Anda di halaman 1dari 70

10 ciri pembelajaran kelas

abad ke 21

erkembangan abad ke 21. Kemajuan teknologi dan juga keupayaan pelajar harus digunakan dengan sebaik mungkin bagi mengoptimumkan penghasilan kemenjadian murid yang tingg

Dalam pada untuk kita bersaing dalam


kemajuan dunia, maka sektor pendidikan
haruslah seimbang dengan perkembangan
abad ke 21. Kemajuan teknologi dan juga
keupayaan pelajar harus digunakan dengan
sebaik mungkin bagi mengoptimumkan
penghasilan kemenjadian murid yang tinggi
dalam kalangan pelajar Malaysia. Berikut
adalah 10 ciri pembelajaran abad ke 21 yang
boleh dimanfaatkan.

1.Berpusatkan pelajar
- pelajar berperanan penting, guru sebagai pembimbing
- meletakkan minat pelajar sebagai keutamaan
2. Penggunaan komputer
- alat penting untuk kelas abad ke 21
- sangat membantu dalam pdp
3. Pembelajaran aktif
- penglibatn yang lebih aktif sama ada dengan
perbincangan bersama rakan, atau pun
penggunaan komputer
4. Pembelajaran kendiri
- kelas masih boleh berfungsi dengan pelabagai
aras pembelajaran

5. Persekitaran yang kondusif


- tidak terlalu sesak
- peralatan mengajar yang asas seperti papan putih interaktif
dan
lcd projektor
6. Pelajar faham dan mematuhi arahan
- pemebelajaran dirancang dengan teliti dan tersusun
- peraturan kelas, prosedur dan notis ditampal di ruang
khas bagi memudahkan pelajar sentiasa berada
dalam landasan yang betul

7. Saling hormat menghormati


- perlu hormat menghormati antara guru dan pelajar
- guru perlu menggalakan pelajar berucap dengan yakin dan
menghargai pendapat mereka
- pelajar perlu belajar bekerjasama dan menghormati rakan
sekelas
8. Pelajar bertanggungjawab terhadap pelajaran
mereka
- sekiranya pelajar digalakkan untuk terlibat aktif
dalam pembelajaran, maka mereka akan lebih
bertanggungjawab dengan pembelajaran
mereka

9. Penilaian berasaskan pencapaian


- guru sentiasa menjalankan penilaian dengan pelbagai kaedah
tanpa terikat dengan sesuatu bentuk ujian sahaja
10. Pembelajaran kolaboratif
- pembelajaran secara berkolaborasi merupakan kaedah paling
berkesan dalam pembelajaran

6 ciri-ciri guru abad ke 21

Pembelajaran abad ke 21 banyak


mengubah corak pengajaran dan
pembelajaran kita selama ini.
Perubahan positif ini adalah bagi
memastikan apa yang kita lakukan
adalah seiring dengan perkembangan
teknologi dan kemajuan dunia zaman
sekarang. Dengan kewujudan
pelbagai teknologi terkini, maka
sudah pasti adalah tidak relevan lagi
amalan pengajaran pada abad
terdahulu terus diamalkan pada masa
sekarang.

1.Menguasai Subjek
Guru haruslah menguasai kandungan kurikulum bagi subjek
yang diajar. Tentu agak canggung jadinya jika guru sendiri
masih terkial-kial untuk menerangkan sesuatu kandungan
dalam subjek yang diajarnya.
2. Mahir dan Berketrampilan dalam Pedagogi
Guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah
dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang
betul semasa menjalankan p&p di dalam kelas.
Pembelajaran yang pelbagai ini tentu mewujudkan
suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan
mesra pelajar.

