Anda di halaman 1dari 7

ASSIGNMENT 1

MAY SEMESTER 2014

SUBJECT CODE

ECP312

SUBJECT TITLE

PEMBANGUNAN KURIKULUM

LEVEL

BACHELOR DEGREE

STUDENTS NAME

JUNAIMAH BINTI MAKON

MATRIC NO.

A30109130008

PROGRAMME

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

ACADEMIC
FACILITATOR

LEARNING CENTRE

PUAN WIRDA BINTI NAWAWI @MOHAMED


NAWAWI
KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR

INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1

This assignment consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions.

Plagiarism in all forms is forbidden. Students who submit plagiarised


assignment will be penalised.

This assignment carries a 30% weightage towards your final grade.

1) The submission date of this assignment is BEFORE OR ON ....................


Please submit your assignment answer via myAeU PLS (online
submission).

THERE IS 2 PAGES OF QUESTIONS, EXCLUDING THIS PAGE.

TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 1

INSTRUCTION: Answer ALL questions/Jawab SEMUA soalan

Question 1/ Soalan 1:

1- Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum tersirat.


2- Mengapakah kurikulum tersirat penting dalam pendidikan?
3- Berikan contoh-contoh kurikulum tersirat

(15 marks/15 markah)

Question 2 / Soalan 2:
Berdasarkan model-model pembangunan kurikulum yang telah anda pelajari
di dalam Bab 2, pilih salah satu projek pembangunan kurikulum seperti di
bawah :
1) Program Mentor Mentee
2) Program Teknik Menjawab
3) Penyediaan Bank Soalan Beraras
4) Kematian Dan Pengurusan Jenazah
Rancang serta sesuaikan dengan model pembangunan kurikulum yang
anda... pilih. Berikan contoh pada setiap langkah dalam carta alir model
tersebut.

(15 marks/15 markah)

TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 2

Soalan (1) :
-

Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum tersirat.

Kurikulum jenis ini tidak dibuat atau dirancang secara formal, tetapi berlaku
tidak disedari oleh guru dan pelajar-pelajar.Kurikulum ini dapat dihayati oleh
murid-murid melalui peraturan yang inginkan kebaikan bersama seperti
perbarisan sebelum memasuki bilik darjah, perhimpunan mingguan, jadual
harian pembersihan bilik darjah, peraturan waktu makan di kantin, disiplin
semasa di bilik darjah, peraturan di perpustakaan dan lain-lain lagi.
Pengalaman yang diterima itu sebenarnya boleh memberi panduan kepada
masa

hadapa

formal.Implikasi

murid-murid
kurikulum

apabila

mereka

tersembunyi

ini

tamat

lebih

belajar

kepada

secara

kesedaran,

keinsafan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh sesetengah murid.


-

Mengapakah kurikulum tersirat penting dalam pendidikan?


1- merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di
mana mereka belajar.
2- boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya
adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif
3- merangkumi

nilai-nilai yang

dibentuk

bersama

oleh

pelaksana

kurikulum itu sendiri samada guru dan murid atau pengajar


4- Kewujudan bagi kurikulum tersirat adalah berbeza-beza bergantung
kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum.
5- terdiri daripada jenis atau pengkategoriannya yang berbeza-beza
mengikut tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.
-

Berikan contoh-contoh kurikulum tersirat

TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 3

Apabila seorang pelajar tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh
guru. Tindakan guru ialah menasihati pelajar tersebut supaya mengubah
sikapnya ataupun guru tersebut mungkin mendenda pelajar itu. Tindakan ini
adalah menjadi pengajaran kepada pelajar berkenaan ataupun pelajarpelajar lain memperolehi pengajaran daripadanya.
Soalan (2) :
Bidang pendidikan banyak bergantung kepada tahap kualiti kurikulum pengajiannya.
Oleh kerana itu, kita dapati banyak inisiatif penyelidikan dilakukan oleh pakar-pakar pendidikan
tertumpu dalam pembangunan aspek ini pada masa kini. Ia bagi menjamin pendidikan agar
benar-benar dapat memenuhi peranan asasinya sebagai wadah atau saluran terpenting
pembangunan manusia, seterusnya memastikan generasi yang dibangunkan dapat bersaing secara
yakin di pentas dunia baru yang serba mencabar di masa depan.
Dengan menggunakan model pembangunan kurikulum Taba dalam mengaplikasikan
pengajaran dan pembelajaran saya memilih tajuk Kematian Dan Pengurusan Jenazah bagi
matapelajaran Ibadat darjah Lima murid-murid Sekolah Agama Kerajaan Johor. Guru perlulah
merancang pengajaran dan pembelajaran dengan membahagikan topik kepada generalisasi,
konsep dan fakta-fakta yang sesuai untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai.

