Anda di halaman 1dari 11

DZIKIR DAN DOA SELESAI SHALAT SESUAI

SUNNAH NABI
1.(
)

Astagfirullah 3x

ALLAHUMA ANTA SALAM WA MINKA SALAM


TABARAKTA YA DZAL JALALI WAL IKRAM

Aku minta ampun kepada Allah (dibaca tiga kali), Ya Allah, Engkau
pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia .
(HR.Muslim: 1/414).

2.

Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul


hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir'
Allahuma la mani'a lima a'thoita, wala mu'tia lima mana'ta,
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. BagiNya puji dan bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah
tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang
mampu memberi apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tiada berguna
untuk menyelamatkan ancaman dari-Mu
( HR.Bukhari: 1/225, Muslim: 1/414.)Pada waktu Magrib dan Shubuh
ditambah :

Nabi bersabda : "Barangsiapa setelah sholat Magrib dan Shubuh


membaca'Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu,
lahulmulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa 'alaa
kulli syai'in Qodir' 10x,
maka, ALLAH akan tulis setiap 1x nya 10 kebaikan, dihapus 10
kejelekan, diangkat 10 derajat, ALLAH lindungi dr setiap kejelekan, dan
ALLAH lindungi dari godaan syaitan"
( HR. Ahmad IV/227,
Tirmidzi no.3474)
Diucapkan setelah salam khusus setelah shalat Subuh.

Allahuma inna nas'aluka ilman Nafi'an wa rizqon


Thayyiban wa amalan Mutaqobalan
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat,
rezki yang baik dan amal yang diterima
Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 dan
Majmauzzawaid: 10/111.
3..

Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul


hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir'
la haula wala quata ila bilah, laa ilaha ilallah wala na'budu ila
iiyah, lahun na'mah walahul fadlu, walahut tana'ul hasanu Laa
ilaaha ilallah mukhlisina lahud diina walau karihal Kafirun.

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah.

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah
kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir membencinya . ( HR.Muslim: 1/415.)

4.
(


)Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x


digenapkankeseratusnya dengan membaca

'Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul


hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir'
Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar (di-baca 33 kali),
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu
bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Dia berkuasa atas segala
sesuatu .

Siapa yang mengucapkannya selesai shalat, Aku (Allah) ampuni kesalahankesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan.
( HR. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu)

5. Membaca Ayat Kursi


Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup
kekal, lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa
yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

.Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang menghalanginya


masuk surga kecuali kematian,
HR.Nasai dalam Amalul Yaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121,
dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami: 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih:
2/697, no. 972.

6. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas


Dibaca setiap selesai shalat fardhu.
Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8,
ketiga surat tersebut disebut juga Al Muawwizaat

DOA KESELAMATAN ~AL-BAQARAH 286 :


Rabbana la tu-akhidzna in nasina au
akhthana rabbana wala tahmil alaina
ishran kama hamaltahu alalladzina min
qablina, rabbana wala tuhammilna ma la
thaqata lana bih, wafu anna waghfirlana
warhamna anta maulana fanshurna alal
qaumil kafirin.
Do'a Selamat

Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan


fiddiini, waaafiyatan fil jasadi, wa
ziyaadatan fil ilmi, wa barakatan fir-rizqi,
wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan
indal mauti, wa maghfiratan badal mauti.
Allaahumma hawwin alainaa fii sakaraatil

mauti, wannajaata minan-naari, wal afwa


indal hisaabi.
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idzhadaitanaa wahab lanaa min ladunka
rahmatan innaka antal-wahhab.
Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan,
wa fil aakhirati hasanatan, wa qinaa
adzaaban-naari.

Artinya :
Ya Allah, kami mohon kepada-Mu akan
keselamatan dalam agama, kesehatan dalam
badan, bertambah dalam ilmu, keberkatan dalam
rejeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati,
dan ampunan sesudah mati.
Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakratul maut,
dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka,
dan memdapat ampunan di hari perhitungan
amal.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan
kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami
rahmat dari sisi-Mu. Karena sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Pemurah.
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di
dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan
peliharalah kami dari siksa neraka.

DOA KETABAHAN~ AL- BAQARAH 250 :

Rabbana afrig alaina shabraw wa sabbit


aqdaamana wanshurna alal-qaumil-kafiriin

MENGHINDARI KESESATAN ~ ALI-IMRAN 8 :

Rabbana la tuzigh qulubana bada iz


hadaitana wahab lana mil ladunka rahmah,
innaka antal wahab.

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 16 :


Rabbana innana amanna fagfir lana
zunubana wa qina azaban-nar.

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 53 :


Rabbana amanna bima anzalta wattabanar
rasula faktubna maasy-syahidin.

KESEMPURNAAN CAHAYA IMAN ~ AT-TAHRIM


8:
Rabbana atmin lana nurana wagfir lana
innaka ala kulli syaiin qadir.

KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 147 :


Rabbanaghfir lana zhunubana wa israfana fi
amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal
qaumil kafirin.

HUSNUL KHATIMAH ~ ALI IMRAN 193-194 :

Rabbana innana samina munadiyay yunadi


lil imani an aminu birabbikum fa-amanna.
rabbana faghfirlana zunubana wa kaffir
anna sayyiatina wataffana maal abrar.

rabbana wa atina ma waattana ala


rasulika wa la tukhzina yaumal-qiyamah,
innaka la tukhliful miad.

PENYESALAN ~ AL-ARAF 23 :

Rabbana zalamna anfusana wa illam


tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin.