3. Memahami Perkembangan dan Menyayangi Murid


Psikologi pendidikan juga menerapkan kepentingan bagi
seseorang guru untuk faham akan perkembangan muridnya,
serta mampu menyayangi mereka seadanya. Guru abad 21
seharusnya mampu untuk menilai perkembangan murid sesuai
dengan kebolehan mereka.
4. Memahami Psikologi Pembelajaran
Guru abad 21 juga berupaya untuk memahami
psikologi pembelajaran bagi para pelajarnya.
Hanya dengan memahami bagaimana minat dan
respon pelajar ketika belajar, maka akan membantu
seseorang guru itu berfungsi dengan lebih baik
sebagai seorang pendidik.

5. Kemahiran Kaunseling
Guru juga perlu mempunyai kemahiran kaunseling ketika
berurusan dengan pelajar. Kemahiran untuk membantu pelajar
menangani emosi, sosial dan juga pelbagai lagi perkara yang
menjadi masalah kepada golongan remaja. Adalah satu
kelebihan untuk guru-guru yang memiliki kemahiran kaunseling
dalam menangani isu-isu yang berkaitan dalam dan luar bilik
darjah.

6. Penggunaan Teknologi Terkini


Memang tidak dapat dinafikan penggunaan teknologi terkini
merupakan salah satu ciri penting bagi guru abad ke 21. Selain
daripada murid yang memang mahir dengan penggunaan gajet
dan pelbagai alatan elektronik lain, maka guru juga perlu seiring
dalam menggunakan kelebihan ini untuk menarik minat pelajar
untuk belajar. Pembelajaran yang menggunakan lcd, game,
aplikasi mobile sudah tentu membawa kelainan kepada
suasana pembelajaran di dalam kelas.

3 KEMAHIRAN YANG PERLU


DIKUASAI PELAJAR ABAD KE
21

1. Kemahiran Maklumat dan Komunikasi


Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka
pelajar haruslah mempunyai literasi terhadap
maklumat dan media. Celik ICT orang kata.
Dengan kemajuan teknologi dan sistem
komunikasi yang bertambah canggih dengan
adanya internet dan jalur lebar, maka ini juga
mendorong kepada pengukuhan kemahiran
berkomunikasi yang lebih berkesan. Komunikasi
yang berkesan juga boleh membantu pelajar
abad ke 21 dalam memperolehi ilmu dengan
lebih meluas dan dunia tanpa sempadan.

2. Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan


Masalah
Pelajar abad ke 21 juga perlu mempunyai jenis
pemikiran yang kritikal dan bersistem. Jenis
pemikiran yang sebegini mampu memberi
kelebihan kepada pelajar, terutamanya apabila
berkaitan dengan penyelesaian masalah.
Kemahiran berfikir secara kreatif juga mampu
membawa pelajar abad ke 21 ke arah
perkembangan yang positif. Dengan semangat
meneroka yang tinggi, maka diharapkan mereka
akan dapat menghasilkan sesuatu baru yang
lebih mendatangkan manfaat kepada semua.

3. Kemahiran Interpersonal dan Arah


Kendiri
Kemahiran penting yang perlu dikuasai pelajar
adalah kemahiran interpersonal dan kolaborasi.
Mempunyai semangat juang dan ketrampilan diri
yang unggul, serta mampu untuk berkolaborasi
dengan rakan sekelas yang lain. Perkembangan
kemahiran ini juga perlu bersifat terarah kendiri,
dengan setiap pelajar belajar mengikut aras
masing-masing.

Pelajar mempunyai akauntabiliti yang tinggi,


boleh diharapkan dan dapat beradaptasi
dengan persekitaran dan rakan sekelas lain.
Selain daripada itu, pelajar juga mempunyai
tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan
atas rasa tanggungjawab dan penuh prihatin.

