Anda di halaman 1dari 28

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA

PISMP
JADUAL KERJA PENYELIAAN PRAKTIKUM 1
JANUARI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
2014
AMBILAN JANUARI 2014
( Semester TARIKH
5
: 15 Februari 2016 Hingga 11 Mac 2016 (4 MINGGU)
Minggu
&
Tarikh
Minggu 1
15.02.2016
19.02.2016
Minggu 2
22.02.2016
26.02.2016
Minggu 3
29.02.2016
04.03.2016
Minggu 4
07.03.2016
11.03.2016

Aktiviti dan Tindakan


Pensyarah Penyelia
Major

Elektif

Prapenyeliaan
dan
Penyeliaan 1

Penyeliaan
Bersama

Guru Pembimbing
Major

Elektif

Lain-Lain

Bimbingan
Penyeliaan 1

Pemantauan

Penyeliaan 2

Pemantauan

Penyeliaan
Bersama

Pemantauan

***
Pengajaran berpasangan mesti dijalankan pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bermulanya
praktikum
NOTA PENTING PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Penggunaan borang penyeliaan


a. Semasa prapenyeliaan
Prapenyeliaan.
b. Semasa penyeliaan dan bimbingan
c. Semasa penyeliaan bersama

- Gunakan Borang Laporan Lawatan


- Gunakan Borang PR1.
- Gunakan Borang PR1/P

2. Konsep penyeliaan
a. Sila patuhi jadual kerja penyeliaan yang diberi supaya berlaku penyeliaan secara
tersebar.
b. Bimbingan kepada pelajar lebih diutamakan daripada penilaian.
c. Penyeliaan hendaklah dijalankan berasaskan konsep pencerapan klinikal.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM 1


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS GAYA, KOTA KINABALU
PISMP AMBILAN JANUARI 2014

TEMPOH

15 Februari 2016 hingga 11 Mac 2016 (04 MINGGU)

1. KONSEP
Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program
Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara refektif dalam situasi sebenar bilik
darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada
proses PdP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing melalui
perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.
2. OBJEKTIF
Melalui praktikum, pelajar dapat:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

menyepadukan teori dengan amali PdP.


mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.
mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.
merancang dan melaksanakan PdP secara berpasangan dan individu.
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PdP.
memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme keguruan.
memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan
portfolio dengan mengamalkan refeksi dan penilaian kendiri.
mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses PdP.
menguasai kemahiran fasilitator.
menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

2. PROSEDUR PELAKSANAAN
(i)

Syarat
Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut
struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.

(ii)

Tempoh

15 Februari 2016 hingga 11 Mac 2016 (04 MINGGU)


(ii)

Bilangan Waktu Mengajar


(a) Minimum :
06 waktu seminggu.
Maksimum
:
12 waktu seminggu.
(b) Pelajar hanya mengajar mata pelajaran Major sahaja semasa Praktikum 1.
(c) Pengajaran berpasangan perlu dijalankan dua kali dalam tempoh praktikum.

(iii)
(a)
(b)
(c)
(d)

Bilangan Penyeliaan
Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.
Bimbingan berterusan mesti diamalkan sepanjang praktikum.
Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan.
Penyeliaan bersama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing mesti dijalankan
untuk penyelarasan markah.
(e) Agihan penyeliaan adalah seperti dalam
Jadual 3.1panduan agihan penyeliaan
praktikum untuk pensyarah penyelia dan guru pembimbing.
2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan


Praktikum
Praktikum 1
(4 minggu)

Mata
Pelajaran
Major

*Prapenyeliaan

IPG

Sekolah

Penyeliaan
Bersama

Jumlah

* Dalam kes tertentu (rujuk Unit Praktikum), prapenyeliaan boleh dilaksanakan bersama-sama dengan
penyeliaan pertama praktikum
4.
4.1

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


Pelajar
(a) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum
(b) Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum
(c) Berbincang dengan Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing untuk mencapai
persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa
praktikum
(d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf
sokongan di sekolah
(e) Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumatmaklumat
lain kepada Pensyarah Penyelia sebelum prapenyeliaan
(f) Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM dan
peraturan sekolah
(g) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah sepanjang tempoh
praktikum.
(h) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan
(i) Melengkapkan dan menghantar borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada
minggu pertama setiap bulan.
(j) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.
(k) Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan
mengajar.
(l) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format
sebelum melaksanakan pengajaran.
(m) Menghantar buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH) pada setiap minggu untuk
disemak oleh Guru Besar/pengurusan sekolah.
(n) Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran
(o) Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada minggu yang ditetapkan
dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran.
(p) Mengamalkan penulisan jurnal refektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal
semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil
bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan.
(q) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen
kokurikulum.
(r) Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional
kepada
Guru
Pembimbing
dan
Pensyarah
Penyelia pada
setiap kali
bimbingan/penyeliaan dijalankan.
(s) Mengisi Borang Refeksi Praktikum (LAM-PT05-12) dalam minggu pertama pelajar
kembali ke IPGKG selepas tamat praktikum

4.2

Pensyarah Penyelia
(a)
Menerima surat pelantikan sebagai Pensyarah Penyelia daripada Pengarah IPGM
(b)
Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum
(c)
Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum
(d)
Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum
(e)
Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara
berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional
3

(f)Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit
Praktikum
(g)
Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refeksi pengajaran, penulisan
jurnal refektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai
semak yang ditetapkan
(h)
Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini
(i)Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum
(j)Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian
dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan.
(Borang IPGKG 01, Borang IPGKG 02, Borang IPGKG 03 & Borang LAM-PT05-11 )
(k)
Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar
(l)Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal
(m) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan
yang telah dicadangkan
(n)
Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian
kokurikulum
(o)
Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
(p)
Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang
(q)
Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada
pelajar
(r)
Pensyarah major membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersamasama guru pembimbing major dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum 1
(Borang PR1/P).
(s)
Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum 1 (Borang PR1/P) yang lengkap dan
kemas kini kepada Ketua Unit Praktikum.
4.3

Guru
(a)
(b)
(c)

Pembimbing
Menghadiri taklimat praktikum atau kursus yang dijalankan oleh IPGKG.
Memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan
pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah :
jadual waktu
sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru
rancangan semester dan persediaan mengajar harian
sumber pengajaran dan pembelajaran
proses pengajaran dan pembelajaran
pengajaran berpasangan
amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran
teknik penyoalan
pentaksiran dan penilaian murid
pengurusan bilik darjah
penilaian kendiri (refeksi) dan penulisan jurnal refektif
pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum)
hal-hal lain yang berkaitan
(d)
Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran
(e)
Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan
mengajar pelajar
(f)
Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refeksi pengajaran, penulisan
jurnal refektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai
semak yang ditetapkan
(g)
Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang
(h)
Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan
menggunakan borang bimbingan (PR1)
(i)
Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini
(j)
Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa
ke semasa sepanjang tempoh praktikum
(k)
Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum
(l)
Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas (cemerlang, gagal, masalah
disiplin) pelajar kepada pihak IPGKG dengan segera
(m) Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah penyelia dengan
menggunakan Borang Penilaian Praktikum 1 (Borang PR1/P).

4.4

Pengurus Sekolah
(a)
Menerima maklumat pengurusan praktikum daripada pihak IPGKG.
4

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman


dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum
Memberi taklimat kepada pelajar tentang:
sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya
sekolah
tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru
disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru
tugas khas dan tugas staf sokongan
latar belakang murid dan masyarakat setempat
tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah
pengelolaan gerak kerja kokurikulum
maklumat-maklumat lain yang berkaitan
Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar
Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka.
Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPGKG tentang pelajar yang:
- pelajar perempuan yang mengandung dan perlu menangguhkan pengajian
- menunjukkan prestasi cemerlang
- tidak menjalankan tugas dengan memuaskan
- tidak hadir tanpa sebab.
- terlibat dengan kes-kes disiplin
- menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan
Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar
Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran
Praktikum
Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara
berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan
Memastikan guru pembimbing sentiasa berada dan memerhati proses pengajaran
dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelajar di dalam kelas
Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar
Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum
dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan
Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen
kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atau sukan/permainan

5.

KEHADIRAN PRAKTIKUM
(a)
Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum.
(b)
Borang Kehadiran Praktikum (LAM-PT05-09) yang lengkap perlu dihantar ke Unit
Praktikum sebelum atau pada 5 haribulan pada setiap bulan.
(c)
Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan
kebenaran Pengarah IPGKG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari
praktikum ialah :
- Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan
- Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah
- Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian
- Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan
- Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGKG
(d)
Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa
kebenaran, kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGKG untuk
diambil tindakan.

6.

PENANGGUHAN PRAKTIKUM
(a)
Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah
IPGKG.
(b)
Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh
pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM.
(c)
Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan
pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya.
(d)
Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani
Internship.
(e)
Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh
penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum.
5

(f)

Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan
dan penyeliaan IPG masing-masing kecuali mendapat kelulusan Rektor IPGM

7.

KES GAGAL PRAKTIKUM


(a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan
Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG).
(b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap
peringkat praktikum.

8.

SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM


(a) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada
bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif.
(b) Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh Guru Pembimbing dan Pensyarah
Penyelia dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).
(c) Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar
dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum 1 (Borang PR1/P).

9.

WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM


a. Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran Major,
Elektif 1 dan Elektif 2. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza.
b. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum juga adalah berbeza.
c. Markah keseluruhan praktikum dalam komponen amalan profesional ialah 100%.
Rujuk Jadual 1.2

Praktikum

Tempoh
(mingg
u)

Praktikum
1

Praktikum 2

Praktikum 3

12

Bidang
Major
Major
Elektif 1
Major
Elektif 2

Wajaran

Wajaran Dalam
Amalan
Profesional

100%

100%

70%
30%
70%
30%

100%
100%

Jadual 1.2: Wajaran Penilaian Praktikum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA

IPGKG - 13

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

PROGRAM

Borang PR1

Nama Pelajar : ............................................................ No. K.P :


..............................
Major :... Minor/ Elektif :. Praktikum : 1 / 2 / 3
Sekolah: ........................................
..................................................................................
Subjek : ................................................. Tajuk : .............................................
.........
Tahun / Tingkatan : ........................... Tarikh : ................ ..Masa : ...................... Penyeliaan
ke : .......
Petunjuk Tahap : (Sila bulatkan angka yang
berkenaan)
perhatian
perhatian

Komponen

(A)

PERANCANGAN

Tahap 1

Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi

Tahap 2

Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi

Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

:
:
:

Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan


Baik dalam banyak aspek
Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Aspek

a. Hasil Pembelajaran
b. Isi pelajaran
c. Strategi pengajaran
pembelajaran
d. Sumber pengajaran
pembelajaran
e. Penerapan nilai
f. Unsur Kemahiran Berfikir

Tahap

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Ulasan

5
5
5
5
5
5

(B)
PELAKSANAAN

(C)
AMALAN
REFLEKSI

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Permulaan
Perkembangan pengajaran
Pengurusan bilik darjah
Komunikasi
Kualiti pembelajaran
Penutup
Pencapaian hasil pembelajaran
Aplikasi nilai

a. Pemikiran refektif
b. Catatan refektif
c. Pembinaan Portfolio

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

(D)
a. Penampilan diri
SIKAP
b. Keprihatinan
DAN
c. Pekerti
SAHSIAH
d. Ciri Profesional
(E) ULASAN KESELURUHAN

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing


Pelajar
...........................................................
(
)

Tandatangan

.......
(
)

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1


1.
2.
3.
4.
6.

Borang PR1 digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Fasa 2 / Praktikum.
Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek,
disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk
setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.
Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah
penyelia dan guru pembimbing pada akhir Fasa 1 dan Fasa 2 / Praktikum.
Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap
bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.
Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 & PR1/P

PERANCANGAN
Tahap 1
a.
Hasil
Pembelajaran
Hasil pembelajaran
tidak eksplisit, tidak
sesuai dengan
peringkat kebolehan
murid dan tidak
memenuhi kehendak
sukatan mata pelajaran
b.
Isi mata
pelajaran
Isi tidak sesuai dengan
hasil pembelajaran dan
sukatan mata
pelajaran.
Pemeringkatan isi mata
pelajaran tidak
mengikut urutan bagi

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Hasil pembelajaran
kurang eksplisit, kurang
tepat dan kurang
sesuai dengan
kebolehan murid serta
kehendak sukatan mata
pelajaran

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas,
tetapi kurang spesifik
mengikut kebolehan
murid serta kehendak
sukatan mata pelajaran

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas
dan spesifik mengikut
kehendak sukatan mata
pelajaran tetapi kurang
mengikut kebolehan
murid serta kehendak
sukatan mata pelajaran

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas
dan spesifik mengikut
kebolehan murid serta
kehendak sukatan mata
pelajaran

Isi kurang sesuai dgn


hasil pembelajaran dan
sukatan mata
pelajaran.

Isi sesuai dengan hasil


pembelajaran dan
sukatan mata pelajaran

Isi sesuai dengan hasil


pembelajaran dan
sukatan mata pelajaran

Isi amat sesuai dengan


hasil pembelajaran dan
sukatan mata pelajaran

Pemeringkatan isi
pelajaran kurang
mengikut urutan bagi
mencapai hasil
pembelajaran

Pemeringkatan isi jelas


mengikut urutan bagi
mencapai hasil
pembelajaran

Pemeringkatan isi amat


jelas mengikut urutan
bagi mencapai hasil
pembelajaran

Pemeringkatan isi
pelajaran kurang
mengikut urutan untuk
mencapai hasil

mencapai hasil
pembelajaran
c.

Strategi P & P

Strategi dan aktiviti


tidak sesuai dan tidak
mengambil kira hasil
pembelajaran yang
hendak dicapai, isi
pelajaran, keunikan
individu murid (cth:
kecerdasan pelbagai),
sumber P&P, masa dan
situasi.
d.

Tiada contoh soalan


berdaya fikir. Pemilihan
kemahiran berfikir tiada
perkaitan dengan isi
kandungan Pelajaran.
Tiada bahan
rangsangan yang
sesuai dengan
kemahiran.

a.

PELAKSANAAN
Tahap 1
Permulaan

Membiarkan kelas
dalam keadaan tidak
terkawal dan tidak
peka kepada kesediaan
murid.
Pelaksanaan set
induksi tidak sesuai.
b.

Strategi dan aktiviti


sesuai, bertepatan dan
mengambil kira semua
aspek pengajaran
pembelajaran termasuk
unsur-unsur ICT dan
KMD.

Strategi dan aktiviti


amat sesuai,
bertepatan dan
mengambil kira semua
aspek pengajaran
pembelajaran termasuk
unsur-unsur ICT dan
KMD.

Pemilihan sumber
kurang sesuai, kurang
mencukupi, kurang
menarik, kurang
mencabar dan kurang
berfungsi

Pemilihan sumber
sesuai, mencukupi,
tetapi kurang menarik,
kurang mencabar dan
kurang berfungsi

Pemilihan sumber baik,


sesuai serta membantu
proses pengajaran
pembelajaran termasuk
penggunaan ICT

Pemilihan sumber amat


baik dan amat sesuai
serta amat membantu
proses pengajaran
pembelajaran termasuk
penggunaan ICT

Pemilihan nilai yang


tidak sesuai untuk
diterapkan melalui
pelajaran yang akan
disampaikan.

Pemilihan nilai kurang


sesuai untuk diterapkan
melalui pelajaran yang
akan disampaikan.

Pemilihan nilai sesuai


untuk diterapkan
melalui pelajaran yang
akan disampaikan.

Pemilihan nilai amat


sesuai untuk diterapkan
melalui pelajaran yang
akan disampaikan.

Terdapat pernyataan
kemahiran berfikir
tetapi kurang sesuai
dengan isi kandungan
pelajaran.

Terdapat pernyataan
kemahiran berfikir yang
sesuai dengan isi
kandungan.

Pernyataan kemahiran
berfikir jelas dan
sesuai.

Pernyataan kemahiran
berfikir amat jelas dan
sesuai. Terdapat
langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran
berfikir.

Unsur KB

Tiada pernyataan
mengenai kemahiran
berfikir. Tiada bukti
penggunaan alat
berfikir.

B.

Strategi dan aktiviti


sesuai tetapi hanya
mengambil kira
sebahagian daripada
faktor berikut: hasil
pembelajaran yang
hendak dicapai, isi
pelajaran, keunikan
individu murid, sumber
P&P, masa dan situasi.

Nilai

Tidak mencatatkan nilai


yang perlu diterapkan
dalam pengajaran
f.

Strategi dan aktiviti


kurang sesuai dan
kurang mengambil kira
hasil pembelajaran
yang hendak dicapai,
isi pelajaran, keunikan
individu murid, sumber
pengajaran
pembelajaran, masa
dan situasi.

Sumber P&P

Pemilihan sumber yang


tidak sesuai, tidak
mencukupi, tidak
menarik, tidak
mencabar dan tidak
berfungsi
e.

pembelajaran

Kurang jelas
penggunaan alat
berfikir dan kurang
bahan rangsangan
yang sesuai dengan
kemahiran.

Terdapat penggunaan
alat berfikir dan bahan
rangsangan tetapi
kurang sesuai dengan
aktiviti dan langkah
pengajaran dan
pembelajaran yang
dipilih.

Kurang aktiviti yang


boleh mencabar
keupayaan minda.

Tahap 2
Kurang berjaya
mewujudkan kesediaan
murid untuk belajar.
Pelaksanaan set
induksi kurang sesuai.

Tahap 3

Terdapat langkahlangkah pengajaran


dan pembelajaran
untuk penguasaan
kemahiran berfikir.
Terdapat aktiviti yang
melibatkan pelajar
untuk mencapai
objektif pembelajaran
untuk kemahiran
belajar.

Tahap 4

Berjaya mewujudkan
kesediaan pelajar.

Berjaya mewujudkan
kesediaan pelajar.

Pelaksanaan set induksi


kurang berjaya menarik
tumpuan pelajar.

Pelaksanaan set
induksi dapat menarik
tumpuan sebahagian
besar pelajar.

Boleh melaksanakan
langkah pengajaran
dengan teratur dan baik
tetapi ada kalanya
kurang berjaya dalam
pengurusan masa.

Berjaya melaksanakan
langkah-langkah
pengajaran secara
teratur dan terkawal.

