Anda di halaman 1dari 50

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

FUNGSI
KERTAS 1
P = {1, 2, 3}
Q = {2, 4, 6, 8, 10}
1.

Berdasarkan maklumat di atas, hubungan P kepada Q ditakrifkan oleh set pasangan


bertertib {(1, 2), (1, 4), (2, 6), (2, 8)}. Nyatakan
(a) imej bagi 1,
(b) objek bagi 2.
[2 markah]

2.

Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set P dan set Q.

RAJAH 1
Nyatakan
(a) julat hubungan itu,
(b) jenis hubungan itu.

3.

[2 markah]

Dalam Rajah 2, fungsi h memetakan x kepada y dan fungsi g memetakan y kepada z.


h
x

g
y

z
8
5

2
RAJAH 2
Tentukan
(a)

h 1(5),

(b)

gh(2).

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[2 markah]

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

4.

Diberi g : x 3 4 x . Carikan nilai g(2)

[3 markah]

5.

Diberi f : x 3x 2 1 dan g : x x 4 . Carikan fg.

[3 markah]

6.

Diberi f : x 4 x 3 , carikan nilai f 2(1).

[3 markah]

7.

Diberi f (x) = 4 3x dan fg(x) = 10 5x. Carikan fungsi g.

[3 markah]

8.

Diberi g : x px + q, p 0 dan g2 : x 4x 15. Carikan nilai p dan nilai q.


[4 markah]

9.

Diberi f : x 4x 1 dan g : x x2 + 3, carikan

10.

(a)

fg(3),

(b)

nilai x apabila f 2(x) = 7.

[4 markah]

Fungsi w ditakrifkan oleh w( x)

5
, x 2.
2 x

Tentukan

11.

(a)

w 1(x),

(b)

w 1(4).

[4 markah]

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi h dan fungsi g.


h : x 2x 3
g : x 4x 1
Carikan gh -1(x).

12.

[4 markah]

Diberi g : x 5x 1 dan h : x x 2 2 x 3 , carikan


(a)

g 1 (3),

(b)

hg(x)

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[4 markah]

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

13.

Diberi fungsi h : x 4 x m dan h 1 : x 2kx


pemalar, carikan nilai m dan nilai k.

14.

15.

Diberi fungsi h( x)

Tingkatan 4

5
, dengan keadaan m dan k adalah
8
[4 markah]

6
, x 0 dan fungsi gubahan hg(x) = 3x, carikan
x

(a)

g(x),

(b)

nilai x apabila gh(x) = 5.

[4 markah]

Fungsi f dan g ditakrifkan seperti yang berikut :

f :x

x 10
; x2
x2

g : x 5 2x .

Ungkapkan gf 1.

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[4 markah]

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JAWAPAN
1.

2.

3.

(a)

2, 4

(b)

(a)

Julat = {x, y}

(b)

Hubungan banyak dengan satu

(a)

(b)

4.

5.

3x2 24x + 49

6.

31

7.

5x 6
3

8.

p = 2 , q = 5

9.

(a)

47

(b)

(a)

w 1 ( x)

2x 5
x

(b)

w 1 (4)

3
4

10.

11.

2x + 5

12.

(a)

3
4

2
5

(b) 25x2 + 2
13.

1
5
, m
8
2

14.

(a)

g ( x)

(b)

x = 15

15.

gf

2
x

x 25
x 1

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

PERSAMAAN KUADRATIK
KERTAS 1
1.

Ungkapkan x(3x 2) = x2 + 5 dalam bentuk am persamaan kuadratik.

[2 markah]

2.

Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca 2 dan 3.

[2 markah]

3.

Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 3 dan

1
. Berikan
2
jawapan anda dalam bentuk ax 2 bx c 0 , dengan keadaan a, b dan c adalah
pemalar.
[2 markah]

4.

Selesaikan persamaan kuadratik 2x(3x 1) + 9x = 5.

[3 markah]

5.

Selesaikan persamaan kuadratik h2 3h + 2 = 2(h 1).

[3 markah]

6.

Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua, selesaikan persamaan


kuadratik 2x2 + 6x + 3 = 0.
[3 markah]

7.

Selesaikan persamaan kuadratik 2x(x 4) = (1 x)(x + 2).


Tuliskan jawapan anda betul kepada empat angka bererti.

[4 markah]

Selesaikan persamaan kuadratik x(2 x 5) 2 x 1 .


Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

[4 markah]

8.

9.

Diberi satu daripada punca persamaan kuadratik x2 + kx +1 = 0 adalah empat kali ganda
punca yang satu lagi, cari nilai k.
[3 markah]

10.

Satu daripada punca persamaan 2x2 + 8x = 2k + 1 ialah tiga kali punca yang satu
lagi, dengan keadaan k adalah pemalar. Cari punca-punca tersebut dan nilai k.
[4 markah]

11.

Diberi m dan n adalah punca bagi persamaan kuadratik x2 + 3x 9 = 0, bentukkan


m
n
persamaan kuadratik yang mempunyai punca
dan .
[4 markah]
2
2

12.

Diberi persamaan kuadratik 4x2 hx + 25 = 0 mempunyai dua punca yang sama.


Cari nilai h.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

13.

Tingkatan 4

Diberi x2 + (p 2)x + 10 p = 0 mempunyai dua punca yang sama, cari nilai p.


[4 markah]

14.

Carikan julai nilai h jika persamaan x2 + 10x + h = 0 mempunyai dua punca yang
berbeza.
[4 markah]

15.

Tunjukkan bahawa persamaan mx2 4mx + x = 1 4m tidak mempunyai punca jika


1
m .
[4 markah]
4

JAWAPAN

1.

2x2 2x 5 = 0

2.

x2 + x 6 = 0

3.

2x2 + 5x 3 = 0

4.

5.

h = 1, h = 4

6.

x = 0.6340, x = 2.366

7.

x = 2.591 , x = 0.2573

8.

x = 3.351, x = 0.149

9.

10.

Punca = 1, 3,

11.

4x2 + 6x 9 = 0

12.

h = 20

13.

p=6

14.

h 25

5
1
, x
3
2

5
2
k

7
2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

FUNGSI KUADRATIK
KERTAS 1
1.

Diberi f ( x) 3( x 1) 2 5 . Cari nilai minimum atau maksimum bagi f(x). [2 markah]

2.

Rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi y = (x k)2 2, dengan keadaan k adalah


pemalar.
y
x
0
3

(2, 3)

RAJAH 1
Carikan
(a) nilai k,
(b) persamaan paksi simetri,
(c) koordinat titik maksimum.
3.

