Anda di halaman 1dari 10

A.

Pengertian
BABIIKONSEPDASAR
Gastroenteritisadalahsuatukondisiyangditandaidenganadanyamuntahdandiare
yangdiakibatkanolehinfeksi,alergitidaktoleranterhadapmakanantertentuatau
mencernatoxin.(tucker,MartinS1999)
Gastroenteritisadalahinflamasimembranemukosalambungdanusushalusyang
ditandaidenganmuntahmuntahdandiareyangberakibatkehilangancairanelektrolit
yangmenimbulkandehidrasidangejalakeseimbanganelektrolit.(Cecyly,Betz.2002)
Gastroenteritisadalahradangdarilambungkeususyangmemberikangejaladiare
dengandisetaimuntahatautanpamuntahataupundenganmuntahbesar.(Manjoer,
Arief.2000)
Jadipenulismenyimpulkandaridatadiatasbahwagastroenteritisadalahkeadaan
frekuensi,BABlebihdari4kalidalamseharipadabayidanlebihdari3kalipada
anakataudewasadalamsatuharidengankonsistenfesesencerdapatberwarnahijau
ataudapatbercampurdengandarahdanlenderataulendersaja
6B.
AnatomidanFisiologi
(dariJoykeL.KeedanEvelinR.Hayes,Farmakologipendekatanproses
keperawatan,509:1996,EGC)
1.MulutMulutmerupakanjalanmasukmenujusistempencernaandanberisiorgan
aksesoriyangberfungsidalamprosesawalpencernaanSecaraumummulutterdiri
atasduabagianyaitu:
7
a.Bagianluaryangsempit(vestibula)yaituruangdiantaragusi,gigi,bibir,dangusi
b.Bagianronggamulut(bagiandalam),yaituronggamulutyangdibatasiolehtulang
maksilaris,palatumdanmandibularis
Selaputlendirmulutditutupiepiteliumyangberlapislapis,dibawahnyaterletak
kelenjarkelenjarhalusyangmengeluarkanlender,selaputinikayaakanpembulu
darahdanjugamemuatbanyakujungakhirsyarafsensoris.Disebelahluarmulut
ditutupiolehkulitdandisebelahdalamditutupiolehselaputlender(mukosa)
Dimulutadabeberapabagianyangperludiketahui:1)Palatum
Palatumterdiridariduabagian:a)Palatumdurum,yangtersusunatastajutajuk
palatumdari
sebelahdepantulangmaksilarisdanlebihkebelakangterdiridari
duabagianpalatumb)Palatuummole,terletakdibelakangyangmerupakanlipatan
menggantungyangdapatbergerak,terdiriatasaringnfibrosadan
selaputlender2)Ronggamulut
a)GigiManusiamempunyaiduasusunangigiprimerdansekunder.Jugagigiadadua
macam,yaitu:Gigisulung,molaitumbuhpadaanakanakumur67bulan
8
Gigitetaptumbuhpadaumur618tahunumlahnya32buah.b)Lidah
Berfungsiuntukmenggerakanmakanansaatdikunyahatauditelan.Dibagian
belakangpangkallidahterdapatepiglotisyangberfungsiuntukmenutupjalannafas.
3)KelenjarludahTerdapattigabuahkelenjarludahbagiannyayaitu:a)Kelenjar
parotis,letaknyadibawahdepandaritelingadiantar
prosesusmastoidkiridankananosmandibularis,duktusnya
stensoni.b)Kelenjarsubmaksilaris,terletakdibawahronggamulutbagian

