Anda di halaman 1dari 46

PELAN STRATEGIK

SMK KINABUTAN
TAWAU
20162020

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik.

Berkualiti

Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna dan


terlatih.

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan, aman sentosa


serta makmur.

SMK Kinabutan Tawau adalah sekolah yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya;
tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat
asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa
dan makmur.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu dan keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik.

Berkualiti

Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat
pendidikan daripada menengah rendah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian
(bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang
tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI PELAJAR
1. Pengetahuan: Setiap pelajar akan dapat membaca,
menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras
seperti Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan
kukuh mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap pelajar belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal
dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setaip pelajar pada tahap
minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan
Bahasa Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa
tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap pelajar akan mempunyai asas
moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran
kehidupan dan membantu mereka, dengan berani
membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap pelajar tanpa mengira agama,
etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga
dikenali sebagai anak Malaysia.
SMK Kinabutan Tawau berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)
kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMK Kinabutan dengan pengekalan keteraturan Ilmu
didik yang baik kualitinya serta tinggi nilainya.

NILAI
Kolaboratif
Kepelbagaian
Kecemerlangan
Inovasi
Integriti
Hormat

Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain.

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Kinabutan komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan
yang baik kepada semua pelanggan kami
Murid
1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula 5 minit dalam tempoh jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
3. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan mengikut Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Sukatan Pelajaran KBSM.

Kepada Guru Dan Kakitangan


1. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
2. Mewujudkan budaya kerja positif, efektif dan berkualiti selaras dengan Etika Perkhidmatan
Awam dan Tatasusila Profesion Perguruan.
3. Mewujudkan hubungan mesra dan prihatin dengan semua pihak yang berurusan dengan
pihak sekolah.
4. Melaksanakan Penilaian Prestasi Akademik pelajar melalui ujian bulanan, peperiksaan
penggal dan peperiksaan akhir tahun bagi meningkatkan prestasi akademik pelajar setiap
tahun.
5. Mendidik dan melatih pelajar supaya mempunyai sifat kepimpinan, jati diri yang tinggi,
beriman dan bertakwa.
6. Sentiasa berusaha meningkatkan tahap disiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar dan
semua kakitangan berlandaskan misi dan visi KPM.
7. Menyediakan maklumat sekolah yang kemaskini untuk kemudahan pihak yang berurusan
dengan sekolah pada bila-bila masa yang diperlukan mengikut waktu pejabat.
8. Menyediakan prasarana yang kondusif ke arah meningkatkan prestasi murid.
Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
1. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
2. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.

ANJAKAN PPPM
Bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 20132025, kita memerlukan 11 anjakan utama iaitu :-

1. Anjakan 1
Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa.
2. Anjakan 2
Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Anjakan 3
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Anjakan 4
Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Anjakan 5
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah.
6. Anjakan 6
Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan sekolah.
7. Anjakan 7
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Anjakan 8
Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
9. Anjakan 9
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Anjakan 10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Anjakan 11
Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

MATLAMAT STRATEGIK

1.

Melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik di peringkat peperiksaan awam seperti PT3,
SPM dan STPM melalui pemantapan sistem pengurusan yang berkesan.

2.

Melahirkkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kokurikulum di peringkat daerah, negeri,
kebangsaan dan antarabangsa melalui pengurusan kokurikulum yang mantap.

3.

Melahirkan insan yang berketrampilan, berilmu, berdaya saing dan menghayati nilai-nilai
murni.

4.

Melahirkan staf yang berwibawa, berkualiti dan memiliki minda kelas pertama.

KRA1

KRA3
Melahirkan insan
yang
berketerampilan,
berilmu dan
berdaya saing

Melahirkan
pelajar
cemerlang
dalam
akademik

KRA4
Melahirkan
staf yang
berwibawa,
berkualiti dan
memiliki kelas
minda
pertama

KRA2
Melahirkan
pelajar yang
cemerlang
dalam bidang
kokurikulum

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik di peringkat peperiksaan awam seperti PT3,
SPM dan STPM melalui pemantapan sistem pengurusan yang berkesan.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


100% murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya C dalam semua mata
pelajaran pada tahun 2020.
Sekurang-kurangnya 5 orang pelajar memperoleh Straight A dalam semua mata
pelajaran pada tahun 2020.
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
100% murid memperoleh pencapaian C dalam semua mata pelajaran pada tahun
2020.
Sekurang-kurangnya 5 orang murid memperoleh Straight A pada tahun 2020.
Sekolah mencapai Band 3 pada tahun 2020.

2. Melahirkkan murid yang cemerlang dalam bidang kokurikulum di peringkat daerah, negeri,
kebangsaan dan antarabangsa melalui pengurusan kokurikulum yang mantap.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.2

2.3

Pencapaian KoAkademik
5 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun
2020.
Seorang mencapai tempat pertamadi peringkat daerah pada tahun 2020.
Pencapaian Kokurikulum
murid memperoleh Gred A dalam kokurikulum pada tahun 2020.

Pencapaian Sukan dan Permainan

2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2

pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun


2020.
Pencapaian di peringka kebangsaan pada tahun 2020.
Pencapaian Unit Beruniform
pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun
2020.
Pencapaian di peringkat kebangsaan pada tahun 2020.

3. Melahirkan insan yang berketrampilan, berilmu, berdaya saing dan menghayati nilai-nilai
murni.
3.1
3.1.1
3.2

Pencapaian disiplin SSDM


Pelajar mencapai 100% SSDM bermula tahun 2017.
Kehadiran pelajar ke sekolah mencapai KPI KPM (95%) setiap tahun.