MOHON KESELAMATAN ~ YUNUS 85-86 :


Rabbana la tajalna fitnatan lil qaumizh
zalimin, wa najjina birahmatika minal
qaumil kafirin.

MOHON PERLINDUNGAN ~ HUD 47 :

Rabbi inni auzubika an as-alaka ma laisa


libihi ilmun, wa illa tagfir li wa tarhamni
akun minal khasirin.

KELUARGA MASLAHAH ~ IBRAHIM 40-41 :


Rabbijalni muqimas salati wa min
zurriyyati, rabbana wa taqabbal dua.
rabbanagfirli wa liwalidayya walil
muminina yauma yaqumul hisab.

MOHON TEMPAT YG BAIK ~ AL-ISRA 80 :


Rabbi adkhilni mudkhala sidqiw wa akhrijni
mukhraja sidqiw wajalli mil ladunka
sultanan nashira.

DIBERI KEMUDAHAN ~ AL-KAHFI 10 :


Rabbana atina mil ladunka rahmataw, wa
hayyi lana min amrina rasyada.

KELAPANGAN HATI ~ THAHA 25-27 :


Rabbisyrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul
uqdatam mil lisani yafqahu qauli.

TERHINDAR MUSIBAH ~ AL-MUKMINUN 9798 :


Rabbi auzu bika min hamazatisy syayatini
wa auzu bika rabbi ay yahdurun.

MOHON KEMULIAAN ~ AL-FURQAN 65 :


Rabbanasrif anna azaba jahannam(a) inna
azabaha kana garama.

KELUARGA YG TAQWA~ AL-FURQAN 74 :


Rabbana hablana min azwajina wa
zurriyatina qurrata ayuniw wajalna lil
muttaqina imama.

MENSYUKURI NIKMAT~ AN-NAML 19 :

Rabbi auzini an asykura nimatakallati


anamtaalayya wa ala walidayya wa an
amala salihan tardahu, wa adkhilni
birahmatika fiibadikas-salihin.

KELUASAN RAHMAT ~ AL-MUKMIN 7-9 :

Rabbana wasita kulla syai-ir rahmataw


wailman, faghir lillazina tabu wattabbau
sabilaka wa qihim azabal jahim. rabbana
wa adkhilhum jannati adninillati
waattahum wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal
azizul hakim. wa qihimussayyiat(i) wa man
taqis sayyiati yaumaizin faqad rahimtah(u)
wa zalika huwal fauzul azim.

JAUH DARI DENGKI ~ AL-HASYR 10 :


Rabbanaghfir lana wa li-ikhwaninal lazina
sabaquna bil iman(i), wala tajal fi qulubina
gillan lillazina amanu, rabbana innaka
raufur rahim.

TAWAKAL PADA ALLAH ~ AL-MUMTAHANAH


4-5 :
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika
anabna wa ilaikal mashir. rabbana la
tajalna fitnal lilladzina kafaru, waghfir
lana, rabbana innaka antal azizul hakim.

LINGKUNGAN YG BAIK ~ AN-NISA 75 :


Rabbana akhrijna min hazihil qaryatizh
zalimi ahluha wajal lana mil ladunka
waliyyan wajal lana min ladunka nasira.

DICINTAI UMAT ~ QS.IBRAHIM 37 :


Rabbana inni askantu min zurriyyati bi
wadin gairi zi zarin inda baitikal
muharram, rabbana liyuqimus salata fajal
af-idatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas samarati laallahum
yasykurun.

KEDUDUKAN MULIA ~ AL-MUKMINUN 29 :


Rabbi anzilni munzalam mubarakaw wa
anta khairul munzilin.

DIBERI HIKMAH ~ ASY-SYUARA 83-85 :


Rabbi habli hukmaw wa alhiqni bis salihin,
wajal li lisana sidqin fil akhirin, wajalni
miw warasati jannatin naim.

BANGUNAN INDAH DLM SURGA ~ AT-TAHRIM


11 :
Rabbibni li indaka baitan fil jannati wa
najjini min firauna wa amalihi wa najjini
minal qaumiz zalimin.

MOHON CURAHAN RIZKI ~ AL-MAIDAH 114 :

Allahumma rabbana anzil alaina ma-idatam


minas samai takunu lana idan li awwalina
wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa

anta khairur raziqin.

AMPUNAN DOSA AL-HADIS :


Allahummaqh firli khathi-ati wa jahli wa
israfi fi amri kullih, wama anta alamu bihi
minni. allahummaqh firli khathayaya wa
amdi wa jahli wa hazli wa kullu dzalika
indi. allahummaqh firli ma qaddamtu wama
akhkhartu wama asrartu wama alantu,
antal muqaddimu, wa antal muakhkhiru, wa
anta ala kulli syai-in qadir.

KEBAIKAN DUNIA AKHIRAT :


Allahumma ashlih li dini allazi huwa
ishmatu amri wa ashlih li dun-yaya allati
fiha maasyi, wa ashlih li akhirati allati fiha
maadi, wajallil hayata ziyadatan li fi kulli
khairin, wajalil mauta rahatan li min kulli
syarrin.

LEPAS DARI KESULITAN ~ AL-ANBIYA 87 :


La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin

DOA UNTUK KESEMBUHAN :


Allahumma rabbannaas, isyfi anta assyaafi,
wa aafi antal muaafii, laa syifaa illa
syifaauk, syifaaan laa yughaadiru
saqaman wala alama