Anda di halaman 1dari 59

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI


1 BATU
(STATE SENIOR HIGH SCHOOL)

Jl. KH. Agus Salim NO 57 Kota Batu Telp. (0341) 591310


Kode Pos 65314
Website: www.sman1batu.sch.id /
www.sman01batu.blogspot.com
Email : sman1batu@yahoo.com

PENDALAMAN MATERI FISIKA


SISWA AKSELERASI TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
A.

MATERI KELAS X SEMESTER GASAL

1.
2.
3.
4.
5.

Besaran dan satuan


Vektor
Kinematika Gerak Lurus
Hukum Newton
Gerak melingkar

Soal soal latihan Pendalaman :


1. Hasil pengukuran dengan jangka sorong seperti yang ditunjukkan gambar
8
cm adalah 9.
cm
berikut
A. 8,24 cm
D. 8,78
cm
B. 8,28 cm
E. 8,84 cm
0
5
10
C. 8,74 cm

2. Hasil pengukuran panjang pelat dengan jangka sorong ditunjukkan


gambar dibawah ini.
Panjang pelat tersebut
adalah .
0

2
0

10

A.
B.
C.
D.
E.

1,32
1,37
1,72
1,77
1,88

cm
cm
cm
cm
cm

F.
G.

3. Pengukuran diameter besi dengan menggunakan mikrometer sekrup


dihasilkan seperti
4.
tampak pada gambar. Diameter besi
tersebut adalah .
40
3 4 5 6
A. 6,35 mm
D. 6,90 mm
35
B. 6,40 mm
E. 7,35 mm
30
C. 6,85 mm
5.
6. Tebal selembar karton diukur dengan menggunakan mikrometersekrup.
Bacaan pada alat
7.
ditunjukkan seperti gambar. Tebal karton
30
itu adalah .
7 8 9 10
25
A. 10,26 mm
D. 10,76
20
mm
B. 10,25 mm
E. 10,73 mm
C. 10,24 mm
8.
9. Resultan dari tiga vektor berikut ini adalah .
A. 4 satuan
C
B. 6 satuan
D
C. 8 satuan
D. 10 satuan
E. 14 satuan
10.
E
11.
12.
13. Dua vektor gaya masing masing FA = 12 N dan FB = 8 N dinyatakan
y
dalam diagram
cartesius
12 N
14. berikut . Resultan gaya FR adalah
.
600
A. FR = 2 3 i + 2 j
x
8 N 300

B. FR = 10i + 7
C. FR = 10i - 7
D. FR = 2i - 2
E. FR = 2i + 2

15.
2

3 j
3 j

3 j
3 j

16.

Perhatikan gambar vektor berikut ini.


17. Resultan ketiganya adalah
y
F1
=
20
N
A. Nol
F3 = 20 N
B. 5 N keatas
600
x
300
C. 10 N ke bawah
D. 10 N ke atas
E. 20 N ke bawah
F2 = 20 N

1200

18.
19.

Perhatikan gambar berikut.


20.
Pesawat terbang dari titik O
menuju A sejauh 20 km, kemudian
berbelok ke B sejauh 5 km dan berbelok
ke C sejauh 20 km lalu berhenti.
Perpindahan yang dialami pesawat dari
tempat semula adalah .
A. 15 km
D. 40 km
B. 20 km
E. 45 km
C. 25 km

B
O

1200
A
C

21.
22.

Perhatikan gambar berikut :


vP = 10 m/s
P

vQ = 5 m/s
Q

250 m

A. 50 m

B. 150 m
C. 250 m

23.
Dua mobil P dan Q
semula berjarak 250 m,
kemudian keduanya bergerak
searah. Mobil P tepat akan
mendahului mobil Q , setelah
mobil P menempuh jarak .
D. 275 m
E. 500 m

F.

24. Seorang pelari dari kota A menuju kota B dengan kelajuan tetap 5 m/s.
Pada saat yang sama pembalap sepeda dari kota B menuju kota A yang
semula berkecepatan 15 m/s mulai mempercepat sepedanya dengan 2
m/s2. Jika jarak antara A dan B adalah 8 km, keduanya akan berpapasan
pada jarak .
A. 1200 m dari Kota
B. 1200 m dari Kota
D. 400 m dari Kota B
A
B
E. Di tengah Kota A
C. 400 m dari Kota A
dan B
F.

