Anda di halaman 1dari 23

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM

KOLEKSI TERBUKA
BP70. A45 1997
Amin, Husain Ahmad
100 tokoh dalam sejarah Islam / Husain Ahmad Amin; penterjemahan,
Baharuddin Fannani.--Kuala LUmpur: Pustaka Antara, 1997.
DS36.85 . G43 2007
Jawdah, Muhammad Gharib
147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam / Muhammad Gharib Gaudah ;
penerjemah: Muhyiddin Mas Rida.--Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
BP166.9. H344 1995
Haekal, Muhammad Husain
Abu Bakar as-Siddiq yang lembut hati : sebuah biografi dan studi analisis
tentang permulaan sejarah Islam sepeninggal Nabi / Muhammad Husain
Haekal; diterjemah oleh Ali Audah.--Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1995.
BP166.93. M87 1989
Mustaffa Suhaimi
Al-Mahadi : nama yang paling dipertikai dan sering dieksploit sepanjang
sejarah umat Islam / Mustaffa Suhaimi.--Subang Jaya: Najdi Pub., 1989.
DS36.8. A36 2007
Adonis
Arkeologi sejarah-pemikiran Arab-Islam / Adonis ; penterjemah: Khairon
Nahdiyyin.--Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
DS36.8. A362 2007
Adonis
Arkeologi sejarah-pemikiran Arab-Islam / Adonis ; penterjemah: Khairon
Nahdiyyin.--Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
DS36.8. A363 2009
Adonis
Arkeologi sejarah-pemikiran Arab-Islam / Adonis ; penterjemah: Khairon
Nahdiyyin.--Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
DS36.8. A364 2009
Adonis
Arkeologi sejarah-pemikiran Arab-Islam / Adonis ; penterjemah: Khairon
Nahdiyyin.--Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 1

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM

DS646.29.D45 P87 2005


Purwadi
Babad Demak : sejarah perkembangan Islam di Tanah Jawa / Purwadi,
Maharsi.--Jogjakarta: Tunas Harapan, 2005.
DS1099. B35 2010
Baitul Maqdis : sejarah kejatuhan Islam dan kewujudan Israel /
penyelenggara oleh Abd. Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor.--Selangor:
Persatuan Ulama Malaysia, 2010.
BP170.5. L364 2003
Lang, Jeffrey
Berjuang untuk bersejarah : menyegarkan pemahaman Islam / Jeffrey Lang.-Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
DS35.6. J36 2004
Jamaluddin Haji Romawi
Darah dan air mata : sejarah duka umat Islam tragedi umat Islam sejak
zaman Nabi hingga zaman Milennium / Jamaluddin Haji Romawi.--Kuala
Lumpur: Penerbitan Seribu Dinar, 2004.
DS35.63. A575 2009
Ansary, Mir Tamim
Dari puncak Bagdad : sejarah dunia versi Islam / Tamim Ansary.--Jakarta:
Zaman, 2009.
BP50. S45 1983
Di sekitar sejarah dan tamadun Islam / disunting oleh Haji Muhammad Bukhari
Lubis.--UKM, Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamaddun Islam, 1983.
BP44. M64 2004
Mohd. Yusuf Ahmad
Falsafah dan sejarah pendidikan Islam / Mohd. Yusuf Ahmad.--Kuala Lumpur,
Malaysia: Penerbit Universiti Malaysia, c2002, 2004.
BP50. T34 1990
Taha Husain
Fitnah terbesar dalam sejarah Islam / Taha Hussain.--Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 1990.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 2

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM

PJ7876.A9 G33 2005


Zaidan, George
Gadis kota kufah : Roman sejarah Islam / George Zaidan; penerjemah, Salim
Wakid.--Jakarta: Penerbit Lantera, 2005.
BP63. A238 1992
Abdul Rahman Haji Abdullah
Gerakan Islam tradisional di Malaysia : sejarah dan pemikiran jamaat tabligh
dan darul arqam / Abdul Rahman Haji Abdullah.--Kuala Lumpur: Penerbitan
Kintan Sdn Bhd, 1992.
BP63.M27 A234 1992
Abdul Rahman Haji Abdullah
Gerakan Islam tradisional di Malaysia : sejarah dan pemikiran : Jamat
Tabligh & Darul Arqam / Abdul Rahman Haji Abdullah. -- Cet. 1 --Kuala
Lumpur: Penerbitan Kintan, 1992.
BP158. A238 1986
Abdul Monir Yaacob
Hak asasi manusia menurut Islam : sejarah dan konsepnya / Abdul Monir
Yaacob.--Bangi: UKM, 1986.
BP158. A238 1986
Abdul Monir Yaacob
Hak asasi manusia menurut Islam : sejarah dan konsepnya / Abdul Monir
Yaacob.--Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986.
DS35.62. A974 2002
Azra, Azyumardi
Historiografi Islam kontemporer : wacana, aktualitas dan aktor sejarah /
Azyumardi Azra.--Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
BP144. Z84 1996
Zuhri, Muh.
Hukum Islam dalam lintasan sejarah / Muh. Zuhri.--Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1996.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 3