[3 markah]

Rajah 2 menunjukkan graf kuadratik


pemalar.

f ( x) 3( x p) 2 2 , dengan keadaan p ialah

y
y = f(x)

(1, q)
x
0
RAJAH 2
Lengkung y = f(x) mempunyai titik minimum (1, q), dengan keadaan q ialah pemalar.
Nyatakan
(a) nilai p,
(b) nilai q,
(c) persamaan paksi simetri.
[3 markah]
Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah
http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

4.

Diberi graf fungsi kuadratik f ( x) x 2 8x k menyentuh paksi-x pada satu titik


sahaja. Cari nilai k.
[3 markah]

5.

Diberi graf fungsi kuadratik


Carikan julat nilai p.

6.

Cari julat nilai p jika


yang berlainan.

7.

Garis lurus y = 5x 1 tidak bersilang dengan lengkung y = 2x2 + x + p.


Carikan julat nilai p.

[3 markah]

Persamaan kuadratik x(x + 1) = px 4 mempunyai dua punca berbeza.


Carikan julat nilai p.

[3 markah]

9.

Cari julat nilai x jika x2 4x 5 0.

[3 markah]

10.

Cari julat nilai x bagi x(x 4) 12.

[3 markah]

11.

Cari julat nilai x dengan keadaan (x + 3)(x 4) 6.

[3 markah]

12.

Cari julat nilai x jika (x 3)(2x + 4) (x 3)(x + 3)

[3 markah]

13.

Diberi 3x + 4y = 12, cari julat nilai x apabila y 6.

[3 markah]

14.

Cari julat nilai x jika 6y 1 = 4x dan 3y 2 + x.

[3 markah]

8.

f ( x) 2 x 2 4 x p tidak bersilang dengan paksi-x.


[3 markah]

f ( x) 2 x 2 2 px 5 p 12 menyilang paksi-x pada dua titik


[4 markah]

KERTAS 2

15.

Fungsi f ( x) x 2 4kx 5k 2 1 mempunyai nilai minimum r2 + 2k, dengan keadaan r


dan k adalah pemalar.
(a)

Dengan menggunakan kaedah menyempurnakan kuasa dua , tunjukkan bahawa


r = k 1.
[4 markah]

(b)

Seterusnya, atau dengan cara lain, carikan nilai k dan nilai r jika graf bagi fungsi
itu bersimetri pada x = r2 1.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JAWAPAN

1.

Nilai minimum = 5

2.

(a) k = 1
(b) x = 1
(c) Titik maksimum (1, 2)

3.

(a) p = 1
(b) q = 2
(c) paksi simetri, x = 1

4.

k = 16

5.

p2

6.

p 4, p 6

7.

p1

8.

p 3, p 5

9.

x 1, x 5

10.

2 x 6

11.

2 x 3

12.

x 1, x 3

13.

x 4

14.

15.

r = 3, k = 4

3
2

r = 1, k = 0

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

PERSAMAAN SERENTAK
KERTAS 2
1.

Selesaikan persamaan serentak x + 2y = x2 3y + y2 = 4.

[5 markah]

2.

y
Selesaikan persamaan serentak x +
= 1 dan
2

[5 markah]

3.

Selesaikan persamaan serentak 2y x = 1 dan

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

y 10 2 x
2

4 3
[6 markah]
7
x y
Selesaikan persamaan serentak 2x + 3y + 1 = 0 dan y2 + 6xy + 6 = 0. Berikan jawapan
anda betul hingga dua tempat perpuluhan.
[5 markah]
Selesaikan persamaan serentak 4x + y + 8 = x2 + x y = 2
x 2
Selesaikan persamaan serentak
4 dan x+ 6y = 3.
3 y
6y x
Selesaikan persamaan serentak 2x + 3y = 9 dan
1
x y

[5 markah]
[6 markah]
[6 markah]

Selesaikan persamaan serentak 3x 2y = 5 dan x2 y2 y 3 = 0


[5 markah]
y
Selesaikan persamaan serentak 2y 2 = 3(1 x ) dan
[5 markah]
3
x
Selesaikan persamaan serentak 2x + y = 9 dan x(1 y) = 3x 2 1 . Berikan jawapan anda
betul sehingga dua tempat perpuluhan.
[5 markah ]

JAWAPAN
1.
2.
3.

x=

12
4
, y = ; x = -2, y = 3
5
5

1
x = 3, y = -4 ; x = , y = 3
2
4
3
x = 1,
y = 1 ; x = , y =
14
7

4.

x = 1.105, y = 1.07 ; x = 1.55 , y = 0.70

5.

x = 1, y = 2 ; x = 4, y = 10

6.

x = 0, y =

7.

x = 3 , y =1; x = 18 , y = 9

8.

x=

9
1
, y= ;
5
5

9.

x=

1
3
1
, y = 1; x = , y =
3
2
2

10.

x = 7.87, y = 24.75 ; x = 0.13 , y = 9.25

1
; x = 15, y =
2

x = 3, y = 2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

10

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

INDEKS DAN LOGARITMA


KERTAS 1

1.

Selesaikan 8x+1 = 15

[3 markah]

2.

Selesaikan 4x = 32.

[3 markah]

3.

Selesaikan persamaan 274x = 812x-1

[3 markah]

4.

Selesaikan 6x 364 x 0

[4 markah]

5.

Selesaikan 4 x 646 x =0

[4 markah]

6.

Selesaikan persamaan (5x+1)2 =

7.

Selesaikan 4x+1 = 0.3x

[3 markah]

8.

Ringkaskan log6 3 + log6 3 + log6 24

[3 markah]

9.

Selesaikan log10 2x + log10 (4 x 1) = 1

[3 markah]

10.

Diberi persamaan log10 (2x +y) = 1 + log10(y 5), ungkapkan y dalam sebutan x.
[4 markah]

11.

Diberi log4 T + log2 V =

12.

Selesaikan log y 34 = 6

[3 markah]

13.

Ringkaskan 1 2 log5 25 + 3 log5 125

[3 markah]

14.

Selesaikan persamaan log10( 2x + 6 ) = 1 + log10 ( x 5)

[3 markah]

15.

Selesaikan persamaan 4 logx 5 + 2 log x 3 log x 375 = 4 dengan memberi jawapan


betul sehingga empat angka bererti.
[3 markah]

1
125

1
, ungkapkan T dalam sebutan V.
2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[3 markah]

[4 markah]

11

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JAWAPAN
1.

7.
8.

x = 0.302
5
x=
2
x = 1
x = 2, 4
x = 6, 3
5
x=
2
x = 0.5352
3

9.

x=

2.
3.
4.
5.
6.

10
11.
12.
13.
14.
15.

5
, 1
4
2
y = ( x + 25)
9

2
V2
y = 1.8
6
x=7
x = 1.968
T=

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

12

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

GEOMETRI KOORDINAT
KERTAS 1
1.