4. Melahirkan staf yang berwibawa, berkualiti dan memiliki minda kelas pertama.
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

Penarafan PKS-SKPM Sekolah.


Sekolah mencapai Skor 93% PKS-SKPM Versi 2013 pada tahun 2020.

Pengurusan Kewangan.
Sekolah mencapai tahap cemerlang pengurusan kewangan bermula pada tahun
2017.
Pemimpin Pelapis Sekolah.
Memastikan setiap jawatan mempunyai sekurang-kurangnya lima orang pelapis.

ANALISIS SWOT SMK KINABUTAN TAWAU UNTUK


PELAN STRATEGIK 2016-2020
Dalaman

Luaran

(O)PELUANG:
Sokongan kewangan daripada PIBG & Komuniti
setempat
Sokongan daripada MRSM
(Maktab Rendah Sains Mara)
Sokongan daripada Kedai-kedai buku dan syarikat
penerbitan buku
Sokongan daripada Pejabat Pelajaran Daerah
Tawau (PPDT)
Sokongan pihak pentadbir SMK KinabutanTawau
Sokongan guru-guru berpengalaman Bahasa

(S)KEKUATAN:
Guru Ting. 1-5 mempunyai
pengalaman mengajar melebihi
5 tahun
Guru Ting. 5 kebanyakannya
pemeriksa kertas SPM Bahasa
Melayu
Guru memiliki inisiatif sendiri
dalam meningkatkan prestasi
pelajar
Pelajar dikenal pasti mengikut
potensi oleh guru
Kerjasama padu Panitia dengan
Ketua Bidang
Pengurusan panitia dijalankan
mengikut pembahagian tugas
guru yang telah ditetapkan
Strategi SO
1. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
guru, PIBG, MRSM, PPDT,BTP
syarikat penerbitan buku dan
pihak pentadbir SMK Kinabutan
2. Meningkatkan pencapaian
koakademik dengan kerjasama
PIBG, pihak pentadbir SMK
Kinabutan dan PPDT

(W)KELEMAHAN:
Pelajar masih kurang menguasai teknik menjawab
khususnya dalam pemilihan tajuk soalan,
pembahagian masa, dan memahami kehendak
soalan
Kekurangan kursus peningkatan profesionalisme
dalam kalangan guru terutamanya membabitkan
pengajaran dan pembelajaran (PdP)
Kekurangan sumber atau bahan rujukan terkini
(melibatkan almari Panitia)
Pencapaian pelajar dalam aspek koakademik
kurang memberangsangkan

Strategi WO
1. Meningkatkan pencapaian peratus A dalam
peperiksaan SPM & PT3 melalui penggunaan
akhbar dalam pembelajaran (ADaP), modul
pembelajaran dan soalan-soalan percubaan negeri
2. Meningkatkan peratus lulus melalui bengkel dan
seminar menjawab yang tertumpu pada kelas
pelajar kritikal dan potensi lulus.
3. Meningkatkan motivasi belajar dalam kalangan
pelajar secara berkala
4. Meningkatkan pencapaian koakademik dengan
menyasarkan lebih banyak pelajar mendapat
10

Melayu dari Semenanjung Malaysia


Sokongan Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan
Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)

(T)CABARAN:
Pengurusan Panitia perlu lebih sistematik dan
berinovasi
Masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah
Masalah pelajar yang kurang menguasai
kemahiran 2M (Menulis dan Membaca)
Pelajar tidak menghadiri kelas tambahan selepas
pukul 12.20 tengah hari
Pelajar kurang bijak dalam mengaplikasikan
teknologi ICT dalam pembelajaran terutamanya
penggunaan FROG VLE
Guru Bahasa Melayu kurang menggunakan
sepenuhnya kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT) khususnya FROG VLE dalam
pembelajaran
Peningkatan bilangan pelajar Tingkatan 3 & 5
yang memperoleh A dalam peperiksaan awam

kedudukan tempat ketiga, naib johan dan johan


peringkat daerah Tawau

Strategi ST

Strategi WT

1.

Memastikan P&P dijalankan


secara smart & tactical

1.

Meningkatkan pencapaian akademik


pelajar dengan mengadakan program yang
berfokus pada penambahbaikan @ intervensi

2.

Memastikan P&P dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman guru-guru

2.

Memperbanyak program peningkatan akademik


dengan sekolah-sekolah
menengah lain di daerah Tawau

11

PELAN STRATEGIK 2016 2020


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINABUTAN TAWAU

Anjakan PPPM: 1,2,3,5 dan 9

Aspirasi Sistem:
Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan,
Perpaduan

Aspirasi Murid:
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir,
Memimpin, Dwibahasa, Etika dan
Kerohanian dan Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Isu Strategik

Melahirkan
pelajar
cemerlang
dalam
akademik di
peringkat
peperiksaan
awam PT3,
SPM dan
STPM melalui
pemantapan
sistem
pengurusan.

Matlamat
Strategik

Melahirkan
pelajar
cemerlang
dalam
akademik di
peringkat
peperiksaan
awam PT3,
SPM dan
STPM
melalui
pemantapan
sistem
pengurusan
yang
berkesan.

Objektif

Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% murid
memperoleh
pencapaian
sekurangkurangnya C
dalam semua
mata
pelajaran
pada tahun
2020.
Bilangan
muird
memperoleh
Straight A
dalam semua
mata
pelajaran

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

2019

2020

90.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.0
0

Murid
S1. Meningkatkan keyakinan belajar
murid.
S2. Meningkatkan
cemerlang.