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM

PL5089. L33 2004


Labib, Muhsin
Husain sang ksatria langit : roman sejarah Islam / Muhsin Labib.--Jakarta:
Lentera, 2004.
BP63. R384 1987
Rauf, M. A.
Ikhtisar sejarah islam : dan hubungannya yang khusus dengan Semenanjung
Malaysia / M. A. Rauf; diterjemahkan oleh Rustam A. Sani.--Petaling Jaya:
Penerbit Fajar Bakti, 1987.
BP63. R384 1987
Rauf, M. A.
Ikhtisar sejarah Islam : dan hubungannya yang khusus dengan Semenanjung
Malaysia / M. A. Rauf; diterjemahkan oleh Rustam A. Sani.
BP50. H37 1996
al-Hasyir, Ibnu Zaman
Iktibar persejarahan islam / Ibnu Zaman al Hasyir.--Johor Bahru: Perniagaan
Jahabersa, 1996.
BP166. M293 1995
Madjid, Nurcholish
Islam agama peradaban : membangun makna dan relevansi doktrin Islam
dalam sejarah / Nurcholish Madjid.--Jakarta: Paramadina, 2000.
BP163. N374 2003
Nasr, Seyyed Hossein
Islam : agama, sejarah dan peradaban / Seyyed Hossein Nasr ; diterjemahkan
dan diberi anotasi tambahan oleh Koes Adiwidjajanto.--Surabaya: Risalah Gusti,
2003.
BP50. B469 1991
Bennabi, Malek
Islam dalam sejarah dan masyarakat / Malek Bernabi; penterjemah, Ismail
Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 4

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP63.I5. A23 1987
Abdullah, Taufik
Islam dan masyarakat : pantulan sejarah Indonesia / Taufik Abdullah.-Jakarta: LP3ES, 1987.
BP173.75. A926 2001
Auni Abdullah
Islam dan perdagangan dalam sejarah alam Melayu / Auni bin Haji Abdullah.-Kuala Lumpu: Darulfiki, 2001.
BP65.S7 T464 2004
Thomson, Ahmad
Islam di Andalusia : sejarah kebangkitan dan keruntuhan / Ahmad Thomson,
Muhammad 'Ata' ur Rahim.--Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
DS62. F33 2000
Fadhlullah Jamil
Islam di Asia barat moden : sejarah penjajahan pergolakan / Fadhlullah
Jamil.--Selangor: Thinkers Library, 2000.
BP161.2. M344 1981
Mahmudunnasir, Syed
Islam : konsepsi dan sejarahnya / Syed Mahmudunnasir; penterjemah, Adang
Affandi.--Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1981.
BP166.14.M63 H87 2002
husaini, Adian
Islam liberal : sejarah, konsepsi, penyimpangan dan jawabannya / Adian
Husaini, Nuim Hidayat.--Jakarta: Gema Insani, 2002.
BP173.7. I855 2002
Islam liberalisme demokrasi : membangun sinerji warisan sejarah, doktrin
dan konteks global / Bernard Lewis ... [et al.]; penterjemah dan editor Mun'im
A. Sirry.--Jakarta: Paramadina, 2002.
BP63.I5 H67 2007
Nor Huda
Islam Nusantara : sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia / Nor Huda. -Cet. 1 --Sleman, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: Didistribusikan oleh Ar-Ruzz Media
Group, 2007.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 5

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP173.25. I86 2001
Ismail, Faisal
Islam, transformasi sosial dan konfinuitas sejarah / Faisal Ismail; penyunting,
Imron Rosyidi, Zainul Abas.--Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
BP161. A28 2003
Su'ud, Abu
Islamologi : sejarah, ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia
/ Prof. Dr. Abu Su'ud.--Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
BP190.5.C54 A363 2009
Ahmad Yahaya
Keagungan tamadun Islam : sejarah yang digelapkan / Ahmad Yahya.-Petaling Jaya, Selangor: Anbakri Publika, 2009.
DS37.7. M38 1995
Mat Sa'ad Abd. Rahman
Kedudukan orang-orang bukan islam dalam sejarah pemerintahan islam /
Mat Saad Abd. Rahman.--Shah Alam: Hizbi, 1995.
DS646.27. G734 2001
Graaf, H. J. De
Kerajaan Islam pertama di Jawa : tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI /
H. J. De Graaf dan Th. Pigeaud; penerjemah, Pustaka Utama Grafiti dan
KITLV.--Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
BP297.64. K48 2008
Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu : lintasan sejarah
perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / susunan, (Tun) Suzana (Tun) Hj.
Othman.--Kuala Lumpur: Media Satria, 2008.
BP166.9. A46 1984
Al-Maududi, Abu'l A'la
Khilafah dan kerajaan : evaluasi kritis sejarah pemerintahan Islam / Abul A'la
Al-Maududi.--Bandung: Mizan, 1984.
BP194. K66 1994
Kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah / editor Budhy MunawarRachman.--Jakarta: Yayasan Paramedina, 1994.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 6