Diberi EF ialah garis lurus dengan E( 1, 4 ) dan F( 5, 12 ). Cari persamaan lokus bagi
suatu titik yang bergerak supaya jaraknya sentiasa sama dari titik E dan titik F.
[4 markah]

2.

Carikan persamaan lokus bagi titik bergerak Q( x, y ) yang sentiasa berjarak sama dari
titik A( 1, 2 ) dan titik B( 0, 3 )
[4 markah]

3.

Carikan persamaan garis lurus yang melalui titik P (4, 1) dan selari dengan garis
[3 markah]
2x 5 y 3 0

4.

Diberikan P(h, 3) ,Q(2, 1) dan R (8, 1) adalah segaris. Carikan nilai h.


[3 markah]

5.

Diberikan titik P bergerak supaya jaraknya dari A(2,3) ialah 4 unit. Carikan
persamaan lokus titik A.
[3 markah]

6.

Diberikan PQR ialah satu garis lurus. Diberi koordinat bagi titik P dan Q masingmasing ialah P( 1, 2 ) dan Q( 3, 1 ). Jika PQ : QR = 1: 3 , carikan koordinat titik R .
[4 markah]

7.

C ialah satu titik pada garis yang menyambungkan A(3,6) dan B(7,1) supaya
3AC= 2CB, carikan koordinat titik C.
[4 markah]

8.

Koordinat bagi tiga bucu suatu segitiga ialah ( 1,5 ) ,( 2b, a) dan (2a ,b).Diberi
a + b =0 dan luas segitiga ialah 18 unit2 .Cari nilai-nilai a dan b.
[4 markah]

9.

Cari persamaan garis lurus yang melalui titik ( 1, 5) dan serenjang dengan garis yang
menyambungkan titik ( 2, 6) dan titik ( 3, 8 ).
[4 markah]

10.

Titik-titik A ( 2h ,h ) , B ( p , t ) dan C ( 2p , 3t ) terletak pada suatu garis lurus .


B membahagi dalam AC dengan nisbah 2 : 3 . Ungkapkan p dalam sebutan t .
[4 markah ]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

13

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

KERTAS 2
11.

Dalam Rajah 1, sudut ABC =90o dan persamaan garis lurus BC ialah 2y + x + 6 = 0.

y
A A(4,9)

R RAJAH 1
B
Y 2y + x +6 =0
x

0
C

(a)

(b)

Carikan
(i) persamaan garis lurus AB.
(ii) koordinat B.

[5 markah]

Garis lurus AB dipanjangkan ke suatu titik D dengan keadaan AB : BD = 2 : 3.


Carikan koordinat D.
[2 markah]

(c) Suatu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A adalah sentiasa 5 unit.
Carikan persamaan lokus bagi P.
[3 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

14

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

12.

Tingkatan 4

Penyelesaian secara lukisan jitu tidak dibenarkan untuk soalan ini.


y
B

RAJAH 2
C
0

Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat selari ABCD. Koordinat bagi titik A ,B dan C
masing-masing ialah( 4, 4 ) ,( 2, 9 ) dan ( 4, 1 ) .
Carikan
(a) koodinat titik persilangan antara pepenjuru AC dan BD.

[2 markah]

(b) koordinat bagi titik D.

[2 markah]

(c) luas segiempat selari ABCD.

[3 markah]

(d) persamaan lokus bagi suatu titik bergerak P, supaya 3AP = 2CP.

[3 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

15

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JAWAPAN
1.

4y + 3x = 38

2.

y=x+2

3.

5y = 2x + 13

4.

h=4

5.

x2 + y2 + 4x 6y 3 = 0

6.

R (9, 10 )

7.

C ( 1, 4 )

a = 2 , b = 2; a = 2 , b = 2

9.

14y + x = 69

10.

p=2t

11.

(a)

12.

(i)

y = 2x + 17

(ii)

B (8, 1)

(b)

D (14, 11)

(c)

x2 + y2 + 8x 18y + 72 = 0

(a)

(0,

(b)

D (2, 4 )

(c)

58 unit2

(d)

5x2 +5y2 +104x64y + 220 = 0

5
)
2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

16

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

STATISTIK
KERTAS 1
1.

Bagi set nombor 20, 19, 17, 19, 15, 16, 16, dan 19, carikan
(a) min,
(b) mod,
(c) median.

[4 markah]

Tiga integer y , x dan x + 6 mempunyai min 9 dan median 8. Diberi x > y, carikan nilai
x dan y.
[3 markah]

Min dan varians bagi satu set nombor yang mengandungi enam nombor adalah 6 dan 8
masing-masing. Satu nombor, a, ditambah ke dalam set nombor itu dan minnya tidak
berubah. Carikan
(a) nilai a
(b) sisihan piawai baru.
[4 markah]

Min bagi empat nombor ialah m . Hasil tambah kuasa dua nombor-nombor itu ialah
100 dan sisihan piawainya ialah 3k. Ungkapkan m dalam bentuk k.
[3 markah]

Markah sembilan orang pelajar dalam suatu ujian matematik tambahan ialah 30, 25, 33,
42, 27, 51, 65, 45, 57. Carikan
(a)
(b)

julat,
julat antara kuartil markah ujian itu.

[3 markah]

Jadual 1 menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan dalam satu pertandingan bola
sepak.
Bilangan Gol
Bilangan Pasukan

1
2
16
8
JADUAL 1

3
p

Carikan
(a) nilai maksimum bagi p , jika mod ialah 1,
(b) nilai minimum bagi p , jika min gol lebih daripada 2.

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

4
4

5
2

[3 markah]

17

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

KERTAS 2

Min bagi set enam nombor 7, 2, 8, 3, 6 dan y ialah 6.


(a) Carikan nilai y.
(b) Seterusnya, carikan sisihan piawai set nombor itu.

[2 markah]
[4 markah]

Jadual 2 menunjukkan markah 80 orang pelajar dalam suatu ujian matematik.


Markah
30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89

Bilangan Pelajar
9
11
22
25
8
5
JADUAL 2

Carikan
(a) kelas mod,
(b) min,
(c) median markah matematik itu.

Hasil tambah satu set data yang mengandungi sepuluh nombor ialah 62 dan hasil
tambah bagi kuasa dua nombor-nombor itu ialah 438.
(a)
(b)

10

[7 markah]

Carikan min dan sisihan piawai bagi sepuluh nombor itu.


[3 markah]
Satu nombor 5, dikeluarkan dari set data itu, carikan min dan sisihan piawai bagi
sembilan nombor itu.
[3 markah]

Satu set data mengandungi 10 nombor. Hasil tambah nombor-nombor itu ialah 150 dan
hasil tambah bagi kuasa dua nombor-nombor itu ialah 2472.
(a)
(b)

Carikan min dan varians bagi 10 nombor itu.


