Anda di halaman 1dari 5

REFERAT

GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

Pembimbing
dr. Ingrid Widyawanty Sp.PD

Disusun oleh :
Giavanny Eka Rani Puteri
1320221102
FK UPN VETERAN JAKARTA

KEPANITERAAN ILMU PENYAKIT DALAM


PERIODE 4 JANUARI 2016 12 MARET 2016
RSPAD GATOT SOEBROTO

RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD


DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM

LEMBAR PENGESAHAN REFERAT

GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

Disusun Oleh:
Nama

: Giavanny Eka Rani Puteri

FK

: UPN Veteran Jakarta

NPM

: 1320221102

Telah disetujui pada tanggal

Dipresentasikan pada tanggal

Pembimbing

dr. Ingrid Widyawanty Sp.PD

KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME,
berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan Referat yang

berjudul Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang merupakan salah


satu syarat dalam mengikuti ujian kepaniteraan klinik Pendidikan Profesi
Dokter di Bagian Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Gatot Soebroto.
Dalam menyelesaikan tugas ini penulis mengucapkan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada dr. Ingrid Widyawanty, SpPD, selaku
dokter pembimbing dalam pembuatan tulisan ini dan teman-teman Co-Ass
yang telah membantu dalam pembuatan tulisan ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tulisan ini banyak
terdapat kekurangan dan juga masih jauh dari kesempurnaan, sehingga
penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca.
Semoga referat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pada
khususnya dan semua pihak yang berkepentingan bagi pengembangan
ilmu kedokteran pada umumnya. Aamiin.
Jakarta, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN.....................................................................................
ii
KATA PENGANTAR................................................................................................
iii
DAFTAR ISI.............................................................................................................
iv
BAB I. PENDAHULUAN..........................................................................................
1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.................................................................................
3
II.1 Definisi .............................................................................................................
3
II.2 Epidemiologi.....................................................................................................
3
II.3 Etiologi..............................................................................................................
5
II.4 Patofisiologi.......................................................................................................
6
II.5 Manifestasi Klinis..............................................................................................
8
II.6 Pendekatan Diagnostik ...................................................................................
11
II.7 Penatalaksanaan..............................................................................................
14
II.8 Pencegahan......................................................................................................
18
II.9 Prognosis .........................................................................................................
18
KESIMPULAN.........................................................................................................
19

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................
20