Anda di halaman 1dari 12

MATA

PELAJARAN

Reka Bentuk dan Teknologi

Kelas
Masa
Bil. Murid
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN

5 Cekal
1100 pagi 1200 tengah hari
27 orang
4. Penghasilan Projek
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan
logam dengan litar elektronik.

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.2.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual


4.2.2 Menyatakan bahan logam dan bahan bukan logam
4.2.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
untuk membuat projek iaitu gergaji besi, gunting logam, gandin kayu,
gandin getah, kikir rata, kikir parut, playar gabung, pisau boleh laras,
pengikis, penggarit, penebuk pusat, ragum kakak tua, dan ragum
meja.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal pasti dan memahami manual yang disediakan oleh
guru.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima bahan
logam dan bukan logam.
3. Menyatakan sekurang-kurangnya lapan daripada 13 nama dan
fungsi alatan tangan yang digunakan bagi mnejalankan projek.
1. Mengenal pasti projek dan memahami manual projek.
2. Menyatakan jenis bahan logam dan bukan logam serta
mengenal pasti perbezaan antara bahan logam dan bukan
logam.
3. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
ELEMEN
MERENTAS
KURIKULUM
(EMK)
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
BAHAN BANTU
MENGAJAR
(BBM)

REFLEKSI

1. Keusahawanan: (EK3) berjaya menjalankan tugasan


mengikut perancangan
2. Kreativiti & Inovatif boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja
yang diedarkan oleh guru.
1.
2.
3.
4.

Manual projek
Kad bergambar
Kad perkataan
Lembaran kerja

Kekuatan :
Kelemahan :
Cadangan penambahbaikan :

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


ISI KANDUNGAN
Set induksi
(5 minit)

Langkah 1
(15 minit)
Manual Projek

AKTIVITI GURU
1. Guru memilih
beberapa
orang pelajar
untuk
mencantumka
n
cebisan
kertas
di
papan tulis.
2. Guru menyoal
murid tentang
gambar yang
dihasilkan
melalui
cantuman
kertas
tersebut.
3. Guru
mengaitkan
jawapan murid
dengan
isi
pelajaran pada
hari tersebut.
1. Guru
mengedarkan
manual
kit
kepada muridmurid
dan
meminta murid
memahami
manual
tersebut.
2. Guru
berbincang
dengan
manual
tentang jenis
projek
yang
akan
dihasilkan
melalui manual

AKTIVITI MURID

CATATAN

1. Murid
dikehendaki
untuk
mencantum
cebisan
kertas
berupa
puzzle pada
papan tulis.
2. Murid
memberikan
jawapan
tentang
gambar
yang
terhasil
daripada
puzzle
tersebut.

BBM : puzzle

1. Murid
mengambil
manual
projek
daripada
guru
dan
memahami
manual
tersebut
dalam
kumpulan
masingmasing.
2. Murid
berbincang
dengan
guru
berkenaan

BBM
projek

Nilai :bekerjasama,
kegigihan
KB :mengenal pasti

:manual

Nilai :kesungguhan,
toleransi,
KBT :
KP interpersonal,

tersebut.
3. Guru menyoal
murid tentang
bahan logam
dan
bukan
logam
yang
dikenal
pasti
dalam manual
tersebut.

Langkah 2
(15 minit )
Jenis bahan bukan
logam :
Kayu
Papan lapis
MDF
Botol plastik
1500 ml
Mounting
board

Langkah 3
(15 minit)
Jenis alatan tangan
dan fungsi

Pembaris keluli

projek yang
akan
dihasilkan.
3. Murid
menyatakan
bahan
logam dan
bukan
logam yang
dikenal pasti
daripada
manual
projek
berkenaan.

1. Guru
menunjukkan
kad bergambar
kepada murid
tentang jenis
bahan bukan
logam yang
digunakan
dalam
penghasilan
projek.
2. Guru
menyuruh
murid
memadankan
nama jenis
bahan bukan
logam dengan
gambar yang
betul pada
papan tulis.

1. Murid
mendengar
penjelasan
guru
tentang
bahan
bukan
logam yang
digunakan
dalam
penghasilan
projek.
2. Secara
sukarela,
beberapa
orang murid
memadanka
n nama
bahan
bukan
logam
dengan
gambar
yang betul
pada papan
tulis.

BBM :kad gambar,


kad perkataan

1. Guru
mengagihkan
nota jenis
alatan tangan
beserta
fungsinya

1. Murid
membaca
nota
berkaitan
jenis alatan
tangan

BBM :kad
bergambar, nota
ringkas, lembaran
kerja

Nilai :disiplin,
kerajinan
KB :menyenaraikan
KBT :
KP verbal
linguistik,

Nilai :bertolak

Pita pengukur
Pensel tukang
kayu
Sesiku L
Gergaji putting
Tukul
Warrington
Tukul kuku
kambing
Gerimit
Pelucut wayar
Pemotong sisi
Gergaji
rencong
manual

Penutup
(5 minit )

kepada murid.
2. Guru
menunjukkan
kad bergambar
jenis alatan
tangan dan
meminta murid
menamakan
alatan tersebut
beserta
fungsinya.
3. Guru
memberikan
lembaran kerja
murid tentang
alatan tangan
dan fungsinya

1. Guru bertanya
semula kepada
murid tentang
jenis
bahanbukan
logam dan
alatan tanagn
yang
digunakan
dalam
menghasilkan
projek.
2. Guru membuat
rumusan isi
pelajaran.

beserta
fungsinya
secara
senyap.
2. Murid
menjawab
pertanyaan
guru
tentang
nama dan
fungsi
alatan
tangan
berdasarkan
kad gambar
yang
ditunjukkan.
3. Murid
membuat
lembaran
kerja yang
telah
diberikan
oleh guru.
Murid
menjawab
soalan guru
tentang jenis
bahan bukan
logam dan
alatan tangan
yang digunakan
dalam
penghasilan
projek.

ansur, menghargai
KBT :
KP verbal
linguistik,
kemahiran
interpersonal
BCB bacaan
mentalis

Nilai :kasih saying

Ulasan pensyarah:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kayu

papan lapis
mounting board

medium density
fibreboard

botol 1500ml

Anda mungkin juga menyukai