belakang,duktusnyabernamaduktuswartoni,bermuaradironggamulutdekatdengn
frenulunlingua.ukurankuranglebihsebesarkacangkenari.
c)Kelenjarsublungualis,letaknyaterdapatdibawahselaputlenderdasarrongga
mulutbermuaradidasarronggamulut.
2.Faring
Merupakanorganyangmenghubungkanronggamulutdengankerongkongan.
Didalamlengkungfaringterdapattonsil(amande)yaitukumpulankelenjarlimfeyang
bnyakmengandunglimfositdanmerupakanpertahananterhadapinfeksi.Disini
terdapatpersimpanganantarajalannafasdanjalanmakanan,yangterletakdi
belakangronggamulutdanronggahidung,didepanruastulangbelakang.
9
3.OesofagusMerupakansaluranyangmenghubungkantekakdenganlambung,
pnajnagnyasekitar9sampaidengan25cmdengandiametersekitar2.54
cm,mulaidarifaringsampaipintumasukkardiakdibawahlambung.4.Lambung
Merupakanbagiandarisaluranyangdapatmengembangpalingbanyak,terutama
didaerahepigasterlambung,terdiridaribagianatasfundusuteriberhubungandengan
esofagusmelaluiorifisiumpilarikterletakdibawahdiafragmadidepanpangkreasdan
limpamenempeldisebelahkirifundusuteri.
Bagianlambungterdiridari:
a.FundusventrikuliBagianyangmenonjolkeatasterletaksebelahkiriosteom
kardiumdanbiasanyapenuhberisigas.
b.KorpusfentrikuliKorpusfentrikulisetinggiostiumkardiumsuatulekukanpada
bagianbawahkurfaturaminor.
c.AntrumvilorusAntrumvilorusbagianlambungberbentuktabungmempunyaiotot
yangtebalmembentukspinterpilorus
10
d.KurvaturaminorKurvaturaminorterdapatdisebelahkananlambung,terbentang
dariosteomkardiaksampaikepilorus.
e.KurvaturamayorKurvaturamayorlebihpanjangdarikurvaturaminorterbentang
darisisikiriosteomkardiakummelaluifundusventrikulimenujukekanansampaike
pilorusinferior.Ligamentumgastrolenalisterbentangdaribagianataskurvatura
mayorsampaikelimfa.
f.OsteomkardiakumOsteomkardiakummerupakantempatdimanaesofagusbagian
abdomenmasukkelambungpadabagianiniterdapatorifisiumpilorik.Gambar2:
Lambung
(Sumber:http:www.medicastore.com)
11
5.Usushalus(intestinumminor)
Adalahsaluranpencernaandiantaralambungdanususbesar,yangmerupakan
tubaterlilityangmerentangdarisfingterpylorussampaikiatupileosekal
empatnyamenyatudenganususbesar.
Susunanusushalus:a.Duodenum
Disebutjugausus12jaripanjangnyakuranglebih25cm,berbentuksepertisepatu
kudamelengkungkekiripadalengkunganiniterdapatpangkreas.
b.Yeyenum
Adalahbagiankelanjutandariduodenumyangpanjangnyalebih11,5m.
c.Ileum
ILeummerentangsampaimenyatudenganususbesardenganpanjang22,5m.