Terdapat aktiviti yang


melibatkan pelajar
untuk mencapai objektif
pembelajaran untuk
kemahiran belajar.
Rancangan
penggunaan alat
berfikir jelas. Terdapat
perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.
Tahap 5
Amat berjaya
mewujudkan kesediaan
pelajar.
Pelaksanaan set induksi
amat sesuai, menarik,
menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
pelajar.

Perkembangan
Pengajaran

Tidak berjaya
melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Kurang berjaya
melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penggunaan masa
tidak dikawal.

Pengurusan masa
kurang luwes

Maklumat/bahan

Berjaya melaksanakan
langkah-langkah
pengajaran dengan
amat teratur dan
terkawal.

Tahap 1
Tidak peka dengan
keperluan pelajar
Gagal mengawal kelas
sehingga terganggu
kemajuan pengajaran
pembelajaran.
Penyampaian isi
pelajaran tidak teratur.

c.

Tidak mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif.
Tidak peka terhadap
disiplin murid. Disiplin
kelas tidak terkawal.
Mengambil tindakan
yang tidak tepat dalam
menangani kerenah
murid.
Gelabah dalam
menghadapi murid
yang menimbulkan
gangguan.
Arahan yang diberi
mengelirukan.

Kurang berjaya
mengawal kelas
sehingga terganggu
kemajuan pengajaran
pembelajaran.

Boleh mempelbagaikan
aktiviti mengikut
kehendak dan kebolehan
murid serta menepati
hasil pembelajaran tetapi
kurang berjaya
mengawal sebahagian
kecil murid dalam kelas.

Penyampaian isi
pelajaran kurang
teratur.

Tahap 4
berjaya disampaikan
berperingkat-peringkat.
Kadar/kelajuan
penyampaian sesuai
dengan tahap
kebolehan pelajar
Boleh mempelbagaikan
aktiviti mengikut
kehendak & kebolehan
murid serta menepati
hasil pembelajaran dan
berjaya mengawal
sebahagian besar
murid dalam kelas.

Tahap 5
Maklumat/bahan yang
diajar berjaya
disampaikan
berperingkat-peringkat.
Kadar/kelajuan
penyampaian amat
sesuai dengan tahap
kebolehan pelajar
Boleh mempelbagaikan
aktiviti mengikut
kehendak dan
kebolehan murid serta
menepati hasil
pembelajaran dan
berjaya mengawal
semua murid dalam
kelas.

Kurang berjaya
mengurus dan
mengawal kelas
Kurang mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif.
Kurang peka terhadap
disiplin murid. Disiplin
kelas kurang terkawal.
Mengambil tindakan
yang kurang tepat
dalam menangani
kerenah murid.
Kurang yakin dalam
menghadapi murid
yang menimbulkan
gangguan.

Berjaya mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
murid.

Berjaya mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
besar murid.

Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif tetapi tidak
dapat memotivasikan
sebahagian murid.

Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif dan dapat
memotivasikan
sebahagian besar
murid.

Ada usaha mengawal


disiplin namun masih
ada tanda-tanda
keraguan dalam
tindakannya.
Arahan jelas dan dipatuhi
oleh sebahagian murid.

Dapat mengawal
disiplin dengan baik.
Arahan jelas dan
dipatuhi oleh
sebahagian besar
murid.

Arahan yang diberi


kurang jelas.

Amat berjaya
mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
besar murid
Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
amat kondusif dan
dapat memotivasikan
sebahagian besar
murid.
Dapat mengawal
disiplin dengan amat
baik.
Arahan amat jelas dan
amat dipatuhi oleh
sebahagian besar
murid.

Komunikasi

Menghadapi masalah
sebutan dan
penggunaan bahasa
untuk berkomunikasi
dengan kelas atau
individu
Suara tidak lantang;
nada intonasi dan cara
bertutur tidak
dipelbagaikan.
Tidak peka tentang
tahap penggunaan
bahasa murid.

e.

Kurang peka dengan


keperluan pelajar

Tahap 3

Pengurusan Bilik
Darjah

Tidak dapat mengurus


dan mengawal kelas

d.

Tahap 2
(feksibel).

Penggunaan bahasa
dan sebutan yang
kurang jelas untuk
berkomunikasi dengan
kelas atau individu
Suara kurang lantang;
nada, intonasi dan cara
bertutur kurang
dipelbagaikan.
Kurang peka tentang
tahap penggunaan
bahasa murid.

Menyampaikan ilmu
dengan cara yang sesuai
tetapi kurang berjaya
memotivasikan murid.
Suara lantang; nada,
intonasi dan cara
bertutur dapat
dipelbagaikan
Kurang peka tentang
tahap penggunaan
bahasa murid .

Berjaya menggerakkan
murid melalui
penggunaan bahasa
yang ekspresif dan
berkesan.

Amat berjaya
menggerakkan murid
melalui penggunaan
bahasa yang ekspresif
dan berkesan.

Kualiti suara adalah


baik, dapat
mempelbagaikan nada
dan intonasi serta
kelantangan suara
sesuai.

Kualiti suara adalah


amat baik, dapat
mempelbagaikan nada
dan intonasi serta
kelantangan suara
amat sesuai.

Sebutan adalah jelas,


tepat, menarik dan
dapat mengekalkan
perhatian murid.

Sebutan adalah amat


jelas, tepat, menarik
dan dapat
mengekalkan perhatian
semua murid.

Pelajaran dapat
difahami dan murid
memberi jawapan yang
tepat.

Pelajaran amat
difahami dan murid
memberi jawapan yang
tepat.

Kualiti
Pembelajaran

Murid keliru terhadap


isi pelajaran.
Murid tertanya-tanya

Sebahagian besar
murid masih keliru
terhadap isi pelajaran.

Pelajaran nyata dapat


difahami namun
adakalanya pelajar yang
memberi jawapan yang

10

Tahap 1
kerana masih tidak
memahami maklumat.
Banyak kesilapan
dalam jawapan yang
diberi.
Tidak menghiraukan
aktiviti pengajaran
pembelajaran.

Tahap 2
Sebahagian besar
murid masih tertanyatanya kerana masih
tidak memahami
maklumat.
Terdapat beberapa
kesilapan dalam
jawapan yang diberi.

Tahap 3
kurang tepat.
Boleh melaksanakan
aktiviti dan arahan kerja
tetapi ada ketikanya
kurang tepat.
Murid responsif dan
terlibat dalam aktiviti.

Tahap 4
Membuktikan
pemahaman konsep
dan isi pelajaran.

Membuktikan
pemahaman konsep
dan isi pelajaran.

Ada perubahan tingkah


laku.

Ada perubahan tingkah


laku yang amat nyata.

Penglibatan yang aktif


dan responsif.

Murid amat responsif


dan terlibat
sepenuhnya dalam
aktiviti.

Menamatkan pelajaran
dengan aktiviti
pengukuhan/ penilaian
cara yang berkesan.

Menamatkan pelajaran
dengan aktiviti
pengukuhan/ penilaian
cara yang amat
berkesan.

Kurang menghiraukan
aktiviti P&P.
f.

Tahap 5

Penutup

Gagal menamatkan
pengajaran
Tidak dapat mengenal
pasti isi-isi utama.
Murid keluar / bersurai
dari kelas tanpa arahan
yang jelas.
Bersurai secara yang
tidak berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan

Cuba membuat
penutup tetapi kurang
berkaitan dengan tajuk
pelajaran.
Hanya sebahagian
sahaja daripada
maklumat utama dapat
dikenal pasti.
Memberi arahan untuk
bersurai secara teratur
tetapi pelaksanaannya
tidak terkawal.

Penutup pelajaran yang


sesuai tetapi kurang
menarik.
Isi-isi utama berjaya
dicungkil.
Memberi arahan untuk
bersurai secara teratur
tetapi pelaksanaannya
kurang terkawal.
Ada aktiviti susulan

Tiada aktiviti susulan

Isi-isi utama berjaya


dicungkil tetapi
rumusan kurang tepat.
Berjaya menguruskan
murid dengan teratur
Memberi arahan untuk
bersurai secara teratur
dan pelaksanaannya
terkawal.
Ada aktiviti susulan

Berjaya membuat
rumusan/kesimpulan
Berjaya menguruskan
murid dengan amat
teratur
Memberi arahan untuk
bersurai secara teratur
dan pelaksanaannya
sangat terkawal dan
berdisiplin.
Ada aktiviti susulan

g.

Pencapaian Hasil
Pembelajaran

Semua hasil
pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat
dicapai.

Sebahagian kecil
sahaja daripada hasil
pembelajaran yang
ditetapkan dapat
dicapai.

Sebahagian daripada
hasil pembelajaran yang
ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar
daripada hasil
pembelajaran yang
ditetapkan dapat
dicapai.

Semua hasil
pembelajaran yang
disenaraikan berjaya
dicapai melalui aktiviti
pengajaran
pembelajaran yang
disediakan.

Terdapat sedikit nilainilai murni yang


diterapkan melalui
aktiviti pengajaran
pembelajaran yang
dijalankan.

Sebahagian nilai murni


dapat diterapkan melalui
aktiviti pengajaran
pembelajaran yang
dijalankan.

Berjaya menerapkan
nilai-nilai murni dengan
baik dan pada masa
yang sesuai.

Amat berjaya
menerapkan nilai-nilai
murni dengan baik dan
berkesan pada masa
yang sesuai

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Menyediakan catatan
tetapi tidak
memperlihatkan usaha
untuk membuat
refeksi.

