Anda di halaman 1dari 7

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

TUGASAN INDIVIDU

KPF 3012
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA :
FALSAFAH DAN DASAR

UNIT 4

NAMA

NO MATRIK

PROGRAM

MOHD SYAMIL BIN SHAFIEE

D20141066452

ISMP SAINS SUKAN

NAMA PENSYARAH :
Encik Zaini bin Abdullah

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


UNIT 4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN HURAIANNYA

TUGASAN: Analisiskan cabang falsafah dan elemen-elemen pendidikan yang


terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan yang sewajarnya dilaksanakan
oleh pendidik menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guruguru memainkan peranan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan?
Panduan rujukan: http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/bsk/bpanduan/fpk.pdf
4.1

Apakah kandungan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan?


Suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni
dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
Negara.

4.2. Nyatakan cabang falsafah bagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kepercayaan
ketuhanan

Pengetahuan dan
keterampilan

Nilai (etika) dan


keperibadian

Rajah 4.1: Cabang falsafah yang terkandung dalam FPK

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.3. Berdasarkan Rajah 4.1, berikan penjelasan mengenai unsur-unsur berikut:
Unsur
Pendidikan

Penjelasan

Intelek

Rohani

Emosi

Jasmani

Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa


kebenaran
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
Ilmu yang bermanfaat
Daya pemikiran yang logik dan analitik

Pelajar boleh berfikir


secara kreatif , inovatif
dan reflektif

Keyakinan kepada tuhan


Kepercayaan beragama
Kemantapan jiwa
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat

Menekankan tentang perasaan dan tingkah


laku terkawal
Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan
Memupuk kasih sayang

Kita dilarang
melakukan perkaraperkara keji bagi
mendapatkan
kecemerlangan dunia
dan akhirat
Menjana kehidupan
yang aman damai
melalui emosi yang
stabil

Kecergasan fizikal dan kesihatan diri


Membentuk inidividu yang menjaga diri
Memperkembangkan kemahiran teknikal
untuk dimanfaatkan dalam hidup

Mempunyai kesihatan
yang baik

Bakat,potensi,kebolehan tidak boleh


dikembangkan secara berasingan sebaliknya
dihubungkaitkan iaitu diselaraskan bagi
mengelakkan pertentangan antara satu sama
lain

Menonjolkan setiap
kebolehan yang dimiliki
untuk kebaikkan
terhadap diri sendiri.

Peningkatan dan perkembangan


merangkumi empat aspek iaitu
jasmani,rohani,emosi dan intelek

Dapat mengawal emosi


dengan baik.

Individu mestilah mempunyai ilmu,sahsiah


yang baik,percaya kepada tuhan, serta
mempunyai akhlak yang terpuji

Ikhlas dalam menuntut


ilmu.

Keempat-empat aspek iaitu


emosi,rohani,intelek serta jasmani perlu
diseimbangkan
Mampu menghadapi pelbagai cabaran dan
menyelesaikan masalah

Sentiasa tenang dalam


menangani seriap
masalah yang berlaku.

Menyeluruh

Bersepadu

Seimbang

Harmoni

Contoh

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

4.4. Apakah bentuk pendidikan di Malaysia yang dirujuk sebagai pendidikan


berterusan?
Jadual 4.1: Perbandingan bentuk pendidikan

Kriteria
Reka bentuk

Pengajaran

Bentuk Pendidikan
Pendidikan
Formal
Perkembangan ilmu, &
kemahiran,jangka masa
lama

Guru terlatih, pedologi

Pembelajaran Seragan, berjadual,teks

Pendidikan
Informal
Bina kemahiran untuk
kehidupan, jangka
masa lama

Pendidikan
Nonformal
Perkembangan
kemahiran , jangka
masa pendek

Keluarga dan
masyarakat

Ahli yang pakar

Tiada pembelajaran

berjadual

Institusi

Rasmi : bangunan ,kelas


dan sekolah

Tidak rasmi seperti


rumah dan
masyarakat

Rasmi dan tidak rasmi


seperti agensi kerajaan
dan swasta

Kurikulum

Rasmi, kebangsaan dan


berstruktur

Tidak rasmi

Tidak rasmi

Penilaian

Rasmi dan kebangsaan

Tiada penilaian

Tiada penilaian

Pengiktirafan Berjawatan seperti


sijil,diploma,ijazah

Tiada pengiktirafan

Sijil penyertaan

Organisasi

Tiada organisasi

Tiada organisasi

Pra sekolah, sekolah


rendah,sekolah menengah

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.5

Bagaimanakah proses pendidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh guru-guru


seperti yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

Proses
a) Mendidik adalah satu usaha
berterusan.

b) Mendidik ke arah
mengembangkan potensi
murid.