Lekukanyeyenumdanileummelekatpadadindingabdomenposteriordengan
perantaraanlipatamperitoneumyangberbentukkipasdikenalsebagaimesentreum.
6.Hati
Organyangpalingbesardalamtubuhkita,warnanyacoklatdanberatnya1500kg.
Letaknyadibagianatasronggaabdomendisebelah12
kananbawahdiafragma.Hepartertetakdiquadrankananatasabdomen,dibawah
diafragmadanterlindungiolehtulangrusuk(costae),sehinggadalamkeadaannormal
(heparyangsehattidakteraba).Hatimenerimadarahteroksigenasidariarterihepatica
dandarahyangtidakteroksigenasitetapikanyaakannutrienvenaportahepatica.
7.EmpeduSebuahkantongberbentukterangdanmerupakanmembrane
berotot,letaknyadalamsebuahlobusdisebelahpermukaanbawahhatisampaipinggir
depannya,panjangnya812cmberisi60cm.
Empeduyangdiproduksiolehselselhatimemasukikanalikuliempeduyang
kemudianmenjadiduktushepaticakanandankiri.Duktushepaticamenyatuuntuk
membentukduktushepatickomunisyangkemudianmenyatudenganduktussistikus
darikandungempedudamnkeluardarihatisebagaiduktusempedukomunis.Duktus
empedukomunisbersamadenagnduktuspancreasbernuaradiduodenumatau
dialihkanuntukpenyimpanandikandungempedu.
8.PankreasPankreasadalahkelenjarterelongasiberukuranbesardibalik
kurvaturabesarlambung.Kelenjarpankreas
Sekumpulankelenjaryangstrukturnyasangamiripdengankelenjarludahpanjangya
kirakira15cm,lebar5cmmulaidariduodenum
13
sampaikelimpadan beratnyaratarata6090gr.Terbentangpada
vertebrallumbalisIIdanIIdibelakanglambung.9.UsusBesar
dalamkeluaradalahselaputlender,laposanototmelingkar,lapisanototmemanjang,
danjaringanikat.Ukurannyalebibesardaripadausushalus,disiniterdapattaenia
colidanapendiksepiploika,mukosanyalebihhalusdaripadausushalusdantidak
memilikivilli,tidalmemilikilipatanlipatansirkuler.Serabutototlongitudinaldalam
muskuluseksternamembentuktigapita,taeniacoliyangmenarikkolonmenjafdi
kantongkantongbesaryangdisebuthaustra.Dibagianbawahterdapatkatup
ileosekalyaitukatupantarausushalusdanususbesar.Katupinitertutupdanakan
terbukauntukmerespongelombangperistaltic,sehinggamemungkinkankimus
mengalir15mlsekalimasukdanuntuktotalaliransebanyak500ml/hari.
Ususbesarterdiridari:
a.Kolonasendens(kanan)b.Kolontransversumc.Kolondesendens(kiri)d.Kolon
sigmoid(berhubungandenganrektum).
10.RectumRectunadalahsebuahruanganyangberawaldariujungusus
besar(setelahkolonsigmoid)danberakhirdianus.
14
Biasanyarectuminikosongkarenatinjasimpamditempatyanglebihtinggiyaitu
padakolondesenden.Jikakolondesendenpenuhdantinjamasukkedalamrectum,
makaakantimbulkeinginanbuangairbesar,orangdewasadananakyanglebihtua
bisamenahanini,tetapipadabayidananakmudahmengalamikekurangandalam
pengendalianototyamgpentinguntukmenundabuangairbesar.Anusmerupakan
lubangdiujungsaluranpencernaan,dimanabahanlimbahkeluardaritubuh.sebagiann
anusterbentukdaripermukaantubuh(kulit)dansebagianlainnyadariusus.(Setiadi,
2007)