Menyediakan catatan
tetapi kurang
memperlihatkan usaha
untuk membuat
refeksi.

Membuat catatan refeksi


tetapi kurang mengambil
tindakan susulan dan
menunjukkan usaha
meningkatkan kualiti diri

Dapat mengenal pasti


kekuatan dan
kelemahan pengajaran
pembelajaran serta
mengambil tindakan
susulan.

Catatan refeksi tidak


berkualiti.

Catatan refeksi kurang


berkualiti.

h.

Aplikasi Nilai

Tidak menerapkan
nilai-nilai murni seperti
yang dicatatkan.

C.

AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
a. Catatan Refleksi

Menunjukkan
kematangan dalam
membuat refeksi
kritikal dan ulasan
kendiri.
Kebolehan membuat
tindakan susulan.
Memperlihatkan
perkembangan dan
peningkatan kualiti diri

b.

Pemikiran
Reflektif

Tidak berusaha untuk


menilai diri
Tidak dapat
menghubung kaitkan

Kurang berusaha untuk


menilai diri
Kurang dapat
menghubung kaitkan
sebab dan akibat

Ada usaha untuk menilai


kekuatan dan kelemahan
diri, tetapi tidak dapat
menghubug kaitkan
sebab dan akibat
tentang tindakan yang

Sentiasa berusaha
menilai kelemahan dan
kekuatan diri.
Dapat
menghubungkaitkan

Dapat mengenal pasti


serta menilai kekuatan
dan kelemahan diri
dengan amat jelas.
Dapat mengaitkan

11

Tahap 1
sebab dan akibat
tentang tindakan yang
telah diambil.
Tidak menunjukkan
usaha untuk
merancang dan
membuat tindakan
susulan.

c.

Tahap 2
tentang tindakan yang
telah diambil.
Kurang menunjukkan
usaha untuk
merancang dan
membuat tindakan
susulan.

Tahap 3
telah diambil.
Kurang mengaitkan
situasi dan pengalaman
untuk membuat inferens.

Tahap 4
sebab dan akibat yang
telah diambil.
Dapat mengaitkan
situasi dan
pengalaman untuk
membuat inferens.

Tahap 5
sebab dan akibat
terhadap tindakan
yang diambil
Dapat mengaitkan
sebab dan akibat untuk
membuat inferens.
Dapat meramal kesan
sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambil kira unsur
KMD

Pembinaan
Portfolio

Tidak melengkapkan
Portfolio seperti yang
ditetapkan
Tidak berusaha untuk
menambah maklumat
dan dokumen yang
relevan.
Tidak meneruskan
penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk


mengemaskinikan
portfolio dengan
maklumat dan
dokumen baru
Maklumat yang
diberikan kurang
berkaitan dengan
objektif praktikum
Penulisan jurnal kurang
mengenalpasti isu dan
langkah-langkah
penyelesaiannya.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1
a. Penampilan Diri

Terdapat penambahan
maklumat dan dokumen
yang relevan dengan
objektif praktikum, tetapi
pengolahannya kurang
kemas, kreatif dan
teratur.

Menunjukkan
kesungguhan dan
kerajinan dalam proses
pembinaan portfolio
dokumen dan
maklumat yang
ditambah itu relevan.

Dapat mengenalpasti isu


dalam penulisan jurnal
tetapi kurang berupaya
mengupas isu serta
mencari
penyelesaiannya.

Penulisan jurnal
diteruskan dan
menunjukkan amalan
refeksi yang jelas.
Penyediaan portfolio
kemas, kreatif dan
teratur serta menepati
objektif penyediaan
portfolio praktikum

Menunjukkan
kesungguhan dan
kerajinan dalam proses
pembinaan portfolio
dokumen dan
maklumat yang
ditambah itu amat
relevan.
Penulisan jurnal
menunjukkan amalan
refeksi yang amat
jelas.
Penyediaan portfolio
amat kemas, kreatif
dan teratur serta amat
menepati objektif
penyediaan portfolio
praktikum

D.

Tahap 2

Tahap 3

Pakaian tidak sesuai


dengan profesion dan
tempat.

Pakaian kurang sesuai


dengan profesion dan
tempat.

Berpakaian kemas,
bersopan santun,
berbudi bahasa.

Tidak berupaya
menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi.

Kurang berupaya
menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi.

Cuba berusaha untuk


menimbulkan suasana
mesra dan
menyenangkan di
kalangan murid.

Tahap 4
Berpakaian kemas,
berbudi bahasa, sopan
santun, memiliki sifat
mesra dan mempunyai
perawakan dan
kewibawaan sebagai
seorang guru.

Tahap 5
Penampilan diri yang
menunjukkan
keyakinan diri dalam
segala perlakuan,
mesra dan memiliki
sifat kecindan serta
dapat menimbulkan
kesan yg
menyenangkan,
bersopan santun,
berbudi bahasa dan
berwibawa sebagai
seorang guru.
Amat berjaya di dalam
menyesuaikan diri

12

Tahap 1
b.

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Kurang peka terhadap


keperluan murid dan
kurang berusaha untuk
menangani masalah

Peka terhadap keperluan


murid dan berusaha
menangani masalah

Menunjukkan sifat-sifat
kemanusiaan, peka,
mesra dan sabar
terhadap masalah dan
keperluan murid.

Tahap 5
dengan keadaan dan
situasi

Keprihatinan

Tidak prihatin
terhadap keperluan
murid yang berbeza
dan bermasalah

Amat prihatin dan


menunjukkan sifat
kemanusiaan seperti
peka, mesra,
bertimbang rasa,
sabar, empati dan
akrab serta mengambil
berat terhadap
masalah, kepentingan,
kebajikan dan
keselamatan murid.
Dapat membuat
tindakan yang amat
sesuai dengan masalah
yang dihadapi.

c.

Pekerti

Tidak dapat
menyesuaikan tingkah
laku sebagai seorang
guru.

Sukar menyesuaikan
tingkah laku sebagai
seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu


menyesuaikan tingkah
laku sebagai seorang
guru

Berpekerti terpuji,
luhur dan bersifat
mulia sebagai model
kepada guru di
sekolah.

Sentiasa menunjukkan
budi pekerti yang
luhur, terpuji, berbudi
bahasa & dapat
menyesuaikan
tingkahlaku sebagai
seorang guru.
Amat sesuai sebagai
model kepada murid
Sentiasa mengaplikasikan nilai-nilai murni

d.

Sifat
Profesional

Tidak memperlihatkan
ciri-ciri profesionalisme
seperti
bertanggungjawab,
beriltizam, dedikasi,
sanggup berkorban
masa, menyumbang
idea.
Tidak menyediakan
persediaan mengajar
yang kemas

Kurang mempunyai
kesedaran ciri-ciri
profesional.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang kurang kemas

Mengamalkan ciri-ciri
profesional,
bersemangat, iltizam,
menyumbang idea dan
pandangan.
Menyediakan persediaan
mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa


dan tenaga
Menunjukkan
tanggungjawab dan
iltizam
Bekerja sebagai
anggota profesional
dalam pasukan
sekolah.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang kemas

Sedia berkorban masa


dan tenaga dalam
melaksanakan tugas.
Sentiasa menunjukkan
tanggungjawab dan
iltizam yang tinggi.
Bekerja dengan
bersungguh-sungguh
sebagai anggota
profesional dalam
pasukan sekolah.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang amat kemas dan
teratur

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1

IPGKG - 36
BORANG PR1/P

PROGRAM PRAKTIKUM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)


(Dilengkapkan bersama oleh PensyarahPenyelia dan Guru Pembimbing)

13

Nama Pelajar : _________________________________________________

No. K.P.:

__________________________
Ambilan: _____________________ Major :__________________________

Elektif

:___________________________
Sekolah :
_________________________________________________________________________________________
Mata Pelajaran : _______________________

Tajuk :

___________________________________________________
Tahun : ________________ Tarikh : _________________

Masa : ________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja)


Petunjuk Tahap
(Sila bulatkan angka yang berkenaan)
Tahap
Tahap
Tahap
Tahap
Tahap

1:
2:
3:
4:
5:

Tahap
1
2
3
4
5

Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.


Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Baik dalam banyak aspek
Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek
Peratus 10%

Peratus 20%

0.0 2.9
3.0 3.9
4.0 6.4
6.5 7.9
8.0 10.0

Komponen

0.0
4.0
8.0
13.0
16.0

Peratus 30%

3.9
7.9
12.9
15.9
20.0

0.0
6.0
12.0
19.5
24.0

Aspek
a. Hasil pembelajaran

Tahap
1

5.9
11.9
19.4
23.9
30.0

Peratus 40%
0.0
8.0
16.0
26.0
32.0

7.9
15.9
25.9
31.9
40.0

Catatan
4

b. Isi pelajaran
(A)
PERANCANGAN
(30 markah)

c. Strategi pengajaran
pembelajaran
d. Sumber pengajaran
pembelajaran
e. Penerapan nilai

Markah =

f. Unsur KBKK
Komponen

Aspek
a. Permulaan

Tahap
1

Catatan
4

b. Perkembangan pengajaran
(B)
PELAKSANAAN
(40 markah)

c. Pengurusan bilik darjah


d. Komunikasi
e. Kualiti pembelajaran
f. Penutup
14

g. Pencapaian hasil pembelajaran


h. Aplikasi nilai
(C)
AMALAN
REFLEKSI
(10 markah)

(D)
SIKAP
DAN
SAHSIAH
(20 markah)

a. Pemikiran refektif

Markah =
1

5
b. Catatan refektif
Markah =

c. Pembinaan portfolio
a. Penampilan diri

2
5

b. Keperihatinan
c. Pekerti
Markah =

d. Sifat profesional
JUMLAH MARKAH

(A + B + C + D) x 100

Gred
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

CGPA
4.00
3.84
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0

GAGAL

Markah
90 100
80 89
75 79
70 74
65 69
60 64
55 59
50 54
40 49
30 39
20 29
00 19

LULUS

ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Penyelia


Pembimbing
...........................................................................
.
(
)

Tandatangan Guru

...
)

15

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/P


1.
Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru
pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja
2.
Borang PR1/P adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.
Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1
A PERANCANGAN
Tahap 1
Hasil
Pembelajaran
Hasil pembelajaran
tidak eksplisit, tidak
sesuai dengan
peringkat kebolehan
murid dan tidak
memenuhi kehendak
sukatan pelajaran
b. Isi Pelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Hasil pembelajaran
kurang eksplisit,
kurang tepat dan
kurang sesuai dengan
kebolehan murid serta
kehendak sukatan
pelajaran

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas,
tetapi kurang spesifik
mengikut kebolehan
murid serta kehendak
sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas
dan spesifik mengikut
kehendak sukatan
pelajaran tetapi
kurang mengikut
kebolehan murid

Hasil pembelajaran
eksplisit, tepat, jelas
dan spesifik mengikut
kebolehan murid serta
kehendak sukatan
pelajaran

Isi kandungan tidak


sesuai dengan hasil
pembelajaran dan
sukatan pelajaran.
Pemeringkatan isi
pelajaran tidak
mengikut urutan bagi
mencapai hasil
pembelajaran

Isi kandungan kurang


sesuai dengan hasil
pembelajaran dan
sukatan pelajaran.
Pemeringkatan isi
pelajaran kurang
mengikut urutan
untuk mencapai hasil
pembelajaran

Isi kandungan sesuai


dengan hasil
pembelajaran dan
sukatan pelajaran.
Pemeringkatan isi
pelajaran kurang
mengikut urutan bagi
mencapai hasil
pembelajaran

Isi kandungan sesuai


dengan hasil
pembelajaran dan
sukatan pelajaran.
Pemeringkatan isi
pelajaran mengikut
urutan bagi mencapai
hasil pembelajaran

Isi kandungan amat


sesuai dengan hasil
pembelajaran dan
sukatan pelajaran.
Pemeringkatan isi
pelajaran amat jelas
mengikut urutan bagi
mencapai hasil
pembelajaran

Strategi dan aktiviti


kurang sesuai dan
kurang mengambil
kira hasil
pembelajaran yang
hendak dicapai, isi
pelajaran, keunikan
individu murid,
sumber pengajaran
pembelajaran, masa
dan situasi.

Strategi dan aktiviti


sesuai tetapi hanya
mengambil kira
sebahagian daripada
faktor berikut: hasil
pembelajaran yang
hendak dicapai, isi
pelajaran, keunikan
individu murid,
sumber pengajaran
pembelajaran, masa
dan situasi.

Strategi dan aktiviti


sesuai, bertepatan
dan mengambil kira
semua aspek
pengajaran
pembelajaran
termasuk unsur-unsur
ICT dan KMD.

Strategi dan aktiviti


amat sesuai,
bertepatan dan
mengambil kira
semua aspek
pengajaran
pembelajaran
termasuk unsur-unsur
ICT dan KMD.

Pemilihan sumber
kurang sesuai, kurang
mencukupi, kurang
menarik, kurang
mencabar dan kurang
berfungsi

Pemilihan sumber
sesuai, mencukupi,
tetapi kurang
menarik, kurang
mencabar dan kurang
berfungsi

Pemilihan sumber
baik, sesuai serta
membantu proses
pengajaran
pembelajaran
termasuk penggunaan
ICT

Pemilihan sumber
amat baik dan amat
sesuai serta amat
membantu proses
pengajaran
pembelajaran
termasuk penggunaan
ICT

Pemilihan nilai yang


tidak sesuai untuk
diterapkan melalui
pelajaran yang akan
disampaikan.

Pemilihan nilai kurang


sesuai untuk
diterapkan melalui
pelajaran yang akan
disampaikan.

Pemilihan nilai sesuai


untuk diterapkan
melalui pelajaran
yang akan
disampaikan.

Pemilihan nilai amat


sesuai untuk
diterapkan melalui
pelajaran yang akan
disampaikan.

Terdapat pernyataan
kemahiran berfikir
tetapi kurang sesuai
dengan isi kandungan
pelajaran.

Terdapat pernyataan
kemahiran berfikir
yang sesuai dengan
isi kandungan.

Pernyataan kemahiran
berfikir jelas dan
sesuai.

Pernyataan kemahiran
berfikir amat jelas dan
sesuai. Terdapat
langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran untuk
penguasaan
kemahiran berfikir.

a.

c.

Strategi P & P

Strategi dan aktiviti


tidak sesuai dan tidak
mengambil kira hasil
pembelajaran yang
hendak dicapai, isi
pelajaran, keunikan
individu murid (cth:
kecerdasan pelbagai),
sumber pengajaran
pembelajaran, masa
dan situasi
d.

Sumber P & P

Pemilihan sumber
yang tidak sesuai,
tidak mencukupi,
tidak menarik, tidak
mencabar dan tidak
berfungsi
e.

Nilai

Tidak mencatatkan
nilai yang perlu
diterapkan dalam
pengajaran
f.

Unsur KB

Tiada pernyataan
mengenai kemahiran
berfikir. Tiada bukti
penggunaan alat
berfikir. Tiada contoh
soalan berdaya fikir.
Pemilihan kemahiran
berfikir tiada
perkaitan dengan isi
kandungan pelajaran.
Tiada bahan
rangsangan yang

Kurang jelas
penggunaan alat
berfikir dan kurang
bahan rangsangan
yang sesuai dengan
kemahiran. Kurang
aktiviti yang boleh

Terdapat penggunaan
alat berfikir dan
bahan rangsangan
tetapi kurang sesuai
dengan aktiviti dan
langkah pengajaran
dan pembelajaran
yang dipilih.

Terdapat langkahlangkah pengajaran


dan pembelajaran
untuk penguasaan
kemahiran berfikir.
Terdapat aktiviti yang
melibatkan pelajar
untuk mencapai
objektif pembelajaran

Terdapat aktiviti yang


melibatkan pelajar
untuk mencapai
objektif pembelajaran

16

sesuai dengan
kemahiran.

mencabar keupayaan
minda.

untuk kemahiran
berfikir.

untuk kemahiran
berfikir.
Rancangan
penggunaan alat
berfikir jelas.
Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

C.
h.

PELAKSANAAN
Tahap 1
Permulaan

Membiarkan kelas
dalam keadaan tidak
terkawal dan tidak
peka kepada
kesediaan belajar
murid.

Tahap 2
Kurang berjaya
mewujudkan
kesediaan murid
untuk belajar.
Pelaksanaan set
induksi kurang sesuai.

Pelaksanaan set
induksi tidak sesuai.

i.

Tahap 4

Tahap 5

Berjaya mewujudkan
kesediaan murid
untuk belajar.

Berjaya mewujudkan
kesediaan murid
untuk belajar.

Amat berjaya
mewujudkan
kesediaan murid
untuk belajar.

Pelaksanaan set
induksi kurang
berjaya menarik
tumpuan murid.

Pelaksanaan set
induksi dapat menarik
tumpuan sebahagian
besar murid.

Boleh melaksanakan
langkah pengajaran
dengan teratur dan
baik tetapi ada
kalanya kurang
berjaya dalam
pengurusan masa.

Berjaya
melaksanakan
langkah-langkah
pengajaran secara
teratur dan terkawal.

Berjaya melaksanakan
langkah-langkah
pengajaran dengan
amat teratur dan
terkawal.

Maklumat/bahan yang
diajar berjaya
disampaikan
berperingkatperingkat.

Maklumat/bahan yang
diajar berjaya
disampaikan
berperingkatperingkat.

Kadar/kelajuan
penyampaian sesuai
dengan tahap
kebolehan murid.

Kadar/kelajuan
penyampaian amat
sesuai dengan tahap
kebolehan murid.

Boleh mempelbagai
aktiviti mengikut
kehendak dan
kebolehan murid serta
menepati hasil
pembelajaran dan
berjaya mengawal
sebahagian besar
murid dalam kelas.

Boleh mempelbagai
aktiviti mengikut
kehendak dan
kebolehan murid serta
menepati hasil
pembelajaran dan
berjaya mengawal
semua murid dalam
kelas.

Berjaya mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
murid.

Berjaya mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
besar murid.

Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif tetapi tidak
dapat memotivasikan
sebahagian murid.

Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif dan dapat
memotivasikan
sebahagian besar
murid.

Amat berjaya
mewujudkan
persekitaran yang
menggalakkan
pembelajaran di
kalangan sebahagian
besar murid.

Pelaksanaan set
induksi yang amat
sesuai, menarik,
menyeronokkan,
dapat menarik
tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.