3
oran
g

3
oran
g

3
oran
g

3
oran
g

Pegawai
Bertanggungjawab

Inisiatif / Strategi

4
oran
g

5
orang

peratus

murid

S3.

Meningkatkan peratus
mendapat gred C.

murid

S4.

Meningkatkan prestasi
tingkatan 1 hingga 4.

murid

S5.

Menyediakan murid
kemahiran belajar.

S6.

Meningkatkan
semua murid.

PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK Akadmeik

dengan

kemahiran

TMK

12

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Pentaksir
an
Tingkatan
3 (PT3)

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran

Inisiatif / Strategi

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

90.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.0
0

% murid
memperoleh
pencapaian
C dalam
semua mata
pelajaran
pada tahun
2020.
Bilangan
murid
memperoleh
Straight A
dalam semua
mata
pelajaran.

Pegawai
Bertanggungjawab

Guru

PK Akademik

S7. Meningkatkan kompetensi guru


dalam pengajaran dan
pembelajaran.

PK Akademik

S8. Meningkatkan inovasi guru dalam


pdp.
Semua Pentadbir

3
oran
g

3
oran
g

3
oran
g

3
oran
g

4
oran
g

5
orang

Kepimpinan dan Pengurusan


S9. Meningkatkan pengurusan
pencerapan guru.
Semua Pentadbir
Persekitaran
S10. Mempertingkatkan persekitaran
pembelajaran abad ke-21

Sekolah
mencapai
Band 3
pada
tahun
2020

PK HEM

4
Peningkatan
Band sekolah

3
Penglibatan PIBK
S11. Meningkatkan pencapaian KPI
dalam aktiviti sekolah.

PK HEM
PK HEM

S12. Meningkatkan peratus penglibatan


ibu bapa (Sarana Ibu bapa)
S13. Meningkatkan peratus penglibatan
ibu bapa dan komuniti (Sarana
Sekolah).

13

Anjakan:
Anjakan PPPM: 1, 3, 5, 9, 10, 11

Aspirasi Sistem:
Akses, Kualiti, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid:
Pengetahuan, Kemahiran
Berfikir, Memimpin,
Dwibahasa, Etika dan
Kerohanian dan Identiti
Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Pencapaian /
penyertaan
kokurikulum
secara
keseluruhan
bagi semua
murid di
semua
peringkat
masih boleh
dipertingkatka
n

Pencapaian
/
penyertaan
kokurikulum
secara
keseluruhan
yang tinggi
oleh semua
murid.

Objektif
Meningkatkan
pencapaian /
penyertaan
kokurikulum
secara
keseluruhan
dalam pelbagai
peringkat

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
Bilangan
pencapaia
n/
penyertaan

Sasaran
TOV

Peratus
pencapaia
n mengikut
Gred

2017

2018

201
9

2020

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

1398
Murid:

3
3
62
39
792

Antarabangsa
Kebangsaan
Negeri
Zon Tenggara
Daerah

2016

7
7
70
51
833

11
11
78
63
874

14
14
86
75
915

18
18
94
87
956

20
20
100
100
1000

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam


bidang sukan dan kokurikulum secara
keseluruhan.

PK
Kokurikulum

S2.Meningkatkan prestasi murid dalam


mewakili sekolah ke peringkat yang lebih
tinggi.

PK
Kokurikulum

Guru:
S3. Peningkatkan profesionalisme guru
dalam bidang sukan dan kokurikulum secara
keseluruhan.

PK
Kokurikulum

PIBK:

14

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
A
B
C
D

TOV

2016

Sasaran
2017
2018

0
76.82
23.03
0.14

1
80.4
2

2
84.0
2

Anjakan:
Anjakan PPPM: 1,2,3,5 dan 9

3
87.6
2

201
9

2020

4
91.2
2

5
95

S4 Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan


kokurikulum sekolah.

Aspirasi Sistem:
Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

Inisiatif / Strategi

PK
Kokurikulum
PIBK

Aspirasi Murid:
Pengetahuan, Kemahiran
Berfikir, Memimpin,
Dwibahasa, Etika dan
Kerohanian dan Identiti
Nasional

15

Isu Strategik

Pencapaian
sahsiah
keseluruhan
murid perlu
dipertingkatka
n.

Matlamat
Strategik

Melahirkan
insan yang
berketeram
pilan,
berilmu,
berdaya
saing dan
menghayati
nilai-nilai
murni.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Objektif

Meningkatk
an peratus
pencapaian
disiplin
dalam
SSDM.
Meningkatk
an peratus
kehadiran
murid

Peratus
Pencapaia
n SSDM

Peratus
Kehadiran
murid

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

95

96

97

98

Inisiatif / Strategi
2019

99

2020

100

Murid:
S1. Meningkatkan sahsiah murid
S2. Meningkakan kehadiran murid ke
sekolah.

92

93

95

96

97

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

98

S3. Menjadikan Badan Pengawas sekolah


sebuah badan pengurusan disiplin
yang disegani dan berwibawa.

Guru :
S1.

PK HEM
PK HEM
Guru Disiplin
PIBK

Menghasilkan
satu
sistem
pengurusan HEM yang sistematik
dan kemas.

S2.

Menghasilkan
satu
sistem
pengurusan disiplin, bimbingan dan
kaunseling yang sistematik dan
kemas.

S3.

Mewujudkan persekitaran yang


kondusif melalui Program Kesihatan,
Kebersihan
dan
Keselamatan
Sekolah (3K).

