INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL PPISMP SEMESTER 2 SEJARAH PENGAJIAN SOSIAL 2 PERANAN DAN

TANGGUNGJAWAB INDIVIDU UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN ASAS DAN SOSIAL

Daripada :
ZAHRATUL JANNAH BT BASHEER AHMED 910707035964 NURUL JANNAH BT HUSSIN 910320105876 NAJWA NADHIRAH BT IBARAHIM 910706075366 SITI FARAHIYAH BT MUSTAFFA 901215115242 AINA AYUNI BT GHAZALI 911008115214

PERANAN DAN TANGGUNGGJAWAB INDIVIDU

Negara

Diri

Masyarakat

Keluarga

1. Diri
Mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti tidak bermoral

Menjaga tingkah laku

Bijak mengawal emosi

Menampilkan personaliti yang baik

anak

Ibu bapa 2.keluarga

Peranan Ibu Bapa
Bertanggungja ab enjaga na a baik keluarga

e berikan i ikan aga a yang secukupnya

enunjukkan c nt

tela an yang baik kepa a anak

Sentiasa

enasi ati anak-anak

e antau kegiatan an pergaulan se arian anak-anak

e beri sepenu per atian an tu puan kepa a keluarga

Berikan kasi sayang yang secukupnya kepa a keluarga

Peranan Seorang Anak
Menjaga hubungan dengan ALLAH

Sentiasa menjaga nama baik ibu bapa

Sentiasa menjaga kehormatan diri

Memilih kawan dengan betul dan tepat

Mendengar nasihat dan patuh pada arahan ibu bapa

Berfikir dengan rasional

Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda

Tidak mudah terpengaruh Budaya barat Pujukan rakan sebaya Media massa

Jira

Guru

Raka sebaya

Pe guat kuasa

Peranan Jiran
Menunjukkan contoh teladan yang baik kepada remaja

Menjaga imej kawasan kejiranan

Sikap mengambil berat

Mewujudkan rukun tetangga Memupuk semangat kekitaan Membanteras jenayah setempat Mewujudkan persekitaran yang selamat

Peranan Rakan Sebaya
elak kan aktiviti yang menyihatkan Rohani jasmani Tidak terlibat dengan gejala sosial

engajak rakan ke arah yang lebih baik Sentiasa optimis dalam membimbing rakan sebaya

Peranan Penguatkuasa

Bertanggungjawab menjaga keamanan serantau

Memantau aktiviti tidak bermoral remaja

Memberi pengetahuan undang-undang kepada masyarakat

Bekerjasama dengan pihak ibu bapa dan kejiranan untuk mendapat maklumat

Peranan Guru Memberikan pendidikan yang secukupnya Memberi tunjuk ajar tentang cara bergaul Memberikan pengetahuan agama dan moral kepada remaja Memberi nasihat dan kaunseling kepada pelajar yang bermasalah Menunjukkan contoh dan tauladan yang baik Memantau kegiatan pelajar di dalam sekolah

Peranan individu terhadap negara
Memiliki sifat patriotik Menjaga keharmonian negara

3. Negara
Sentiasa berusaha mempertahankan negara daripada anasir-anasir luar Menjadi seorang yang berilmu pengetahuan

AKI AT JIKA E ANAN AN TANGGUNGJAWAB TI AK I ENUHI
AKIBAT KE ADA INDIVIDU
Ker t a oral a ak lak a ga arak a a aya ayi

Kes e Berj i a e agi a Kes-kes je

Hila g ya ke ercayaa ari a a i ivi lai Ti ak aka cera e yai

a keyaki a asa e a ya g

Musnahnya institusi kekeluargaan
Berlakunya penceraian Tidak ada masa yang cukup untuk keluarga Anak-anak akan terbiar Anak-anak mendapat contoh yang buruk dari ibu bapa

Tercemarnya nama keluarga
Akibat daripada tindak-tanduk ahli keluarga tersebut Berpunca dariapda kelalaian menjalankan tanggungjawab masing-masing

AKIBAT KEPADA MASYARAKAT
Masalah sosial remaja berleluasa Remaja-remaja liar berkeliaran Tiadanya aduan daripada masyarakat setempat Masyarakat porak peranda Runtuhnya semangat kekitaan dan kejiranan Tidak mengambil tahu hal kejiranan Lahirnya masyarakat yang tidak berkualiti Masyarakat yang mementingkan diri Masyarakat yang luntur akhlaknya Masyarakat yang mempunyai rekod jenayah

AKIBAT KEPADA NEGARA

Negara akan kucar-kacir
Berlakunya jenayah yang berleluasa Masalah sosial meningkat