CONTOH SUSUN ATUR KELAS


ABAD KE 21

Susunatur bagi kelas abad ke 21 adalah mesti mempunyai


beberapa ciri yang penting, iaitu membolehkan pelajar
terlibat secara aktif dengan pdp yang berlangsung, membina
ruang autonomi pembelajaran dan menselarikan ruang
pembelajaran fizikal dengan ruang pembelajaran mental.
3 konsep utama yang boleh digunapakai adalah Campfire,
Watering Hole dan Cave. Campfire adalah konsep yang memberi
ruang pembelajaran daripada orang pakar atau
pun pencerita. Manakala konsep Watering Hole
pula adalah ruang pembelajaran sesama rakan
yang melibatkan kolaborasi dalam kumpulan yang
kecil. Konsep Cave pula adalah ruang pembelajaran
individu untuk mereka yang belajar mendapatkan
ilmu secara sendirian.

CONTOH RPH PEMBELAJARAN


ABAD KE 21

Pembelajaran abad 21 merupakan


satu keperluan untuk pendidikan
masa kini. Secara tak langsung, guru
dan pelajar harus berubah cara
mengajar dan belajar seiring dengan
perkembangan teknologi yang sedia
ada. Beberapakemahiran penting
dalam pembelajaran abad 21perlulah
dikuasai oleh guru dan murid. Saya
kongsikan contoh rancangan
mengajar harian bagi pdp abad 21
sebagai rujukan. Semoga bermanfaat.

Harus juga difahami bahawa rph ini


bukanlah suatu kewajipan yang perlu
diikuti oleh setiap guru akan
formatnya. Sebaliknya sebagai
rujukan kepada guru-guru yang
sedang merancang untuk pdp abad
21. Perlu diingat, konsep
pembelajaran abad 21 yang terdiri
daripada Creativity, Critical Thinking,
Collaboration dan Communication.

Subjek

Sains
Tingkatan
2 Persada
Masa :
3.05-4.15
80 minit

Perkara

Catatan

Tajuk : Jirim dan Bahan


Objektif Pembelajaran : Memahami sifat dan kegunaan logam dan bukan logam
Hasil pembelajaran :
1.
Menyenaraikan contoh logam dan bukan logam
2.
Menyenaraikan sifat logam dan bukan logam
3.
menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam
Kriteria kejayaan:
4.
Menyenaraikan 3 contoh logam dan bukan logam
5.
Menyenaraikan 4 sifat logam dan bukan logam
6.
menyenaraikan 2 kegunaan logam dan bukan logam dan contohnya.
Nilai murni : Menghargai logam besi adalah adalah salah satu sumber bahan mentah di Negara kita .
Strategi pembezaan

1.Pembezaan Proses berdasarkan persekitaran pembelajaran


( aktiviti Anchor)
2.Pembezaan keupayaan pelajar duduk dalam kumpulan mengikut markah ujian 1

Pemula
(10 minit)

Aktiviti Suspen
1.
Pelajar di minta membuka kotak yang telah disediakan di atas meja
2.
Pelajar mengaitkan pelajaran hari ini berdasarkan bahan dalam sampul surat .
3.
Pelajar menjawab soalan susulan yang di ajukan tentang pelajaran yang lepas dan
mengaitkan pelajaran hari ini.
4.
Guru berkongsi objektif pembelajaran dan criteria kejayaan dengan pelajar

Aktiviti 1
(10 minit) Koperatif dan kolaboratif
Struktur Think Pair Share

Mengenalpasti logam dan bukan logam


1.
pelajar berbincang menyenaraikan logam dan bukan logam yang secara berpasangan .
2.
Pasangan pelajar menyemak jawapan .
3.
Soaljawab dan maklumbalas dari guru dan pelajar.(Dialog berkesan)
4.
Pelajar merujuk criteria kejayaan

ABM
-Helaian yang di bekalkan.(slide dan yang terdapat dalam makmal)
-Pembentukan kumpulan berpasangan.
-AFL
-Rujuk criteria kejayaan

Aktiviti 2
(30 minit)
Koperatif dan kolaboratif
Struktur
Jigsaw dan Round robin
1 alat pemikiran CoRT digunakan.