C.Etiologi
Faktorpenyebabdiareadalah:
1.
Faktorinfeksia.Infeksiinternal:infeksisaluranpencernaanmakananyang
merupakan
penyebabutamadiarepadaanak,meliputiinfeksiinternalsebagaiberikut:1)Infeksi
bakteri:vibrio,ecoly,salmonellashigella,capylabactor,
yersiniaaoromonasdansebagainya.2)Infeksivirus:enterovirus(v.echo,coxsacria,
poliomyelitis)3)Infeksiparasit:cacing(ascaris,tricuris,oxyuris,srongyloidis,
protozoa,jamur)
15
b.Infeksiparenteral:infeksidiluaralatpencernaan,seperti:OMA,tonsillitis,
bronkopnemonia,easefalitis,danlainnya.
2.
Faktormalabsorbsi:
a.b.c.
MalabsorbsikarbohidratMalabsorbsilemakMalabsorbsiprotein
3.
Faktormakanan,makananbasiatauberacun4.
Faktorpsikologisrasatakut
dancemas
(Mansjoerarief,2000)
D.Patofisiologi
Gastroenteritisbisadisebabkanoleh4hal,yaitufaktorinfeksi(bakteri,virus,parasit),
faktormalabsorbsidanfaktormakanandanfaktormakanandanfaktorpsikologis.
Diarekarenainfeksisepertibakteri,berawaldarimakananatauminumanyangmasuk
kedalamtubuhmanusia.Bakteritertelanmasuksampailambung,yangkemudian
bakteridibunuholehasanlambung.Namunjumlahbakteriterlalubanyakmaka,ada
yangbeberapalolossampaikeduodenumdanberkembangbiak.Padakebanyakan
kasusgastroenteritis,orgatubuhyangdiserangadalahusus.Didalamusustersebut
bakteriakanmemproduksienzimyangakanmencairkanlapisanlendiryangmenutupi
permukaanusus,sehinggabakteridapatmasukkedalammembranepitel,dimembran
inibakterimengeluarkantoksikyangmerangsangsekresicairancairanusus
16
dibagiancriptavillidanmenghambatabsorbsicairan.Sebagianakibatdarikeadaan
inivolumecairandidalamlumenususmeningkatyangmengakibatkandindingusus
menggembungdantegangsebagiandindingususakanmengadakankontraksi
sehinggaterjadihipermotilitasuntukmengalirkancairandiususbesar.Apabilajumlah
cairantersebutmelebihikapasitasabsorbsiususmakaakanterjadidiare.
Diareyangdiakibatkanmalabsorbsimakananakanmenyebabkanmakananatauzat
yangtidakdapatdiserapakanmenyebabkantekananosmotikdalamronggausus
meninggi,sehinggaterjadipergeseranairdanelektrolitkedalamronggausus.Isi
ronggaususyangberlebihanakanmerangsangususuntukmengeluarkannyasehingga
timbuldiare.
Tertelannyamakananyangberacunjugadapatmenyebabkandiarekarenaakan
mengganggumotilitasusus.Iritasimukosaususmengakibatkanhiperperistaltik
sehinggaterjadiberkurangnyakesempatanususuntukmenyerapmakanansehinggan
timbuldiare.Sebaliknyajikaperistaltikmenurunakanmengakibatkanbakteritumbuh
berlebihan,selanjutnyatimbuldiarepula.
Adanyairitasimukosaususdanpeningkatanvolumecairandironggausus
menyebabkanklienmengeluhabdomenterasasakit.Selainkarena2halitu,nyeri

