Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN

Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa dua bulan. Semasa melaksanakan
tugasan ini, saya telah menguasai kemahiran seperti mengorganisasi, menganalisis, mentaksir
dan mengaplikasi serta merekod urusniaga ke dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya
dapat menyediakan Imbangan Duga dan Penyata Kewangan dengan betul. Saya juga dapat
memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh
perakaunan.
Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam
merekod urusniaga dalam buku-buku perakaunan :
1. Kos sejarah
Konsep Kos Sejarah digunakan dalam amalan merekod asset bukan semasa dalam kunci
kira-kira. Contohnya kenderaan dan alatan pejabat direkodkan mengikut harga belian.
2. Wang SebagaiUkuran
Semua urusniaga direkodkan dalamnilai Ringgit Malaysia (RM) .Ini selaras dengan
Konsep Wang Sebagai Ukuran. Hal ini dapat dilihat dalam semua urusniaga yang
dijalankan.
3. EntitiBerasingan
Pemilik dan pernigaan merupakan dua pihak yang berasingan. Hal ini dapat dibuktikan
apabila ambilan barang niaga oleh pemilik direkodkan dalam jurnal am.
4. CatatanBergu
Merekod semua urusniaga kedalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan bergu. Hal
ini dapat di lihat urusniaga direkodkan dalam akaun debit dan kredit dengan amaun yang
sama.