Perkembangan
Pengajaran

Tidak berjaya
melaksanakan
langkah-langkah
penyampaian.

Kurang berjaya
melaksanakan
langkah-langkah
penyampaian.

Penggunaan masa
tidak dikawal.
Tidak peka dengan
keperluan murid.

Pengurusan masa
kurang luwes
(feksibel).

Gagal mengawal kelas


sehingga terganggu
kemajuan pengajaran
pembelajaran.
Penyampaian isi
pelajaran tidak
teratur.

j.

Tahap 3

Kurang peka dengan


keperluan murid.
Kurang berjaya
mengawal kelas
sehingga terganggu
kemajuan pengajaran
pembelajaran.
Penyampaian isi
pelajaran kurang
teratur.

Boleh mempelbagai
aktiviti mengikut
kehendak dan
kebolehan murid serta
menepati hasil
pembelajaran tetapi
kurang berjaya
mengawal sebahagian
kecil murid dalam
kelas.

Pengurusan
Bilik Darjah

Tidak dapat mengurus


dan mengawal kelas
Tidak mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif.
Tidak peka terhadap
disiplin murid. Disiplin
kelas tidak terkawal.
Mengambil tindakan
yang tidak tepat
dalam menangani
kerenah murid.
Gelabah dalam
menghadapi murid
yang menimbulkan
gangguan.
Arahan yang diberi
mengelirukan.

Kurang berjaya
mengurus dan
mengawal kelas
Kurang mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
kondusif.
Kurang peka terhadap
disiplin murid. Disiplin
kelas kurang terkawal.
Mengambil tindakan
yang kurang tepat
dalam menangani
kerenah murid.
Kurang yakin dalam
menghadapi murid
yang menimbulkan
gangguan.
Arahan yang diberi
kurang jelas.

Ada usaha mengawal


disiplin namun masih
ada tanda-tanda
keraguan dalam
tindakannya.
Arahan jelas dan
dipatuhi oleh
sebahagian murid.

Dapat mengawal
disiplin dengan baik.
Arahan jelas dan
dipatuhi oleh
sebahagian besar
murid.

Dapat mewujudkan
persekitaran
pembelajaran yang
amat kondusif dan
dapat memotivasikan
sebahagian besar
murid.
Dapat mengawal
disiplin dengan amat
baik.
Arahan amat jelas dan
amat dipatuhi oleh
sebahagian besar

17

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5
murid.

k.

Komunikasi

Menghadapi masalah
sebutan dan
penggunaan bahasa
untuk berkomunikasi
dengan kelas atau
individu

Penggunaan bahasa
dan sebutan yang
kurang jelas untuk
berkomunikasi
dengan kelas atau
individu

Suara tidak lantang;


nada intonasi dan
cara bertutur tidak
dipelbagaikan.

Suara kurang lantang;


nada, intonasi dan
cara bertutur kurang
dipelbagaikan.

Tidak peka tentang


tahap penggunaan
bahasa murid.

Kurang peka tentang


tahap penggunaan
bahasa murid.

l.

Menyampaikan ilmu
dengan cara yang
sesuai tetapi kurang
berjaya
memotivasikan murid.

Berjaya
menggerakkan murid
melalui penggunaan
bahasa yang ekspresif
dan berkesan.

Amat berjaya
menggerakkan murid
melalui penggunaan
bahasa yang ekspresif
dan berkesan.

Suara lantang; nada,


intonasi dan cara
bertutur dapat
dipelbagaikan tetapi
kurang peka tentang
tahap penggunaan
bahasa murid.

Kualiti suara baik,


dapat mempelbagai
nada dan intonasi
serta kelantangan
suara sesuai.

Kualiti suara adalah


amat baik, dapat
mempelbagai nada
dan intonasi serta
kelantangan suara
amat sesuai.

Pelajaran nyata dapat


difahami namun
adakalanya murid
memberi jawapan
yang kurang tepat.

Pelajaran dapat
difahami dan murid
memberi jawapan
yang tepat.

Pelajaran amat
difahami dan murid
memberi jawapan
yang tepat.

Terdapat bukti murid


memahami konsep
dan isi pelajaran.

Terdapat banyak bukti


murid memahami
konsep dan isi
pelajaran.

Sebutan adalah jelas,


tepat, menarik dan
dapat mengekalkan
perhatian murid.

Sebutan adalah amat


jelas, tepat, menarik
dan dapat
mengekalkan
perhatian semua
murid.

Kualiti
Pembelajaran

Murid keliru terhadap


isi pelajaran.

Sebahagian besar
murid masih keliru
terhadap isi pelajaran.

Murid tertanya-tanya
kerana masih tidak
memahami maklumat.
Banyak kesilapan
dalam jawapan yang
diberi.

Sebahagian besar
murid masih
tertanya-tanya kerana
masih tidak
memahami maklumat.

Murid tidak
menghiraukan aktiviti
pengajaran
pembelajaran.

m. Penutup
Gagal menamatkan
pelajaran
Tidak dapat mengenal
pasti isi-isi utama.
Murid keluar/ bersurai
dari kelas tanpa
arahan yang jelas.
Bersurai secara yang
tidak berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan
diberi

Terdapat beberapa
kesilapan dalam
jawapan yang diberi.
Murid kurang
menghiraukan aktiviti
pengajaran
pembelajaran.
Cuba membuat
penutup tetapi kurang
berkaitan dengan
tajuk pelajaran.
Hanya sebahagian
sahaja daripada
maklumat utama
dapat dikenal pasti.
Memberi arahan
untuk bersurai secara
teratur tetapi
pelaksanaannya tidak
terkawal

Boleh melaksanakan
aktiviti dan arahan
kerja tetapi ada
ketikanya kurang
tepat.

Ada perubahan
tingkah laku yang
amat nyata.

Murid responsif dan


terlibat dalam aktiviti.

Penglibatan murid
yang aktif dan
responsif.

Penutup pelajaran
yang sesuai tetapi
kurang menarik.
Isi-isi utama berjaya
dicungkil.

Menamatkan
pelajaran dengan
aktiviti pengukuhan/
penilaian yang
berkesan.

Menamatkan
pelajaran dengan
aktiviti pengukuhan/
penilaian yang amat
berkesan.

Memberi arahan
untuk bersurai secara
teratur tetapi
pelaksanaannya
kurang terkawal.

Isi-isi utama berjaya


dicungkil tetapi
rumusan kurang
tepat.

Berjaya membuat
rumusan/kesimpulan

Ada aktiviti susulan


diberi

Tiada aktiviti susulan


diberi

Pencapaian
Hasil
Pembelajaran
Semua hasil
pembelajaran yang
ditetapkan tidak
dapat dicapai.

Ada perubahan
tingkah laku.

Berjaya menguruskan
murid dengan teratur

Murid amat responsif


dan terlibat
sepenuhnya dalam
aktiviti.

Berjaya menguruskan
murid dengan amat
teratur

Memberi arahan
untuk bersurai secara
teratur dan
pelaksanaannya
terkawal.

Memberi arahan untuk


bersurai secara
teratur dan
pelaksanaannya
sangat terkawal dan
berdisiplin.

Ada aktiviti susulan

Ada aktiviti susulan

g.

h.

Sebahagian kecil
sahaja daripada hasil
pembelajaran yang
ditetapkan dapat
dicapai.

Sebahagian daripada
hasil pembelajaran
yang ditetapkan dapat
dicapai.

Sebahagian besar
daripada hasil
pembelajaran yang
ditetapkan dapat
dicapai.

Semua hasil
pembelajaran yang
disenaraikan berjaya
dicapai melalui aktiviti
pengajaran
pembelajaran yang
disediakan.

Terdapat sedikit nilainilai murni yang


diterapkan melalui
aktiviti pengajaran

Sebahagian nilai
murni dapat
diterapkan melalui
aktiviti pengajaran

Berjaya menerapkan
nilai-nilai murni
dengan baik dan pada
masa yang sesuai.

Amat berjaya
menerapkan nilai-nilai
murni dengan baik
dan berkesan pada

Aplikasi Nilai

Tidak menerapkan
nilai-nilai murni
seperti yang

18

Tahap 1
dicatatkan.

C.

Tahap 3
pembelajaran yang
dijalankan.

Tahap 4

Tahap 5
masa yang sesuai

AMALAN REFLEKSI

Tahap 1
d.

Tahap 2
pembelajaran yang
dijalankan.

Catatan
Refleksi

Menyediakan catatan
tetapi tidak
memperlihatkan
usaha untuk membuat
refeksi.
Catatan refeksi tidak
berkualiti.

Tahap 2

Menyediakan catatan
tetapi kurang
memperlihatkan
usaha untuk membuat
refeksi.
Catatan refeksi
kurang berkualiti.

Pemikiran
Reflektif
Tidak berusaha untuk
menilai diri

Kurang berusaha
untuk menilai diri

Tidak dapat
menghubung kaitkan
sebab dan akibat
tentang tindakan
yang telah diambil.

Kurang dapat
menghubung kaitkan
sebab dan akibat
tentang tindakan
yang telah diambil.

Tidak menunjukkan
usaha untuk
merancang dan
membuat tindakan
susulan.

Kurang menunjukkan
usaha untuk
merancang dan
membuat tindakan
susulan.

