Anda di halaman 1dari 24

3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma

AjaranSanathanaDharma

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu
12 01 14
OmsawstiastuOmnamonarayanaya
Hidup adalah pilihan (Live is chooise) termasuk dalam memanggil nama suci Tuhan Yang Maha
Esa,jikakepercayaanlainmempunya100namasuciTuhan,makaHindumempunyai1000.Dari
namanama tersebut manakah nama suci Tuhan yang membuat jiwamu bergetar, ucapkanlah
namaitusecaraberulangulangkalimakaIaakanbersemayamdihatikita.Berikutininamasuci
TuhandalamajaranagamaHinduyangdiambildariPadmaPuranadanMahabharata:
1)vishvam:Beliauyangmenguasaialamsemesta,viratpurusha
2)vishnuh:Beliauyangmeliputisegalanya
3)vashatkaarah:Beliauyangselaludisembaholehsemuamahluk
4)bhootabhavyabhavatprabhuh:Penguasamasalalu,sekarangdanyangakandatang
5)bhootakrit:Penciptasegalaciptaan
6)bhootabhrit:Beliauyangmemeliharasemuaciptaan
7)bhaavo:Penyebabsegalayangmenjadibergerakdantidakbergerak
8)bhootaatmaa:Sumberhidupdarisegalayanghidup
9)bhootabhaavanah:Penyebabdaripenciptaandanpertumbuhan/perkembangan
10)pootaatmaa:Beliauyangmerupakanintisariyangpalingmulia
11)paramaatmaa:SumberdarisemuaAtman/Jiwa
12) muktaanaam paramaa gatih: Tujuan terakhir yang dicapai oleh Atman yang mencapai
pembebasan
13)avyayah:Yangtanpakehancuran
14)purushah:Beliauyangtinggaldikotayangmemilikisembilangerbang
15)saakshee:Saksiagungsegalasesuatu
16)kshetrajnah:Yangmahamengetahui
17)akshara:Tidakdapatdimusnahkan
18)yogah:Beliauyangmahamenginsyayoga
19)yogavidaamnetaa:Penuntunsetiapmahlukyangmengetahuiyoga
20)pradhaanapurusheshvarah:Penguasapradhaanadanpurusha
21)naarasimhavapuh:Beliauyangberwujudmanusiaberkepalasinga
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
1/24
22)shreemaan:BeliauyangselalubersamadewiSri

3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma

22)shreemaan:BeliauyangselalubersamadewiSri
23)keshavah:Beliauyangmemilikiikatrambutyangmahacantik/menarik
24)purushoamah:Pengendalisegalasesuatu
25)sarvah:Yangmahasegalanya
26)sharvas:Yangmahamenguntungkan
27)shivah:Beliauyangselalusuci
28)sthaanuh:Penyangga,kebenaranyangtidakberubah
29)bhootaadih:Penyebabdarilimaelemenutama
30)nidhiravyayah:hartayangmahaabadi
31)sambhavah:Pengendalidarikebebasannyasendiri
32)bhaavanah:Pemberisegalasesuatukepadapenyembahnya
33)bhartaa:Penguasaseluruhkehidupan
34)prabhavah:Sumberdarilimaelemenutama
35)prabhuh:YangMahaKuasa
36)eeshvarah:Iayangdapatmelakukanapapuntanpabantuan
37)svayambhooh:IayangmenjelmadaridiriNya
38)shambhuh:Iayangmembawakeberuntungan
39)aadityah:PutraAditi(Vaamana)
40)pushkaraakshah:Iayangmempunyaimatasepertibungateratai
41)mahaasvanah:Iayangmempunyaisuatusuarayangberderap
42)anaadinidhanah:Iatanpaasalmuasaldantanpaakhir
43)dhaataa:Iayangmerupakansumberdarisegalapengalaman
44)vidhaataa:Penentusemuahasilperbuatan
45)dhaaturuamah:Lebihhalusdariatom
46)aprameyah:Iayangtidakbisadirasakan
47)hrisheekeshah:Penguasasemuaindria
48)padmanaabhah:SumberbungapadmaBrahmayangmunculdaripusarNya
49)amaraprabhuh:TuhanparaDewa
50)vishvakarmaa:Penciptaalamsemesta
51)manuh:IayangtelahmenyabdakanmantramantraVeda
52)tvashtaa:Iayangmembuathalhalkecilmenjadisangatbesar
53)sthavishtah:Yangmahabesar
54)sthavirodhruvah:Yangpalingpurbadantidakberubah
55)agraahyah:Iayangtidakdapatdirasasecarasensual
56)shaashvatah:Iayangselalutetapsama
57)krishno:Iayangberkulitgelap
58)lohitaakshah:Iayangbermatamerah
59)pratardanah:Mahapenghancur
60)prabhootas:Yangselalupenuh
61)trikakubdhaama:Dukungandariketigatempattinggal
62)pavitram:Iayangmemberikemurniankepadahati
63)mangalamparam:Yangpalingmenguntungkan
64)eeshanah:Pengontroldarilimaunsurunsuruatama
65)praanadah:Iayangmemberihidup
66)praano:Iayanghidup
67)jyeshthah:Iayangpalingtua
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
68)shreshthah:palingAgung

2/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
67)jyeshthah:Iayangpalingtua
68)shreshthah:palingAgung
69)prajaapatih:Tuhandarisemuamakhluk
70)hiranyagarbhah:Iayangsebagaidasarmaterial
71)bhoogarbhah:Iayangmerupakankandungan/sumberduniamaterial
72)maadhavah:SuamidewiLakshmi
73)madhusoodanah:YangmembunuhraksasaMadhu
74)eeshvarah:Mahapengendali
75)vikramee:Iayangmahapemberani
76)dhanvee:Iayangselalumempunyaihaluan/busurilahi
77)medhaavee:Yangmahacerdas
78)vikramah:Iayanglangkahnyamahalebar(Vaamana)
79)kramah:Yangmeliputisegalanya
80)anuamah:Yangtidakterbandingkanbesarnya
81)duraadharshah:Yangtidakdapatdiserang
82)kritajnah:Yangmengetahuisegalanya
83)kritih:Yangmemberikanganjaransegalatindakan
84)aatmavaan:Yangberadadalamhatisemuainsan
85)sureshah:Yangpalingmuliadiantaraparadewa/Tuhanparadewa
86)sharanam:Tempatperlindungan
87)sharma:Yangmemilikikebahagiaanyangtakterbatas
88)visvaretaah:Benihdarialamsemesta
89)prajaabhavah:Sumberdarisemuapraja
90)ahah:Iayangmerupakanwaktuyangabadi
91)samvatsarah:Sumberdarikonsepwaktu
92)vyaalah:Penguasaparanaga
93)pratyayah:Sumberpengetahuan
94)sarvadarshanah:Mahamelihat
95)ajah:Yangtidakterlahirkan
96)sarveshvarah:Mahapengendali
97)siddhah:Yangpalingterkenal
98)siddhih:IayangmemberiMoksha
99)sarvaadih:Awaldarisegalasesuatu
100)achyutah:Yangpalingmanjur
101)vrishaakapih:Iayangmengangkatdanmenjagaduniapadakoridordharma
102)ameyaatmaa:Iayangmenjelmadidalamvariasiwujudyangtanpabatas
103)sarvayogavinissritah:Iayangbebasdarisegalaikatan
104)vasuh:Pendukungdarisemuaunsurunsur
105)vasumanaah:Yangmemilikipikiranyangpalingmurni
106)satyah:SumberKebenaran
107)samaatmaa:Iayangsamadidalamsegalasesuatu
108)sammitah:Iayangditerimaolehsemuapenguasa(penguasadarisemuapenguasa)
109)samah:Yangmahasama
110)amoghah:Yangselalubermanfaat
111)pundareekaakshah:Iayangtinggaldidalamhati
112)vrishakarmaa:Iayangtindakannyaselalubenar
113)vrishaakritih:Perwujuddaridharma
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
114)rudrah:Iayangdapatmembuatsemuaorangmenangis
3/2/2016

