Anda di halaman 1dari 2

iv. I-atihan Guru DP.

lilid 4, gil, 1/2004 Bagi meningkatkan kualiti


guru pula, latihan guru secara berterusan, melalui usahausaha yang
lebih teratur dan bersistematik, menggunakan pelbagai strategi dan
pendekatan yang sesuai dan terbaik terutamanya dalam menggunakan
kemudahan

ICT

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

akan

dipergiatkan. Di samping itu, akan dimantapkan lagi sistem jaringan


ataa

networking

di

kalangan

guru-guru

yang

berkepakaran,

termasuklah di kalangan Guru Cemerlang dan para jurulatih dalam


pelbagai bidang, tenltamanya bidang Sains, Matematik dan BI.
Matlamatnya, agar kesan gandaan(cascading effect) daripada latihan
yang dijalankan di semuaperingkat, sama ada di peringkat
Kementerian dan Jabatan Pendidikan Negeri, mahupun di Pejabat
Pendidikan Daerah dan di sekolah-sekolah, memberi impak positif
kepada pengajaran guru dan pembelajaran murid di dalam bilik
darjah. Terdapat tiga jenis latihan yang sedang dilaksanakan untuk
guru-guru yang terlib,at dengan kelas-kelas PPSMI.
Latihan-latihan tersebut ialah seperti terpapar dalam
Jadual 1: Jaduql l: Jenis, tujuan dan status latihan guru Latihan Tujuan
Status Latihan Profisiensi BI (Kursus ETeMS) \ Kursus Orientasi
Sains dan MatEmatik (KOSM) Kursus ICT Kursus intensif profisiensi
BI untuk guru-guru untuk memboleh mereka membuat persediaan
serta mengajar dalam BI dengan yakin Kursus kurikulum dan
pedagogi untuk semua guru yang mengajar kelas PPSMI Latihan
pengoperasian peralatan ICT dan penggunaan teaching courseware

78, 636 orang guru telah dilatih sepanjang 2002. 2003 dan2004
Semua guru terlibat dilatih melalui JPN masing-masing. Pendedahan
untuk setiap orang guru terlibat dan dikendalikan oleh syarikat dan
JPN