25. Dua buah mobil A dan B bergerak mengikuti grafik di bawah ini. Jika
Keduanya
v (m/s) berangkat
G. dari tempat yang sama, maka keduanya
40
B
akan berada ditempat yang sama lagi
setelah menempuh jarak .
A
A. 100 m
D. 320 m
t(s)
B. 180 m
E. 400 m
5
0
C. 200 m
3

H.
I.

26. Mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 72 km/jam, tiba tiba
melihat Polisi pada jarak 200 m menghentikannya. Pengemudi langsung
mengerem dengan perlambatan 1 m/s2. Keadaan yang akan terjadi
adalah .
A. Langsung berhenti
D. Berhenti 10 m setelah melewat
B. Berhenti 10 m sebelum sampai
Polisi
Polisi
E. Berhenti 50 m setelah melewat
C. Berhenti tepat dihadapan Polisi
Polisi
F.
27.
28. Motor bergerak menurut grafik hubungan kecepatan ( v ) dan waktu ( t
) berikut ini
v (m/s)
Pernyataan yang benar
10
29.
adalah .
30.
A. 1, 2 dan 3
31.
B. 1 dan 3
12
t(s)
0
32.
C. 2 dan 4
6
2
10
33.
D. 2, 3 dan 4
34.
E. 1, 2, 3 dan 4
35.
36.
37.
1. Percepatan yang pernah dialami motor 5 m/s2
38.
2. Perlambatan motor antara t =6 s dan t = 10 s, sebesar
39.
2,5 m/s2
40.
3. Jarak yang ditempuh motor 66 m
41.
4. Kecepatan maksimal motor 10 m/s
42.
43. Perhatikan grafik hubungan antara kecepatan ( v ) dan waktu ( t )
v
berikut
ini.
D
10
44.
Grafik yang memiliki percepatan
8
terbesar adalah
E
6
A. AB
B
4
F
C
B. BC
2
C. CD
t
D. DE
A
2 4 6 8 10 12 14
E. EF
45.
46.

47. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan ( v ) dan


v (m/s
waktu
( t) ) dari sebuah
48.
benda yang bergerak lurus. Jarak
6
yang dicapai benda setelah bergerak
selama 2 sekon adalah .
A. 18 m
B. 12 m
C. 10 m
t (s )
2
D. 8 m
E. 6 m
49.
50.
51. Batu dilempar vertikal ke atas dari menara yang tingginya 80 m, dan
batu mencapai tanah setalah 10 sekon. Jika g = 10 m/s2, maka kecepatan
awal lemparan batu adalah .
A. 12 m/s
C. 48 m/s
E. 60 m/s
B. 42 m/s
D. 50 m/s
52.
53. Batu 200 gram diikat dengan tali sepanjang 20 cm kemudian diputar
horizontal dengan frekuensi sudut 10 rad/s, maka .
1. Kecepatan liniernya 2 m/s
3. Gaya sentripetanya 42 N
2. Frekuensinya 5 Hz
4. Periodenya 0,2 sekon
5. Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 1, 3 dan 4
F.
54. Perhatikan hubungan roda berikut ini.
G.
Jari jari masing masing roda
RA
adalah RA = 80 cm,
H.
RB = 30 cm dan RC = 40 cm. Jika
RC
RB
roda B berputar
I.
dengan 120 putaran per menit,
perbandingan
J.
kecepatan anguler B : C adalah
.
A. 1 : 4
D. 2 : 1
B. 4 : 1
E. 1 : 1
C. 1 : 2
K.
55. Sebuah kereta membelok sepanjang lintasan berupa busur lingkaran
sambil mengerem sehingga lajunya berkurang 1/3 dari laju mula mula.
Jika FS adalah gaya sentripetal yang bekerja pada keadaan awal, maka
pada keadaan akhir gaya sentripetalnya menjadi :
A. 4/9 FS
C.
4/3 FS
E.
9/4 FS
B.
2/3 FS
D.
3/2 FS
F.
5

56.

Perhatikan gambar berikut :


FS

A.