3/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
113)vrishaakritih:Perwujuddaridharma
114)rudrah:Iayangdapatmembuatsemuaorangmenangis
115)bahushiraah:Iayangmempunyaibanyakkepala
116)babhrur:Iayangmenguasaisemuaisidunia
117)vishvayonih:Kandungandarialamsemesta
118)shuchishravaah:Iayangmempunyainamanamaindah/cantikdansuci
119)amritah:Abadi
120)shaashvatahsthaanur:Taktergerakkandanpermanen
121)varaaroho:Tujuanpalingagung
122)mahaatapaah:Iayangmerupakantapapalingagung
123)sarvagah:Yangmeliputisegalanya
124)sarvavidbhaanuh:Yangmengetahuisegalasesuatudanbercahaya
125)vishvaksenah:Iayangdapatmelawantanpapasukan/balatentara
126)janaardanah:Iayangmemberikegembiraankepadaorangorangyangbaik
127)vedah:IayangadalahVedaitusendiri
128)vedavid:YangmengetahuiVedas
129)avyangah:Tanpacacat/mahasempurna
130)vedaangah:Iayangmerupakanbagian/badandariVeda
131)vedavit:PerenungagungdariVeda
132)kavih:Mahapelihat
133)lokaadhyakshah:Iayangmemimpinsemualoka/alam
134)suraadhyaksho:Iayangmemimpinsemuadeva
135)dharmaadhyakshah:Iayangmemimpindharma
136)kritaakritah:Segalayangdiciptakandantidakdiciptakan
137)chaturaatmaa:Yangdapatmenjadiempat/empatatma
138)chaturvyoohah:Vasudeva,Sankarshandanlainlain
139)chaturdamstrah:Iayangmempunyaiempattaring(Nrsimha)
140)chaturbhujah:Berlenganempat
141)bhraajishnur:Penuhkesadarandanbercahayasecarapribadi
142)bhojanam:Iayangadalahobjekkesadaran
143)bhoktaa:Mahasenang
144)sahishnuh:Iayangdapatmengatasipenderitaan
145)jagadaadijah:Yangmunculpadaawaldunia
146)anaghah:Yangtidakpernahberdosa
147)vijayah:Yangselalumenang/jaya
148)jetaa:Yangselalusukses
149)vishvayonih:Iayangmenjelmadanmengambilperwujudankarenaduniaini
150)punarvasuh:Iayangdapathidupberulangkalidalambadanyangberbedabeda
151)upendrah:YangmenjelmasebagaiadiklakilakidariIndra(vaamana)
152)vaamanah:Iayangmenjelmadengantubuhyangkerdil
153)praamshuh:Iayangdengantubuhyangsangatbesar
154)amoghah:Iayangsegalatindakannyaadalahuntuksuatutujuanyangbesar
155)shuchih:Iayangtakternoda
156)oorjitah:Iayangmempunyaivitalitasyangtanpabatas
157)ateendrah:IayangmelebihiIndra
158)samgrahah:Iayangmemegang/menjagasegalasesuatu
159)sargah:IayangmenciptakanduniadaridiriNya
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
160)dhritaatmaa:Yangdibentuk/mapandidalamdiriNya
3/2/2016

4/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
159)sargah:IayangmenciptakanduniadaridiriNya
160)dhritaatmaa:Yangdibentuk/mapandidalamdiriNya
161)niyamo:Yangmenetapkanotoritas
162)yamah:Sangadministrator
163)vedyah:Iayangharusdiketahui/dikenal
164)vaidyah:Ahlipengobatanyangpalingutama
165)sadaayogee:Selaludidalamyoga
166)veerahaa:Iayangmenghancurkanparapahlawanyangperkasa
167)maadhavo:Penguasadarisemuapengetahuan
168)madhuh:Mahamanis
169)ateendriyo:Beradadiluarindraperasa
170)mahaamayo:MahagurudarisemuaMaayaa
171)mahotsaaho:Penggemaryangpalingbesar
172)mahaabalah:Iayangmempunyaikekuatantertinggi
173)mahaabuddhir:Iayangmempunyaikecerdasan/inteligentertinggi
174)mahaaveeryah:Hakekatyangtertinggi
175)mahaashaktih:Yangpalingkuat/perkasa
176)mahaadyutih:Sangatberkilauan/mudahdipahami
177)anirdeshyavapuh:Iayangwujudnyaadalahtakterlukiskan
178)shreemaan:Iayangselaluditerimadenganramaholehkemuliaankemuliaan
179)ameyaatmaa:Iayangtidakterukur
180)mahaadridhrik:Iayangmenyokonggunungyangsangatbesar
181)maheshvaasah:Iayangmemegangdanmenggunakanshaarnga
182)maheebhartaa:Suamidariibupertiwi
183)shreenivaasah:TempatkediamanyangkekaldariShree/Sri
184)sataamgatih:Tujuansemuaorangyangberbudiluhur
185)aniruddhah:Iayangtidakbisadihalangi
186)suraanando:Iayangmerupakansumberkebahagiaan
187)govindah:Pelindungdarisapisapi
188)govidaampatih:Tuhandarisemuamanusiabijaksana
189)mareechih:Mahabercahaya
190)damanah:Iayangmengendalikanrakshasas
191)hamsah:IayangmahaindahbagaiAngsa
192)suparnah:Yangbersayapsangatindah(Yangdianalogikansebagaiduaekorburung)
193)bhujagoamah:NagaAnanta
194)hiranyanaabhah:Iayangmempunyaisuatupusaryangkeemasan
195)sutapaah:Iayangmempunyaitapaagung
196)padmanaabhah:Iayangdaripusarnyamunculsesuatusepertibungapadma
197)prajaapatih:Iadarisiapasemuamakhlukmuncul
198)amrityuh:Iayangtidakmengenalkematian/abadi
199)sarvadrik:Melihatsegalasesuatu
200)simhah:Iayangmahapenghancur
201)sandhaataa:Sangregulator
202)sandhimaan:Iayangselaludalamkondisiyangsama
203)sthirah:Yangpalingkokoh
204)ajah:IayangmengambilwujuddariAja,Brahma
205)durmarshanah:Iayangtidakbisaditaklukkan
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
206)shaastaa:Iayangmenguasaialamsemesta
3/2/2016

