Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DATO’ HARUN 1

PETALING JAYA

UJIAN BULAN MAC 2010

BAHASA INGGERIS
(KERTAS 1)

TAHUN 1 (50 MINIT)

NAMA : _______________________________________________ 4
KELAS : ______________________________________________
0
The paper consist of 12 pages and 40 questions. Please
answer all questions. Circle only one correct answer.
Kertas ini mengandungi 12 muka surat dan 40 soalan. Jawab
semua soalan. Bulatkan satu sahaja jawapan yang betul.

Example;
Contoh menjawab soalan;

This is my _____________________.

A. nose

B. eye

**********************************Good
Luck********************************

****************************Selamat
Menjawab****************************

1
Question 1-5
Circle the correct answer.
Bulatkan jawapan yang betul.

1 3

This is my This is my ________________.


___________________.
A. sister
A. leg
B. brother
B. hand

2 4

It is a __________________. It is a __________________.

A. comb A. square

B. cat B. triangle

2
5 7

7
This is number __________________ a rat.
______________.
A. This is
A. six
B. Are these
B. seven

Question 6 – 7 Question 8-12


Choose the correct sentence
Chose the correct
phrase for each picture. for each picture.
Pilih frasa terbaik untuk Pilih ayat terbaik bagi setiap
setiap gambar. gambar.

6 8

I must brush
________________. A. Abu goes to school

A. my teeth B. Abu plays football.

B. my lips

3
9

8.

9.

A. This is my mouth.

B. These are my ears.

10
.
A. The desk is circle.

B. The desk is square.

11
.
A. Ani has six pencils.

B. Ani has ten pencils.

4
12 Ali
.
A. Ali has four brothers.

B. Ali has two brothers.

(5 marks)

Question 13-17
Choose the best word which has the correct spelling.
Pilih perkataan dengan ejaan yang betul.

13
. A. ftaher

B. father

14
. A. cupboard

B. cuberd

15
. A. syapene

B. sharpener

5
16
. A. kom

B. comb

17
. A. ret

B. rat

(5 marks)

Question 18-24
Choose the best answer.
Bulatkan jawapan yang betul.

18 She ___________ four books.


.
A. have

B. has

19 This ____________ a hoop.


.
A. is

B. are

6
20 ________ is a boy.
.
A. She

B. He

21 __________ are my hands.


.
A. This

B. These

22 There are five ___________.


.
A. ruler

B. rulers

23 _______ is Swee Ling.


.
A. She

B. He

24 There is a ___________.
.
A. bags

B. bag

(7 marks)

7
Question 25-27
Choose the sentence with the correct punctuation.
Pilih ayat yang mempunyai tanda baca yang betul.

25
. A. i am suresh

B. I am Suresh.

26

3
. A. Is this number three?

B. is this number three

27
. A. i use my hands to touch

B. I use my hands to touch.

(3 marks)

8
Question 28 - 30
Choose the correct social expression based on the picture.
Pilih ayat yang sesuai bagi setiap gambar.

28 How many pencils are


. there?
A. There are six pencils.

B.There are four pencils.

29
.
A.Goodbye

B.Hello

30
.
A.It is square.

B.It is number nine.

( 3 marks)

9
Question 31 – 35
Read the passage below. Circle the correct answer based
on the passage given.
Baca perenggan di bawah. Pilih jawapan yang betul berdasarkan
perenggan yang diberi.

This is Ken’s family. He has a father. His father’s name

is Ranjit. He has a mother. His mother’s name is Sunita. He

has a brother and a sister. His brother’s name is Salman. His

sister’s name is Rani.

31. Whose family is this?

A. Suresh. B. Ken.

32. What is Ken’s father’s name?

A. Ranjit. B. Mohan.

33. What is Ken’s mother’s name?

A. Sonia. B. Sunita.

34. What is Ken’s brother’s name?

A. Sunil. B. Salman.

35. What is Ken’s sister’s name?

A. Rani. B. Rita
(5 marks)

10
Question 36 – 40
Read the passage below. Circle the correct answer based
on the passage given.
Baca perenggan di bawah. Pilih jawapan yang betul berdasarkan
perenggan yang diberi.

Ali is in a room. He sees three pictures on the wall.

There is a table. There are two chairs. There are five books

on the table. There are seven balls on the floor.

36. Where is Ali?

A. In a room. B. In a class.

11
37. How many pictures are there?

A. One. B. Three.

38. How many chairs are there?

A. Four. B. Two.

39. How many books are there?

A. Five. B. Two.

40. How many balls are there?

A. Seven. B. Nine.
(5 marks)

Disediakan oleh; Disemak oleh;

_______________________ ____________________________
(SITI HASYA YUSOF) (FONG SIEW LEAN)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Disahkan oleh;

____________________________________

12