PIBK:
S4 Penglibatan PIBK dalam
kecemerlangan kokurikulum sekolah

Anjakan:
Anjakan PPPM: 1,2,3,5 dan 9

Aspirasi Sistem:
Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid:
Pengetahuan, Kemahiran
Berfikir, Memimpin,
Dwibahasa, Etika dan
Kerohanian dan Identiti

16

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Isu Strategik

Prestasi
pengurusan
dan
pentadbiran
sekolah
secara
keseluruhann
ya masih
perlu
dipertingkatka
n.

Matlamat
Strategik

4.
Melahirkan
staf yang
berwibawa,
berkualiti
dan
memiliki
minda kelas
pertama

Objektif

Meningkatka
n
pencapaian
skor PKSSKPM

Meningkatka
n
Pengurusan
Kewangan
Sekolah

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Peratus
Skor PKSSKPM

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

201
9

90.83

91.0

92.0

93.0

94.0

Memuaskan
Tahap
Pencapaia
n

Inisiatif / Strategi

Memuaskan

Baik

Baik

Baik

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

2020

95.0

Cemerlang

S1. Membudayakan MS5 dan


Skor 6 dalam penarafan
PKS-SKPM.

PK
Kurikulum

S2. Peningkatan kualiti


pengurusan kewangan.

Pengetua

S3. Program kepimpinan


pelapis.

Pengetua

S4. Mempertingkatkan
profesionalisme staf.

PK
Kurikulum

17

Pelan Taktikal

18

PELAN TAKTIKAL KURIKULUM-2016

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Kelas Tambahan Lanjutan


Petang

Kelas Pengayaan

Modul Latihan Kerja Rumah

e-Latihan / Frog VLE

Mentor-mentee

S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran murid.


S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

PK Akademik

Sepanjang
tahun
(mulai 4 Jan
2016)

RM10,000.00 /
SUWA / PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
sederhana dan rendah

PK Akademik

Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 1 & 3
(Mulai 4 Jan
2016)

RM 5,000.00 /
PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
tinggi

PK Akademik
KP Panitia

Sepanjang
tahun

RM 10,000.00

Murid
menyempurnakan
modul

% pelajar
menyempurna-kan
modul

Semua murid

PK Akademik

Sepanjang
tahun

Tiada

Pelajar menggunakan
e-Latihan

% murid
menggunakan
e-Latihan

Murid yang mempunyai


kemudahan komputer
dan akses internet di
rumah

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 10,000.00

Pencapaian ujian
khas

% markah ujian
post

Murid yang pencapaian


mata pelajaran di
bawah skor 40 %,
semua tingkatan

Pelan
Kontingensi

19

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

6.

Kelas Tambahan
TUNAS HARAPAN

7.

Bengkel Pemarkahan PT3 &


SPM

S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran murid.


S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian murid.
Tanggung
jawab
Ketua Panitia
Guru Ting. 3
dan 5
PK Akademik
Ketua Panitia
Ketua Bidang
Semua guru
Ting. 3, 4 & 5

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

9.

Pecutan Akhir PT3 & SPM

Kelas mentor
DI BAWAH LINDUNGAN
KAABAH

PK Akademik
Ketua Panitia
Ketua Bidang
Semua guru
Ting. 3,4 & 5

Ketua Panitia
Semua guru
Ting. 3 dan 5

KPI

Sasaran

Sepanjang
Tahun

RM 1,000/PIBG
/SUWA

Pencapaian dalam
ujian bulanan dan
peperiksaan sekolah

Gred Purata Mata


pelajaran

30 Pelajar Ting. 3 & 5


yang disasarkan A

April dan Julai

RM 1,500/PIBG/
Panitia

Pelajar menguasai
teknik menjawab
PT3 & SPM

% Pelajar yang
menguasai Teknik
Menjawab

Semua pelajar Ting. 3


dan 5

% pelajar yang
bersedia
sepenuhnya
mennduduki PT3 &
SPM

Semua pelajar Ting. 3


dan 5

RM 1,500/PIBG/
Panitia

Pelajar bersedia
sepenuhnya
menghadapi PT3 &
SPM

RM
1,000/PIBG/SUWA

Pencapaian dalam
ujian bulanan dan
peperiksaan sekolah

Gred Purata Mata


pelajaran

30 Pelajar Ting. 3 & 5


yang mempunyai skor
markah di bawah 40%

PT3:
JulaiSeptember
8.

Output / Outcome

SPM:
OgosOktober

Sepanjang
Tahun

Pelan
Kontingensi

20

PELAN TAKTIKAL HEM-2016

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

Program
Jom Ke
Sekolah

Meningkatkan
kesedaran murid
akan kepentingan
pendidikan

Program
Jom Masuk
Kelas

Melahirkan pelajar yang


menghargai dan menepati
masa

Program
Cintai
SekolahKu

Meningkatkan
kesedaran dan
tanggungjawab
dalam menjaga
kesejahteraan sekolah

Program
Sekolah
Selamat

Mewujudkan budaya
selamat di sekolah dan
persekitaran secara
berterusan dengan
sokongan keluarga dan
komuniti.

Program 3S
Senyum
Sapa
Salam

Meningkatkan kesedaran
warga sekolah tentang
pentingnya budi bahasa
dalam kehidupan.

TANGGUNG
JAWAB

MAS
A

Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua Kaunselor,
Guru Disiplin
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua kaunselor,
Guru Disiplin
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru

Jan
Nov

Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru

KOS
SUMBE
R
Sekolah

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

Murid ponteng
sekolah secara
keseluruhan melebihi
5 % setiap hari.