5/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
205)durmarshanah:Iayangtidakbisaditaklukkan
206)shaastaa:Iayangmenguasaialamsemesta
207)visrutaatmaa:IayangdisebutatmadidalamVeda
208)suraarihaa:Sangpenghancurmusuhmusuhdharma
209)guruh:Guru
210)gurutamah:Guruyangterbesar
211)dhaama:Tujuansemuainsan
212)satyah:IayangdiriNyaadalahkebenaranitusendiri
213)satyaparaakramah:Kebenaranyangdinamis
214)nimishah:Iayangmenutupmatadalamkontemplasi/perenungan
215)animishah:Iayangselaluterjaga;mahamengetahui
216)sragvee:Iayangselalumemakaigarlandaribungabungayangtakberubah/abadi
217)vaachaspatirudaaradheeh:Iayangpalingahlibicara,ahlihukum,palingberintelijenisdan
penuh
perasaan
218)agraneeh:Iayangselalumemandusetiapinsan
219)graamaneeh:IayangmempimpinparasahabatNya
220)shreemaan:Penguasadaricahaya,cahaya,kemuliaan
221)nyaayah:Keadilan
222)netaa:Pemimpin
223)sameeranah:Iayangmenguruspergerakansemuamakhlukhidup
224)sahasramoordhaa:Iayangmempunyaikepalakepalayangtidakterhitungjumlahnya
225)vishvaatmaa:Jiwadarialamsemesta
226)sahasraakshah:Yangmemilikimatayangtakterhitungjumlahnya
227)sahasrapaat:Yangmemilikikakiyangtakterhitungjumlahnya
228)aavartanah:Teoripengaruhenergiyangtidakkelihatan
229)nivritaatmaa:Atmanyangmemberihiduppadamateritakhidup
230)samvritah:Iayangjivayangpalingagung
231)sampramardanah:Iayangmenghukumorangorangjahat
232)ahassamvartakah:Iayangmenggetarkanharidanmembuatnyaberfungsidenganhebat
233)vahnih:Sumberapi
234)anilah:Sumberudara
235)dharaneedharah:Iayangmenyokongbumi
236)suprasaadah:Secarapenuhselalumencukupi
237)prasanaatmaa:Selalumurnidanselaluberbahagia
238)vishvadhrik:Penyokongalamsemesta
239)vishvabhuk:Iayangmenikmatisemuakegiatan
240)vibhuh:Iayangmenjelmadidalamwujudwujudyangtakterhinggajumlahnya
241)satkartaa:Iayangmencintaiorangorangbijaksanadanorangorangbaik
242)satkritah:Iayangdipujaolehsemuaorangorangbaik
243)saadhur:Iayanghidupaturanaturanyangbenar
244)jahnuh:Pemimpinsemuaorang
245)naaraayanah:Iayangberadadiair
246)narah:Pemandusemuainsan
247)asankhyeyah:Iayangmempunyaibentukdannamayangtidakterbatas
248)aprameyaatmaa:Jivayangtidakdapatdikenalmelaluipramana
249)vishishtah:Iayangmahatransendentaldandalamkejayaan
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
6/24
250)shishtakrit:Pembuatsemuaaturan/undangundang
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
249)vishishtah:Iayangmahatransendentaldandalamkejayaan
250)shishtakrit:Pembuatsemuaaturan/undangundang
251)shuchih:Iayangselalumurni
252)siddhaarthah:Iayangmempunyaisemuaartha/kekayaan
253)siddhasankalpah:IayangselaludapatmewujudkanapayangIainginkan
254)siddhidah:Pemberiberkah
255)siddhisaadhanah:Yangberkuasadibaliksadhana
256)vrishaahee:Pengendalidarisemuatindakan
257)vrishabhah:Iayangmelihatsemuadharma
258)vishnuh:Yangemmilikilangkahpalingpanjang
259)vrishaparvaa:Yangmengarahkankearahdharma(Sepertijugadharmadirisendiri)
260)vrishodarah:Iayangmerupakansumberkehidupan
261)vardhanah:Mahapengasuhdanpemelihara
262)vardhamaanah:Iayangdapatmunculdalamsetiapdimensi
263)viviktah:Yangmahaterpisah
264)shrutisaagarah:Samudrabagisemuakitabsuci
265)subhujah:Iayangmempunyailengananggun
266)durdurdharah:Iayangtidakbisadikenalolehyogiyogiyangbesar
267)vaagmee:Iayangpalingahlibicaradanberpidato
268)mahendrah:RajadariIndra
269)vasudah:Iayangmemberisemuakekayaan
270)vasuh:Iayangadalahkekayaanitusendiri
271)naikaroopo:Iayangmempunyaiperwujudanyangtakterbatas
272)brihadroopah:Sangatluas,daridimensidimensiyangtanpabatas
273)shipivishtah:Yangmembericahayapadamatahari
274)prakaashanah:Iayangmenerangi
275)ojastejodyutidharah:Penguasadarivitalitas,cahayadankecantikan
276)prakaashaatmaa:DiriNyasendiriyangbercahaya
277)prataapanah:Energitermal;sumberdaripanas
278)riddhah:Penuhdengankemakmuran
279)spashtaaksharo:IayangditandaiolehOM
280)mantrah:SifatalamiMantramVeda
281)chandraamshuh:Sumbersinardaribulan
282)bhaaskaradyutih:Sumbercahayadarimatahari
283)amritaamsoodbhavo:Sumbercahayabulanyangmemberirasakepadasayurmayur
284)bhaanuh:Yangmampumengendalikandirisendiri
285)shashabindhuh:Bagaibulandengansuatutitiknoktah
286)sureshvarah:Iayangmemilikikemurahanhatiyangluarbiasa
287)aushadham:Yangpalingahlidalampengobatan
288)jagatassetuh:Iayangmerupakanjembatandalammenyebrangiduniamaterial
289)satyadharmaparaakramah:Iayangselalumenangdalampertempurandalammenegakkan
kebenaran
290)bhootabhavyabhavannaathah:Tuhandarimasalampau,sekarangdanmasadepan
291)pavanah:Sumberudarayangmengisialamsemesta
292)paavanah:Iayangmemberikuasapenopanghiduppadaudara
293)analah:SumberApi
294)kaamahaa:Iayangdapatmenghancurkansemuakeinginan
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
7/24
295)kaamakrit:Iayangmewujudkansemuakeinginan
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
294)kaamahaa:Iayangdapatmenghancurkansemuakeinginan
295)kaamakrit:Iayangmewujudkansemuakeinginan
296)kaantah:Iayangmemilikiwujudyangmempesona
297)kaamah:Iayangpalingdicintaisemuainsan
298)kaamapradah:Iayangmenyediakanobjekyangdiinginkan
299)prabhuh:Sangpenguasa;Tuhan
300)yugaadikrit:PenciptaYuga
301)yugaavartah:Hukumyangmenyertaiwaktu
302)naikamaayah:IayangwujudwujudNyatiadaakhirnya/takterbatas
303)mahaashanah:Iayangdapatmemakandanmenghabiskansegalanya
304)adrishyah:Yangtakdapatdilihat
305)vyaktaroopah:Iayangnampakjelasbagiseorangyogi
306)sahasrajit:Iayangmerupakanribuantempatyangselalumenguntungkan
307)anantajit:Selalujaya
308)ishtah:IayangselaluterlibatdalamritualritualVeda
309)visishtah:Yangpalingmuliadanpalingsuci
310)sishteshtah:Kekasihyangterbesar
311)shikhandee:Iayangmemakaisebuahbulumerak
312)nahushah:Iayangmengikatsemuamahlukdenganmaya
313)vrishah:Iayangadalahdharmaitusendiri
314)krodhahaa:Iayangmenghancurkankemarahan
315)krodhakritkartaa:Iayangmenghasilkankemarahanmelawanterhadapkecenderunganyang
lebih
rendah
316)visvabaahuh:Iayangtanganberadadimanamana
317)maheedharah:Yangmenyokongbumi
318)achyutah:Iayangtidakberubah
319)prathitah:Iayangmeliputisemuanya
320)praanah:Pranadidalamsemuamakhlukhidup
321)praanadah:Iayangmemberiprana
322)vaasavaanujah:SaudaraIndra
323)apaamnidhih:Hartadariperairan/samudra
324)adhishthaanam:Lapisanbawahdariseluruhalamsemesta
325)apramaah:Iayangtidakpernahsalahmemberihukuman
326)pratishthitah:Iayangtanpasebab
327)skandah:IayangkemuliaanNyadinyatakanmelaluiSubrahmanya
328)skandadharah:Penegakdarikebenaranyangmeremukkan
329)dhuryah:Iayangmenciptatanpasentakan
330)varadah:Iayangmenggenapihadiahhadiah
331)vaayuvaahanah:Pengontroldarianginbadai
332)vaasudevah:IayangberadadalamsetiapinsandanIasendiritidakterpengaruholehkondisi
itu
333)brihatbhaanuh:Iayangmenerangiduniadengansinardarimataharidanbulan
334)aadidevah:Sumberutamadarisegalanya
335)purandarah:Penghancurseluruhkota
336)ashokah:Iayangtidakmemilikidukacita
337)taaranah:Iayangmemungkinkanyanglainuntukmelintasi
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
8/24
338)taarah:Iayangmahapenyelamat
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
337)taaranah:Iayangmemungkinkanyanglainuntukmelintasi
338)taarah:Iayangmahapenyelamat
339)shoorah:Yangpalinggagahberani
340)shaurih:IayangmenjelmadalamdinastidariShoora
341)janeshvarah:Tuhandarisemuaorang
342)anukoolah:Pemberikeselamatanuntuksetiaporang
343)sataavarah:Iayangmengambilwujudwujudyangtanpabatas
344)padmee:Iayangmemegangbungapadma
345)padmanibhekshanah:Iayangbermatasepertibungapadma
346)padmanaabhah:Iayangmempunyaisuatuyangmunculdaripusarnyasepertibungapadma
347)aravindaakshah:Iayangmempunyaimemandangindahsepertibungapadma
348)padmagarbhah:Iayangselalubermeditasisepertibungapadmadidalamhati
349)shareerabhrit:Iayangmenjagasetiapinsan
350)maharddhi:Iayangpalingkemakmuran
351)riddhah:IayangmengekspansikandiriNyasebagaialamsemesta
352)Vriddhaatmaa:Iaadalahyangpalingmengertimasalampau
353)mahaakshah:Iayangmemilikipenglihatanyangluarbiasa
354)garudadhvajah:IayangmempunyaiGarudadibenderaNya
355)atulah:Yangtidakadataranya
356)sharabhah:Iayangtinggaldanmemberisinardalamsetiapinsan
357)bheemah:Iayangpalingmengerikan
358)samayajnah:Iayangtidakmenyembahsiapapun
359)havirharih:Penerimadarisemuapersembahan
360)sarvalakshanalakshanyah:Mengetahuiseluruhbukti
361)lakshmeevaan:PasangandaridewiLaksmi
362)samitinjayah:Iayangselalumenang
363)viksharah:Yangkekal
364)rohitah:Iayangmenjelmasebagaiikan
365)maargah:Iayangmerupakanmarga/jalansemuamahluk
366)hetuh:Penyebabsegalasesuatu
367)daamodarah:Yangperutnyaditandaidengantigabentuk
368)sahah:Yangmemikulsegalanya
369)maheedharah:Yangmenjagaperedaranbumi
370)mahaabhaago:IayangselaludiutamakandalamsetiapYajna
371)vegavaan:Iayangmahatangkas
372)amitaashanah:Iayangmemilikiselerayangtanpabatas
373)udbhavah:Asalmulasegalasesuatu
374)kshobhanah:Penggeraksegalasesuatu
375)devah:Iayangmenikmatisegalasesuatu
376)shreegarbhah:Iayangselaludiliputiolehkemuliaan
377)parameshvarah:TuhanYangMahaAgung
378)karanam:Beliaumerupakansegalaalat
379)kaaranam:Sebabdarisegalasebab
380)kartaa:Pelakusegalasesuatu
381)vikartaa:Penciptadarivariasivariasiyangtakterhinggadialamsemesta
382)gahanah:Yangtidakdiketahui
383)guhah:Iayangtinggaldidalamhatisetiapinsan
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
9/24
384)vyavasaayah:Yangselalutegasdanpasti
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
383)guhah:Iayangtinggaldidalamhatisetiapinsan
384)vyavasaayah:Yangselalutegasdanpasti
385)vyavasthaanah:Iayangmerupakanlapisanpalingbawah
386)samsthaanah:Otoritasyangterakhirdanutama
387)sthaanadah:Iayangmenganugerahkankediamantertinggi
388)dhruvah:Yangtakberubahditengahtengahyangberubah
389)pararddhih:Iayangmempunyaimanifestasimanifestasitertinggi
390)paramaspashtah:Yangpalinggiat
391)tushtah:Iayangpuasdengansuatupersembahanyangsederhana
392)pushtah:Beliauyangselalupenuh
393)shubhekshanah:Yangmemilikitatapanyangselalumenguntungkan
394)raamah:Iayangpalingtampan
395)viraamah:Yangmemilikikediamanyangsempurna
396)virajo:Iayangtakbernafsu
397)maargah:Iayangmerupakangarisedar/jalan
398)neyah:Pemandusemuainsan
399)nayah:Iayangmemilikikepastian
400)anayah:Iayangtidakdapatdipimpinolehsiapapun
401)veerah:Yangpalinggagahberani
402)shaktimataamshresthah:Terbaikdiantarayangpenuhkuasa
403)dharmah:Hukumdarisetiapmahluk
404)dharmaviduamah:Yangpalingtinggidiantararealisasi
405)vaikunthah:Iayangmengarahkansetiapmahlukdariketersesatan
406)purushah:Iayangterdapatdidalamsemuatubuhmahlukhidup
407)praanah:Sumberhidup
408)praanadah:Pemberikehidupan
409)pranavah:Iayangselaludipujiolehparadewa
410)prituh:Yangdiperluas/Mahaluas
411)hiranyagarbhah:Sangmahapencipta
412)shatrughnah:Sangpenghancurmusuh
413)vyaaptah:Mahameresapkesegalahal
414)vaayuh:Sumberangkasadanudara
415)adhokshajah:Iayangvitalitasnyatidakpernahberkurang
416)rituh:Penyebabdarimusim
417)sudarshanah:Iayangpertemuannyaselalumenguntungkan
418)kaalah:Iayangmenilaidanmemberipenghakimanpadasetiapmahluk
419)parameshthee:Iayangmemilikisegalapengalaman
420)parigrahah:Penerimasegalasesuatu
421)ugrah:Yangpalingmengerikan
422)samvatsarah:Tahun(sangwaktu)
423)dakshah:Yangpalingpintar
424)vishraamah:iayangmerupakansandaransemuamahluk
425)vishvadakshinah:Yangpalingpiawai,cekatandanesien
426)vistaarah:Iayangmerupakanperluasanyangpalingluas
427)sthaavarahsthaanuh:Yangtetapdantidakbergerak
428)pramaanam:Iayangpalingtahanterhadapsegalasesuatu
429)beejamavyayam:Benihyangkekaldanabadi
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
430)arthah:Iayangdisembaholehsemuamahluk/jiva
3/2/2016