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


DS35.62. S53 2003
Shalaby, Ahmad
Kurikulum Islam dalam perkembangan sejarah / Ahmad Shalaby.--Singapura:
Pustaka Nasional, 2003.
BL50. L46 1994
Lembaran sejarah dan tamadun Islam / penyelenggara, Abdul Rauh Yaacob.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
BP166.1. S26 1998
Sani, Abdul
Lintasan sejarah pemikiran : perkembangan modern dalam Islam / Abdul
Sani.--Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
BP173.25. M88 1993
Muthahhari, Murtadha
Masyarakat dan sejarah : kritik Islam atas marxisme dan teori lainnya /
Murtadha Muthahhari.--Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
LC910.I5 M46 2002
Membangun pusat keunggulan studi islam : sejarah dan profil pimpinan IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 1957-2002 / Abuddin Nata...[et.al].--Jakarta: Iain
Jakarta Press, 2002.
BP173.4. N374 2001
Nasif, Fatima Umar
Menggugat sejarah perempuan : mewujudkan idealisme gender sesuai
tuntutan Islam / Fatima Umar Nasif; penerjemah, Burhan Wirasubrata &
Kundan D. Nuryakien.--Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001.
BP75.3. R39 2004
Razwy, Sayed Ali Ashger
Muhammad Rasullullah SAW : sejarah lengkap kehidupan & perjuangan nabi
Islam menurut sejarawan timur & barat / Sayed Ali Asgher Razwy.--Jakarta:
Pustaka Zahra, 2004.
BP173.7. H375 2001
Hasbi, H.Artani
Musyawarah dan demokrasi : analisis konseptual aplikatif dalam lintasan
sejarah pemikiran politik Islam / H. Artani Hasbi; kata pengantar, Maskuri
Abdillah.--Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 7

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP60. N37 2001
Nasution, Harun
Pembaharuan dalam Islam : sejarah pemikiran dan gerakan / Harun
Nasution.--Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
HQ1170. M47 1999
Mernissi, Fatima
Pemberontakan wanita ! : peran intelektual kaum wanita dalam sejarah
Islam / Fatima Mernissi.--Bandung: Mizan,, 1999.
BP63.M4 A23 1997
Abdullah, Abdul Rahman
Pemikiran Islam di Malaysia : sejarah dan aliran / Abdul Rahman Abdullah;
penyunting, Husain Haikal, Julizar Firmansyah.--Jakarta: Gema Insani Pess,
1997.
BP63.M27 A23 1997
Abdullah, Abdul Rahman
Pemikiran Islam di Malaysia : sejarah dan aliran / Abdul Rahman Abdullah;
penyunting Hussein Haikal, J. Firmansyah.--Jakarta: Gems Insani Press, 1997.
BP163. A23 1987
Abdul Rahman Haji Abdullah
Pemikiran Islam masa kini : sejarah dan aliran / Abdul Rahman Haji
Abdullah.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
BP63. A238 1990
Abdul Rahman Haji Abdullah
Pemikiran umat Islam di Nusantara : sejarah dan perkembangannya hingga
abad ke-19 / Abdul Rahman Haji Abdullah.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1990.
LC912.S7 F83 2005
Fu'adi, Imam
Pendidikan Islam Andalusia : kajian sejarah Islam Spanyol / Imam Fu'adi..-Surabaya: Penerbit eLKAF, 2005.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 8