[3 markah]
Satu nombor lain ditambah kepada set data itu dan min bertambah sebanyak 1.
Carikan
(i) nilai nombor itu,
(ii) sisihan piawai bagi set 11 nombor itu.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

18

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

11

Tingkatan 4

Rajah 1 ialah histogram yang mewakili taburan markah bagi 40 orang murid dalam
suatu ujian.

Bilangan Murid
14
12
10
8
6
4
2
0

0.5

10.5

20.5

30.5

40.5

50.5

Markah

0.5

RAJAH0.5
1
(a)
(b)

12

Tanpa menggunakan ogif, hitungkan markah median.


Hitungkan sisihan piawai bagi taburan markah itu.

[3 markah]
[4 markah]

Jadual 3 menunjukkan taburan jisim 100 orang murid di sebuah sekolah rendah.
Jisim (kg)
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44

Kekerapan
12
14
30
27
17
JADUAL 3

(a)
(b)

Lukiskan satu ogif untuk mewakili taburan jisim murid itu.


Daripada ogif yang dilukis, carikan
(i) median,
(ii) julat antara kuartil.

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[4 markah]

[3 markah]

19

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jawapan
1.

(a)
(b)
(c)

17.625
19
18

x = 8, y = 5

(a)
(b)

m = 25 9k2

(a)
(b)

40
25.5

(a)
(b)

15
3

(a)
(b)

10
2.769

(a)
(b)
(c)

60 69
57.875
58.59

(a)
(b)

6.2, 2.315
6.333, 2.404

10

(a)
(b)

15, 22.2
(i) 26
(ii) 5.494

11

(a)
(b)

24.07
11.74

12

(b)

(i)
(ii)

6
2.619

34.0
9.0

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

20

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

SUKATAN MEMBULAT

KERTAS 1

1.

Rajah 1 menunjukkan sektor ROS berpusat O. Panjang lengkok RS ialah 7.24 cm dan
perimeter sektor ROS ialah 25 cm. Carikan nilai , dalam radian.
[3 markah]
R

RAJAH 1

2.

Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Diberi panjang lengkok major AB


ialah 45.51 cm, carikan panjang, dalam cm, jejari bulatan itu. (Gunakan = 3.142)
[3 markah]
A

0.354 rad

RAJAH 2

3.

Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Panjang lengkok major AB ialah


16 cm dan sudut sektor major AOB ialah 290.
Dengan menggunakan = 3.142, carikan
(a) nilai , dalam radian, (Berikan jawapan anda betul kepada empat angka bererti.)
(b) panjang, dalam cm, jejari bulatan itu.
[3 markah]

RAJAH 3

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

21

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

4.

Tingkatan 4

Rajah 4 menunjukkan sektor POQ berpusat O. Panjang lengkok PQ ialah 4 cm dan


perimeter sektor POQ ialah 14 cm. Carikan nilai , dalam radian.
[3 markah]
P

RAJAH 4
5.

Rajah 5 menunjukkan seutas dawai berbentuk sektor bulatan OAB, yang berpusat di O.
Luas sektor OAB yang terbentuk ialah 1200 cm 2 . Diberi nisbah panjang lengkok AB
kepada jejari ialah 2 : 3. Cari sudut , dalam darjah dan minit dan panjang jejari sektor
OAB.
[4 markah]
A

O
B

RAJAH 5

6.

Rajah 6 di bawah menunjukkan sebuah sektor OAB berpusat O dan berjejari 4 cm.
Diberi panjang lengkok AB ialah 5.16 cm, carikan AOB dalam radian.
[2 markah]
O

A
B

RAJAH 6

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

22

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

7.

Tingkatan 4

Rajah 7 menunjukkan suatu sektor bulatan berpusat O. Carikan luas sektor bulatan
OPQ.
[3 markah]
P

75

7 cm
Q

RAJAH 7
8.

Rajah 8 menunjukkan suatu sektor bulatan OPQ berpusat O dan berjejari 5 cm. Diberi
luas sektor OPQ ialah 9.75 cm 2 , carikan nilai dalam radian.
[3 markah]
P

O
5 cm

RAJAH 8
9.

Rajah 9 menunjukkan suatu bulatan OPQ. Jika panjang lengkok PQ ialah 13.96 cm.
Carikan panjang OQ.
[3 markah]
P

80
Q

RAJAH 9

10. Rajah 10 menunjukkan sektor bulatan LMN berpusat M. Diberi panjang lengkok LN
ialah 5.5 cm dan perimeter sektor LMN ialah 22 cm. Cari nilai dalam darjah dan
minit.
[3 markah]
L

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

23

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

RAJAH 10
KERTAS 2

11. Rajah 11 menunjukkan sebuah sektor POQ, pusat O dan berjejari 10 cm. Titik R terletak
pada OP dengan keadaan OR : OP = 3 : 5.
P

R
Q

RAJAH 11
Hitungkan
(a) nilai , dalam radian,
(b) luas kawasan berlorek, dalam cm 2

[3 markah]
[4 markah]

12. Rajah 12 menunjukkan sektor POQ bagi bulatan berpusat O. Titik A terletak pada OP,
titik B terletak pada OQ dan AB berserenjang dengan OQ. Panjang OA = 8 cm dan

POQ = radian. Diberi bahawa OA : OP = 4 : 7 (Gunakan = 3.142)


6
Hitungkan
(a) panjang, dalam cm, AP,
[1 markah]
(b) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek
[5 markah]
2
(c) luas, dalam cm , kawasan berlorek.
[4 markah]
P
A

8 cm

6
O

rad
B

RAJAH 12

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

24

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

13. Dalam Rajah 13, AOB ialah diameter bagi sebuah bulatan berpusat O dengan jejari
12 cm. OB dipanjangkan ke P supaya BP = 3 cm. PT ialah tangen kepada bulatan di T.
Hitungkan
(a) TOP, dalam radian
[3 markah]
(b) luas sektor major BOT
[3 markah]
(c) perimeter rantau berlorek. [Ambil = 3.142]
[4 markah]

A
12 cm

3 cm

RAJAH 13

JAWAPAN
1. = 0.8153 rad
2. j = 7.675 cm
3. = 1.222 rad, j = 3.161 cm
4. = 0.8 rad
5 = 3812' , j = 60 cm
6. = 1.29 rad
7. luas = 32.07 cm 2
8. = 0.78 rad
9. OQ = 10 cm
10.
= 38 12 '
11.
(a)
= 0.9273 rad,
(b)
luas = 22.365 cm 2
12.
(a)
AP = 6 cm
(b)
perimeter = 24.403 cm
(c)
luas = 37.46 cm 2
13.
(a)
0.644 rad
(b)
406.08 cm 2
(c)
19.728 cm

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

25

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

PEMBEZAAN
KERTAS 1
1.