3,5 m/s

G.
Sebuah bola m = 200 gram diikat
dengan tali sepanjang 40 cm, kemudian
diputar horizontal.
H.
Jika tali hanya mampu menahan
tegangan maksimum 2N, maka
kecepatan maksimum yang
I.
diperbolehkan agar tali tidak putus
adalah .
B.
3,0 m/s
D.
2,0 m/s
E.
1,5 m/s
C.
2,5 m/s

F.
G.
H.
57. Bandul bermassa 50 gram ( g = 10 m/s ), dengan panjang tali 40 cm,
diputar vertikal seperti
I.
gambar. Jika tegangan maksimum ketika
bandul di A sebesar 2,5 N, maka kecepatan
linier maksimum yang diperkenankan agar tali
tidak putus adalah .
T
A. 2 m/s
D. 16 m/s
B. 4 m/s
E. 20 m/s
V
C. 8 m/s
J. v
58. Perbekalan TNI dijatuhkan dari pesawat yang terbang mendatar
dengan kelajuan 200 m/s.
K.
Jika percepatan grafitasi bumi
h = 490 m
ditempat tersebut 9,8 m/s2, maka
S
perbekalan akan jatuh pada jarak .
A. 200 m
D. 1800 m
B. 800 m
E. 2000 m
C. 1200 m
L.
59. Bola di tendang dengan sudut elevasi dan kecepatan awal V0. Bila
percepatan grafitasi g , maka lamanya bola di udara adalah .
V 0 sin
2 V 0 sin
E.
A.
C.
g
g
B.
F.

V 0 sin
2g

D.

2 V 0 sin 2
g

V 0 sin 2
2g

60. Pada saat benda berada tepat dipermukaan bumi yang berjari jari
beratnya W. Jika benda
6

A.

dibawa ke suatu tempat setinggi h,


beratnya tinggal 1/16 W, maka tinggi h
adalah .
A. 2R
D. 1/3R
B. 3R
E. 1/2R
C. R

B.
61. Planet x massanya 3 kali massa bumi dan jari jarinya 1,5 kali jari
jari bumi. Jika sebuah benda dipermukaan bumi beratnya w, maka
beratnya dipermukaan planet x adalah .
A. 1/3 w
B. 2/3 w
D. 4/3 w
C. w
E. 4 w
F.

62. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut


elevasi 600 dan kecepatan
G. awal 40 m/s seperti gambar. Energi
kinetik peluru pada titik tertinggi
adalah .
A. 0 Joule
B. 4 Joule
C. 8 2 Joule
D. 12 Joule
E. 24 Joule
H.

63. Dua peluru sejenis ditembakkan ke udara dengan kecepatan awal


sama tetapi pada sudut elevasi berbeda. Jika sudutnya masing masing
300 dan 600 maka perbandingan jarak jatuhnya peluru dari tempat
semula adalah
A. 3 : 1
C. 1 : 2
E. 1 : 1
B. 1 : 3
D. 2 : 1
F.

64. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 600. Perbandingan tinggi


maksimum dan jarak terjauh yang dicapai peluru adalah .
D. 3 : 4
A. 1 : 2
B. 2 : 1
C. 2 : 3
65.
66.

E.

Perhatikan gambar dibawah ini :


67. Jika massa benda 4 kg dan
30O
60O
percepatan grafitasi bumi
TC
TB
68. g = 10 m/s2, perbandingan
tegangan tali TB : TC adalah .
TA
A. 2
D. 1/3 3
2

B.

C.
69.
7

E.
3

70.

Perhatikan gambar berikut ini :


71. Jika massa benda 2,5 kg, maka
F2 = 20 N
setelah 3 sekon balok bergeser sejauh .
300
F1 = 25 N
D. 9 m ke kiri
F3 = 10 N A. 3 m ke kanan
m
B. 3 m ke kiri
E. 9 m ke
kanan
C. 6 m ke kanan
72.
73. Perhatikan gambar berikut ini.
74. Massa balok m1 = 2 kg dan balok
m1
m2 = 3 kg , percepatan grafitasi 10 m/s2.
Jika dalam 1 sekon balok menyentuh
m2
dasar lantai, maka tinggi h adalah
A.
4m
D. 1 m
h
B.
3m
E. 0,5 m
C.
2m
75.
76. Perhatikan gambar dibawah ini.
77.
Jika massa mA = 1 kg, mB = 3 kg
mA
dan g = 10 m/s2 , maka tegangan tali
pengaitnya adalah .
T
A. 5,0 N
D. 12,5 N
B. 7,5 N
E. 15,0 N
C. 10,0 N
mB
78.
79.
80.