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


DS36.85. M64 2002
Mohd. Liki Hamid
Pengajian tamadun Islam : sejarah, pencapaian dan masa depannya / Mohd.
Liki Hamid.--Pahang: PTS Publications & Distributors, 2002.
BP50. M34 1984
Mahayudin Haji Yahaya
Pengertian sejarah Islam dan permasalahannya / Mahayudin Hj. Yahaya.-Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana, 1984.
BP49. W36 1992
Wan Yahya Wan Ahmad
Pensejarahan awal islam / Wan Yahya Wan ahmad.--Kuala Lumpur: Penerbit
Universiti Malaya, 1992.
BP173.4. Z592 2001
Ziyadah, Asma' Muhammad
Peran politik wanita dalam sejarah Islam / Asma' Muhammad Ziyadah;
penerjemah Kathur Suhardi.--Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
BP172. K363 2009
Kamaruzaman
Yusoff Peranan orientalis dalam penulisan sejarah Islam / Kamaruzaman
Yusoff.--Shah Alam: UPENA, 2009.
BP144. A24 2003
Ab. Latif Muda
Perbahasan sejarah perundangan Islam dan mazhab fiqh / Ab Latif Muda.-Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2003.
BP52. A36 2002
Ahmed, Akbar S.
Rekonstruksi sejarah Islam : ditengah pluralitas agama dan peradaban /
Akbar S. Ahmed.--Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
LA1281. A93 2008
Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
Satu pemikiran mengenai corak pendidikan untuk Brunei Darussalam
berasaskan Islam : melalui pengalaman dan sejarah / Awang Mohd. Jamil AlSufri.--Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2008.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 9

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


QA101. M38 1995
Mat Rofa bin Ismail
Sejarah aritmetik dan aljabar Islam / Mat Rofa bin Ismail.--Serdang: Penerbit
Universiti Pertanian Malaysia, 1995.
BP167.5. B334 2003
Badawi, Abdurrahman
Sejarah ateis Islam : penyelewengan, penyimpangan, kemapanan /
Abdurrahman Badawi; penerjemah, Khoiron Nahdiyyin.--Yogyakarta: LKiS
Yogyakarta, 2003.
BP55. M34 1984
Mahayudin Haji Yahaya
Sejarah awal perpecahan umat islam (11 - 78H / 632 - 698 M) / Mahayudin
Yahaya.--Kuala Lumpur: DBP, 1986.
LA99. F34 1979
Fahmi, Asma Hasani
Sejarah dan filsafat pendidikan Islam / Asma Hasan Fahmi; alih bahasa
Ibrahim Husein.--Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
LC903. S64 1983
Soekarno
Sejarah dan filsafat pendidikan islam / disusun oleh Soekarno dan Ahmad
Supardi.--Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1983.
BP53. S452 2003
Syalabi, A.
Sejarah dan kebudayaan Islam 2 / A. Syalabi.--Jakarta: Pustaka Al Husna
Baru, 2003.
DS36.85. S53 1970
Shalaby, Ahmad
Sejarah dan kebudayaan Islam / Ahmad Shalaby;alihbahasa, Muchtar Jahja, M.
Sanusi Latief.--Singapura: Pustaka Nasional, 1970.
DS36.85. S53 1982
Shalaby, Ahamd
Sejarah dan kebudayaan Islam / Ahmad Shalaby; alihbahasa, Muhammad Labib
Ahmad.--Singapura: Pustaka Nasional, 1982.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 10

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP50. H374 2002
Hasan, Hasan Ibrahim
Sejarah dan kebudayaan Islam / Hasan Ibrahim Hasan.--Jakarta: Kalam Mulia,
2001. xiv, 536 p.; 21 cm
Original title: Tarikh al Islam as siyasi wa ats
tsaqafa wa al ijtima. ISBN : 9798590317
1. Islam -- History
DS36.85. S53 1982
Shalaby, Ahmad
Sejarah dan kebudayaan Islam, jilid 3 / Ahmad Shalaby; alihbahasa
Muhammad Labib Ahmad.--Singapura: Pustaka Nasional, 1982.
DS36.855. S93 1997
Syalabi, A.
Sejarah dan kebudayaan Islam / oleh A. Syalabi.--Jakarta: Al Husna Zikra,
1997.
BP63.I5 S35 1987
Sejarah dan masyarakat : lintasan historis Islam di Indonesia / Taufik
Abdullah, editor.--Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
BP50. A23 1981
Abd. Rahman Haji Abdullah
Sejarah dan pemikiran Islam / Abd Rahman Haji Abdullah.--Damansara Utama:
Penerbitan Pena Sdn Bhd, 1981.
DS625. A23 2000
Abdul Rahman Abdullah
Sejarah dan tamadun Asia Tenggara : sebelum dan sesudah pengaruh Islam /
Abdul Rahman Abdullah.--Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors,
2000.
DS625. A23 2000
Abdul Rahman Abdullah
Sejarah dan tamadun Asia Tenggara : sebelum dan sesudah pengaruh Islam /
Abdul Rahman Abdullah.--Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors,
2000.
BP65.S7 A93 1991
Azam bin Hamzah
Sejarah dan tamadun Islam Di Andalus (711 - 1492M) / Azam bin Hamzah.-Selangor: Hizbi Sdn Bhd, 1991.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 11