Oleh yang demikian,


1- kemahiran berfikir boleh diajar
2- Penglibatan murid hendaklah ditekankan untuk perkembangan mental.
3- Sikap dan minat menentukan tahap pemikiran.
4- Peluang untuk perkembangan pemikiran terdapat pada setiap matapelajaran.
5- Setiap murid berupaya berfikir strategi pengajaran mesti berkesan untuk
meningkatkan daya pemikiran murid.
TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 4

Sumbangan Guru
Penilaian
- Guru memastikan tahap kesedian pelajar
dari segi kognitif untuk menjalankan tugasan
yang diberi.

Mengenal pasti Keperluan


-Pelajar perlu diberi pendedahan secara
praktikal tentang tuntutan fardu kifayah.
-Pelajar perlu diberi pengalaman belajar
sebagai langkah awal untuk melaksanakan
tuntutan ini dalam keluarga dan masyarakat.

Mengorganisasikan Pengalaman Pembelajaran


- Guru menjadi fasilitator dengan mengajukan
soalan untuk membimbing pelajar
Membentuk Objektif
- Murid dapat mengetahui lebih jelas dan tepat
berkenaan pengurusan jenazah yang betul.

- Guru mengawal bagaimanapelajar memproses


maklumat dan mengajukan soalan-soalan
bersesuaian.

- Menerangkan bahan dan peralatan yang


diperlukan semasa menguruskan jenazah.
Memilih Pengalaman Pembelajaran
Memilih Bahan
1. Kain Putih 60 inci Lebar
2. Kapur Barus serbuk
3. Kapas Gulung 300 gm
4.Minyak Atar tanpa Alkohol
5ML
5. Air Mawar 150 ML
6. Tikar

- Beberapa orang murid diminta membantu


memotong kain untuk dijadikan kain kafan.
- Murid perlu mengenal pasti cara memotong kain
kafan bagi mayat lelaki dan mayat perempuan.

Menyusun Bahan
- Murid diterangkan tentang memandikan jenazah
terlebih dahulu sebelum dikafankan.
- Murid didedahkan kepada bahan dan peralatan
yang diperlukan semasa mengkafankan jenazah.
TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM
Muka 5

Sumbangan Guru
Soalan Latihan
Arahan A : Tulis Betul atau Salah pada soalan dibawah.
Bi
l

Soalan

1.

Orang yang lebih berhak dan afdhal menguruskan jenazah


keluarganya adalah dikalangan Imam dan Bilal.

2.

Sifat-sifat yang mesti ada pada seseorang yang hendak


menguruskan jenazah ialah berani, sabar, amanah dan ilmu
yang cukup.

3.

Sunnah menyediakan 3 lembar kain kafan bagi mayat lelaki


dan 5 lembar kain kafan bagi mayat perempuan

4.

5.

Jawapan

Kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah mestilah


berwarna hitam.
Hukum mengkafankan jenazah adalah harus selepas
dimandikan

Arahan B : Susunkan cara-cara mengkafankan jenazah mengikut urutan nombor yang betul.
-

Angkat mayat dengan berhati-hati kemudian


baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentang.
Hendaklah sediakan tali pengikat yang diletakkan
dibawah kain kafan.
Hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan
wangi-wangian
Hendaklah disediakan 3 lembar kain kafan
dibentangkan dan disusun
Hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan dari
lembar yang paling bawah kemudian ikatlah dengan
tali yang disediakan.
Tutuplah jenazah dengan kapas yang disediakan pada

TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 6

bahagian-bahagian tertentu

Rujukan penulis :
Melalui Risalah dan internet
Sanjana,Wina.(2009). Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik
Pengembangan KSTP. Jakarta:Kencana.
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2010
Standard Guru Malaysia. http://www.moe.gov.my/sgm
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2011 Kurikulum
Standard Sekolah Rendah. http://www.moe.gov.my/bpk/ksr

TUGASAN 1 : PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka 7