Anda di halaman 1dari 11

ORIENTASI

Orientasi ialah satu proses penyesuaian seorang dengan kerjanya,


kumpulan kerjanya dan organisasi yang dianggotainya.

Objektif utama orientasi ialah :


mengurangkan ketidak selesaan yang dialami oleh seseorang apabila
mereka memulakan tugas baru, untuk menyesuaikan diri dengan
tugasnya, unit kerjanya dan keseluruhan organisasi secaraamnya.

Tugas

dan

tanggungjawab

mereka

perlu

disenaraikan

dan

penerangan mengenai bagaimana tugas dan prestasinya akan


dinilai.

Seseorang yang

baru

dilantik

perlu

diorientasi

dengan persekitaran baru kerjanya.

Seseorang tersebut

perlu

tahu

budaya

dan

amalan

yang baru dianggotainya dan mendapatkan maklumat


mengenai profesionnya, tugas rasmi dan tidak rasmi
masing-masing.

Kegagalan

sesebuah

organisasi

untuk

menjalankan

program orientasi mengakibatkan kualiti kerja yang


rendah

Menurut Byars dan Rue (2000), program

orientasi

yang

berkesan

mempunyai

pengaruh yang amat kuat kepada pekerja


dan

dapat

menentukan

sama

ada

seseorang pekerja itu berjaya atau gagal


dalam

melaksanakan

tugas

barunya

ataupun sama ada dia akan terus kekal


atau berhenti daripada organisasi tersebut.

Proses

orientasi

kepada

pekerja

boleh dilakukan dalam bentuk :

formal ataupun

tidak formal.

Orientasi
kepada

formal
aktiviti

adalah

merujuk

terancang

yang

dibentuk atas usaha organisasi yang


melibatkan
organisasi

pengenalan
dan

kepada

jabatan

pekerjaan yang bakal dilakukan.

serta

Orientasi tidak formal adalah orientasi yang diterima


daripada rakan sekerja. Satu kelemahan bagi orientasi tidak
formal adalah ianya lebih membawa kepada salah faham
dan biasanya cuma memberikan maklumat yang tidak tepat
kepada pekerja (Byars dan Rue, 2000).

Oleh itu, organisasi perlulah mempunyai satu program


orientasi
mengenal

yang

organisasi

tanggungjawab
berkesan.

mantap

dan

bagi

dan

membantu

pekerja

menyesuaikan

persekitarannya

diri

dengan

baru

dengan
lebih

TUJUAN
Situasi Pengambilan Kerja
Dasar dan Peraturan Firma/Syarikat
Ganjaran & Faedah (Compensation &
Benefits)
Budaya korporat
Keahlian pasukan
Pembangunan kakitangan
Keperluan Menangani Perubahan

CONTOH

Orientasi ialah satu proses penyesuaian seorang guru baru dengan


kerjanya, kumpulan kerjanya dan organisasi yang dianggotainya.

Objektif utama orientasi ialah mengurangkan ketidak selesaan yang


dialami oleh guru baru apabila mereka memulakan tugas baru, untuk
menyesuaikan guru baru dengan tugasnya, unit kerjanya dan keseluruhan
organisasi secaraamnya.

Tugas dan tanggungjawab guru baru perlu disenaraikan dan penerangan


mengenai bagaimana tugas dan prestasinya akan dinilai.

Seseorang

guru

yang

baru

dilantik

perlu

diorientasi

dengan

persekitaran barukerjanya.

Guru
yang

guru

tersebut

perlu

tahu

budaya

dan

amalan

sekolah

baru dianggotainya dan mendapatkan maklumat mengenai

profesionnya, tugas rasmi dan tidak rasmi masing-masing.

Kegagalan sesebuah sekolah untuk menjalankan program orientasi guru


mengakibatkan kualiti kerja yang rendah dalam kalangan guru baru.

Senario ini berlaku kerana guru-guru baru ini juga tidak


dimaklumkan mengenai harapan sekolah terhadap mereka.
Penjelasan terhadap harapan dan arahan pentadbir perlu
dilakukan dengan sebaik mungkin bagi mengelak kekeliruan
dan seterusnya mencapai kecacatan sifar.
Orientasi bagi guru-guru baru amat berharga dan ia memberi
peluang kepada mereka mengenali sekolah secara lebih dekat
serta memahami tanggungjawab yang bakal mereka
laksanakan.
Walaupun pendidikan keguruan di Malaysia adalah baik dan
guru-guru pelatih telah melalui latihan yang komprehensif
tetapi guru-guru baru masih perlu diberi peluangberterusan
mempertingkatkan profesionalisme serta menyesuaikan diri
dengan persekitaransekolah baru mereka.