Diberi lengkung f ( x) x 2 8x 3 . Cari titik maksimum lengkung itu.

2.

Jejari sebuah sfera ialah r cm. Cari nilai hampir dalam perubahan isipadu sfera itu
apabila jejarinya berubah daripada 8 cm kepada 8.002 cm.
[4 markah]

3.

Cari

4.

Diberi f ( x) 4( x 2) 3 . Cari nilai bagi f (4).

5.

Diberi lengkung y
(a)
(b)

d 1

.
dx 5 x 3

x5
, Cari
x2 3
titik persilangan lengkung itu dengan paksi-y,
kecerunan tangen pada titik (1, 1 ).

[3 markah]

[2 markah]

[2 markah]

[4 markah]

6.

Diberi y 5 4 x 2 . Cari perubahan hampir dalam y apabila x berkurang daripada 3


kepada 2.98.
[4 markah]

7.

Diberi f ( x) (3x 1) 5 , Cari nilai f(-1).

8.

Luas permukaan sebiji bebola yang berbentuk sfera bertambah dengan kadar 4.2
cm2s-1 setelah dipanaskan. Cari
(a) kadar perubahan jejari sfera apabila jejarinya 3 cm,
(b) kadar perubahan isipadu yang sepadan.
[4 markah]

9.

Diberi y

10.

Diberi y 4 x 2 5x 3 , gunakan kaedah pembezaan untuk mencari perubahan hampir


bagi y apabila x menyusut daripada 2 kepada 1.98.
[3 markah]

2x 4
dy
k
dan
. Cari nilai k.

x2
dx ( x 2) 2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[3 markah]

[3 markah]

26

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

KERTAS 2

a cm
2x cm
RAJAH 1
11.

Rajah 1 menunjukkan binaan yang terdiri daripada sebuah segi empat dengan lebar 2x
cm, tinggi a cm, dan sebuah semibulatan terletak di atas segiempat tepat itu. Diberi
perimeter binaan ini ialah 80 cm.
(a)

Tunjukkan bahawa luas binaan, L, ialah L 2 x 40 x .


4

(b)

Cari nilai x supaya L mempunyai nilai maksimum. Seterusnya, cari nilai L itu.

[2 markah]

[5 markah]
(c)

Diberi jejari semibulatan pada binaan itu berubah pada kadar 0.5 cms-1 apabila
dipanaskan. Cari kadar perubahan luas binaan, L, pada ketika jejari semibulatan
ialah 10 cm.

[3

markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

27

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

10x cm
y cm
12x cm
RAJAH 2
12.
(a)

Rajah 2 menunjukkan sebuah poligon yang dibentuk dengan menggunakan dawai


yang panjang 150 cm.

(b)

(i)

Tunjukkan bahawa luas poligon, L 900 x 144 x 2 .

(ii)

Cari luas maksimum bagi poligon ini.

Diberi y 4 x 3 x 2 5 , cari nilai


(i)

dy
pada titik
dx

[5 markah]

1
1
, 5 . Seterusnya, cari
4
2

perubahan kecil dalam x, yang menyebabkan y menokok daripada 5.25


kepada 5.28.

(ii)

kadar perubahan dalam y, pada ketika x


ialah 0.8 unit sesaat.

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

1
jika kadar perubahan dalam x
2
[5 markah]

28

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

13.
y

P (1, 5)

5
3x 22
x

0
RAJAH 3

5
yang
3x 22
melalui P (1, 5). Cari persamaan normal kepada lengkung itu pada titik P. [5
markah]

(a) Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada lengkung y

(b)

y cm

x cm
x cm
RAJAH 4
Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid yang tapaknya berbentuk segiempat sama.
Diberi jumlah luas permukaan kuboid itu ialah 100 cm2.

1
50 x x 3 cm3.
2

(i)

Tunjukkan bahawa isipadu kuboid itu ialah

(ii)

Seterusnya, cari panjang kuboid itu apabila isipadunya adalah maksimum.

[5 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

29

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jawapan

1.

( 4 , 19)

2.

1.608 cm3

3.

4.

48

5.

(a) 0, - ,
3

5 x 3

(b)

3
4

6.

0.48

7.

240

8.

(a) 0.175 cm s-1


(b) 6.3 cm3 s -1

9.

k = 8

10.

0.22

11.

(b) x = 11.202 cm, L = 448.1 cm2


(c) kadar perubahan luas = 4.29 cm2 s-1

12.

13.

1406.25 cm2

(a)

(ii)

(b)

dy
2
dx
(i)

0.015

(ii)

1.6 unit sesaat

(a)

(b)

(ii)

1
29
x4
30
30
x = 4.082 cm, y = 4.083 cm

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

30

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

PENYELESAIAN SEGI TIGA

KERTAS 2 (Bahagian C)

1.

Rajah 1 menunjukkan sebuah sisi empat ABCD dengan keadaan ABC adalah tirus.
D

5.2 cm
C

9.8 cm

12.3 cm
9.5 cm

40.5

RAJAH 1
(a) Hitungkan
(i)
ABC
(ii) ADC
(iii) luas, dalam cm 2 , sisi empat ABCD .
[8 markah]
(b) Sebuah segi tiga A' B 'C ' mempunyai ukuran-ukuran yang sama seperti diberi untuk
segi tiga ABC, iaitu A'C ' =12.3 cm, C ' B ' = 9.5 cm, dan B ' A'C ' = 40.5 , tetapi
mempunyai bentuk yang berbeza daripada segi tiga ABC itu.
(i) Lakarkan segi tiga A' B 'C ' ,
(ii) Nyatakan saiz A' B 'C '
[2 markah]

2.

Rajah 2 menunjukkan sebuah segitiga ABC.


A

20 cm

65

15 cm
C

RAJAH 2
Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah
http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

31

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

(a) Hitungkan panjang, dalam cm, AC.


[2 markah]
(b) Suatu sisi empat ABCD dibentuk dengan keadaan AC ialah pepenjuru,
ACD = 40 dan AD = 16 cm.
Hitungkan dua nilai yang mungkin bagi ADC.
[2 markah]
(c) Dengan menggunakan ADC yang tirus dari (b), hitungkan
(i) panjang, dalam cm, CD
(ii) luas, dalam cm 2 , sisi empat ABCD itu.
[6 markah]

3.
S

7.0 cm
5.5 cm
50

48
Q

RAJAH 3

Rajah 3 menunjukkan 2 buah segi tiga SPR dan QPR dengan PR = 5.5 cm, SP = 7.0 cm,
RPQ = 50 dan RQP = 48 . Jika luas PQR adalah 2 kali luas PSR,
hitungkan
(a) panjang PQ

[3 markah]

(b) luas PSR

[3 markah]

(c) panjang SR

[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

32

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

4. Pada Rajah 4, AD = 8 cm, BD = 4 cm, BC = 7 cm dan ABD = 45 . Hitungkan


(a) panjang DC

[3 markah]

(b) DAB

[3 markah]

(c) luas segi tiga ACD.