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP63.A785 S25 2009
Saifullah Mohd Sawi
Sejarah dan tamadun Islam di Asia Tenggara / Saifullah Mohd Sawi, Samsu
Adabi Mamat.--Shah Alam, Selangor: Karisma Publications, 2009.
B75. A45 1992
Ali, Syed Ameer
Sejarah evolusi dan keunggulan Islam / Syed Ameer Ali.--Kuala Lumpur: DBP,
1992.
B741. F35 1989
Fakhry, Majid
Sejarah falsafah Islam / Majid Fakhry.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1989.
BP188.3. A23 2002
Sejarah falsafah perkahwinan agama Islam, Kristian & Yahudi / penyusun
Abd. Kadir Abdullah Hassan.--Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2002.
BP144. S294 2003
As-Sayis, Muhammad Ali
Sejarah fikih Islam / Muhammad Ali As-Sayis; penerjemah Nurhadi AGA.-Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
B741. B35 1978
Bakker, JWM
Sejarah filsafat dalam Islam / JWM. Bakker.--Yogyakarta: Kanisius, 1978.
B741. F35 1986
Fakhry, Majid
Sejarah filsafat dalam Islam / Prof. Majid Fakhry; penterjemah, Drs. R.
Mulyadi Kartanegara, diperiksa oleh Dr. Nurcholis Majid..--Jakarta: Pustaka
Jaya, 1986.
B163. A24 1976
Acheh, H. Aboebaker
Sejarah filsafat Islam / H. Aboebaker Acheh.--Kelantan: Pustaka Aman Press
Sdn. Bhd., 1976.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 12

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


B741. F354 2001
Fakhry, Majid
Sejarah filsafat Islam : sebuah peta kronologis / majid Fakhry; penerjemah,
Zaimul Am; penyunting Musa kazhim.--Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
B41. S45 1994
Sejarah Islam dari segi falsafah / disunting dan diperkenalkan oleh M.M.Sharif;
penterjemah, Khidmat Terjemah Nusantara.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1994.
DS38.3. K47 1982
Khairuddin bin Haji Muhammad
Sejarah Islam jilid 1 / disusun oleh Khairuddin Haji Muhammad.--Kuala
Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka, 1982.
BP50. S45 1979
Sejarah Islam jilid 2 / disusun oleh Khairuddin Hj. Muhammad.--Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.
DS38.5. S86 2003
Sunanto, Musyrifah
Sejarah Islam klasik : perkembangan ilmu pengetahuan Islam / Musyrifah
Sunanto.--Jakarta: Prenada Media, 2003.
BP50. A94 1991
Azhar Mad Aros
Sejarah Islam / oleh Azhar Mad Aros, Ali Seman, M. Rajendran.--Petaling Jaya:
IBS Buku Sdn Bhd, 1993.
DS38.5. S534 1993
Shaban, M. A
Sejarah Islam : (penafsiran baru) 600-750 / M. A. Shaban; penerjemah,
Machnun Hussein.--Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1993.
BP50. S43 1984
Shaban, M.A
Sejarah Islam satu interprestasi baru / M.A.Shaban; terjemahan Md. Sum
Dulah.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 13

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


DS38.5. S53 1984
Shaban, M. A
Sejarah Islam : satu interpretasi baru 1 T.M 600 - 750 (T.H. 132) / M. A.
Shaban; penterjemah, Mahayudin Haji Yahaya, Md. Sum Dulah.--Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
BP50. S43 1984
Shaban, M. A
Sejarah Islam : satu interpretasi baru 2 T.M. 750-1055 / Shaban M. A..--Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
DS38.5. S533 1984
Shaban, M. A
Sejarah Islam : satu interpretasi baru 2 [ T. M. 750 - 1055 (T.H. 132 - 448) /
M. A. Shaban; terjemahan Md. Sum Dulah.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1984.
DS38.4. J34 2003
Ja'farian, Rasul
Sejarah Islam : sejak wafat Nabi saw hingga runtuhnya Dinasti Bani Umayah
(11-132H) / Rasul Ja'farian.--Jakarta: Lentera, 2004.
BP50. U854 2003
Al-'Usairy, Ahmad
Sejarah Islam : sejak zaman Nabi Adam hingga abad XX / Ahmad Al-'Usairy.-Jakarta: Eka Sarana, 2003.
BP50. A45 1996
Ali, K.
Sejarah Islam : (tarikh pramodern) / K. Ali.--Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1996.
BP53. S45 2003
Syalabi, A.
Sejarah kebudayaan Islam 1 / A. Syalabi.--Jakarta: Pustaka Al Husna Baru,
2003.
BP53. S453 2003
Syalabi, A.
Sejarah kebudayaan Islam 3 / A. Syalabi.--Jakarta: Pustaka Al Husna Baru,
2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 14