81.
F

Perhatikan gambar dibawah ini.


82.
Massa kedua balok sama sebesar 2
mB
kg, dihubungkan dengan tali. Jika F = 40
N dan g = 10 m/s2 , maka percepatan
T
balok adalah .
A. 5,0 m/s2
D. 12,5
mA
2
m/s
B. 7,5 m/s2
E. 15,0 m/s2
2
C. 10,0 m/s
83.
84. Perhatikan gambar dibawah ini .
85.
Massa balok mA = 2 kg dan mB = 3 kg (
g = 10 m/s2 ),
86.
gesekan antara tali dengan katrol
diabaikan. Besar gaya
T
87.
tegangan tali T adalah .
T
A. 10 N
D. 36 N
A
B.
12
N
E. 42 N
B
C. 24 N
88.
89. Seorang anak mempunyai massa 20 kg ( g = 10 m/s2 ) berada dalam
sebuah lift. Jika percepatan gerak lift 2 m/s2, maka perbandingan nilai
timbangan anak ketika lift ke atas dan ke bawah adalah .
A. 3 : 4
C. 3 : 2
E. 1 : 2
B. 4 : 3
D. 2 : 3
F.
90. Timbangan terhadap seseorang di dalam lift yang sedang bergerak ke
atas dengan percepatan tetap 2 m.s2, menunjukkan 1200 N. Jika g = 10
m.s2, maka massa orang itu adalah .
A. 120 kg
C. 80 kg
E. 50 kg
B. 100 kg
D. 60 kg
F.
91. Perhatikan gambar berikut ini.
92.
Massa balok kayu
F = 12 N
T1
T2
mA
masing masing
mA = 1
mB
mC
kg , mB = 2 kg dan mC = 3 kg.
93.
94.
Jika g = 10 m/s2 , maka perbandingan tegangan tali T1 : T2 adalah
....
A. 1 : 2
C. 2 : 3
E. 1 : 3
B. 2 : 1
D. 3 : 1
F.

95.

Perhatikan gambar berikut ini.


mA

mB

G.
Massa balok kayu masing
masing mA = 2 kg dan 4 kg ( g =
10 m/s2 ) berada pada lantai kasar.

F2 = 26 N

H. dengan balok mA =
Tegangan tali T adalah
A. 28 N
C.
B. 24 N
D.

Koefisien gesekan kinetik antara


lantai
0,2 ,sedangkan dan balok mB = 0,25.
.
18 N
E. 8 N
12 N

F.

G.
96. Perhatikan gambar disamping ini.
H.
Jika massa balok 6 kg ( g = 10 m/s2 ),
maka jarak luncur setelah 2 sekon dari posisi
diamnya adalah .
30o
A. 10 3 m
E. 20 3
m

B. 10 2

D. 20 m

C. 10 m
97. Perhatikan gambar berikut ini.
J.
Massa balok 2 kg ( g = 10 m/s2 ) berada
F
pada bidang miring dengan koefisien gesekan
kinetik 0,2. Jika balok bergerak naik dengan
I.

45o

percepatan 2
adalah .
A. 16 2 N
e. 4
B. 14

2 m/s2, maka besar gaya F


2 N

c. 12

2 N
2 N

d. 2

2 N

K.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.

R.
o.

S.
T.
U.

10

V.
W.
X.
Y. 2.
Z.3.
AA.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.

AG.
AH.

B. MATERI KELAS X SEMESTER GENAP


1. Fluida statis
Fluida Dinamis
Suhu dan Kalor
4. Rambatan Kalor
5. Alat alat Optik
6. Listrik Dinamik
7. Gelombang Elektromagnetik
Soal soal Latihan Pendalaman :

1. Gambar PA
dibawah menunjukkan penampang sayap pesawat.
vA
PB

vB

AI. Jika tekanan udara P, sedangkan


kecepatan aliran udara v, maka
pernyataan yang benar agar pesawat
dapat terangkat adalah .
A. PA = PB sebagai akibat dari vA > vB
B. PA > PB sebagai akibat dari vA < vB
C. PA > PB sebagai akibat dari vA > vB
D. PA < PB sebagai akibat dari vA < vB
E. PA < PB sebagai akibat dari vA > vB

98.