Dipandang rendah oleh negara lain

Ekonomi terjejas
Tiadanya sumber buruh dan tenaga mahir Masyarakat tidak berdaya saing

KESAN STRUKTUR SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MODEN

a) Pembahagian tugas
Menjadikan struktur masyarakat lebih tersusun dan terarah dalam mencapai misi dan visi yang diingini Menggabungkan fungsi-fungsi individu dalam masyarakat ke arah pencapaian keperluan dan kehendak hidup

POSITIF

menjadi penggerak kepada pembentukan masyarakat yang lebih bertamadun, dan berdaya-saing

Organisasi menjadi alat perubahan asas dalam kemajuan dan ketamadunan manusia

NEGATIF

Wujudnya sikap kebergantungan

Tahap penglibatan individu dalam masyarakat kurang

Melahirkan individu yang tidak kreatif kerana melakukan aktiviti yang sama setiap hari

B) KONSEP GEMEINSCHAFT DAN GESSELSCHAFT I) KONSEP GEMEINSCHAFT II) KONSEP GESSELSCHAFT

i) KONSEP GEMEINSCHAFT

Kehidupan bersama yang intim, peribadi dan eksklusif iaitu suatu ikatan yang dibawa sejak lahir.

Anggota-anggota akan berkumpul disebabkan idea yang sama dan mahu mencapai matlamat yang sama seperti ikatan keagamaan.

Wujud perasaan kekitaan di kalangan anggota-anggota masyarakat bentuk ini.

Contoh: kebanyakan ahli / individu semuanya mempunyai hubungan yang terdiri daripada saudara mara tinggal dalam 1 kawasan dalam 1 jangka masa yang lama

Gemeinschaft

Gemeinschaft by blood

Gemeinschaft by place

Gemeinschaft of mind

Gemeinschaft by blood
Berdasarkan ikatan darah atau keturunan

Gemeinschaft by mind
Berdasarkan ideologi atau pemikiran yang sama

Gemeinschaft by place
Berdasarkan tempat tinggal yang saling berdekatan.

ii) Konsep gesselschaft

Dianggap sebagai µsociety of contract

er b ngan antara anggotanya lebi itent kan ole bent k per an ian an lebi berbent k for al

H b ngan an ikatan antara anggota asyarakat ti akla k k ciri-ciri ke esraan an kera a an ti ak w .

Interaksi i kalangan anggota a ala in ivi alistik an saling ti ak percaya.

Anggota-anggotanya saling berasingan antara 1 sa a lain an persaingan ini a ala nt k kepentingan sen iri

ola interaksi bent k ini ter apat pe ba agian t gasan an peranan an k s s.

Ikatan antara 2 orang anggota bergant ng kepa a atla at organisasi an inat periba i

Tingka lak ibent k engik t perat ran an n ang- n ang kawalan sosial er pakan tangg ng awab pi akpi ak yang berk asa.

Ter apat ala asyarakat ban ar

CIRI

Hubungan sosial

GEMEINSCHAFT (masyarakat komuniti) Ikatan keluarga

GESSELSCHAFT (masyarakat moden) Pertukaran ekonomi Negara dan ekonomi Kontrak Kota Undang-undang dan pendapat umum

Institusi khas Keluarga Konsep Institusi sosial Kawalan sosial Kekeluargaan Desa Adat dan agama

Peranan masyarakat dan individu dalam meningkatkan kehidupan masyarakat ‡Faktor persekitaran ‡Faktor nilai dan sikap

Ekonomi

FAKTOR PERSEKITARAN

Sosial

Politik

FAKTOR NILAI DAN SIKAP

Masyarakat

Individu

KELUARGA

INDIVIDU

Pemerhatian Pengalaman masa lalu. Pemerhatian dan penilaian sendiri terhadap apa yang dilihat dan diperolehi oleh mereka. Pengar rakan Naluri i i Nal ri ingin mencuba sesuatu c a s s at yang baru. ang ar . emili an kawan ili t l. yang betul. andai menilai nilai sesuatu yang baik s s at aik dan buruk.

Ibu Ib bapa Role model kepada anak-anak. mendidik secara berhemah.

MASYARAKAT

Ba gsa
Sali g ekerjasa a a sali g t l g e l g. Cak a aka jira asi g- asi g. e ga il ali t gas se agai a a ari a a i jira ya sekira ya jira ya tia a

ga a
e eka ka as ek aga a ala iri setia i sa ter ta a ya re aja. e g atka i stit si kel arga e ga e eri e i ika aga a ya g e c k i ter a a a aka ak.

e ia

assa

e ye iaka artikel-artikel ya g e arik ya g a at e arik i at e aca. e gel arka ra ca ga ya g erfae a a a at e ja a i a ter ta a ya ara re aja.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.