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


DS625. H37 1990
Hasymy, A.
Sejarah kebudayaan Islam di Indonesia / oleh A. Hasjmy.--Jakarta, Indonesia:
Bulan Bintang, 1990.
DS36.85. M84 1997
Mughni, Syafiq A.
Sejarah kebudayaan Islam di kawasan Turki / Dr.Syafiq A.Mughni.--Jakarta:
Logos, 1997.
BP50. S45 1996
Sejarah kelahiran Islam bersama Rasulullah S.A.W. / penyusun, Mohd Baqir
Mohd Ali.--Johor Baharu: Jahabersa, 1996.
D21. M346 2002
Mahayudin Haji Yahaya
Sejarah kertas 1 STPM : Tamadun Dunia dan Tamadun Islam / Mahayudin Hj.
Yahaya, J. Ratnam, Ragunathan.
ISBN : 9676563692
DS36.85. M64 2001
Mohd Sukki Othman
Sejarah kertas 940/1 tamadun Islam / Mohd Sukki Othman, Wan Muhammad
Wan Sulong.--Selangor: Pustaka Sarjana, 2001.
BP63.A38 H334 2001
Al-Haddad, Al-Habib Alwi Thahir
Sejarah masuknya Islam di Timur Jauh / Al-Habib Alwi bin Thahir al-Haddad;
Penterjemah, Ali Yahya; diberi catatan dan tahkik oleh Sayid Muhammad Dhia
Shahab.--Jakarta: PT. LEntera Basritama, 2001.
BP63.A4 A34 1987
Al-Habib alwi bin Thahir Al-Haddad
Sejarah masuknya islam di timur jauh / Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad;
penterjemah S. Dhiya Shahab.--Jakarta: Penerbit Lentera, 1997.
BP144. M346 1988
Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid
Sejarah pembinaan hukum Islam / Mahmood Zuhdi b. Hj. Abdul Majid.--Kuala
Lumpur: Jabatan Penerbitan, UM, 1992.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 15

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP185. T38 2005
Taufik, Akhmad
Sejarah pemikiran dan tokoh modernisme Islam / Akhmad Taufik, M. Dimyati
Huda, Binti Maunah.--Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
BP173.75. K37 2004
Karim, Adiwarman Azwar
Sejarah pemikiran ekonomi Islam / Adiwarman Azwar Karim.--Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004.
BP173.75. S45 2001
Sejarah pemikiran ekonomi Islam / editor, Adiwarman Karim; pengantar, M.
Dawam Rahardjo.--Jakarta: The International Institute of Islamic Thought
Indonesia, 2001.
KBP63.3. N35 2006
Naim, Ngainun, M.H.I.
Sejarah pemikiran hukum Islam / Ngainun Naim.--Surabaya: Penerbit eLKAF,
2006.
LC910.I5 H37 1999
Hasbullah
Sejarah pendidikan islam di Indonesia : Lintasan sejarah pertumbuhan dan
perkembangan / Hasbullah.--Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
LC910.I5 A87 1999
Asrohah, Hanun
Sejarah pendidikan Islam / Hanun Asrohah.--Jakarta: Logos, 1999.
HQ1793. Q754 2003
Qasim Amin
Sejarah penindasan perempuan / menggugat "Islam laki-laki", menggurat
"perempuan baru" / Qasim Amin ; penerjemah Syariful Alam.--Yogyakarta:
IRCiSoD, 2003.
BP144. A23 1996
Abdul Kadir Haji Muhammad
Sejarah penulisan hukum Islam di Malaysia / Abdul Kadir Haji Muhammad.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 16