10/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
429)beejamavyayam:Benihyangkekaldanabadi
430)arthah:Iayangdisembaholehsemuamahluk/jiva
431) anarthah: Ia yang tidak perlu diberikan apaapa lagi karena ia telah penuh dengan segala
sesuatu
432)mahaakoshah:Iayangmempunyaidisekitarcabangcabangdiabesar
433)mahaabhogah:Iayangdiliputiolehkesenangan
434)mahaadhanah:Iayangkekayaannyamelebihisegalanya
435)anirvinnah:Iayangtidakmemilikiketidakpuasan
436)sthavishthah:Iayangpalingbesar
437)abhooh:Iayangtidakdilahirkan
438)dharmayoopah:Tempatsemuadharmabersandar
439)mahaamakhah:Iayangmemilikipengorbananyangpalingbesar
440)nakshatranemir:Inti/sumberdaribintangbintang
441)nakshatree:Rajadirajadaribintangbintang
442)kshamah:Iayangpalingesiendalammengerjakansesuatu
443)kshaamah:Iayangtinggaltanpakekuranganapapun
444)sameehanah:Iayangkeinginannyaselalumenguntungkan
445)yajnah:Iayangmerupakansifatalamiyajnaitusendiri
446)ijyah:Iayangpalingcocokdilibatkandalamyajna
447)mahejyah:Iayangpalingpatutdisembah
448)kratuh:Penerimakorbansucibinatang
449)satram:Pelindungdharma/kebaikan
450)sataamgatih:Tempatperlindungandharma/kebaikan
451)sarvadarshee:Yangmengetahuisegalasesuatu
452)vimuktaatmaa:Iayangpalingbebasdantidakdapatdiikat
453)sarvajno:Mahatahu
454)jnaanamuamam:PengetahuanYangTertinggi
455)suvratah:Iayangselalupenuhdenganjanjiyangmurni
456)sumukhah:Iayangmempunyaiwajahyangpalingmempesona
457)sookshmah:Iayangmahahalus
458)sughoshah:Iayangmerupakanbunyiyangpalingmenguntungkan
459)sukhadah:Pemberidarisegalakebahagiaan
460)suhrit:Sahabatsemuamakhluk
461)manoharah:Mahapencuridaripikiran
462)jitakrodhah:Iayangmampumenaklukkankemarahan
463)veerabaahur:Iayangmemilikilenganpalingperkasa
464)vidaaranah:Iayangdapatmenghancurkansegalasesuatu
465)svaapanah:Iayangmampumenyebabkansetiaporangtertidur
466)svavashah:IayangmempunyaisegalanyadanberadadibawahkendaliNya
467)vyaapee:Iayangmeliputisegalanya
468)naikaatmaa:Sumberdariatmanyangtakterhingga
469)naikakarmakrit:Iayangtindakannyapalingbanyak
470)vatsarah:Yangpalingdapatdipercayai
471)vatsalah:Iayangpalingtersayang
472)vatsee:Ayahsemuamahlukhidup
473)ratnagarbhah:Sumbersegalabatupermata
474)dhaneshvarah:Iayangmahakaya
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
11/24
475)dharmagub:Iayangmelindungidharma
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
474)dhaneshvarah:Iayangmahakaya
475)dharmagub:Iayangmelindungidharma
476)dharmakrit:Iayangbertindakselalusesuaidengandharma
477)dharmee:Pendukungdharma
478)duduk:Iayangmahaberada
479)asat:Sumberdariilusi
480)ksharam:Iayangmerupakanperwujudandarikematian
481)aksharam:Yangkekal
482)avijnaataa:Yangmahamengetahuisebagaiparamatmanyangberadadalamsetiapinsan
483)sahasraamshur:Yangtidakterhitung
484)vidhaataa:Mahapendukungsegalasesuatu
485)kritalakshanah:Iayangpalingtermasur
486)gabhastinemih:Pusatdaripemutar/pengendaliyanguniversal
487)savasthah:Yangselaludalamkondisisatvam
488)simhah:Yangmengambilperwujudansinga
489)bhootamaheshvarah:Penguasayangpalingagungdariseluruhmahlukhidup
490)aadidevah:Yangpalingpertama
491)mahaadevah:Yangpalingberkuasadiantarapenguasa
492)deveshah:Penguasasemuadewa
493)devabhritguruh:PenasehatIndra
494)uarah:Iayangmengangkatmahlukdarisamudrasamsara/kelahirandankematian
495)gopatih:Iayangpalingmencintaisapi/gembala
496)goptaa:Pelindungsegalasesuatu
497)jnaanagamyah:Iayangmelampoipengetahuanyangmurni
498)puraatanah:Iayangadasebelumadanyawaktu
499)shareerabhootabhrit:Iayangmenjagasetiapsifat,asalsemuabadanmaterialterbentuk
500)bhoktaa:Iayangmahasenang
501)kapeendrah:Tuandarisemuakera(Rama)
502)bhooridakshinah:Iayangselaludapatmemberikanhadiahsebesarapapun
503)somapah:IayangmengambilSomadidalamyajna
504)amritapah:Iayangmeminumamrta
505)somah:Iayangmemberikannutrisipadasetiaptanaman
506)purujit:Iayangmenaklukkansemuamusuh
507)purusaamah:Yangterbesardariyangbesar
508)vinayah:Iayangmenghancurkanmerekayangjahat
509)jayah:Yangselalujaya/pemenang
510)satyasandhah:Iayangselalumengambilkeputusanyangselalubenar
511)daashaarhah:IayangmunculdalamklanDasarha
512)saatvataampatih:TuhandariparaSatvata
513)jeevah:Iayangberfungsisebagaiksetrajna
514)vinayitaasaakshee:Cermindarikesopanan
515)mukundah:Pemberipembebasan
516)amitavikramah:Sumberkeberanianyangtakterkira
517)ambhonidhir:Lapisanbawahdariempatjenisdarimahluk
518)anantaatmaa:Yangtidakterbatas
519)mahodadhishayah:Iayangbersandarpadasamudrayangmahaluas
520)antakah:Sumberkematian
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
521)ajah:Iayangtidakterlahirkan
3/2/2016