Menjalankan eksperimen menyiasat sifat logam dan bukan logam dan kegunaanya.
1.
Pelajar dikumpulkan mengikut minat dan menjalankan eksperimen mudah mengikut
kumpulan mereka dan membuat pemerhatian dan mendapat kesimpulan maklumat sifat
dan kegunaannya dari eksperimen.(Jigsaw)
2.
Pelajar menerangkan maklumat kepada rakan secara bergilir( Round robin).
3.
pelajar melengkapkan Pengurusan Grafik banding dan beza sifat logam dan bukan
logam dan kegunaaannya.
4.
Pelajar yang sudah selesai boleh menjawab soalan anchor
5.
Penaksiran kumpulan secara bertulis 2 star 1 wish
6.
Maklumbalas dari rakan kumpulan dan guru.
7.
Tampalkan hasil kerja pelajar yang telah disemak
8.
Pelajar menjawab soalan kuiz untuk menguji kefahaman dan penggunaan logam dalam
kehidupan seharian.
9.
Pelajar merujuk criteria kejayaan.

Mengeksperimen,
Pemerhatian dan membuat kesimpulan
Pengurusan Grafik CoRT PMI
Soalan Anchor
AFL - Soalan kuiz
Penilaian rakan

Aktiviti 3
(20 minit)
1 alat pemikiran CoRT

Sasaran Matlamat Objektif


1.
Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi situasi masa depan yang perlu
dicapai oleh pelajar pada masa akan datang logam dan bukan logam serta kegunaan.
2.
Pelajar berbincang dan menentukan cara paling berkesan dan alasan yang munasabah.
3.
Maklumbalas dan soaljawab .

Pengurusan grafik AGO (sasaran matlamat objektif. )

Pleno
(10 minit)

Melengkapkan borang KWL.


1.
Pelajar melengkapkan KWL
2.
Pelajar menyatakan criteria kejayaan.

ABM dalam kotak


Bahan logam dan bukan logan

Borang KWL

10 contoh aktiviti
pembelajaran abad ke 21

Pembelajaran Abad 21 merupakan isu


pendidikan paling trending di
Malaysia untuk tahun 2015 hingga
tahun 2016 ini. Pelaksanaan
berperingkat bermula daripada
penyediaan bilik kelas,susunaturdan
keperluan fizikal dalam bilik darjah
abad 21, kemudian diteruskan
denganpenyediaan rancangan
mengajardan pelaksanaan P&P Abad
21. Saya kongsikan 10 contoh aktiviti
pembelajaran yang boleh
dilaksanakan untuk pembelajaran
abad 21.

Gallery walk sebagai aktiviti


pengajaran

Gallery Walk merupakan antara satu


strategi pengajaran yang sangat
sesuai untuk dipraktikkan bagi
pembelajaran abad ke 21.
Perbincangan secara berkumpulan,
dan juga student- centred ini
membolehkan pelajar untuk
terhubung secara aktif semasa sesi
pdp. Berkolaborasi dalam kumpulan
kecil untuk berkongsi idea dan juga
berkomunikasi melalui soalan,
dokumen, gambar, situasi dan juga
teks.

Saya kongsikan sedikit pengalaman


saya menggunakan strategi Gallery
Walk ini sebagai strategi pengajaran
dengan pelajar saya. Subjek Sains
dan tajuknya adalah 'Ciri-ciri
Mikroorganisma'. Masa pdp adalah 2
waktu, dengan lebih kurang masa 80
minit.

Bahagi Kumpulan
Langkah pertama adalah dengan membahagikan pelajar kepada
beberapa kumpulan. Dalam pengajaran ini, saya menggunakan
tajuk 'Ciri-ciri Mikroorganisma' dengan membahagikan pelajar
kepada 5 kumpulan.