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Dapat mengenal pasti


kekuatan dan
kelemahan
pengajaran
pembelajaran serta
mengambil tindakan
susulan.

Menunjukkan
kematangan dalam
membuat refeksi
kritikal dan ulasan
kendiri.

Ada usaha untuk


menilai kekuatan dan
kelemahan diri, tetapi
tidak dapat
menghubug kaitkan
sebab dan akibat
tentang tindakan
yang telah diambil.

Sentiasa berusaha
menilai kelemahan
dan kekuatan diri.

Dapat mengenal pasti


serta menilai
kekuatan dan
kelemahan diri
dengan amat jelas.

Kurang mengaitkan
situasi dan
pengalaman untuk
membuat inferens.

Dapat mengaitkan
situasi dan
pengalaman untuk
membuat inferens.

Membuat catatan
refeksi tetapi kurang
mengambil tindakan
susulan dan
menunjukkan usaha
meningkatkan kualiti
diri

Kebolehan membuat
tindakan susulan.
Memperlihatkan
perkembangan dan
peningkatan kualiti
diri

e.

Dapat
menghubungkaitkan
sebab dan akibat
yang telah diambil.

Dapat
menghubungkaitkan
sebab dan akibat
terhadap tindakan
yang diambil
Dapat mengaitkan
sebab dan akibat
untuk membuat
inferens.
Dapat meramal kesan
sesuatu tindakan dan
bertindak
berlandaskan bukti,
seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambil kira unsur
KMD

f.

Pembinaan
Portfolio

Tidak melengkapkan
Portfolio seperti yang
ditetapkan
Tidak berusaha untuk
menambah maklumat
dan dokumen yang
relevan.
Tidak meneruskan
pnulisan jurnal.

Kurang berusaha
untuk
mengemaskinikan
portfolio dengan
maklumat dan
dokumen baru
Maklumat yang
diberikan kurang
berkaitan dengan
objektif praktikum
Penulisan jurnal
kurang engenalpasti
isu dan langkahlangkah
penyelesaiannya.

Terdapat penambahan
maklumat dan
dokumen yang
relevan dengan
objektif praktikum,
tetapi pengolahannya
kurang kemas, kreatif
dan teratur.
Dapat mengenalpasti
isu dalam penulisan
jurnal tetapi kurang
berupaya mengupas
isu serta mencari
penyelesaiannya.

Menunjukkan
kesungguhan dan
kerajinan dalam
proses pembinaan
portfolio dokumen
dan maklumat yang
ditambah itu relevan.
Penulisan jurnal
diterukan dan
menunjukkan amalan
refeksi yang jelas.
Penyediaan portfolio
keas, kreatif dan
teratur serta
menepati objektif
penyediaan portfolio
praktikum

Menunjukkan
kesungguhan dan
kerajinan dalam
proses pembinaan
portfolio dokumen
dan maklumat yang
ditambah itu amat
relevan.
Penulisan jurnal
menunjukkan amalan
refeksi yang amat
jelas.
Penyediaan portfolio
amat kemas, kreatif
dan teratur serta
amat menepati
objektif penyediaan
portfolio praktikum

19

D.

SIKAP DAN SAHSIAH

Tahap 1
e.

Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai


dengan profesion dan
tempat.
Tidak berupaya
menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi.

Tahap 2

Tahap 3

Pakaian kurang sesuai


dengan profesion dan
tempat.

Berpakaian kemas,
bersopan santun,
berbudi bahasa.

Kurang berupaya
menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi.

Cuba berusaha untuk


menimbulkan suasana
mesra dan
menyenangkan di
kalangan murid.

Tahap 4
Berpakaian kemas,
berbudi bahasa,
sopan santun,
memiliki sifat mesra
dan mempunyai
perawakan dan
kewibawaan sebagai
seorang guru.

Tahap 5
Menunjukkan
keyakinan diri dalam
segala perlakuan.
Mesra dan memiliki
sifat kecindan serta
dapat menimbulkan
kesan yang
menyenangkan.
Bersopan santun,
berbudi bahasa dan
berwibawa sebagai
seorang guru.
Amat berjaya dalam
menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

f.

Keprihatinan

Tidak prihatin
terhadap keperluan
murid yang berbeza
dan bermasalah

Kurang peka terhadap


keperluan murid dan
kurang berusaha
untuk menangani
masalah

Peka terhadap
keperluan murid dan
berusaha menangani
masalah

Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan,


peka, mesra dan
sabar terhadap
masalah dan
keperluan murid.

Amat prihatin dan


menunjukkan sifat
kemanusiaan seperti
peka, mesra,
bertimbang rasa,
sabar, empati dan
akrab serta
mengambil berat
terhadap masalah,
kepentingan,
kebajikan dan
keselamatan murid.
Dapat mengambil
tindakan yang amat
sesuai dengan
masalah yang
dihadapi.

g.

Pekerti

Tidak dapat
menyesuaikan tingkah
laku sebagai seorang
guru.

Sukar menyesuaikan
tingkah laku sebagai
seorang guru.

Berbudi bahasa dan


tahu menyesuaikan
tingkah laku sebagai
seorang guru

Berpekerti terpuji,
luhur dan bersifat
mulia sebagai model
kepada guru di
sekolah.

Sentiasa menunjukkan
budi pekerti yang
luhur, terpuji, berbudi
bahasa serta dapat
menyesuaikan
tingkahlaku sebagai
seorang guru
Amat sesuai sebagai
model kepada murid

h.

Sifat
Profesional

Tidak memperlihat
ciri-ciri
profesionalisme
seperti
bertanggungjawab,
beriltizam, dedikasi,
sanggup berkorban
masa, menyumbang
idea.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang tidak kemas

Kurang mempunyai
kesedaran ciri-ciri
profesional.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang kurang kemas

Mengamalkan ciri-ciri
profesional,
bersemangat, iltizam,
menyumbang idea
dan pandangan.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang kemas

Sedia berkorban masa


dan tenaga
Menunjukkan
tanggungjawab dan
iltizam
Bekerja sebagai
anggota profesional
dalam pasukan
sekolah.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang kemas

Sedia berkorban masa


dan tenaga dalam
melaksanakan tugas
Sentiasa menunjukkan
tanggungjawab dan
iltizam yang tinggi
Bekerja dengan
bersungguh-sungguh
sebagai anggota
profesional dalam
pasukan sekolah.
Menyediakan
persediaan mengajar
yang amat kemas dan
teratur

20

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA

IPGKG - 24

BORANG MAKLUM BALAS PRAKTIKUM

(Dilengkapkan oleh Pengurus Sekolah dan hendaklah diserahkan kepada


Unit Praktikum IPGKG selepas tamat sesi praktikum)
Nama Pelajar :____________________________________________________ No.K.P
:_________________________
Program :__________________________________________________________
Major :___________________________ Minor/Elektif :________________________________
Nama dan Alamat
:_________________________________________________________________________________ Sekolah
_________________________________________________________________________________
Sila tandakan ( / ) pada ruang berkenaan berpandukan skala berikut :1
2
3
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

: Sangat Tidak Memuaskan


: Tidak Memuaskan
: Sederhana

ASPEK
Penampilan diri
Kekemasan diri
Keprihatinan terhadap murid
Hubungan dengan rakan sejawat
Hubungan dengan murid
Menepati janji
Kemampuan membuat inovasi
Daya kreativiti
Sikap proaktif
Daya kepimpinan
Daya motivasi
Komitmen
Inisiatif
Keyakinan diri
Kesediaan bekerjasama
Penglibatan dalam aktiviti sekolah
Kesanggupan bekerja tanpa mengira masa
Kesediaan menerima tugas dan tanggungjawab
Kesanggupan bekerja
Kesanggupan memberi khidmat
Hasil kerja
Pengurusan masa

4
5

: Memuaskan
: Sangat Memuaskan

21

23
24

Pengurusan emosi
Kemahiran komunikasi

Ulasan Pengurus Sekolah :


___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Tandatangan Pengurus Sekolah
.
(
)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA

IPGKG - 25

BORANG BUKTI ASPEK A, F, G & H


UNTUK BORANG RUMUSAN PENILAIAN PRAKTIKUM
PR1/P

BORANG ASPEK

: A / F / G / H (Bulatkan yang berkenaan)

Nama Pelajar
:_________________________________________________________________
No Kad Pengenalan
:__________________________

Tarikh

Aktiviti / Tindakan

Pengesahan
(Guru Pembimbing /
Pengurus Sekolah)

22

Peringatan
praktikum.

: 1.
2.

Sila sediakan satu borang untuk setiap aspek sebelum minggu akhir
Sila serahkan kepada pensyarah penyelia semasa sesi penyeliaan

bersama.

CONTOH AKTIVITI YANG PERLU DITULIS DI DALAM


BORANG BUKTI ASPEK A, F, G DAN H
Borang Bukti Aspek A
(Interpersonal dan Intrapersonal)

Bahan Bukti Aspek F


(Penilaian)

Contoh Aktiviti / Tindakan

Contoh Bahan Bukti:

1.