12/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
520)antakah:Sumberkematian
521)ajah:Iayangtidakterlahirkan
522)mahaarhah:Iayangberhakataspenyembahanyangpalingtinggi
523)svaabhaavyah:Selalumewujudkansesuaidengankehendaknyasendiri
524)jitaamitrah:Iayangmenaklukkansemuamusuh
525)pramodanah:Iayangpenuhdengankebahagiaan
526)aanandah:Sumberkebahagiaanyangmurni
527)nandanah:Iayangmembuatyanglainberbahagia
528)nandah:bebasdarisemuakesenanganduniawi
529)satyadharmaa:IayangdidalamdiriNyamemilikisemuadharmayangbenar
530)trivikramah:Iayangmengambiltigalangkah
531)maharshihkapilaachaaryah:IayangmenjelmasebagaiKapila,orangbijaksanayangbesar
532)kritajnah:Iayangmahamengetahuisemuaciptaan
533)medineepatih:Tuhandaribumi
534)tripadah:Iayangmengambiltigalangkah
535)tridashaadhyaksho:Tuandaritigabagiankesadaran
536)mahaashringah:Trompetyangmahabesar(Matsya)
537)kritaantakrit:Penghancurdariciptaan
538)mahaavaraaho:Iayangmengambilperwujudanbabiyangmahabesar
539)govindah:IayangmengetahuiseluruhVeda
540)sushenah:Iayangmemilikitentarayangmemikat
541)kanakaangadee:Pemakaidarigelanggelangbrightasgold
542)guhyo:Yangpalingmisterius
543)gabheerah:Yangtakdapatdiduga
544)gahano:Yangtakdapattembus
545)guptah:Yangpalingrahasia
546)chakragadaadharah:Yangbersenjatakancakradangada
547)vedhaah:Sangmahapenciptaalamsemesta
548)svaangah:Iayangmemilikibadanyangpalingsempurna
549)ajitah:Yangtidakadasatumahlukpundapatmenklukkannya
550)krishnah:Iayangberkulitgelapdanyangpalingmenarik
551)dridhah:Yangpalingkokoh
552) sankarshanochyutah: Ia yang menyerap keseluruhan ciptaan ke dalam sifatNya dan tidak
pernah
merosot
553)varunah:Iayangterletakdihorison
554)vaarunah:IayangmenjelmasebagaiputraVaruna(VasisthaatauAgastya)
555)vrikshah:Sumbersegalapohon
556)pushkaraakshah:Iayangpandangannyasepertibungapadma
557)mahaamanaah:Iayangpikirannyamahabesar
558)bhagavaan:Iayangmilikienamkekayaan
559)bhagahaa:Iayangmenghancurkanenamkekayaanselamapralaya
560)aanandee:Iayangmerupakansumberdanpemberikesenangan
561)vanamaalee:Iayangmemakaikaranganbungadaribungahutan
562)halaayudhah:Iayangmempunyaisuatubajaksebagaisenjatanya
563)aadityah:IayangmunculsebagaiputradariAditi
564)jyotiraadityah:Sumbergemerlapdarimatahari
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
13/24
565)sahishnuh:Iayangdengandapatmunculsebagaidualitas
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
564)jyotiraadityah:Sumbergemerlapdarimatahari
565)sahishnuh:Iayangdengandapatmunculsebagaidualitas
566)gatisaamah:Tempatperlindunganyangterakhiruntuksemuapenyembah
567)sudhanvaa:IayangmempunyaiShaarnga
568)khandaparashur:Iayangbersenjatakankapak
569)daarunah:Iayangtidakmengenalampunpadayangjahat
570)dravinapradah:Iayangdapatmemberikekayaanyangberlimpah
571)divahsprik:Iayangmampumenjangkaulangit
572)sarvadrikvyaaso:Iayangmenciptakanbanyakorangbijak
573) vaachaspatirayonijah: Ia yang merupakan penguasa semua vidya dan Ia yang tidak
terlahirkandari
kandungan
574)trisaamaa:Iayangdimuliakanolehparadewa,VratadanSaaman
575)saamagah:Pelantunlagulagusamayangpalinghebat
576)saama:SamaVeda
577)nirvaanam:Penuhdengankebahagiaan
578)bheshajam:Iayangpalingahlidalamilmupengobatan
579)bhishak:Tabib/dokteryangpalingutama
580)samnyaasakrit:Iayangmerupakaninstitusisannyasa
581)samah:Iayangpalingtenangkan
582)shaantah:Yangselaludalamkedamaian
583)nishthaa:Iayangadalahtempatkediamanseluruhjiva
584)shaantih:Iayangsecaraalamiadalahkedamaianitusendiri
585)paraayanam:Iaadalahjalanpembebasan
586)shubhaangah:Iayangmemilikibentukyangpalingindah
587)shaantidah:Pemberikedamaian
588)shrashtaa:Penciptasegalasesuatu
589)kumudah:Iayangpalingsenang/gembiradimukabumi
590)kuvaleshayah:Iayangtinggaldanbertapadidalamair
591)gohitah:Iayangpalingberperandalampenyelamatansapi
592)gopatih:SuamiIbupertiwi
593)goptaa:Pelindungalamsemesta
594)vrishabhaaksho:Iayangtatapanmatanyapenuhdengankeinginan
595)vrishapriyah:Iayangsangatsukaatasdharma
596)anivartee:Iayangtidakpemahmundur
597)nivriaatmaa:Iayangselalumengendalikanindriasecarapenuh
598)samksheptaa:Iayangpalingkebal
599)kshemakrit:Pelakudariyangbaik
600)shivah:Yangselalumenguntungkan
601)shreevatsavakshaah:IayangmempunyaisreevatsadidadaNya
602)shrevaasah:YangdipercayaiolehSree/Sri
603)shreepatih:TuhandariLaksmi
604)shreemataamvarah:Terbaikdiantaryangagung
605)shreedah:Pemberidansumberdarikekayaan
606)shreeshah:TuhandariSree
607)shreenivaasah:Iayangtinggalbersamaorangorangyangbaik
608)shreenidhih:HartadariSree
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
14/24
609)shreevibhaavanah:DistributordariSree
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
608)shreenidhih:HartadariSree
609)shreevibhaavanah:DistributordariSree
610)shreedharah:PemilikdariSree
611)shreekarah:IayangmemberiSree
612)shreyah:Iayangmerupakansumberpembebasan
613)shreemaan:PenguasadariSree
614)lokatrayaashrayah:Tempatperlindunganketigadunia
615)svakshah:Iayangmemilikimatayangpalingindah
616)svangah:Iayangmemilikiuraturatyangindah
617)shataanandah:Iayangmerupakansumbervariasidankegembiraanyangtanpabatas
618)nandih:Kebahagiaanyangtanpabatas
619)jyotirganeshvarah:Tuhandaribendaangkasabercahayadidalamalamsemesta
620)vijitaatmaa:Iayangtelahmenaklukkanorganperasa
621)vidheyaatmaa:IayangselalutersediabagipenyembahNyadalamhubungancintakasih
622)satkeertih:Sumberketenaranyangmurni
623)chinnasamshayah:Iayangselaludalamposisidiam
624)udeernah:Iayangmahabesar
625)sarvatahchakshuh:Iayangmempunyaimatadimanamana
626)aneeshah:IayangtidaksatumahlukpundapatberkuasadiatasNya
627)shaashvatasthirah:Iayangstabildankekal
628)bhooshayah:Iayangtinggaldisamudra(Rama)
629)bhooshanah:Iayangmenghiasidunia
630)bhootih:Iayangkeberadaannyaselalumurni
631)vishokah:Tanpadukacita
632)shokanaashanah:Sangpemusnahdukacita
633)archishmaan:Yangbercahaya
634)architah:IayangterusmenerusdisembaholehparapenyembahNya
635)kumbhah:Iayangterdiriatassegalahal
636)vishuddhaatmaa:Iayangmempunyaijiwayangpalingmurni
637)vishodhanah:Bahanpembersihyangpalingutama
638)anniruddhah:Iayangtakterkalahkanolehsetiapmusuh
639)apratirathah:IayangtidakmemilikimusuhyangdapatmengancamNya
640)pradyumnah:Yangmahakaya
641)amitavikramah:Sumberkeberanianyangtakterkira
642)kaalaneminihaa:PembunuhKalanemi
643)veerah:Pemenangyanggagahberani
644)shauri:Iayangselalumempunyaikeberanianyangtakterkalahkan
645)shoorajaneshvarah:Tuhandarimerekayanggagahberani
646)trilokaatmaa:Beliausendiriadalahtigaduniatersebut
647)trilokeshah:Tuhandariketigadunia
648)keshavah:Yangmerupakansumbercahayayangmenerangialamsemesta
649)keshihaa:PembunuhraksasaKesi
650)harih:Iayangmahaperusak
651)kaamadevah:Iayangmerupakansumbercintadankasihsayang
652)kaamapaalah:Menggenapikeinginankeinginan
653)kaamee:IayangtelahmemenuhiSemuakeinginanNya
654)kaantah:Yangmemilikiwujudyangsangatmemikat
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
655)kritaagamah:Penulisdarikitabsuciagama
3/2/2016