Keterangan & Contoh


Pelajar perlu menyusuaikan diri dengan pelbagai
perubahan yang berlaku dalam hidup mereka
Perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan
kemahiran terkini
Menekankan pendidikan sepanjang hayat

c) Fokus mendidik terhadap


individu murid.

d) Mendidik secara bersepadu


& menyeluruh.

e) Proses mendidik melibatkan


komponen intelek, rohani,
emosi, jasmani murid.

f) Pendidikan mestilah
membangunkan pelajar
secara seimbang dan
harmonis.

g) Pendidikan mestilah
berpaksikan kepercayaan
dan kepatuhan kepada
Tuhan.

Memperkembangkan bakat dan keupayaan melalui


interaksi dengan pesekitaran dan pendidikan
berkualiti
Menerapkan aspek emosi,rohani,jasmani dan
intelek dalam meningkatkan potensi murid
Memahami keadaan dan cuba mendekatkan diri
dengan setiap pelajar.
Memberikan perhatian sepenuhnya terhadap setiap
murid.
Sentiasa mengambil berat tentang perihal pelajar.
Hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan
manusia dengan makhluk.
Guru perlulah mengajar nilai nilai murni yang baik
kepada setiap pelajar untuk diaplikasikan dalam
kehidupan harian.
Guru perlu menguasai dalam aspek intelek, rohani,
emosi dan jasmani.
Guru perlu bijak bertindak dalam menangani
masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar.
Peka terhadap sekeliling.

Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan


akhir pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti
yang dihasratkan.
Melahirkan pelajar yang cermerlang dalam
pelbagai aspek yang diinginkan serta dapat berbakti
kepada diri, masyarakat dan Negara.
Guru mestilah menerapkan nilai-nilai keagamaan
dalam kelas semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
Menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.4

Bagaimanakah guru menentukan keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan?


a) Dimensi intrinsik
(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi pendidikan?)
Memperoleh pendidikan serta ilmu pengetahuan yang luas serta dapat memberi
kebaikkan dan faedah kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

b) Dimensi ekstrinsik
(Dengan apa yang dimiliki, apakah bentuk sumbangan yang dapat diberikan
oleh setiap warganegara?)
i. Sumbangan kepada keluarga
Melahirkan institusi kekeluargaan yang sejahtera, cemerlang dan harmoni

ii. Sumbangan kepada masyarakat


Melahirkan masyarakat yang sejahtera, makmul, bersatu padu dan aman.

iii. Sumbangan kepada Negara


Negara bertambanh maju, sejahtera dan aman serta Negara dipandang tinggi
oleh negara negara yang lain.

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.5

Apakah peranan guru untuk memastikan matlamat pendidikan tercapai?

Peranan Guru
a) Ketuhanan

b) Pengajaran.

Keterangan & Contoh


Kerohanian yang mantap dan suci akan membina intelekyang
sihat, emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera
Menerapkan sikap ikhlas, ikhsan, istiqamah dan ikhtiar dalam
diri.
Guru mestilah ikhlas dalm memberikan ilmu kepada pelajar
pelajar agar ilmu yang diperolehi diberkati

Seorang guru mesti pandai membuat perancangan dalam


pengajaran.
Guru mestilah pandai menarik minat pelajar untuk belajar
menggunakan kemahiran mengajar yang lebih efektif.

c) Penyelidikan

Melakukan penyelidikan tentang pembelajran yang bakal berlaku.


Guru mencari bahan bantuan mengajar dari sumber sumber
internet mahupun akhbar untuk pelajar lebih memahami tentang
pembelajaran tersebut.

d) Perundingan

Mampu berunding walau dalam pelbagai keadaan.


Seorang guru perlu mengawal emosi atau tindakkan dalam
menangani sesuatu permasalahan.
Pandai berunding dengan pelajar

e) Profesional

Ciri professional seorang guru merangkumi kemahiran


mengajar, kecekapan dan kewibawaan seorang guru, pengetahuan
dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri.
Para guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan
sesuai dengan keadaan.
Sebagai seorang guru bebas membuat sebarang keputusan tetapi
perlu mengutamakan kepentingan pelajar-pelajarnya.