Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A

[30 markah]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1.

Tandakan (/) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan (X)
bagi yang salah pada petak yang disediakan.
Langkah Keselamatan
Tingkap hendaklah sentiasa ditutup sewaktu
melakukan kerja amali di bengkel
Setiap kemalangan hendaklah dilaporkan kepada guru
Pastikan kerusi dan peralatan disusun kemas selepas digunakan
[3 markah]

2.

Jadual 1 menunjukkan jenis-jenis alat pemadam api.


Jenis-jenis Alat
Pemadam Api
A
B
BC
Jadual 1
Padankan alatan berikut berdasarkan jenis yang betul dengan
menulis A, B, ABC dan BC di petak yang disediakan.
Bagi memadamkan kebakaran cecair, petrol, minyak dan cat
Bagi memadamkan kebakaran kayu, tilam, kain dan kertas.
Bagi memadamkan kebakaran elektrik, minyak, cat dan petrol
[3 markah]

3.

Padankan penyataan berikut mengikut penyataan 4M yang betul


Amalan 4M
Membersih
Menyusun
Atur
Medisiplin

Penerangan
Sentiasa mempraktikkan peraturan
keselamatan dan tugas-tugas lain yang
dimaklum oleh guru
Membersih diri dari aspek fizikal dan mental

[3 markah]

4.

Melaksanakan sistem penyimpanan alatan


tangan dan bahan
Susunkan langkah langkah yang betul untuk merawat luka kecil
dengan menulis A, B dan C pada kotak yang disediakan dibawah.

[3 markah]
5.

Berikut adalan etika kerja yang perlu ketika berada di bengkel.


Tandakan (/) pada penyataan yang benar dan (X) pada penyataan yang
tidak benar.
Pelajar memasuki bengkel mengikut masa yang telah ditetapkan
Pelajar mengemaskan semua alatan yang telah digunakan setelah
selesai melakukan kerja
Pelajar mengambil alatan bengkel tanpa meminta izin guru untuk
melaksanakan kerja di asrama
[3 markah]

6.

Tandakan (/) pada sumber tenaga yang betul dan (X) pada sumber
2

tenaga yang salah


Sumber Tenaga Elektrik
Kemagnetan
Cahaya
Sel basah
[3 markah]
7.

Tenaga elektrik merupakan salah satu keperluan hidup pada masa kini.
Senaraikan tiga kegunaan tenaga elektrik yang anda tahu
a.
b.
c.
[3 markah]

8.

Tandakan (/) pada alatan tangan yang sesuai untuk kerja elektrik dan
(X) pada alatan yang kurang sesuai.

[3 markah]

9.

Rajah 1 menunjukkan wayar tiga teras. Berikan tiga jenis alat elektrik
yang menggunakan wayar berjenis ini.
3

Rajah 1
a.
b.
c.
[3 markah]
Z

X
Y

Rajah 2
10. Rajah 1 menunjukkan plug 3 pin 13 ampere. Nyatakan terminal X, Y
dan Z
X

:..

:..

:..

[3 markah]