abdomenataukramtimbulkarenametabolismekarbohidratolehbakteridiususyang
menghasilkangasH2danC02yangmenimbulkankembungdanflatusberlebihan.
Biasanyapadakeadaaniniklienakanmerasamualbahkanmuntahsertanafsu
makannyamenurun.Karenaterjadi
17
ketidakseimbanganasambasadanelektrolit.Bilakeadaaniniterusberlanjutdan
klientidakmaumakanmaka,akanmenimbulkangangguannutrisisehinggaklien
lemas.
Kehilangancairandanelektrolityangberlebihanakanmenyebabkanklienterjatuh
dalamkeadaandehidrasi.Yangditandaidenganberatbadanmenurun,turgorkulit
berkurang,matadanubunubunbisajadicekung(padabayi),selaputlendirbibirdan
mulutsertakulittampakkering.Tubuhyangkehilangancairandanelektrolityang
berlebihanmembuatcairanekstraselulerdanintraselulermenurun.Dimanaselainair,
tubuhjugakehilanganNa,KdanIonKarbonat.Bilakeadaaniniberlanjutterus,maka
volumedarahjugaberkurang.Tubuhmengalamigangguansirkulasi,perfusijaringan
terganggudanakhirnyadapatmenyebabkansyokhipovolemikdengangejaladenyut
jantungmeningkat,nadicepattapikecil,tekanandarahmenurunkliensangatlemah
kesadaranmenurun.
Akibatlaindarikehilangancairanekstraseldanintraselyangberlebihan,tubuhakan
mengalamiasidosismetabolikdimanaklienakantampakpucatdenganpernapasan
yangcepatdandalam(pernapasankussamul)
Faktorpsikologisjugadapatmenyebabkandiare.Karenafaktorpsikologis(stres,
marah,takut)dapatmerangsangkelenjaradrenalindibawahpengendaliansiste,
pernapasansimpatisuntukmerangsangpengeluaranhormonyangkerjanyamengatur
metabolismetubuh.Sehinggabilaterjadi
18
stresmaka,metabolismeakanterjadipeningkatandalambentukpeningkatan
mortalitasusus.(Ngastiah,2005;Syaifuddin,1999;BarbaraCLong,1999)
E. ManifestasiKlinis
1.
Konsistensifecescair(diare)danfrekuensidefekasisemakinsering2.
Muntah(umumnyatidaklama)3. Demam(mungkinada,mungkintidak)4.
Kramabdomen,tenesmus
5.
Membranemukosakering6. Fontanelcekung(bayi)7. Beratbadanmenurun
8.Malaise
(Cecyly,Betz.2002)
F.Penatalaksanaan
1.Penatalaksanaanmedikprimerdiarahkanpadapengontrolandanpenyembuhan
penyakityangmendasar.
2.
Untukdiareringan,tingkatkanmasukancairanperoral,mungkindiresepkan
glukosaoraldanlarutanelektrolit
3.
Untukdiaresedang,obatobatnonspesifik,difenoksilat(lomotif)danloperamit
(imodium)untukmenurunkanmotilitasdarisumbernoninfeksius.
19
4.
Diresepkanantimikrobialjikatelahteridentifikasipreparatinfeksiusataudiare
memburuk
5.
Terapiinteravenauntukhidrasicepat(dibericairan),terutamauntukklienyang
sangatmudaataulansia.Mengenaiseberapabanyakcairanyangharusdiberikan
tergantungdariberatbadanatauberatringannyadehidrasi,yangdiperhitungkan

kehilangancairansesuaidenganumurdanberatbadannya.
a.Dehidrasiringan1jampertama2550ml/KgBB/hari
Kemudian125ml/KgBB/hari
b.Dehidrasisedang1jampertama50100ml/KgBB/oral
Kemudian125ml/kgBB/hari
c.Dehidrasiberat1)Untukanakumur1bulan2tahundenganberatbadan310kg
a)1jampertama:40ml/kgBB/jam=10tetes/kgBB/menit(infusset1ml=15tetes
atau13tetes/kgBB/menit.
b)
7jamberikutnya12ml/kgBB/jam=3tetes/kgBB/menit(infusset1ml=20
tetes).
c)
16jamberikutnya125ml/kgBBoralitperoralbilaanakmauminum,teruskan
denganintravena2tetes/kgBB/menitatau3tetes/kgBB/menit.
20
2)Untukanaklebihdari25tahundenganberatbadan1015kg.
a)1jampertama30ml/kgBB/jamatau8tetes/kgBB/menit(infusset1ml=15tetes)
atau10tetes/kgBB/menit(1ml=20tetes).
b)
7jamkemudian127ml/kgBBoralitperoral,bilaanaktidakmauminumdapat
diteruskandenganintravena2tetes/kgBB/menitatau3tetes/kgBB/menit.
3)Untukanaklebihdari510tahundenganberatbadan1525kg
a)1jampertama20ml/kgBB/jamatau5tetes/kgBB/menit(infusset1ml=20tetes)
b)16jamberikutnya105ml/kgBBoralitperoral(Boughman,2000)
G.Komplikasi
1.
Dehidrasiberat,ketidakseimbanganelektrolit2.Shockhipovolemikyang
terdekompensasi(hipotensi,asidosis
metabolic,perfusi
sistemikburuk)3.
Malnutrisienergiprotein(akibat
muntahdandiare,jikalamaatau
kronik)4. Kejangdemamterjadipadadehidrasihipertonik(dehidrasiyang
berlebih)5.Hipoglikemia(gula)
21
6.
Hipokalemia(meteorismus,hipotoniotot,lemah,bradikardi,disritmiajantung)
7.
Bakteremia(Cecyly,Betz.2002.Mansjoer,Arief.1999)
H. PengkajianFokus
MenurutCyndiSmithGreenbery,1992adalah1.Identitasklien2.Riwayat
keperawatan
Awalserangan :gelisah,suhutubuhmeningkat,anoreksiakemudiantimbuldiare.
Keluhanutama :fesessemakincair,muntah,kehilanganbanyakairdanelektrolit
terjadigejaladehidrasi,BBmenurun,tonusdanturgorkulitberkurang,selaputkadir
mulutdanbibirkering,frekuensiBABlebihdari4xdengankonsistenencer.
3.RiwayatkesehatanmasalaluRiwayatpenyakityangdiderita,riwayatinflamasi
4.RiwayatPsikososialkeluarga5.Kebutuhandasar
a.PolaEliminasiMengalamiperubahanyaituBABlebihdari4xsehari
b.PolaNutrisi
22
Diawalidenganmual,muntah,anoreksia,menyebabkanpenurunan
BABc.PolaIstirahatdanTidur
Akanterganggukarenaadanyadistensiabdomenyangakan
menimbulkanrasatidaknyamand.PolaAktifitas
Akanterganggukarenakondisitubuhyanglemahdanadanyanyeri