Gejala ponteng
sekolah di kalangan
murid menurun
sehingga 0%.

Sifar peratusan
Ponteng sekolah di
kalangan murid
menjelang tahun
2017

Jan
Nov

Sekolah,

Murid ponteng kelas


secara keseluruhan
menghampiri 5%
setiap hari

Gejala ponteng kelas


di kalangan murid
menurun sehingga
0%.

Sifar peratusan
Ponteng kelas di
kalangan murid
menjelang tahun
2017

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Secara purata setiap


hari satu meja dan
kerusi rosak.

Mengurangkan
peratusan
kerosakan
perabot sekolah.

Sifar kerosakan
perabot sekolah
menjelang
tahun 2017

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Ramai pelajar tidak


memahami atau
mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Menjadikan warga
sekolah memahami
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Menjelang tahun
2017 tahap
pengurusan
keselamatan di
tingkatan kepada
100%.

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Ramai pelajar tidak


mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Melahirkan pelajar
yang bersopan
santun, ramah mesra
dan sedia membantu
sepanjang masa.

Membentuk peribadi
pelajar sekolah ini
agar lebih
menghormati guru,
kakitangan sekolah
dan para pelajar itu
sendiri.

Jan
Nov

21

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM-2016

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Unit Beruniform)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Unit Beruniform)
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Kursus Pemantapan
Kepimpinan Unit Beruniform

i) Sekolah
ii) PPD
iii) JPN
iv) Agensiagensi luar
yang
mendapat
kelulusan dari
KPM

30 Jan 2016

600.00
BKK

Bilangan murid yang


mahir dalam
mengurus unit
beruniform akan
bertambah setiap
tahun

Peningkatan
bilangan murid
yang mahir dalam
mengurus unit
berunifrom

Ahli Jawatankuasa

Kursus Asas Kawat Unit


Beruniform

Guru
Penasihat
PK Kokum

16 April 2016

300.00
BKK

Bilangan murid yang


menguasai asas
kemahiran kawat
dalam unit
beruniform meningkat
- Johan/Naib Johan

Peningkatan
bilangan murid
yang menguasai
asas
kemahiran kawat
dalam unit
beruniform

Semua murid

Pertandingan Dalaman Antara


Unit Beruniform

Guru
Penasihat
Penyelaras
PK Kokum

30 Julai 2016

400.00
BTP

Menjadi johan
peringkat
dalaman

Peningkatan
bilangan
penyertaan dan
pencapaian
cemerlang murid

Semua murid

22

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Perkhemahan Unit Kokurikulum

Hari Anugerah Kokurikulum

Kursus Kepimpinan dan


kepegawaian /kejurulatihan
dalam unit beruniform

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Unit Beruniform)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Unit Beruniform)
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah
Tanggung
jawab
Guru
Penasihat
Penyelaras
PK Kokum

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

22 23 April
2016

1800.00

Bilangan penyertaan
dan pencapaian
cemerlang murid akan
meningkat setiap
tahun

Peningkatan
bilangan
penyertaan dan
pencapaian
cemerlang murid

30 orang murid setiap


unit

Guru
Penasihat
PK Kokum

24 September
2016

1800.00
PIBG / BKK

Bilangan pengiktirafan
penyertaan dan
pencapaian
cemerlang murid akan
meningkat setiap
tahun

Peningkatan
bilangan
pengiktirafan
penyertaan dan
pencapaian
cemerlang murid
dan guru

Murid berprestasi tinggi

Guru
Penasihat
PK Kokum

Berdasarkan
takwim PPDT

PPDT
100.00
PIBG

Bilangan guru
penasihat yang
mendapat
pengiktirafan sebagai
pegawai/ jurulatih
akan bertambah
setiap tahun

Peningkatan
bilangan guru
penasihat yang
mendapat
pengikhtirafan
sebagai jurulatih
dalam unit
beruniform

Guru penasihat

23

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Sukan dan Permainan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Sukan dan Permainan)
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah
Tanggung
jawab

Pembentukan Pasukan Pelapis

Guru
penasihat

Perlawanan Persabahatan

Guru
penasihat
Penyelaras

10

11

Program Selepas PT3

1 Murid 1 Sukan

Kursus Kejurulatihan Dalam


Bidang Sukan dan Permainan

Guru
penasihat
Guru PT3
UBK
Semua guru
PPDT

PPDT

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
Setiap kali
perjumpaan

Mac April

17 -22
Oktober 2016

Kos/
Sumber
--

500.00
PIBG/ BSS

500.00
PIBG/ BTP

Output / Outcome

Bilangan pasukan
pelapis yang
berkualiti akan
terbentuk

Pasukan yang
berkualiti dapat
ditingkatkan

100% murid tingkatan


3 akan terlibat dalam
aktiviti sukan

500.00
Ogos

Berdasarkan
takwin PPDT

100% murid terlibat


dalam aktiviti sukan
dan permainan
PPDT
Bilangan guru yang
berpengalaman dan

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Peningkatan
bilangan pasukan
pelapis yang
berkualiti

Semua murid

Pemilihan pasukan
yang berkualiti

Semua murid

Semua murid
Tingkatan 3

Peratus
penglibatan murid
peringkat sekolah

Semua murid

Peningkatan
bilangan guru yang
berpengalaman

Guru penasihat

Peratus
penglibatan
jawatankuasa
peringkat sekolah

24

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Sukan dan Permainan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Sukan dan Permainan)
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome
berkemahiran akan
bertambah setiap
tahun

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

dan berkemahiran

25

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

12

Latihan dan Bimbingan Intensif


Pertandingan Bahasa (forum,
bahas dan pidato)