15/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
654)kaantah:Yangmemilikiwujudyangsangatmemikat
655)kritaagamah:Penulisdarikitabsuciagama
656)anirdeshyavapuh:Iayangmemilikiperwujudanyangtidakterdeskripsikan
657)vishnuh:Iayangberadadimanamana
658)veerah:Yangpalingberani
659)anantah:Yangtidakberakhir
660)dhananjayah:Iayangmemperolehkekayaanmelaluipenaklukan
661)brahmanyah:PelindungdariBrahman(berhubungandenganNarayana)
662)brahmakrit:IayangbertindakuntukBrahman
663)brahmaa:Sangmahapencipta
664)brahma:Iayangpalingbesar
665)brahmavivardhanah:IayangmeningkatkanBrahman
666)brahmavid:IayangmengenalBrahman
667)braahmanah:IayangtelahmenyadariBrahman
668)brahmee:IayangadabersamaBrahma
669)brahmajno:IayangmengenalsifatalamiBrahman
670)braahmanapriyah:Yangalingsayangpadaparabrahmana
671)mahaakramo:Yangmemilikilangkahyangbesar
672)mahaakarmaa:Iayangmelaksanakanperbuatanperbuatanbesar
673)mahaatejaah:Iayangmerupakangemerlapyangpalingbesar
674)mahoragah:Iayangmengambilperwujudannagayangmahabesar
675)mahaakratuh:Korbansuciyangpalingbesar
676)mahaayajvaa:Iayangmelaksanakanyajnabesar
677)mahaayajnah:Yajnayangbesar
678)mahaahavih:Persembahanyangbesar
679)stavyah:Iayangadalahobyekdarisemuapujian
680)stavapriyah:Iayangdilibatkanmelaluidoa
681)stotram:Himne
682)stutih:Tindakanyangpalingterpuji/pujian
683)stotaa:Iayangdipujaataudipuji
684)ranapriyah:Iayangmenikmatipertempuran
685)poornah:Iayangmahalengkap
686)poorayitaa:Yangmahamenggenapi
687)punyah:Yangpalingsuci
688)punyakeertir:Kemasyuranyangsuci
689)anaamayah:Iayangtidakmenderitapenyakitpenyakit
690)manojavah:Iayangmahacepatsepertipikiran
691)teerthakaro:Gurutirtha
692)vasuretaah:Iayanghakekatnyaadalahkeemasan
693)vasupradah:Pemberikekayaanyangtidakterikat
694)vasupradah:Pemberikeselamatan,kekayaanyangterbesar
695)vaasudevo:IayangmunculsebagaiputraVasudeva
696)vasuh:Tempatperlindunganuntuksemuamahluk
697)vasumanaah:Iayangpenuhperhatiankepadasegalanya
698)havih:Sumberdarikewajiban
699)sadgatih:Tujuandariorangorangyangbaik
700)satkritih:Iayangpenuhdengantindakantindakanbaik
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
701)saa:Yangsatu,tiadaduanya
3/2/2016

16/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
700)satkritih:Iayangpenuhdengantindakantindakanbaik
701)saa:Yangsatu,tiadaduanya
702)sadbhootih:Iayangmempunyaikemuliaankemuliaandankekayaan
703)satparaayanah:Tujuanyangmahamutlak
704)shoorasenah:Iayangmempunyaibalatentarayangpalinggagahberani
705)yadushresthah:TerbaikdiantarakaumYadava
706)sannivaasah:Yangterbaikdiantarayangbaik
707)suyaamunah:IayangdipikirkandandihadirkanolehorangorangditepisungaiYamuna
708)bhootaavaaso:Tempathuniandansumbersetiapelemen
709)vaasudevah:IayangmembungkusduniadenganMaya
710)sarvaasunilayah:Tempatkediamanseluruhenergikehidupan
711)analah:Yangmemilikikekayaan,kuasadankemuliaanyangtakterbatas
712)darpahaa:Penghancurorangorangyangberpikiranjahat
713)darpadah:Iayangmenciptakankebanggaan,atauyangterbaikdiantarayangsaleh
714)driptah:Iayangberadadalamkebahagiaanyangtakterbatas
715)durdharah:Obyekperenungan
716)athaaparaajitah:Iayangtakterkalahkan
717)vishvamoortih:Perwujudanseluruhalamsemesta
718)mahaamortir:Yangmemilikiwujudyangmahabesar
719)deeptamoortir:Iayangmemilikiperwujudanyanggemerlap
720)amoortirmaan:Iayangtidakberwujud
721)anekamoortih:Iayangmemilikiwujudyangberanekaragam
722)avyaktah:Yangtidaktermanifestasikan
723)shatamoortih:Yangmemilikibanyakperwujudan
724)shataananah:Yangmemilikibanyakmuka
725)ekah:Yangtunggal/esa
726)naikah:Yangmahabanyak
727)savah:Iayangmerupakankorbansuciyangalami
728)kah:Iayangmemilikisifatkebahagiaansecaraalami
729)kim:Jawabandarisemuapertanyaanapa?
730)yat:Jawabandarisemuapertanyaanyangmana?
731)tat:Ituyanghanyasatu
732)padamanuamam:Kesempurnaanyangtidakdapatdibandingkan
733)lokabandhur:Sahabatdunia
734)lokanaathah:Tuhandunia
735)maadhavah:YangmenjelmadidalamkeluargaMadhu
736)bhaktavatsalah:IayangmencintaiparapenyembahNya
737)suvarnavarnah:Iayangberwarnakeemasan
738)hemaangah:Iayangmempunyaianggotabadandanototemas
739)varaangah:Iayangmemilikibadanyangsangatindah
740)chandanaangadee:Iayangmempunyaigelanggelangmenarik
741)veerahaa:Penghancurparapahlawanyanggagahberani
742)vishama:Iayangtiadaduanyadantidakterbandingkan
743)shoonyah:Iayangmahakosong
744)ghritaaseeh:Iayangtidakmemerlukanapapununtukkeinginanyangbaik
745)acalah:Yangtidakbergerak
746)chalah:Yangselalubergerakdanaktif
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
747)amaanee:Tanpakesombonganyangpalsu
3/2/2016

