelesaian ? Kolej Vokasional, Kolej Komuniti &


pusat latihan kemahiran.

7. Kesedaran kerjaya pelajar rendah

Hanya 20% tahu hala tuju (Amla 2010).

80% sukar membuat keputusan kerja, tidak realistik,


mengikut tuntutan keluarga (Amla 2010).

Pendedahan maklumat terhad & kemiskinan/pengabaian


keluarga sukar membuat keputusan kerjaya.

Apakah Implikasinya??

8. Kecenderungan mengikut gender


*

Pelajar perempuan cenderung akademik & sesuai dengan


sistem peperiksaan.

Pelajar lelaki teknikal vokasional.

Senario semakin berubah.

Apakah Implikasinya??

9. Graduan tempatan tidak dapat tepati

kehendak majikan
*

Pelajar/majikan sukar tembusi pasaran global/ daya saing


rendah

Sistem pendidikan kurang menekankan kemahiran pemikiran


kreatif & kritis (lihat PPPM 2013-2025)

Soft skills / Generic skills (kemahiran insaniah) ?

Apakah Implikasinya??

R
U
M
U
S
A
N

SEKIAN,
TERIM
A
KASIH