13

Program bersama Kelab dan


Persatuan Antara Sekolah

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah
Tanggung
jawab
Sekolah
PPD
JPN
Agensi-agensi
luar yang
mendapat
kelulusan
dari KPM
Guru
Penasihat

14

Pertandingan Aktiviti Kelab dan


Persatuan

15

Taman Angkat

Penyelaras
Kelab dan
Persatuan

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Sepanjang
tahun
(mulai
20 Feb 2016)

RM 100.00
SUWA / PIBG

Bilangan penyertaan
akan bertambah
setiap tahun

Bilangan
penyertaan

Semua ahli Kelab dan


Persatuan

Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 2 & 4
(Mulai
10 Mac 2016)

RM 600.00
/ PIBG

Peningkatan
penglibatan guru dan
murid setiap tahun

Bilangan
penglibatan

Semua ahli Kelab dan


Persatuan

25 Jun 2016

RM 400.00

Peningkatan minat
dalam kalangan murid

Bilangan
penglibatan

Semua murid

Sepanjang
Tahun
26 Mac 2016

RM 100.00

Peningkatan minat
dalam kalangan murid

Bilangan
penglibatan

Semua Kelab dan


Persatuan

26

PELAN OPERASI

27

PELAN OPERASI KURIKULUM 2016 : BILANGAN 7

Matlamat Strategik

: Pencapaian terbaik dalam semua subjek oleh pelajar

Strategi

: S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran pelajar.

S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian


pelajar.
.
Aspirasi Sistem
Kecekapan, Perpaduan
Aspirasi Murid

: Akses, Kualiti, Kecekapan, dan Perpaduan

Nama Program / Projek

: Bengkel Pemarkahan PT3 & SPM

Objektif Program / Projek

: Pelajar Ting. 3 dan 5 menguasai teknik menjawab


PT3 & SPM

Tanggungjawab

: PK Akademik ,Ketua Panitia, Ketua Bidang,


Semua Guru Ting. 3, 4 dan 5

Tempoh / Hari

: April dan Julai

Tempat

: Dewan Serbaguna SMK Kinabutan

Sasaran

: Semua Pelajar Ting. 3 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: RM 15000

Sumber

: PIBG/ Semua Panitia

Jawatankuasa

: Ketua Bidang
Ketua Panitia
Guru Ting. 3,4 dan 5

Ringkasan Program

: Para pelajar Ting. 3 dan 5 akan memahami serta menguasai teknik


menjawab kertas PT3 dan SPM

Langkah
1

Proses Kerja

Akses, Kualiti,

: 1,2,3,5 dan 9

Tanggungjawab

Tarikh/Bulan
Jangkaan

Penasihat
Pengerusi
AJK

KPI

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Jawatankuasa:
Ketua Panitia
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos

Mac dan Jun

Kertas
cadangan
diluluskan

Semua Pelajar
Ting. 3 dan 5
Semua Guru
BM Ting.3, 4
dan 5

28

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh/Bulan
Jangkaan

KPI

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi

- Agihan tugas

Penerangan
program
disampaikan

Taklimat kepada yang


terlibat

Ketua Panitia

Mac dan Jun

Semua guru
dan pelajar
Ting. 3 dan 5

Mempromosikan program

Penyelaras
Program

Mac dan Jun

Surat
makluman
diedarkan

Semua guru
dan pelajar
Ting. 3 dan 5

Penyediaan bahan

AJK

April dan Julai

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

April dan Julai

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Ketua Panitia
AJK

April dan Julai

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan pelajar

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Ketua Panitia
AJK

April dan Julai

Kajian tahap
penguasaan
teknik
menjawab
oleh pelajar

Semua guru
dan pelajar
Ting. 3 dan 5

29

30

PELAN OPERASI KURIKULUM 2016 : BILANGAN 8

Matlamat Strategik

: Pencapaian terbaik dalam semua subjek oleh semua pelajar

Strategi

: S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran pelajar.

S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian


pelajar.
.
Aspirasi Sistem
Kecekapan, Perpaduan
Aspirasi Murid

: Akses, Kualiti, Kecekapan, dan Perpaduan

Akses, Kualiti,

Nama Program / Projek

: Pecutan Akhir Bahasa Melayu PT3 & SPM

Objektif Program / Projek

: Pelajar Ting. 3 dan 5 bersedia menjawab kertas


PT3 & SPM melalui siri latih tubi yang dilaksanakan

Tanggungjawab

: PK Akademik ,Ketua Panitia, Ketua Bidang,


Semua Guru Ting. 3, 4 dan 5

Tempoh / Hari

: PT3: Julai- September


SPM: Ogos- Oktober

Tempat

: Mengikut kelas masing-masing

Sasaran

: Semua Pelajar Ting. 3 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: RM 1,500.00

Sumber

: PIBG/ Panitia

Jawatankuasa

: Ketua Bidang
Ketua Panitia
Guru Ting. 3,4 dan 5

Ringkasan Program

: Para pelajar Ting. 3 dan 5 akanbersedia bersedia menjawab kertas


PT3 & SPM melalui siri latih tubi.