[4 markah]
D

8 cm

4 cm
45

7 cm

RAJAH 4

5.

Rajah 5 menunjukkan titik-titik A, B dan C pada suatu satah mengufuk, dengan AB = 50


cm, AC = 30 m dan CAB 120o. Pembahagi dua sama CAB bertemu BC pada titik
P.
C

P
30 cm

60
60
A

50 cm

RAJAH 5
(a)

Carikan
(i)

luas segitiga ABC,

(ii)

panjang BC.

(iii) sudut APC


(b)

[7 markah]

Sebatang tiang mencancang CV diletakkan pada titik C. Sudut dongakan V dari A


ialah 30o. Carikan sudut dongakan V dari B.
[3 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

33

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JAWAPAN
1. (a)

57.23 atau 57 14'


106 7 '
82.38 cm 2

(i)
(ii)
(iii)

(b) (i)
C'

A'

(ii)

B'

122.77 atau 122 46'

2.

(a)
(b)
(c)

19.27 cm
50 73' atau 50 44' , 129.27 atau 129 16 '
(i)
24.89 cm
(ii)
290.1 cm 2

3.

(a)
(b)
(c)

7.329 cm
7.7197 cm 2
2.952 cm

4.

(a)
(b)
(c)

10.227 cm
20 42'
24.48 cm 2

5. (a)

(b)

(i)
649.5 m 2
(ii) 70 cm
(iii) 81 47' atau 81.8
13 54' atau 13.9

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

34

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

PENGGUNAAN NOMBOR INDEKS


KERTAS 2 (Bahagian C)
1.

Rajah 1 menunjukkan carta palang bagi perbelanjaan mingguan untuk barangan P, Q,


R, S dan T pada tahun 1990. Jadual 1 menunjukkan harga dan indeks harga barangan
tersebut.
33

Perbelanjaan Mingguan (RM)

35
30
30
24

25
20
15
15

12

10
5
0
P

Barangan

RAJAH 1
Barangan
P
Q
R
S
T
(a)

Harga Pada
1990
x
RM2.00
RM4.00
RM6.00
RM2.50

Cari nilai
(i) x,
(ii) y,
(iii) z.

Harga Pada
1995
RM0.70
RM2.50
RM5.50
RM9.00
z
JADUAL 1

Indeks Harga 1995 Dengan


1990 Sebagai Tahun Asas
175
125
y
150
120

[3 markah]

(b)

Kirakan nombor indeks gubahan bagi harga barangan itu pada tahun 1995 dengan
tahun 1990 sebagai tahun asas.
[2 markah]

(c)

Jumlah perbelanjaan bulanan bagi barangan itu pada tahun 1990 ialah RM456.
Hitungkan jumlah perbelanjaan bulanan yang sepadan pada tahun 1995.
[2 markah]

(d)

Kos barangan itu meningkat 20% dari tahun 1995 ke tahun 2000. Carikan nombor
indeks gubahan tahun 2000 dengan tahun 1990 sebagai tahun asas. [3 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

35

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Jadual 2 menunjukkan indeks dan peratus penggunaan empat barangan, P, Q, R dan S,


yang menjadi bahan utama dalam penghasilan sejenis biskut.
Barangan
P
Q
R
S

Tingkatan 4

Indeks Harga Tahun 1995


Berasaskan Tahun 1993
135
x
105
130
JADUAL 2

Peratus Penggunaan
(%)
40
30
10
20

(a)

Hitungkan
(i) harga S pada tahun 1993 jika harganya pada tahun 1995 ialah RM37.70.
(ii) indeks harga P pada tahun 1995 berasaskan tahun 1991 jika indeks
harganya pada tahun 1993 berasaskan tahun 1991 ialah 120.
[5 markah]

(b)

Nombor indeks gubahan kos penghasilan biskut itu pada tahun 1995 berasaskan
tahun 1993 ialah 128.
Hitungkan
(i) nilai x,
(ii)
harga sekotak biskut itu pada tahun 1993 jika harga yang sepadan pada
tahun 1995 ialah RM32.
[5 markah]

Jadual 3 menunjukkan harga empat jenis barangan pada tahun 2004 dan 2005 bersama
dengan indeks harga tahun 2005 berasaskan tahun 2004 dan pemberatnya.
Barangan
A
B
C
D

Harga (RM)
Indeks Harga Tahun 2005
Berasaskan Tahun 2004
Tahun 2004 Tahun 2005
45
54
120
x
21
150
110
121
y
70
z
90
JADUAL 3

Pemberat
4
3
1
2

(a)

Hitungkan
(i) nilai x, y dan z.
(ii) indeks gubahan barangan itu pada tahun 2005 berasaskan tahun 2004.
[6 markah]

(b)

Harga barangan itu dijangka meningkat sebanyak 10% dari tahun 2005 ke tahun
2006.
(i) Hitungkan indeks gubahan tahun 2006 berasaskan tahun 2004.
(ii) Perbelanjaan untuk barangan tersebut pada tahun 2005 adalah RM1350,
anggarkan perbelanjaan pada tahun 2006.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

36

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jadual 4 menunjukkan harga dan indeks harga empat bahan, P, Q, R, dan S, yang
digunakan untuk membuat sejenis biksut. Rajah 2 ialah carta pai yang mewakili kuantiti
relatif bagi penggunaan bahan-bahan P, Q, R, dan S itu.
Bahan
P
Q
R
S

Harga se kg (RM)
Tahun 2001 Tahun 2004
0.80
1.00
2.00
y
0.40
0.60
z
0.40

Indeks Harga Tahun 2004


Berasaskan Tahun 2001
x
140
150
80

JADUAL 4

120

60
o

100
R

RAJAH 2
(a)

Carikan nilai x, y dan z.