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


D199.3. Y38 1993
Yatim, Badri
Sejarah peradaban Islam / Badri Yatim.--Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
DS36.85. S45 2003
Sejarah peradaban Islam : dari masa klasik hingga modern / editor, Siti
Maryam.--Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
BP42. S45 2005
Sejarah perkembangan dan kebangkitan Islam / diselenggarakan oleh SM.-Seri Kembangan: Penerbitan PCT, 2005.
BP173.7. R53 2009
Riduan Mohamad Nor
Sejarah & perkembangan gerakan Islam abad moden / Riduan Mohamad Nor.-Kuala Lumpur: JUNDI RESOURCES, 2009.
BP42. A23 1989
Abdullah Ishak
Sejarah perkembangan pelajaran dan pendidikan Islam / Abdullah Ishak.-Petaling Jaya: Al-Rahmaniah, 1989.
BP141. A36 1997
Ahmad Shalaby
Sejarah perundangan Islam / Ahmad Shalaby; alihbahasa, Muhammad Labib
Ahmad.--Singapura: Pustaka Nasional, 1997.
BP50. M344 2009
Mahayudin Haji Yahaya
Sejarah politik dan sosiobudaya masyarakat Islam / Mahayudin Haji Yahaya.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.
BP50. S454 1982
Sejarah ringkas Islam : sejak kelahirannya sampai perkembangannya pada
pertengahan pertama abad keduapuluh / terjemahan Anas Ma'ruf; disunting
dan diberi kata pengantar oleh Harun Nasution.--Jakarta: Djambatan, 1982.
DS35.63. L37 1999
Lapidus, Ira M. (Ira Marvin)
Sejarah sosial ummat Islam / Ira M. Lapidus; diterjemahkan oleh Ghufron A.
Mas'adi.--Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 17

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM

BP50. L37 1999


Lupadis, Ira M.
Sejarah sosial ummat Islam / Ira M. Lupadis; penterjemah, Ghufron A.
Mas'adi.--Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
DS36.85. A752 2003
Arjuna @ Mohd. Noor Yunus
Sejarah STPM tamadun Islam / Arjuna @ Mohd. Noor Yunus.--Johor, Malaysia:
Penerbitan Pelangi, 2003.
DS36.88. W36 1991
Wan Abdullah Haji Wan Mahmood
Sejarah tamadun Islam / Wan Abdullah Haji Wan Mahmood.--Shah Alam: ITM,
1991.
BP145. H354 2000
Hallag, Wael
Sejarah teori hukum Islam : pengantar untuk Usul fiqih Mazhab Sunni.-Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
BT98. R36 2003
Ramli Awang
Sejarah tuhan : Ateisme, Majusi, Kristian, Yahudi, Budda, Hindu, Islam / Dr.
Ramli Awang.--Bentong, Pahang: PTS Publications & Distributors, 2003.
BT98. A764 2001
Armstrong, Karen
Sejarah tuhan : Kisah pencarian tuhan yang dilakukan oleh orang-orang
Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 tahun / Karen Armstrong;
diterjemahkan oleh Zaimul Am.--Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
BP50. H36 1977
Hamka
Sejarah umat Islam / Hamka.--Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Antara, 1977.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 18

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


DS35.63. H36 1994
Hamka
Sejarah umat Islam / Hamka.--Singapura: Pustaka Nasional, 1994.
DS36.85. S45 1981
Sekitar sejarah dan tamadun Islam / disunting oleh Haji Muhammad Bukhari
Lubis.--Bangi, Selangor: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Univeriti
Kebangsaan Malaysia, 1981.
BP75. A43 1999
Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan
Sirah nabawiyah : analisis ilmiah manhajiah terhadap sejarah pergerakan
islam dimasa Rasulullah SAW / Dr.Muhammad Sa'id Ramadhan.--Jakarta:
Robbani Press, 1999.
BP50. J34 1986
Jahid Haji Sidek
Strategi menjawab sejarah Islam / Jahid Haji Sidek.--Kuala Lumpur: Nurin
Enterprise, 1986.
BP50. J34 1986
Jahid Haji Sidek
Strategi menjawab sejarah islam / Jahid Haji Sidek.--Kuala Lumpur: Nurin
Enterprise, 1986.
BP166.1. W38 1999
Watt, W. Montgomery
Studi Islam klasik : wacana kritik sejarah / W. Montgomery Watt;
penterjemah, Sukoyo, Zainul Abas, Asyahabuddin.--Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, 1999.
DR571.5. E36 2002
Eeman Mohamed Abbas
Sultan 'Abd Al-Hamid 11 dan kejatuhan khilafah Islamiah (peranan gerakan
nasionalis & golonngan minoriti) : kajian sejarah dan pemikiran dari tahun
(1876-1909M/1293-1327H) / Eeman Mohamed Abbas.--Kuala Lumpur: Pustaka
Salam, 2002.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 19