: 1,2,3,5 dan 9

Penasihat
Pengerusi
AJK

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh/Bulan
Jangkaan

KPI

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa:
Ketua Panitia

Jun

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan Tugas

Kertas
cadangan
diluluskan

Penerangan
program
disampaikan

Semua Pelajar
Ting. 3 dan 5
serta Semua
Guru BM Ting.3,
4 dan 5

Taklimat kepada yang


terlibat

Ketua Panitia

Jun

Semua guru dan


pelajar Ting. 3
dan 5

Mempromosikan program

Ketrua Panitia
Semua guru
Ting. 3,4 dan
5

Jun

Surat
makluman
diedarkan

Semua guru dan


pelajar Ting. 3
dan 5

Penyediaan bahan

AJK

Jun, Julai dan


Ogos

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Ketua Panitia
AJK

PT3:
JulaiSeptember

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan pelajar

Kajian tahap
kesediaan
pelajar
menjawab
kertas
Bahasa
Melayu PT3
& SPM

Semua guru dan


pelajar Ting. 3
dan 5

SPM:
Ogos-Oktober
6

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Ketua Panitia
AJK

November

Status /
Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI 2016 KURIKULUM : BILANGAN 9

Matlamat Strategik

: Pencapaian terbaik dalam Bahasa Melayu oleh semua pelajar

Strategi

: S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran pelajar.

S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian


pelajar.
.
Aspirasi Sistem
Kecekapan, Perpaduan
Aspirasi Murid

: Akses, Kualiti, Kecekapan, dan Perpaduan

Akses, Kualiti,

Nama Program / Projek

: Kelas tambahan TUNAS HARAPAN


Kelas mentor DI BAWAH LINDUNGAN KAABAH

Objektif Program / Projek

: Pelajar Ting. 3 dan 5 bersedia menjawab kertas Bahasa


Melayu PT3 & SPM melalui siri latih tubi yang dilaksanakan

Tanggungjawab

: PK Akademik ,Ketua Panitia, Ketua Bidang,


Semua Guru BM Ting. 3, 4 dan 5

Tempoh / Hari

: Sepanjang Tahun (Bermula Februari)

Tempat

: Kelas Tingkatan 3 dan 5( 2 Bilik Sahaja)

Sasaran

: Ting. 5: 30 pelajar yang disasarkan A dan 30 pelajar yang memperoleh


markah bawah 40
Ting. 3: 30 pelajar yang disasarkan A dan 30 pelajar yang memperoleh
markah bawah 40

Kos / Anggaran Perbelanjaan

: RM 2,000.00

Sumber

: PIBG/ Panitia BM

Jawatankuasa

: Ketua Bidang Bahasa


Ketua Panitia BM
Guru BM Ting. 3,4 dan 5

Ringkasan Program

: Program yang bertujuan mengenal pasti pelajar cemerlang dan potensi


lulus dalam Bahasa Melayu PT3 dan SPM

: 1,2,3,5 dan 9

Penasihat
Pengerusi
AJK

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh/Bulan
Jangkaan

KPI

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa:
Ketua Panitia

Januari

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan Tugas

Kertas
cadangan
diluluskan

Semua Guru
BM Ting.3, 4
dan 5

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru
Ting. 3,4 dan 5

Taklimat kepada yang


terlibat

Ketua Panitia

Januari

Mempromosikan program

Ketrua Panitia
Semua guru
BM Ting. 3,4
dan 5

Januari

Surat
makluman
diedarkan

Semua guru
Ting. 3,4 dan 5
serta 120
pelajar Ting. 3
dan 5 yang
terpilih

Penyediaan bahan

AJK

Januari

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Ketua Panitia
AJK

Januari

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan pelajar

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Ketua Panitia
AJK

November

Kajian tahap
kesediaan
pelajar
menjawab
kertas
Bahasa
Melayu PT3
& SPM

120 pelajar
Ting. 3 dan 5
yang terpilih
pelajar serta
semua guru
Ting. 3,4 dan 5

Status /
Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID

Nama Projek

Objektif
Tempoh
Kumpulan

1. Program Jom Ke Sekolah


2. Program Jom Masuk Kelas
3. Program Cintai SekolahKu
4. Program Sekolah Selamat
5. Program 3S (Senyum Sapa Salam)
6. Program SMART
Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi,
bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.
Januari - November
Semua pelajar SMK Kinabutan, Tawau.

Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja
Kekangan

PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah HEM.


Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan
1. Masalah Pengangkutan
2. Masa terhad
3. Sumber Kewangan
4. Tempat
Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan Setiausaha AJK

Pemantauan
HEM
Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa
Penilaian
oleh pemantau
Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang
Penambahbaikan
berikutnya nanti

PELAN OPERASI KOKURIKULUM

Matlamat Strategik

Pencapaian / penyertaan kokurikulum (Kelab dan Persatuan) yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah

Aspirasi Sistem

Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid

Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Memimpin, Dwibahasa, Etika dan


Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek

Latihan dan Bimbingan Intensif Pertandingan Bahasa (forum, bahas dan pidato)

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Sekolah, PPDT, JPN dan Agensi Luar

Tempoh / Hari

Sepanjang tahun mulai Februari

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua ahli kelab persatuan

1. Melahirkan murid yang mantap, berpengetahuan dan kemahiran dalam pertandingan kebahasaan.
2. Meningkatkan kualiti penyampaian dan pertambahan bilangan kecemerlangan dalam forum, bahasa
dan pidato.
3. Meningkatkan teknik intonasi suara yang betul dari segi teori dan praktikal.