2. Perhatikan gambar berikut ini.


99.
100.
A
B
C
D
101.
102.
A. Debit air di D = B,sedangkan kelajuan air di B > daripada di D
B. Debit air di C < daripada di D, sedangkan kelajuan air di C > daripada
di D
C. Debit air di B > daripada di C, sedangkan kelajuan air di B < daripada
di C
D. Debit air di A = C, sedangkan kelajuan air di A < daripada di C
E. Debit air di A = C, sedangkan kelajuan air di A > daripada di C
103.
3. Tangki minyak diletakkan mendatar seperti gambar dibawah ini. Bila
diameter A = 20 cm
104.
dan B = 10 cm, maka
kecepatan fluida saat di A
105.
adalah ....
A. 1 m/s
D. 15 m/s
B. 2 m/s
E. 25 m/s
C. 10 m/s
106.
107.

11

4. Perhatikan gambar berikut ini.

Air

108.
Pada tangki berisi air penuh terdapat tiga
lubang kecil sehingga air terpancar keluar.
Pernyataan yang benar adalah .
A. Kecepatan pancaran air di A paling besar akibat
A
tekanan air dititik itu paling besar
B
B.
Kecepatan pancaran air di C paling besar akibat
C
tekanan air dititik itu paling besar
C. Kecepatan pancaran air disemua lubang sama
besar akibat tekanan air disetiap titik sama
besar
D. Kecepatan pancaran air di C < B < A akibat tekanan air dititik C < B
<A
E. Kecepatan pancaran air di A = B = C akibat tekanan air dititik C = B
=A
109.
110.
5. Sebuah tabung berisi air. Pada dinding bawah terdapat lubang sangat
B kecil, sehingga air
111. memancar keluar seperti
1,25 m
gambar.
112. Jika percepatan grafitasi 10
m/s2, maka jarak pancar air
5m
maksimum AB adalah .
A.
5 m
D. 20 m
B.
10 m
E. 25 m
C.
15 m
113.
6. Empat macam batang logam yang panjang dan koefisiennya berbeda
dipanaskan pada suhu yang sama seperti ditunjukkan pada tabel berikut
ini.
114.
115. 116. Nama
117. Panj
118. Koefisien
No
Benda
ang
muai panjang
119.
120. P
121. 2 L
122.
1
123.
124. Q
125. 4 L
126.
2
127.
128. R
129. L
130. 2
3
131.
132. S
133. 3 L
134.
4
135.
136.
Secara berurutan panjang logam setelah dipanaskan dari yang
terpanjang adalah .
A. Q, S, P, R
C. P, Q, R, S
E. Q, P, R, S
B. P, Q, S, R
D. R, P, S, Q
12

7. Suatu logam yang massanya 100 gram dipanaskan hingga suhunya

b.

mencapai 100 oC, kemudian dimasukkan dalam bejana yang berisi air
200 gram dan suhunya 20 oC. Apabila suhu akhir campuran 40oC dan
kalor jenis air 4 200 J/kg.K, kalor jenis logam tersebut adalah
A. 2800 J/kg.K
C. 4200 J/kg.K
E. 4800 J/kg.K
B. 3800 J/kg. K
D. 4250 J/kg.K
8. Suatu logam yang massanya 100 gram dipanaskan hingga suhunya
mencapai 100 oC, kemudian dimasukkan dalam bejana yang berisi air
200 gram dan suhunya 20 oC. Apabila suhu akhir campuran 40oC dan
kalor jenis air 4 200 J/kg.K, kalor jenis logam tersebut adalah
F. 2800 J/kg.K
H. 4200 J/kg.K
J. 4800 J/kg.K
G. 3800 J/kg. K
I. 4250 J/kg.K
137.
9. Es bermassa M dan bersuhu 00C dimasukkan kedalam air 340 gram air
bersuhu 200C ditempatkan pada bejana khusus. Jika kalor lebur Es = 80
kal/gr dan kalor jenis air = 1 kal/gr0C , semua Es mencair dan
kesetimbangan thermal dicapai pada suhu 5 0C, maka M adalah .
A.
60 gram
C.
75 gram
E.
170 gram
B.
68 gram
D.
80 gram
10.
11. Es bermassa 200 gram pada suhu 100C, dimasukkan ke dalam air
170 gram air mendidih.
12.
Jika kalor lebur Es = 80 kal/gr, kalor jenis Es = 0,5 kal/gr 0C dan
kalor jenis air = 1 kal/gr0C, maka keadaan yang terjadi adalah
A. Tidak ada massa Es yang melebur
B. Sebagian es melebur
C. Seluruh Es melebur dengan suhu 00 C
D. Seluruh Es melebur dengan suhu diatas 00 C
E. Seluruh Es melebur dengan sebagian yang bersuhu diatas 00 C
13. Dua batang logam P dan Q mempunyai ukuran sama tetapi jenisnya
P dilekatkan Q
berbeda,
14. seperti gambar berikut ini . Ujung
800 C
00 C
kiri logam P bersuhu 800 C sedangkan
ujung kanan Q bersuhu 00 C. Jika
koefisien konduksi termal P sebesar 3
kali
15.
koefisien konduksi termal Q, maka suhu
pada sambungan P dan Q adalah .
0
0
16. a. 30 C
50 C
600 C
450 C
560 C
logam A