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP166.9. S894 2001
As-Suyuthi, Imam
Tarikh Khulafa' : sejarah para penguasa Islam / Imam as-Suyuthi;
penerjemah, Samson Rahman; editor, Iman Sulaiman.--Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001.
DS597.336. S84 1990
Al-Sufri, Awang Mohd Jamil
Tarsilah Brunei : sejarah awal dan perkembangan Islam.--Bandar Seri
Begawan: Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan, 1990.
BP63.B78 M64 2001
Mohd. Jamil Al-Sufri
Tarsilah Brunei : sejarah awal dan perkembangan Islam / Dato Seri Utama Dr.
Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri.--Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2001.
T27.3.I57 A46 1993
Ahmad Yusuf Hassan
Teknologi dalam sejarah Islam / Ahmad Y. Hassan dan Ronald R. Hill;
penerjemah Yuliani Liputo; Pengantar Armahedi Mahzar.--Bandung: Mizan,,
1993.
BP166. N28 1983
Nasution, Harun
Teologi Islam : aliran aliran sejarah analisa perbandingan / Harun Nasution.-Indonesia: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
BP70. S23 2010
Saari Sungib
Tokoh-tokoh besar gerakan Islam dalam sejarah : kisah-kisah inspiratif para
pemimpin gerakan Islam sedunia / Saari Sungib.--Selangor: Rijal Media, 2010.
DS248.M5 U46134 2003
Al-Umari, Akram Diya'
Tolak-ukur peradaban Islam : arkeologi sejarah Madinah dalam wacana
trans-global / Akram Diya' Al-Umari; penerjemah, Hasani Asro, A. Fawaid
Syadzili.--Jogjakarta: IRCiSoD, 2003.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 20

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


BP63. A96 2005
Auni Haji Abdullah
Tradisi pemerintahan Islam dan kolonialisme dalam sejarah alam Melayu /
Auni Haji Abdullah. -- [Cet. 1.] --Kuala Lumpur: Darulfikir, 2005.
DS596. H66 1991
Hooker, Virginia Matheson
Tuhfat Al-Nafis : sejarah Melayu Islam / Virginia Matheson Hooker;
penterjemah Ahmad Fauzi Basri.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1991.
DS36.85. H63 1999
Hodgson, Marshall G.S.
The venture of Islam : iman dan sejarah dalam peradaban dunia : masa
klasik Islam / Marshall G. S. Hodgson; penterjemah, Mulyadi Kartanegara.-Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
BP170.8. H53 2003
Hidayat, Komaruddin
Wahyu di langit wahyu di bumi : doktrin dan peradaban Islam di panggung
sejarah / Komaruddin Hidayat.--Jakarta: Paramadina, 2003.
BP173.6. B764 2003
Brown, L. Carl
Wajah Islam politik : pergulatan agama dan negara sepanjang sejarah umat /
L. Carl Brown; penerjemah, Abdullah Ali.--Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,
2003.
HQ1170. W33 1987
Waddy, Charis
Wanita dalam sejarah Islam / Charis Waddy; penterjemah, Faruk Zabidi.-Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 21

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


KOLEKSI TANDA MERAH
BP50. B469 1991
Bennabi, Malek
Islam dalam sejarah dan masyarakat / Malek Bernabi; penterjemah, Ismail
Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
BP163. A23 1987
Abdul Rahman Haji Abdullah
Pemikiran Islam masa kini : sejarah dan aliran / Abdul Rahman Haji
Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
QA101. M38 1995
Mat Rofa bin Ismail
Sejarah aritmetik dan aljabar Islam / Mat Rofa bin Ismail.--Serdang: Penerbit
Universiti Pertanian Malaysia, 1995.
DS625. A23 2000
Abdul Rahman Abdullah
Sejarah dan tamadun Asia Tenggara : sebelum dan sesudah pengaruh Islam /
Abdul Rahman Abdullah.--Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors,
2000.
DS36.88. W36 1991
Wan Abdullah Haji Wan Mahmood
Sejarah tamadun Islam / Wan Abdullah Haji Wan Mahmood.--Shah Alam: ITM,
1991.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 22

BIBLIOGRAFI KOLEKSI SEJARAH ISLAM


KOLEKSI RUJUKAN
DS39. N535 2009
Nicolle, David
Atlas sejarah dunia Islam / David Nicolle ; penterjemah oleh Rosida.--Jakarta:
Aksara Qalbu, 2009.
BP40. M34 1986
Mahayudin Haji Yahaya
Ensiklopedia sejarah Islam / Mahayudin Hj. Yahaya.--Bangi: Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia, 1986.
DS36.85. M64 2001
Mohd Sukki Othman
Sejarah kertas 940/1 tamadun Islam / Mohd Sukki Othman, Wan Muhammad
Wan Sulong.--Selangor: Pustaka Sarjana, 2001.
DS38.2. K43 2005
Ibn Kathir, Abu Al-Fida Al-Hafiz
Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir / Abu Al-Fida Al-Hafiz Ibn Kathir;
penterjemah Ahmad Nasir Mohd Yusoff ...[et al.].--Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2005.

Disediakan Oleh:
Hairul Hafizi Bin Mohammed Ghazali
Unit Perundingan Penyelidikan Pengguna
2011

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 23