Kos / Anggaran Perbelanjaan :

RM 300.00

Sumber

BKK

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kelab dan Persatuan
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan diberi taklimat Latihan dan Bimbingan Intensif Pertandingan

- Penasihat
- Pengerusi
- Penyelaras

Bahasa (forum, bahas dan pidato)

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

PK
KOKURIKULU
M

6 Feb 2016

KPI

Sasaran

Kertas
cadangan
diluluskan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat

Status /
Pelan
Kontigensi
1

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi
2

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras
Program

11 Feb 2016

Penerangan
program
disampaikan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat

Mempromosikan program

Penyelaras
Program

12 14 Feb
2016

Surat
makluman
diedarkan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat
Tiada

- surat pemberitahuan
- surat jemputan
4

Penyediaan bahan

AJK

12- 15 Feb
2016

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

19 Feb 2016

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras
Program

20 Feb 2016

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan Post


Mortem

Penyelaras
Program

22 Feb 2016

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

PELAN OPERASI KOKURIKULUM

Matlamat Strategik

Pencapaian / penyertaan kokurikulum (Kelab dan Persatuan) yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah

Aspirasi Sistem

Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid

Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Memimpin, Dwibahasa, Etika dan


Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek

Program bersama Kelab dan Persatuan antara sekolah

Objektif Program / Projek

: 1. Meningkatkan minat murid untuk bergiat aktif dalam aktiviti kelab dan persatuan.
2. Meningkatkan kualiti dan pertambahan bilangan penyertaan dalam kalangan murid.

Tanggungjawab

Sekolah, PPDT, JPN dan Agensi Luar

Tempoh / Hari

Minggu kedua dan empat mulai 10 Mac 2016

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua ahli Kelab dan Persatuan

Kos / Anggaran Perbelanjaan :

RM 600.00

Sumber

BKK

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kelab dan Persatuan
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan memperoleh pengalaman baharu melaksanakan aktiviti bersama


rakan dari daerah yang sama

- Penasihat
- Pengerusi
- Penyelaras

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK KOKURIKULUM

Tarikh
Jangkaan
10 Feb 2016

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

10 Feb 2016

Penerangan
program
disampaikan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras Kelab, Guru
Penasihat

Mempromosikan program

Penyelaras Program

12 14 Feb 2016

Surat makluman
diedarkan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras Kelab, Guru
Penasihat

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

Penolong Kanan
Kokurikulum semua
sekolah,
Penyelaras Kelab, Guru
Penasihat semua
sekolah

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Status / Pelan
Kontigensi
1

Penyediaan bahan

AJK

12- 15 Feb 2016

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

19 Feb 2016

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

10 Mac 2016

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan
murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

10 Mac 2016

Murid

PELAN OPERASI KOKURIKULUM

Matlamat Strategik

Pencapaian / penyertaan kokurikulum (Kelab dan Persatuan) yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan Persatuan)
S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan

Persatuan
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah

Aspirasi Sistem

Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid

Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Memimpin, Dwibahasa, Etika dan


Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek

Pertandingan Aktiviti Kelab Dan Persatuan Dalam Sekolah

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Guru Penasihat

Tempoh / Hari

Jun 2016

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua ahli Kelab dan Persatuan

1. Meningkatkan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kelab dan persatuan dalam sekolah.
2. Meningkatkan bilangan penglibatan dan penyertaan murid dalam kelab dan persatuan dalam
sekolah.
3. Menanamkan rasa minat murid bergiat aktif dalam aktiviti kelab dan persatuan dalam sekolah.

Kos / Anggaran Perbelanjaan :

RM 400.00

Sumber

BTP

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kelab dan Persatuan
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan memperoleh pengalaman baharu melaksanakan aktiviti bersama


rakan dari daerah yang sama

- Penasihat
- Pengerusi
- Penyelaras

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Mesyuarat Jawatankuasa:
1

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

PK
KOKURIKULU
M

10 Mei 2016

Kertas
cadangan
diluluskan

5
6
7

Penolong Kanan
Kokurikulum
semua sekolah,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat

Status /
Pelan
Kontigensi

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat

10 Mei 2016

Penerangan
program
disampaikan

Penyelaras
Program

12 14 Mei
2016

Surat
makluman
diedarkan

Penolong Kanan
Kokurikulum,
Penyelaras
Kelab, Guru
Penasihat

Penyediaan bahan

AJK

12- 15 Mei
2016

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

19 Mei 2016

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras
Program

25 Jun 2016

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan Post


Mortem

Penyelaras
Program

25 Jun 2016

Murid

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras
Program

Mempromosikan program
3

Sasaran

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

PELAN OPERASI KOKURIKULUM

Matlamat Strategik

Pencapaian / penyertaan kokurikulum (Kelab dan Persatuan) yang tinggi oleh semua

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan

murid.

Strategi
Persatuan)

S2. Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang sukan dan kokurikulum (Kelab dan
Persatuan
S4. Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum sekolah

Aspirasi Sistem

Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan, Perpaduan

Aspirasi Murid

Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Memimpin, Dwibahasa, Etika dan


Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek

Taman Angkat

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Guru Penasihat

Tempoh / Hari

Sepanjang tahun 2016

Tempat

Kawasan sekolah

Sasaran

Semua ahli Kelab dan Persatuan

1. Meningkatkan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kelab dan persatuan dalam
sekolah.
2. Meningkatkan bilangan penglibatan dan penyertaan murid dalam kelab dan persatuan
dalam sekolah.
3. Menanamkan rasa minat murid bergiat aktif dalam aktiviti kelab dan persatuan dalam
sekolah.

Kos / Anggaran Perbelanjaan :

RM 1000.00

Sumber

BKK / PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kelab dan Persatuan
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan memperoleh ilmu dan kemahiran yang kreatif dan berinovasi
dalam mereka cipta taman yang mesra alam.

- Penasihat
- Pengerusi
- Penyelaras

Anda mungkin juga menyukai