akibatdisentriabdomen6.PemeriksaanPenunjang
a.DarahHtmeningkat,leukositmenurun
b.FesesBakteriatauparasit
c.ElektrolitNatriumdanKaliummenurun
d.UrinalisaUrinpekat,BJmeningkat
e.AnalisaGasDarahAntidosismetabolik(bilasudahkekurangancairan)
7.DayaFokusa.Subjektif
1).Kelemahan2).Diarelunaks/dcair
23
3).Anoreksiamualdanmuntah4).Tidaktoleranterhadapdiit5).Perutmulass/d
nyeri(nyeripadakuadrankananbawah,abdomentengahbawah)6).Haus,kencing
menurun7).Nadimkeningkat,tekanandarahturun,respirasirateturuncepatdan
dalam(kompensasiascidosis).
b.Objektif1).Lemah,gelisah2).Penurunanlemak/masaotot,penurunantonus3).
Penurunanturgor,pucat,matacekung4).Nyeritekanabdomen5).Urinekurangdari
normal6).Hipertermi7).Hipoksia/Cyanosis8).Mukosakering9).Peristaltikusus
lebihdarinormal
8.TumbuhkembanganakTumbuhkembanganakusia13tahun(toddler)
24
a.PertumbuhanToodlermenambahberatbadansebanyak2,2kgpertahun(4xBBL)
beratbadanmeningkatkirakira7,5cmpertahun.Lingkarkepalameningakat2,5cm
pertahun.Gigimulaipertamadankeduaseratgigitaringmulaimuncul.
b.Perkembangan1)Motorikkasar
Usia15bulan:sudahbisajalansendiri,dapatmelemparobyekUsia18bulan:bisa
berlaritapiseringjatuh,menarikmainan,naiktanggadenganbantuan.Usia24bulan:
berlarisudahbaik,naiktanggasendiri,membukabajusendiri,menendangbolatanpa
kehilangankeseimbangan.Usia36bulan:menggunakankeduakakiuntukmelompat,
bisabersepedadenganrodatiga.
2)MotorikhalusUsia15bulan:memegangcangkir,memasukkanjarikelubang,
membukakotak,melemparbenda.Usia18bulan:menggunakansendok,membuka
halamanbuku,menyusunbalok.Usia24bulan:membukapintu,membukakunci,
menggunting,minumdengangelas,menggunakansendok.Usia36bulan:
menggambarlingkaran,mencucitangansendiri,menggosokgigi.
25
c.Psikoseksual(faseanal)Kepuasanberkisarsekitaranus,BAB/BAKsendiri
Ngompol,mempermainkanalatkelamin
d.Psikososial(otonomivsrasamaludanragu)Belajaruntukasertifdalam
mengekspresikankebutuhan,keinginandankemampuan.Sukamencariperhatian
terhadappengasuh,mencarikesempatandanaktivitasbermain,bermainsecaraaktif
denganobyek.(WhaleyandWong,1999)
26
I.PathwaysKeperawatan
Infeksi
Reaksi inflamasi
Peningkatan sekresi cairan dan elektrolit
Melabsorbsi makanan di usus
Tekanan osmotik meningkat
Pergeseran cairan dan elektrolit ke rongga usus
Makanan beracun