Tugasan Kumpulan
Setiap kumpulan diberikan tugas
dengan tajuk yang berbeza. Untuk
tajuk ini, pembahagian tajuk adalah
seperti berikut:
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Ciri-ciri
Ciri-ciri
Ciri-ciri
Ciri-ciri
Ciri-ciri

Virus
Bakteria
Protozoa
Alga
Fungi

Pelajar Sedia Bahan


Lebih kurang 20 minit masa diperuntukkan kepada pelajar untuk
menyediakan bahan pembentangan mereka. Saya mengarahkan
pelajar supaya membahagikan tugasan dengan baik supaya
menjimatkan masa. Mereka juga dibekalkan dengan marker,
kertas mahjong, pensil warna, krayon dan beberapa lagi bahan
bantu jika nak digunakan.

Sesi Pembentangan
Selesai menyediakan bahan pembentangan, pelajar diberi masa
untuk menampal kertas mahjong mereka di sudut yang
ditetapkan dalam kelas. Setiap kumpulan melakukan persediaan
akhir dengan memilih seorang daripada kalangan mereka untuk
menjadi pembentang di sudut tersebut.

Mula!
Maka bermulalah sesi pembentangan di sudut masing-masing.
Kumpulan tadi akan bergerak ke sudut lain mengikut pusingan
jam. Pembentang yang dipilih tadi akan kekal menunggu di
sudut mereka dengan kumpulan baru. Pembentang akan
menceritakan segala info yang berkaitan dengan tajuk yang
diberi.

Jika ada soalan daripada tetamu, mereka akan cuba sebaik


mungkin untuk memberikan jawapan yang terbaik. Setiap
kumpulan hanya diperuntukkan masa lebih kurang 5 - 7 minit
bagi setiap sudut.
Saya juga memberi kebebasan kepada pelajar untuk
membawa buku teks, buku nota dan bahan-bahan lain. Jika
mereka berjaya mengesan sebarang kesilapan atau tambahan
yang boleh dilakukan pada persembahan kawan mereka,
mereka dibenarkan untuk menulis menggunakan marker.
Tetapi dengan syarat, menulis nama siapa yang membetulkan
info tersebut.

Penutup
Selesai semua bergerak ke setiap
sudut, maka tiba giliran ketua-ketua
kumpulan tersebut pula untuk
bergerak ke sudut yang lain. Giliran
mereka pula untuk mendengar rakan
mereka membentangkan kepada
mereka.
Pelajar lain pula mengemaskini nota
mereka dan melakukan semakan
semula apa yang telah dinyatakan
oleh rakan-rakan mereka tadi.

Fungsi Guru Sepanjang Gallery Walk


1) Guru berfungsi sebagai perancang kepada pelaksanaan
aktiviti dengan memilih topik yang sesuai, pembahagian
kumpulan dan juga menyediakan bahan yang mungkin
digunakan oleh pelajar
2) Guru berfungsi sebagai fasilitator sepanjang aktiviti
berlangsung dengan memberi bimbingan kepada pelajar dari
setiap kumpulan mengenai apa yang perlu diceritakan dalam
pembentangan mereka kelak.
3) Guru berfungsi sebagai pemerhati dan pemantau bagi
memastikan setiap pelajar aktif dan belajar sepanjang tempoh
pembentangan setiap kumpulan.

Pemerhatian Saya
Saya mendapati pelajar saya sangat
bersemangat untuk berkolaborasi
sesama mereka semasa menjalankan
aktiviti ini. Mereka juga bekerjasama
dengan baik, dan teratur bagi
memastikan tugasan dapat
dilaksanakan dengan sesempurna
mungkin pada masa yang
ditetapkan.

Mereka juga nampak lebih bertanggungjawab terhadap


pembelajaran mereka dan berusaha dengan lebih bersungguhsungguh ketika mencari maklumat. Paling penting mereka
sangat aktif semasa pembelajaran ini.

Semasa sesi pembentangan pun


mereka nampak lebih santai dan
selesa membentangkan tajuk kepada
rakan-rakan mereka berbanding
pembentangan di depan guru. Ini
adalah sesuatu yang baik dalam
menaikkan keyakinan diri pelajar
untuk aktiviti pembentangan seperti
ini.

Anda mungkin juga menyukai