Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (Mengikut Model Assure)

Nama Guru
Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Tajuk
Hasil Pembelajaran

Renoogah A/P periasamy


Pendidikan Seni Visual
3 Dedikasi
17 Ogos 2015
10.30 pagi- 11.30 pagi
15 orang
Sampul Surat
Murid menyedari tentang kepentingan seni visual
dalam memperkembangkan pemikiran kreatif dan

kritis dalam diri seseorang


Murid bersyukur terhadap alam ciptaan tuhan
yang menjadi satu aspek yang memainkan
peranan yang penting dalam memperkembangkan
kognitif, psikologi dan fizikal manusia.

Analisis

Ciri Umum Pelajar

Pelajar

Pengetahuan Sedia Gaya Pembelajaran


Ada
berada Pelajar

Murid-murid

dalam lingkungan umur 9 dengan


tahun.

Murid

melihat

sampul

perna unsur

terdedah Pelajar
unsur
seni

ke

arah

gaya

dan pembelajaran visual

surat prinsip rekaan yang dan aktiviti .

sebelum ini. Mereka juga terdapat

dalam

perna membuat apresiasi Pendidikan

seni

seni

hasil

dan

cenderung

perna visual

dan

mempelajari unsur-unsur karya seni.


seni dan prinsip rekaan.

Menyatakan

Di akhir pengajaran hari ini,

objektif
1. Murid dapat menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan
yang terdapat pada hasil karya capan.
2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

visual, media,serta proses dan teknik penghasilan capan.


3. Murid dapat menghasilkan capan dengan mengaplikasikan
kefahaman dan pengetahuan bahasa

seni visual, media

dan teknik dalam penghasilan karya catan secara kreatif


dengan bimbingan guru.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan

menumpukan pada aspek bahasa seni

visual.

Memilih

Kaedah

Media

Alat

kaedah, media
dan sumber

sumber
Kuliah,

Tayangan

sumbangsaran,

Bahan yang digunakan ialah

bahan
yang

diperlukan

video
Komputer

Demostrasi.
Menggunakan

dan

dan LCD
satu klip video yang
tempoh

media

dan tayangannya selama 1,39 minit. Video ini berjudul How to make a

bahan

rainbow fingerprint canvas" . Ia mengandungi gambar Capan, alat


dan bahan penghasilan capanseni visual.

Melibatkan
pelajar

Set Induksi: (5 minit)

Guru

bersoaljawab

dengan murid mengenai


gambar
`

berkaitan

pemandangan
huruf huruf

yang tersembunyi.

Murid

dikehendaki

mencari huruf-huruf yang


tersembunyi.

SOALAN :
1. Apa yang anda dapat lihat
dalam gambar tadi ?
2. Apakah huruf- huruf yang

Guru memilih beberapa

tersembunyi dalam gambar

murid dan mengedarkan

tersebut ? JAWAPAN :

huruf huruf yang dicari 1. pokok, burung dan rumput


oleh murid dalam bentuk 2. P,A,N,A dan C.
kertas yang mempunyai
catatan nombor.

Murid

dikehendaki

mengabungkan

huruf-

Murid bersama-sama

huruf

tersebut

menjadi

membaca perkatan yang

satu

perkatan

dengan

ditampal.

berpandukan

catatan

nombor dan tampalkan


dalam papan putih.

Langkah 1 : (10 minit)

Guru
mengenai
capan .

menerangkan
definisi

CAPAN

Guru
contoh

menunjukkan
contoh

karya

Capan.

Guru
tentang
visual

menerangkan
Bahasa
yang

seni

terdapat
Contoh karya 1

dalam karya capan.

Guru

bersoaljawab

dengan murid mengenai


permukaan yang sesuai
bagi menghasilkan teknik

Contoh karya 2

Capan.
Langkah 2 : (10 minit)
Guru menunjukkan hasil
karya
sebenar.

Capan

yang

dan

tanya

soalan.

Guru

menayangkan

video klip yang berjudul


How to make a rainbow

SOALAN :
1. Apakah bahan dan alatan
yang boleh dihiaskan
dengan teknik capan ?

fingerprint canvas.

Langkah 3: (25 minit)

Berdasarkan

tayangan

video, murid dikehendaki


menghasilkan
diatas

sebuah

surat

SOALAN :
Apakah bahan dan latan
yang cikgu tunjuk sekaran?
JAWAPAN :
Keratas Lukisan, Cat air,
Berus, Daun dan bendi.

capan
sampul

berpandukan

tunjuk ajar guru.

Murid

diminta

menghasilkan

karya

sendiri mereka dengan


mengaplikasikan Bahasa
seni visual
(Video)

Rumusan dan Penutup: (8 minit)

mempamerkan

hasil

karya masing-masing.
Guru meminta murid
untuk

Sampul Surat

Guru mengarahkan murid

menceritakan

perihal karya mereka.


Guru membuat penilain
berdasarakan hasil karya

Penilaian

mereka.
Pencapaian murid dinilai dari,

Hasil penceritaan karya

sendiri murid.
Guru menilai karya murid
berdasarkan pendekatan
feldman.

Pendekatan Feldman untuk


membuat apresiasi.

Deskripsi
Interpretasi
Analisis
Penilaian

Penambahbaikan yang dibuat,

Menyediakan

soalan

pengukuhan

kepada

pelajar.
Mengalakan

murid

membuat
terhadap
alatan.

penerokaan
bahan

dan