Motilitas usus
Hipermotilitas
Faktor psikologis
Rangsang saraf parasimpatis meningkat
Hipomotilitas
Bakteri tumbuh berlebihan
Defekasi sering
Kemerahan dan eleskrosi kulit sekitar anus (lecet, iritasi)

(Price,SylviaA.1994)

Isi rongga usus meningkat


Sekresi air&elektrolit meningkat
Output berlebih
Kerusakan mukosa usus
Dehidrasi Demam
Tubuh kehilangan cairan elektrolit
Diare
Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan
Hipertermi
Gangguan integritas kulit
Nyeri episgatrik
Defisit volume cairan dan elektrolit

27
J.
DiagnosaKeperawatan
1.GangguaneliminasiBAB:diareberhubungandenganfaktorfaktorinfeksi,
makanan,psikologis
2.
3.
4.
5.
6.
Defisitvolumecairandanelektrolitberhubungandengankehilangansekunderakibat
diare
Gangguanrasanyamannyeriberhubungandengankramabdomensekunderakibat
gastroentritis
Perubahannutrisikurangdarikebutuhanberhubungandengantidakadekuatnya
absorbsiususterhadapzatgizi,mual/muntah
Hipertermiberhubungandenganpenurunansirkulasisekunderterhadapdehidrasi
Perubahanintegritaskulitberhubungandenganseringnyadefekasi,iritasimukosa
usus.
K. FokusIntervensidanRasional
1.GangguaneliminasiBAB:diareberhubungandenganfaktorfaktorinfeksi,
makanan,psikologis
Tujuan:mencapaiBABnormalKriteriahasil:penurunanfrekuensiBABsampai
kurang3x.
Fesesmempunyaibentuk
Intervensi:a.observasidancatatfrekuensidefekasi
28
Rasional:membantumembedakanpenyakitindividudamengkaji
beratnyatiapdefekasi.b.tingkatkantirahbaring,berikanalatalatdisampingtemapat
tidur
Rasional:istirahatmenurunkanmotilitasususjugamenurunkanlaju
metabolismebilainfeksiatauperdarahansebagaikomplikasi.c.identifikasimakanan