17/24

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
746)chalah:Yangselalubergerakdanaktif
747)amaanee:Tanpakesombonganyangpalsu
748)maanadah:Iasebagaipenyebabkeakuanpalsupadabadanmahlukhidupolehtenagamaya
Nya
749)maanyah:Iayangpalingdihormati
750)lokasvaamee:Tuhandarialamsemesta
751)trilokadhrik:Iayangmendukungtigadunia
752)sumedhaa:Iayangmempunyaikecerdasanyangpalingmurni
753)medhajah:Yangmunculdarikorbansuci
754)dhanyah:Yangpalingberuntung
755)satyamedhah:Yangmemilikikecerdasanyangtidakperanahgagal
756)dharaadharah:Yangmendukungbumi
757)tejovrisho:Iayangmemperlihatkancahayayangmenyilaukan
758)dyutidharah:Iayangwujudnyabercahaya
759)sarvashastrabhritaamvarah:Terbaikdarimerekayangmenggunakansenjatasenjata
760)pragrahah:Penerimadarisemuapersembahan
761)nigrahah:Pembunuhyangpalingutama
762)vyagrah:IayangdisibukkanmemenuhikeinginankeinginanpenyembahNya
763)naikashringah:Iayangmempunyaibanyaktanduk
764)gadaagrajah:Iayangdilibatkanmelaluimantra
765)chaturmoortih:Yangmemilikiempatperwujudan
766)chaturbaahuh:Yangmemilikiempattangan
767)chaturvyoohah:IayangmenyatakandiriNyasecaradinamisdidalamempatvyooha
768)chaturgatih:Tujuanyangterakhirempatvarnadanasrama
769)chaturaatmaa:Yangmemilikipikiranyangpalingbersih
770)chaturbhaavas:Sumberdariempat
771)chaturvedavid:Yangmengetahuiempatveda/caturveda
772)ekapaat:Iayangmerupakansatupijakan
773)samaavartah:Iayangpalingesiendalamberbagaihal
774)nivriaatmaa:Iayangselaludalamkesadaran
775)durjayah:Yangtakterkalahkan
776)duratikramah:Iayangsulituntukditentang
777)durlabhah:Iayanghanyadapatdiperolehdenganusaha
778)durgamah:Iayangyangdisadaridenganusahayangbesar
779)durgah:Iayangtidakmudahmenjadiribut/riuh
780)duraavaasah:Iayangtidakmudahuntukditahan
781)duraarihaa:Pembunuhparaasura
782)shubhaangah:Iayangmemilikiperwujudanyangmempesona
783)lokasaarangah:Iayangmemahamialamsemesta
784)sutantuh:Iayangmemilikiekspansiyangsangatindah
785)tantuvardhanah:Iayangmendukungkesinambunganpengendaliankeluarga
786) indrakarmaa: Ia yang selalu melaksanakan tindakantindakan menguntungkan dengan
senang
787)mahaakarmaa:Iayangmemilikitindakanyangmahabesar
788)kritakarmaa:Iayangselalumemenuhisesuatutindakan
789)kritaagamah:PenulisdariVeda
790)udbhavah:Sumberyangutama
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
18/24
791)sundarah:Yangmemilikikecantikanyangtiadabandingannya
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
790)udbhavah:Sumberyangutama
791)sundarah:Yangmemilikikecantikanyangtiadabandingannya
792)sundah:Iayangmemilikikemurahanhatiyangpalingbesar
793)ratnanaabhah:Yangmemilikipusaryangindah/cantik
794)sulochanah:Iayangmempunyaikebanyakanmatamemikat
795)arkah:Iaadalahdalamwujudmatahari
796)vaajasanah:Pemberiuatamadarimakanan
797)shringee:Yangmemilikitandukyangpalingutama
798)jayantah:Penakluksemuamusuh
799)sarvavijjayee:Iayangselalumenangdanmahatahu
800)suvarnabinduh:Yangmemilikibadanberseriserisepertiemas
801)akshobhyah:Iayangselalutenang
802)sarvavaageeshvareshvarah:Yangpalingahlidalamberbicara
803)mahaahradah:Iayangsepertikolamrenangbesaryangmenyegarkan
804)mahaagartah:IayangbagaiJurang/celahyangbesar
805)mahaabhootah:Penciptayangpalingagung
806)mahaanidhih:Yangmerupakankediamanyangpalingbesar
807)kumudah:Iayangmembuatbumibergembira
808)kundarah:Iayangmampumengangkatbumi
809)kundah:Iayangsecantikbungakunda
810)parjanyah:Iayangsepertimenahanawanawanyangakanmenjadihujan
811)paavanah:Iayangselalumurni
812)anilah:Iayangtidakpernahtergelincir
813)amritaashah:Iayangkeinginannyaselaluterpenuhi
814)amritavapuh:Iayangmemilikiwujudyangabadi
815)sarvajna:Mahamengetahui
816)sarvatomukhah:Iayangmemilikimukayangmenghadapkemanamana
817)sulabhah:Iayangselalusiaptersedia
818)suvratah:Iayangtelahmengambilwujudwujudpalingmenguntungkan
819)siddhah:Iayangmahasempurna
820)shatrujit:IayangselalumenangatasmusuhmusuhNya
821)shatrutaapanah:IayangpalingpanasdanmenakutkanbagimusuhmusuhNya
822)nyagrodhah:IayangmenyelubungidiriNyadenganMaya
823)udumbarah:Sumbernutrisidarisemuamahlukhidup
824)ashvaas:Iaadalahpohonkehidupan
825)chaanooraandhranishoodanah:PembunuhraksasaCanura
826)sahasraarchih:Iayangmempunyairibuansinar
827)saptajihvah:Iayangmenyatakandirinyasepertitujuhlidahlidahapi(Jenisdariagni)
828)saptaidhaah:Tujuhjeniscahayadidalamnyalaapi
829)saptavaahanah:Iayangmemilikiwahanadaritujuhkuda
830)amoortih:Iayangtanpabentuk
831)anaghah:Iayangtidakberdosa
832)acintyo:Iayangtidakdapatdibayangkan,dibayangkandandipahami
833)bhayakrit:Sumberdarisegalasumberketakutan
834)bhayanaashanah:Mahapenghancurdariketakutanitusendiri
835)anuh:Yangpalinghalus
836)brihat:Yangterbesar
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
837)krishah:Yangpalinglembut,enak/menyenangkan,palingkurus
3/2/2016