(b)

(i)
(ii)

(c)

[3 markah]

Hitungkan nombor indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun
2004 berasaskan tahun 2001.
Seterusnya, hitungkan kos membuat biskut itu yang sepadan bagi tahun 2001
jika kos membuatnya pada tahun 2004 ialah RM2985.
[5 markah]

Kos membuat biskut itu dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun 2004 ke
tahun 2007. Carikan nombor indeks gubahan kos membuat biskut itu yang
dijangkakan pada tahun 2007 berasaskan tahun 2001.
[2 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

37

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jadual 5 menunjukkan harga tiga jenis komponen yang digunakan untuk menghasilkan
sesuatu alat elektronik dan indeks harganya.
Komponen
P
Q
R

(a)

Harga (sen)
Tahun 2001
Tahun 2005
55
66
40
y
z
100
JADUAL 5

Indeks Harga
(Tahun asas 2001)
x
150
125

Hitungkan nilai x, y dan z.

[3 markah]

Jadual 6 menunjukkan bilangan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan 1 alat


elektronik itu.
Komponen
P
Q
R

Bilangan Untuk Mengahasilkan


1 Alat Elektronik
20
50
n
JADUAL 6

(b)

Jika indeks gubahan bagi tiga komponen itu pada tahun 2005 dengan tahun 2001
sebagai tahun asas ialah 136.5, carikan nilai n.
[3 markah]

(c)

Kos penghasilan dijangka akan meningkat sebanyak 5% dari tahun 2005 ke tahun
2006. hitungkan kos penghasilan 1 alat elektronik pada tahun 2006.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

38

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jawapan
1

(a)

(ii)

y = 137.5

(iii)

z = RM3.00

140.9

(c)

RM642.50

(d)

169.1

(a)

(i)

RM29.00

(ii)

162

(i)

125

(ii)

RM25.00

(i)

x = 14,

(ii)

122

(i)

134.2

(ii)

RM1485

(a)
(b)

x = RM0.40,

(b)

(b)

(i)

y = 110,

(a)

x = 125,

(b)

(i)

129.4

(ii)

RM2306.80

(c)

194.1

(a)

x = 120,

(b)

30

(c)

RM143.325

y = 2.80,

y = 60,

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

z = 63

z = 0.50

z = 80

39

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

JANJANG
KERTAS 1
1.

2.

Jika k , 2k 5, dan k 8 ialah sebutan ketujuh, kelapan, dan kesembilan bagi suatu
janjang aritmetik, carikan sebutan pertama janjang aritmetik ini
[3 markah]

1
1
Carikan hasil tambah bagi janjang aritmetik 1 , 1 , 1 ,...... hingga sebutan ke-11 .
2
4
[3 markah]

3.

Sebutan kelapan dan sebutan ke-53 suatu janjang aritmetik masing-masing ialah 118
dan 62 . Carikan
(a) sebutan pertama ,
(b) beza sepunya
[3 markah]

4.

Carikan bilangan sebutan bagi janjang aritmetik 20, 17, 14, ............, 223 .
[3 markah]

5.

Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertamanya adalah

1
16

kelima.
Hitungkan nisbah sepunya bagi janjang geometri itu jika r > 0.

daripada sebutan
[3 markah]

6.

Ungkapkan perpuluhan jadi semula 0.213213213213...dalam bentuk pecahan yang


termudah .
[4 markah]

7.

Diberi sebutan pertama dan sebutan kelima bagi suatu janjang geometri ialah 10 dan

5
8

dengan nisbah sepunya adalah positif . Carikan hasil tambah empat sebutan pertama .
[3 markah]
8.

Carikan hasil tambah semua gandaan 12 daripada 100 hingga 400.

9.

Carikan hasil tambah janjang geometri 4, 8, 16,........ hingga sebutan kedua belas.
[3 markah]

10.

Sebutan keempat dan ketujuh satu janjang geometri masing-masing 12 dan 96.
Carikan nisbah sepunya janjang tersebut.
[3 markah]

11.

Hasil tambah n sebutan pertama suatu janjang aritmetik 3n2 5n . Carikan


(a) sebutan pertama
(b) beza sepunya
[3 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

[3 markah]

40

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

12.

Tingkatan 4

Maklumat berikut merupakan jujukan bagi satu janjang geometri .

3 p q, q , p q,.........
Diberi p q , ungkapkan q dalam sebutan p.
13

[3 markah]

Carikan hasil tambah bagi janjang geometri 108 , 72 , 48, dengan n yang cukup
besar sehingga ketakterhinggaan .
[3 markah]

KERTAS 2
14.

Seutas dawai dipotong menjadi n bahagian. Setiap bahagian dibengkok menjadi satu

sektor bulatan yang sudutnya


rad .
4
3 9
Panjang lengkok sektor-sektor yang terbentuk dalam cm ialah
, ,3 ,.......,6 .
2 4
(a) Tunjukkan bahawa panjang lengkok sektor-sektor tersebut membentuk suatu
janjang aritmetik dan nyatakan beza sepunya .
[3 markah]
(b) Carikan
(i)
panjang jejari sektor bulatan ke-n
(ii)
nilai n
(iii) hasil tambah panjang lengkok n sektor bulatan yang pertama . [5 markah]

15.

Dalam satu janjang geometri , hasil tambah bagi 3 sebutan pertama adalah 8 kali hasil
tambah bagi 3 sebutan yang berikutnya.
(a) Carikan nisbah sepunya bagi janjang geometri itu.
[3 markah]
(b) Carikan sebutan pertama janjang geometri itu serta hasil tambah sehingga
ketakterhinggaan jika diberi bahawa hasil tambah bagi 3 sebutan pertama itu
melebihi hasil tambah bagi 3 sebutan yang berikutnya sebanyak 98. [4 markah]

16.

Seutas dawai yang panjangnya 262.5 cm dipotong kepada 30 keratan dengan beza
panjang antara satu sama lain secara berturutan adalah tetap. Jika beza antara keratan
terpanjang dengan keratan terpendek ialah 14.5 cm, hitungkan
(a) ukuran bagi keratan terpendek ,
[4 markah]
(b) beza panjang antara keratan kelima dengan keratan kesepuluh.
[4 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

41

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jawapan
1.

a 15

2.

11
3
atau 2
4
4

3.

(a)

146

(b)

4.

82

5.

6.

71
333

7.

75
3
atau 18
4
4

8.

6300

9.

5460

10.

11.

(a)

(b)

12.

3
p
4

13.

324

14.

(a)

3
d
4

(b)

(i) 24
(ii) n = 7
(iii)

15.

(a)

105
4

1
2

(b) a = 64, S n = 128


16.

(a)

3
2

(b)

5
2

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

42

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

HUKUM LINEAR
KERTAS 1
1.

Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y ax 2 bx dengan keadaan a dan


b ialah pemalar.
(a) Tukarkan persamaan tersebut kepada bentuk linear.
(b) Nyatakan kecerunan dan pintasan- y bagi persamaan linear itu dalam sebutan a
dan b .
[4 markah]

2.

Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan 4 y 2( x 1)2 3k dengan keadaan


k ialah pemalar.
(a) Apabila diplotkan graf y melawan ( x 1)2 , satu garis lurus diperoleh, yang
memotong paksi- y pada titik (0, 6 ). Carikan nilai k .
[2 markah]
(b)

Seterusnya carikan kecerunan dan pintasan paksi- y bagi garis lurus yang
diperoleh dengan memplotkan graf ( y x) melawan x 2 .

[2 markah]

px
, p dan q ialah pemalar.
qx 1
1
1

Jika graf y melawan x dilukiskan, satu lengkung melalui , 1 diperoleh. Jika graf
y
2

1
1
melawan
dilukiskan, satu garis lurus berkecerunan
diperoleh. Carikan nilai p dan
x
4
nilai q .
[4 markah]

3.

Dua kuantiti, x dan y , dihubungkan oleh persamaan y

4.

Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan x 2 y px 2 q , dengan keadaan


1
p dan q ialah pemalar. Apabila graf y melawan 2 dilukis, satu garis lurus diperoleh.
x
Diberi garis lurus itu melalui titik (4, 0) dan (2, 6), cari nilai p dan nilai q .
[3 markah]
x dan y dihubungkan oleh persamaan
y
y px 2 qx , dengan keadaan p dan q ialah
x
pemalar. Graf garis lurus diperoleh dengan
y
memplot melawan x , seperti yang
x
(2, 9)
ditunjukkan dalam Rajah 1. Hitungkan nilai
[4 markah]
p dan nilai q .

5.

(6, 1)
x

O
RAJAH 1
Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah
http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

43

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

6.

Rajah 2 menunjukkan graf garis lurus


y
melawan x . Diberi y 6 x x 2 ,
x
hitungkan nilai k dan nilai h .
[3 markah]

Tingkatan 4

y
x

(2, k )

( h , 1)

7.

Pembolehubah x dan y dihubungkan


oleh persamaan y kx4 , dengan
keadaan k ialah pemalar.
(a) Tukarkan persamaan y kx4 kepada
bentuk linear.
(b) Rajah 3 menunjukkan graf garis
lurus yang diperoleh dengan
memplot log10 y melawan log10 x .
Carikan nilai
(i) log10 k
(ii) h .
[4 markah]

RAJAH 2

log10 y

(2, h)

( 0 , 3)

log10 x

O
RAJAH 3

8.

y
1
melawan .
x
x
Carikan hubungan antara y dan x .

y
x

Rajah 4 menunjukkan graf

(4, 13)

[2 markah]

( 1 , 3)

1
x

O
O

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

RAJAH 4

44

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

KERTAS 2
9.

Jadual 1 menunjukkan nilai dua pembolehubah x dan y yang dihubungkan oleh


persamaan y ab x 1 , dengan keadaan a dan b ialah pemalar.

x
y

3
12.1

4
6.46

5
3.47

6
1.89

8
0.52

JADUAL 1
(a)

Dengan menggunakkan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi-(x-1) dan 2cm
kepada 0.2 unit pada paksi - log10 y , lukiskan graf log10 y melawan ( x 1) .
[4 markah]

(b)

Daripada graf anda, carikan


(i) nilai y apabila x 7
(ii) nilai a
(iii) nilai b .
[6 markah]

10. Dua orang pelajar telah menjalankan satu eksperimen unutk mengkaji sesaran satu objek,
s cm dari satu titik pada masa t saat. Seorang daripada mereka menjaga masa dan
seorang lagi merekodkan sesaran. Hasil daripada eksperimen itu direkodkan seperti
dalam Jadual 2.
Masa, t (saat)
Sesaran, s (cm)

30
10.5

60
30.5

90
58.5

120
95

150
129

180
198

JADUAL 2
Adalah dikhuatiri bahawa sepasang daripada set data tersebut telah disalah rekod akibat
daripada kesilapan sama ada penjaga masa atau pencatat sesaran.
(a) Lukiskan graf

s
melawan t .
t

[4 markah]

(b) (i) Tandakan pada graf anda bagi mewakili titik-titik sebenar yang mungkin
bagi data yang telah tersalah rekod itu.
(ii) Berdasarkan graf anda, cari nilai a dan nilai u jika s dan t dihubungkan oleh
s ut at 2 dengan keadaan a dan u adalah pemalar.
[6 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

45

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

11. Jadual 3 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y , yang diperoleh
daripada satu ujikaji. Diketahui x dan y dihubungkan oleh persamaan y pk x , dengan
keadaan p dan k adalah pemalar.
2

x
y

1.5
1.59

2.0
1.86

2.5
2.40

3.0
3.17

3.5
4.36

4.0
6.76

JADUAL 3
(a) Plotkan graf log y melawan x 2 .
Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.

[5 markah]

(b) Gunakan graf di (a) untuk mencari nilai


(i) p
(ii) k .
[5 markah]

12. Jadual 4 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y , yang diperoleh
r
daripada satu ujikaji. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y px
,
px
dengan keadaan p dan r adalah pemalar.

x
y

1.0
5.5

2.0
4.7

3.0
5.0

4.0
6.5

5.0
7.7

5.5
8.4

JADUAL 4
(a) Plotkan xy melawan x , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada
kedua-dua paksi.
Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
[5 markah]
2

(b) Gunakan graf anda dari (a) untuk mencari nilai


(i) p
(ii) r .
[5 markah]

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

46

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Jawapan
1

3
4
5
6
7

y
ax b
x
(b) Kecerunan = a
Pintasan- y b
(a) k 8
1
(b) Kecerunan =
2
11
Pintasan- y
2
p 4, q 2
p 12, q 3
p 2, q 13
h 5, k 4
(a) log10 y 4 log10 x log10 k
(b) (i) 3
(ii) 11
y 5x 2
(a)

9 (a)
x -1
2
3
4
5
7
Log10y 1.08 0.81 0.54 0.28 -0.28

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

47

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

(b) (i) y = 1
(ii) a = 42.66
(iii) b = 0.5337
10 (a)
t
s
t

30

60

90

120

150

180

0.35 0.51 0.65 0.79 0.86 1.10

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

48

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

(b) (ii) a 0.005


u 0.2
11 (a)

x2

2.25

4.0

6.25

9.0

12.25

16.0

log10 y

0.20

0.27

0.38

0.50

0.64

0.83

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

49

Modul Bimbingan Matematik Tambahan

Tingkatan 4

(b) (i) p 1.259


(ii) k 1.109
12 (a)

x2
xy

1
4
9 16 25 30.25
5.5 9.4 15 26 38.5 46.2

(b) (i) p 1.37


(ii) r 5.48

Cikgu Hussen & Cikgu Noranidah


http://www.hussenhmhuda.wordpress.com

50