dancairanyangmencetuskandiare,misal:sayur
segardanbuah,sereal,bumbu,minumankarbonat,produksusu
Rasional:menghindariiritasimeningkatkanistirahatususd.mulailagipemasukan
cairanperoralsecarabertahap,tawarkan
minumanjernihtiapjamhindariminumandingianRasional:memberikanistirahat
kolondenganmenghilangkanataumenurunkanrangsangmakananatauminuman.
Makankembalisecarabertahapmencegahterjadinyakramdandiareberulang
e.kolaborasipemberianobatsesuaiindikasimisal:antikolinergikrasional:
menurunkanmortilitasatauperistaltikususdanmenunjukkansekresidegestifuntuk
menghilangkankramdandiare(Carpenito,2000)
2.Defisitvolumecairandanelektrolitberhubungandengankehilangansekunder
akibatdiare.
Tujuan:mempertahankankeseimbangancairandanelektrolitKH
:turgorbaik
CRT<2detik
29
Mukosalembab
TidakpucatIntervensi:
a.KajitandatandadehidrasiRasional:untukmengetahuitingkatdehidrasidan
mencagahsyokhipovolemik
b.MonitorintakecairandanoutputRasional :untukmengetahuibalancecairan
c.AnjurkanklienuntukminumsetelahBABminumbanyakRasional :untuk
mengembalikancairanyanghilang
d.PertahankancairanparenteraldenganelektrolitRasional
:untuk
mempertahankancairan.
3.Gangguanrasanyamannyeriberhubungandengankramabdomensekunderakibat
gastroentritis
Tujuan:Nyerihilanglebihberkurang,rasanyamanterpenuhiKH
:skalanyeri0
KlienmengatakannyeriberkurangNadi6090x/menitKliennyaman,tenang,
rileks
30
Intervensi:
a.KajikarakteritasdanletaknyeriRasional :untukmenentukantindakandalam
mengaturnyeri
b.Ubahposisiklienbilaterjadinyeri,arahkankeposisiyangpalingnyaman
Rasional :posisiyangnyamandapatmenguranginyeric.Berikompreshangat
diperut
Rasional :untukmengurangiperasaankerasdiperutd.Kolaborasiuntuk
mendapatkanobatanalgetik
Rasional :untukmembloksyarafyangmenimbulkannyeri4.Perubahannutrisi
kurangdarikebutuhanberhubungandengantidak
adekuatnyaabsorbsiususterhadapzatgizi,mual/muntah,anoreksiaTujuan:nutrisi
terpenuhiKriteriahasil:BBsesuaiusia
NafsumakanmeningkatTidakmual/muntah
Intervensi:
a.TimbangBBtiaphariRasional :untukmengetahuiterjadinyapenurunanBBdan
mengetahuitingkatperubahanb.Berdiitmakananyangtidakmerangsang(lunak/
bubur)
31

Rasional :untukmembantuperbaikanabsorbsiususc.Anjurkanberistirahat
sebelummakan
Rasional :Memudahkanpenyerapannutriend.Anjurkankeluargaatauklienuntuk
makandalamkeadaanhangat
Rasional :keadaanhangatdapatmeningkatkannafsumakane.Anjurkankeluarga
atauklienuntukmakansedikittapisering
Rasional :untukmemenuhiasupanmakananf.
Berikandiittinggikalori,proteindanmineralsertarendahzatsisa
Rasional :untukmemenuhgiziyangcukup.g.kolaborationpemberianobatanti
emetik
Rasional :untukmengurangibahkanmenghilangkanrasamualdanmuntah
5.Hipertermiaberhubungandenganpenurunansirkulasisekunderterhadapdehidrasi
Tujuan:mempertahankannormatermiaKH :suhudalambatasnormal36,2
37,60CIntervensi:
a.MonitorsuhudantandavitalRasional:untukmengetahuivsklien
b.MonitorintakedanoutputcairanRasional :untukmengetahuibalance
c.Berikompres
32
Rasional :supayaterjadipertukaransuhu,sehinggasuhudapatturund.Anjurkan
untukminumbanyak
Rasional :untukmengganticairanyanghilange.Colaborasipemberianobat
penurunpanassesuaiindikasi
Rasional :untukmenurunkanpanas6.Perubahanintegritaskulitberhubungan
denganseringnyadefekasi
Tujuan:gangguanintegritaskulitteratasiKriteriahasil :tidakterjadilecetdan
kemerahandisekitaranalIntervensi:
a.Bersihkansekitaranalsetelahdefekasidengansabunyanglembutbilasdenganair
bersih,keringkandenganseksamakemudianolesidenganminyakatausalep.
Rasional :untukmencegahperluasaniritasi
b.BeristiklakendiatasperlakklienRasional :untukmencegahgerekantibatiba
padabokong
c.GunakanpakaianyanglonggarRasional
:untukmemudahkanbebasgerak
d.MonitordatalaboratoriumRasional:untukmengetahuiluasan/PHfaccer,
elektrolit,hematoksit,dll.