19/24

836)brihat:Yangterbesar 1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
837)krishah:Yangpalinglembut,enak/menyenangkan,palingkurus
838)sthoolah:Iaadalahyangpalinggemuk
839)gunabhrit:Iayangselalumemberidukungan
840)nirgunah:Tanpaperwujudandansifat
841)mahaan:Yangpalingperkasa
842)adhritah:Tanpamemerlukandukungan
843)svadhritah:Yangmendukungdirinyasendiri
844)svaasyah:Iayangmempunyaiwajahyangbercahaya
845)praagvamshah:Iayangmemilikiasalmuasalyangpalingpurba
846)vamshavardhanah:Iayangmelipatgandakanketurunan
847)bhaarabhrit:Iayangmembawamendukungalamsemestayangtidakterkirajumlahnya
848)kathitah:Iayangdimuliakandidalamsemuakitabsuci
849)yogee:Iayangdapatdisadarimelaluiyoga
850)yogeeshah:Rajaparayogi
851) sarvakaamadah: Ia yang memenuhi semua keinginan penyembahpenyembahNya yang
benar
852)aashramah:Tempatberlindung
853)shramanah:Iayangmemperdayaorangorangduniawi
854)kshaamah:Iayangdapatmenghancurkansegalanya
855)suparnah:Iayangbagaidaunkeemasan
856)vaayuvaahanah:Iayangmampumengendalikanangin
857)dhanurdharah:Iayangmemegangdanmenggunakanbusur
858)dhanurvedah:Iayangmerupakansumberilmumemanah
859)dandah:Iayangmenghukumorangjahat
860)damayitaa:Mahapengendali
861)damah:Iayangmerupakankeindahanitusendiri
862)aparaajitah:Iayangtidakbisadikalahkan
863)sarvasahah:Iayangmembawaseluruhalamsemesta
864)aniyantaa:Iayangtidakmemilikipengontrol
865)niyamah:Iayangbukanlahdibawahhukumsiapapun
866)ayamah:Iayangtidakmengenalkematian
867)savavaan:Iayangpenuhdenganperbuatanyanggagahberanidankeberanian
868)saavikah:Iayangpenuhdengankualitasyangsatvik
869)satyah:Penuhdengankebenaran
870)satyadharmaparaayanah:Iayangtinggaldengankebenarandandharma
871)abhipraayah:Iayangdicariolehmerekayangmencariyangtidakterbatas
872)priyaarhah:Iayangberhakatassemuacintakasih
873)arhah:Iayangpalinglayakuntukdisembah
874)priyakrit:Iayangselaludapatmemenuhikeinginan
875)preetivardhanah:IayangmeningkatkankegembiraandidalamhatipenyembahNya
876)vihaayasagatih:Iayangperjalanandalamsuaturuang/angkasa
877)jyotih:Iayangbercahayasendiri
878)suruchih:Iayangmenjelmasebagaialamsemesta
879)hutabhuk:Iayangmenyenangisemuapersembahanyajna
880)vibhuh:Iayangmeliputisegalanya
881)ravih:Iayangdapatmengeringkanapapun
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
20/24
882)virochanah:Iayangbersinardidalamwujudwujudyangberbeda
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
881)ravih:Iayangdapatmengeringkanapapun
882)virochanah:Iayangbersinardidalamwujudwujudyangberbeda
883)sooryah:Iayangmerupakansumberdarisegalayangdilahirkan
884)savitaa:Iayangdaridalamdirinyasendirimembawamajualamsemesta
885)ravilochanah:Iayangmatanyaadalahbagaikanmatahari
886)anantah:Iayangtiadaakhir
887)hutabhuk:Iayangmenerimasegalakorbansuci
888)bhoktaaa:Iayangmahasenang
889)sukhadah:Pemberikebahagiaanpadamerekayangdibebaskandarialammaterial
890)naikajah:Iayangmunculdalambanyakpenjelmaan
891)agrajah:Iayangpalingsulung
892)anirvinnah:Iayangmerasakantanpakekecewaan
893)sadaamarshee:IayangmengampunikesalahankesalahanpenyembahpenyembahNya
894)lokaadhishthaanam:Iaadalahapisanterbawahdarialamsemesta
895)adbhutah:Yangpalingmenakjubkan
896)sanaat:Yangtanpaawaldanakhir
897)sanaatanatamah:Iayangmrupakanyangpalinglampau
898)kapilah:Iayangpalingbijaksana(Kapila)
899)kapih:Iayangdapatmeminumairtanpabatas
900)apyayah:Iayangmerupakantempatdimanaalamsemestabergabung
901)svastidah:PemberiSvasti
902)svastikrit:Iayangdapatmerebutsegalakeuntungan
903)svasti:Iayangadalahsumberdarisemuakeuntungan
904)svastibhuk:Iayangterusmenerusmenikmatikeuntungan
905)svastidakshinah:Distributordariyangmenguntungkan
906)araudrah:Iayangtidakmemilikiemosinegatif
907)kundalee:Iayangmemakaiantingantingikanhiu
908)chakree:Pemilikdarisudarsanchakra
909)vikramee:Iayangpalingberani
910)oorjitashaasanah:IayangmemerintahdengantanganNya
911)shabdaatigah:Iayangmelebihisemuakatakata
912)shabdasahah:IayangmelibatkandiriNyadalamdeklarasideklarasiVeda
913)shishirah:Sumberdarimusimdingin
914)sharvareekarah:Penciptadarikegelapan
915)akroorah:Yangtidakpernahkejam
916)peshalah:Iayangpalinglembut
917)dakshah:Iayangpalingcepat
918)dakshinah:Iayangpalingbebas
919)kshaminaamvarah:Iayangpalingkesabaranberhadapandenganorangyangberdosa
920)vidvaamah:Iayangmempunyaihikmatyangterbesar
921)veetabhayah:Iayangtidakmemilikiketakutan
922) punyashravanakeertanah: Ia yang mendengar seluruh kejayaan, penyebab tumbuhnya
kemuliaan
923)uaaranah:Iayangmengangkatsemuamahlukdarilautanketidakabadian
924)dushkritihaa:Iayangmerusaksegalatindakantindakanyangtidakbaik
925)punyah:Iayangpalingmurni
926)duhsvapnanaashanah:Iayangmenghancurkansemuamimpiyangtidakbaik
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
927)veerahaa:Iayangmengakhiriperjalananjivadarisatukandungankekandunganyanglain21/24
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
926)duhsvapnanaashanah:Iayangmenghancurkansemuamimpiyangtidakbaik
927)veerahaa:Iayangmengakhiriperjalananjivadarisatukandungankekandunganyanglain
928)rakshanah:Pelindungalamsemesta
929)santah:Iayangdinyatakanmelaluiorangyangsuci
930)jeevanah:Sumberhidupsemuamakhluk
931)paryavasthitah:Iayangtinggaldanberadadimanamana
932)anantaroopah:Iayangmemilikiwujudwujudyangtanpabatas
933)anantashreeh:Penuhdengankemuliaankemuliaanyangtanpabatas
934)jitamanyuh:Iayangtidakmemilikikemarahan
935)bhayapahah:Iayangmenghancurkansemuaketakutan
936)chaturashrah:Iayangselalujujur
937)gabheeraatmaa:Iatangterlaludalamuntukdapatdimengerti
938)vidishah:Iayangdalampemberiannyaselalubersifatunik
939)vyaadishah:IayangunikdidalamkekuasaandanperintahNya
940)dishah:Iayangmerupakansumbernasehatdanpengetahuan
941)anaadih:Iayangmerupakanpenyebabyangpertama
942)bhoorbhuvo:Iayangmerupakanlapisanterbawahdaribumi
943)lakshmeeh:Sumberkemuliaandarialamsemesta
944)suveerah:Iayangmenggerakkanmelaluiberbagaijalan/cara
945)ruchiraangadah:Iayangmemakaihiasandibahunyayangsangatgemerlap
946)jananah:IayangmengirimsemuamakhlukhidupciptaanNya
947)janajanmaadir:Penyebabkelahirandarisemuamakhluk
948)bheemah:Iayangmemilikiperwujudanyangpalingmengerikan
949)bheemaparaakramah:Iayangkekuatannyaditakutiolehmusuhmusuhnya
950)aadhaaranilayah:Penopangyangpalingutama
951)adhaataa:YangtidakadakekuasaanyanglebihtinggidaripadaNya
952)pushpahaasah:Iayangbersinarsepertibungayangsedangmekar
953)prajaagarah:Selaludalamkeadaansadar
954)oordhvagah:Iayangberadadiatassegalagalanya
955)satpathaachaarah:Iayangselaluberjalandalamkebenaran
956)praanadah:Sangpemberihidup
957)pranavah:Omkara
958)panah:Pengaturuniversalyangtertinggi
959)pramaanam:IayangterwujuddalamVeda
960)praananilayah:Iayangdimanasemuapranadibentuk
961)praanibhrit:Iayangmenguasaisemuaprana
962)praanajeevanah:Iayangmemeliharanafashidupdidalamsemuamakhlukhidup
963)tavam:Iaadalahkenyataanitusendiri
964)tavavit:Iayangpalingmenyadarikenyataan
965)ekaatmaa:Iayanghanyasatu
966)janmamrityujaraatigah:Iayangtidakmengenalkelahiran,umurtuadankematian
967)bhoorbhuvahsvastaruh:Iaadalahpohondaribhur,bhuvahdansvah
968)taarah:Iayangmembantusemuamahlukmelintasialammaterial
969)savitaa:Ayahsemuamahlukhidup
970)prapitaamahah:Ayahdariayahmahlukhidup(AyahBrahma)
971)yajnah:Iayangadalahyajnaitusendiri
972)yajnapatih:Tuhandarisemuayajna
https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/
22/24
973)yajvaa:Iayangmelaksanakanyajna
3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma
972)yajnapatih:Tuhandarisemuayajna
973)yajvaa:Iayangmelaksanakanyajna
974)yajnaangah:Iayangseluruhbadannyamelakukanyajna
975)yajnavaahanah:Iayangmemenuhiyajnasecaralengkap
976)yajnabhrid:Penguasayajna
977)yajnakrit:Iayangmelaksanakanyajna
978)yajnee:Iayangpalingmenikmatiyajna
979)yajnabhuk:Penerimadarisemuakorbansuci
980)yajnasaadhanah:Iayangmemenuhisemuayajna
981)yajnaantakrit:Iayangmelaksanakantindakanpenutupanyajna
982)yajnaguhyam:Iayangharusdisadaridenganyajna
983)annam:Iayangmerupakansumberdarimakananitusendiri
984)annaadah:Iayangmampumemakansemuamakanan
985)aatmayonih:Penyebabyangtidakdisebabkan
986)svayamjaatah:IayangmunculdaridiriNyasendiri
987)vaikhaanah:Iayangmampumembelahbumi
988)saamagaayanah:Iayangahlibernyanyilagulagusama
989)devakeenandanah:IayangmuculsebagaianakdariDevaki
990)srashtaa:Sangmahapencipta
991)kshiteeshah:Tuhandaribumi
992)paapanaashanah:Sangpenghancursemuadosa
993)samkhabhrit:IayangmempunyaiPancajanyayangmahahebat
994)nandakee:IayangmemegangpedangNandaka
995)chakree:pembawadanpemilikSudarsanaChakra
996)shaarngadhanvaa:IayangmengarahkanbusurshaarngaNya
997)gadaadharah:IayangmembawagadaKaumodakee
998)rathaangapaanih:IayangmenggunakanrodakeretaperangsebagaisenjataNya
999)akshobhyah:Iayangtidakdapatdigangguolehsiapapun
1000)sarvapraharanaayudhah:Iayangmemilikisegalamacampersenjataanyangtiadatarajenis
danjumlahnya

3/2/2016

Demikianlah visnusahasranama, 1000 nama suci Tuhan di dalam kitab suci Veda beserta arti
dari masingmasing nama suci tersebut. Mengingat bahasa sansekerta yang sangat komplek,
dimanahanyaperbedaantandatitikdangarisdapatmemberikanartiyangsangatberbeda,maka
jikaterdapatkeraguandalampenulisandanpengartianvisnusahasranamaini,mohonmengacu
balikkesumberaslinya,yaitupadaPadmaPuranadanMahabharata.
Omsanti,santi,santiOm
Sumber:
hp://vedasastra.com(hp://vedasastra.com)

https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/

23/24

3/2/2016

1000NamaSuciTuhanDalamAjaranAgamaHindu|AjaranSanathanaDharma

Tentang iklan-iklan ini (https://wordpress.com/about-these-ads/)

CelanaTraining
Wanita/PriaMurahSisa...

Rp36.000
AYOBELI

KATEGORI:
UNCATEGORIZED
TINGGALKANKOMENTAR

BuatsituswebataubloggratisdiWordPress.com.|TemaSpectrum.

https://ney24.wordpress.com/2014/01/12/1000namasucituhandalamajaranagamahindu/

24/24