Perjumpaan dan perbincangan dengan


pihak pentadbir sekolah menerima
jadual waktu dan tugas sepanjang
praktikum
2. Perbincangan dengan guru pembimbing
berkenaan rangcangan mengajar
3. Perbincangan dengan guru pembimbing
tentang kaedah pengajaran
4. Merancang dan menyusun atur
makmal / bengkel / bilik-bilik lain.
5. Menyediakan ABM bersama guru
pembimbing
6. Gotong-royong membersih kawasan
sekolah
7. Menghadiri kursus yang berkaitan
dengan pendidikan
8. Menghadiri Perhimpunan Bulan
Kemerdekaan
9. Menyertai perarakan Maulidur Rasul
10. Membuat Mural. Dll.

1. Soalan ujian dan peperiksaan


2. Markah ujian dan peperiksaan
3. Analisis prestasi ujian-contoh membuat
carta pai / carta bar.
4. Tindakan susulan dan masalah yang
dihadapi / cadangan / menyelesaikan
masalah / penambahbaikan
5. Senarai semak penandaan buku latihan
atau kerja pelajar.

Bahan Bukti Aspek G


(Ko- kurikulum)

Borang Bukti ASPEK H


(Peranan-peranan lain)

Contoh Aktiviti / Tindakan

Contoh Aktiviti / Tindakan

1. Penglibatan dalam aktiviti Kokurikulum


2. Penyertaan perkhemahan pasukan unit
beruniform
3. Melatih pasukan rumah sukan
4. Penolong Penasihat Persatuan
5. Penolong Penasihat pasukan unit

1.
2.
3.
4.

Mengadakan kelas tambahan


Relief Class
AJK Sambutan Hari Guru
Menjadi Pengadil pertandingan di semua
peringkat.
5. AJK Sambutan Bulan Kemerdekaan
23

beruniform
6. Membantu membawa pelajar ke
pertandingan-pertandingan sukan dan
permainan kuiz, perbahasan dan lainlain.
7. Menjadi pengadil / hakim / jurulatih

6. AJK Kerja Mesyuarat PIBG


7. Mengadakan kelas tambahan dan
bimbingan murid lemah
8. Memberi Khidmat Kaunseling
9. Mengurus Program Hari Kantin Sekolah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA

IPGKG - 26

BORANG MAKLUMAT GURU PEMBIMBING

(Sila isikan butir-butir berikut dan serahkan kepada unit praktikum)


Nama Program Praktikum

Nama Guru Pembimbing


(Huruf Besar)
No. Kad Pengenalan
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
No. Telefon Sekolah
Alamat e-mail (jika ada)
Alamat Tempat Tinggal/
Rumah
No. Tel Rumah Dan Tel. Bimbit
Mata Pelajaran Opsyen
(Semasa Latihan Perguruan)
Jawatan Sekarang/Gred
Kelulusan Akademik

SPM / STPM / Diploma / Ijazah / Sarjana:


____________________________________

24

Nama guru pelatih di bawah bimbingan tuan/puan :


Bil

Nama

Major / Elektif / Minor

1
2
3
Tandatangan Guru Pembimbing
.
(

Tarikh :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA


SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO
No

MAKLUMAT KOKURIKULUM MAKLUMAT TUGAS SEKOLAHMAKLUMAT MAKLUMAT DIRI

Bahagian

Perkara

00
A02
A03

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO


BIODATA PELAJAR
SURAT PENGENALAN DIRI PELAJAR

A04

PENYATAAN PROFESIONAL

B01
B02
B03
B04
B05

PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH


CARTA ORGANISASI SEKOLAH
VISI DAN MISI SEKOLAH
TAKWIM SEKOLAH
SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN)

B06

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH

C01
C02
C03

SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS SEMASA DI SEKOLAH


SALINAN BORANG BIMBINGAN
SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM/INTERNSHIP

C04

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

D01
D02
D03
D04

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM


SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM
RANCANGAN PROJEK/PERANAN LAIN

D05

LAPORAN PROJEK/PERANAN LAIN

LAMPIRAN 2-3b
Tandakan ( )*
P
GP
PP

25

LAIN-LAIN JURNAL

E01
E02

FORMAT & CONTOH PENULISAN JURNAL


PENULISAN JURNAL MINGGUAN

E03

CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN

F01
F02

MAKLUMAT INOVASI PdP

F03
Tandatangan
Tarikh semakan

Catatan:
-
Bahan
bantu
pengajaran
dan
pembelajaran,
atau
contoh-contoh
hasilan
pelajar
adalah digalakkan disimpan dalam folder atau portfolio yang
* P = Disemak dan ditandakan oleh pelajar;
GP = Disemak dan ditandakan oleh guru pembimbing.
PP = Disemak dan ditandakan oleh Pensyarah Penyelia.

penilaian,

inovasi

berasingan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS GAYA, KOTA KINABALU

PISMP AMBILAN
JANUARI 2014

BORANG TUNTUTAN ELAUN BIMBINGAN PRAKTIKUM 1


PISMP AMBILAN JANUARI 2014
15 Februari 2016 hingga 11 Mac 2016

A. BUTIRAN DIRI GURU PEMBIMBING


.

No. H/P

Nama :.... No. K/P . ..........


..
No. Gaji : ..... Gred Jawatan : ..
No Akaun Bank : .. Nama Bank : .....
..
Alamat Bank : .....

Tempat bertugas (Sekolah) : ...........


..
B.

BUTIRAN GURU PELATIH YANG DIBIMBING


1 ............................... Opsyen:.. ..

..
2 ..... Opsyen:...
3 .. Opsyen:...
C.

BUTIRAN TUNTUTAN (SILA KOSONGKAN BAHAGIAN INI)


26

Guru Siswazah (RM 40 sebulan)


RM
RM
Jumlah

RM

Guru Bukan Siswazah (RM 30 sebulan)


RM
RM
Jumlah

RM

D. PENGAKUAN GURU PEMBIMBING


Saya telah menjalankan tugas sebagai guru pembimbing kepada guru pelatih berkenaan
bagi
bulan Februari-Mac 2016 dan menuntut elaun Guru Pembimbing sebanyak RM....................
Tarikh: .

..........
(
)
___________________________________________________________________________________________________
E. PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESAR DAN COP SEKOLAH
Saya mengesahkan bahawa En. / Cik / Puan

telah menjalankan tugas sebagai Guru Pembimbing kepada guru pelatih tersebut di atas .
Tarikh : ..

(
)
___________________________________________________________________________________________________
F.

PENGESAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA, KOTA KINABALU


Diluluskan / Tidak diluluskan
Tarikh : ............................................

* Senarai semak :

1.

Tandakan ( ) pada ruang


berkenaan

2.
3.

..............................
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Gaya

Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing


2 Salinan Surat Lantikan Guru Pembimbing dari JPNS yang
disahkan
1 Salinan Buku Akaun Bank yang disahkan

*Dilarang menggunakan cecair pemadam semasa mengisi borang ini.


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS GAYA, KOTA KINABALU

PANDUAN TUNTUTAN ELAUN BIMBINGAN PRAKTIKUM 1


PISMP AMBILAN JANUARI 2014
1.

Tuntutan elaun guru pembimbing hendaklah menggunakan borang khas seperti contoh
yang dilampirkan dan dibuat dalam SATU (1) salinan sahaja bagi keseluruhan
tempoh praktikum serta dilampirkan dengan dokumen-dokumen berikut:
1.1
1.2
1.3

Satu (1) salinan surat pelantikan rasmi guru pembimbing daripada Pengarah
Pendidikan Negeri yang telah disahkan oleh Pengetua / Guru Besar;
Satu (1) salinan muka depan buku akaun simpanan bank yang menunjukkan nama
dan nombor akaun bank yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar
Tarikh akhir untuk menyerahkan Borang Tuntutan ini ialah selewat-lewatnya
seminggu selepas tamat tempoh praktikum. Borang tuntutan yang lewat
diterima TIDAK akan diproses.

27

2.

Borang tuntutan yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh guru pembimbing dan
Pengetua / Guru Besar hendaklah dikemukakan ke alamat berikut :
Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya,
Jalan Maktab Gaya, Peti Surat 10491,
88805 Kota Kinabalu,
Sabah
(u.p. Ketua Unit Praktikum)

3.

Kadar bayaran elaun guru pembimbing adalah seperti berikut:


(a) Kadar tuntutan sebulan PPP Siswazah
(b) Kadar tuntutan sebulan PPP Bukan Siswazah

PISMP
AMBILAN
JANUARI 2014

15.02.201
6
11.03.201
6

JUMLAH

TARIKH /
TEMPOH

BULAN

PROGRAM
PRAKTIKUM

RM 40.00 / seorang guru pelatih


RM 30.00 / seorang guru pelatih

Elaun Guru Pembimbing


PPPBS
Membimbing
2 orang guru
pelatih

Membimbing
1 orang guru
pelatih

Elaun Guru Pembimbing


PPPS
Membimbing
2 orang guru
pelatih

Membimbing
1 orang guru
pelatih

Februari
Mac
JUMLAH

4.

Syarat pelantikan guru pembimbing : Guru Pembimbing yang dilantik hendaklah mengajar opsyen yang sama dengan guru
pelatih dan telah disahkan dalam jawatan.
Guru pembimbing TIDAK DIBENARKAN membimbing melebihi dua orang guru pelatih
bagi tempoh praktikum tersebut

Sebarang pertanyaan mengenai perkara tersebut di atas boleh dikemukakan kepada pihak institut
seperti alamat di atas atau hubungi Unit Praktikum IPGKG di talian 088
210646,210979,219530,221595 ext 163.

28