logam B

17.

A dan B merupakan logam yang jenis dan


panjangnya sama, tetapi luas permukaan logam
13

1.
A = luas permukaan logam B.
Jika keduanya dipanaskan dengan selisih
suhu ujung-ujung logam A dua kali selisih
suhu ujung-ujung logam B, maka
perbandingan kelajuan perambatan kalor
logam A dengan logam B adalah .
A.
1 : 1
C.
1 : 4
E.
4 : 1
B.
1 : 2
D.
2 : 1
18. Sebuah mikroskop dengan jarak fokus lensa objektif 10 mm dan jarak
fokus lensa okuler 4 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan
lensa objektifnya. Tentukan perbesaran yang dihasilkan untuk mata tak
berakomodasi .
A. 5,00 kali
C. 8,50 kali
E. 12,50 kali
B. 6,25 kali
D. 10,00 kali
19. Teropong bumi digunakan untuk mengamati benda dengan cara mata
tanpa berakomodasi. Perbesaran yang dihasilkan 20 kali. Jika jarak fokus
lensa obyektif 100 cm dan fokus lensa pembalik 20 cm, maka panjang
teropong bumi tersebut adalah .
A. 205 cm
C. 185 cm
E. 120 cm.
B. 195 cm
D. 160 cm
a
b
c
d

20. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop dibawah


ini .
e

Okuler

obyektif
f
g
h
i

Fob
2,2 cm
2 cm

pengamat

F OK
8 cm Fok

k Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar,
maka panjang mikroskop adalah .
A.
8 cm
C.
22 cm
E.
39 cm
B.
17 cm
D.
30 cm
21. Seorang astronom mengamati munculnya bulan dengan menggunakan
teleskop. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem teleskop seperti
yang di tunjukkan obyektif
gambar berikut.
Okuler
F.
Pengamat
G.
60 cm 1,5 cm
H.
I.

Fob
Fok

F ob
14

J.
K.

L. Perbesaran dari teleskop adalah .


A. 30 kali
C. 60 kali
E. 90 kali
B. 40 kali
D. 75 kali
22. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini.
6.
Energi listrik yang diserap pada
12
hambatan 7 selama 10 sekon adalah
7
.
6
A. 16,5 Joule
7
B. 42,5 Joule
24 volt, 1
C. 80,0 Joule
D. 140,0 Joule
E. 240,0 Joule
7.

23. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Bila saklar ditutup, maka daya
listrik pada
+
E2 = 12v
4
9.
10.
11.

2
S

+
E2 = 6 v

15

8.
hambatan R = 4 adalah .
A. 6 watt
D. 20 watt
B. 9 watt
E. 36 watt
C. 18 watt

24.
A

B
Perhatikan rangkaian listrik berikut ini
12. Beda potensial antara ujung
B dan ujung C
( VBC ) adalah
.
A. 48 volt
D. 96 volt
B. 72 volt
E. 100 volt
C. 80 volt

13.
25. Pernyataan dibawah ini tentang sifat dan penggunaan gelombang
1.
2.
3.
4.

elektromagnetik
Infra merah untuk mendeteksi kanker, penggerak pada remote
control
Ultra violet untuk membunuh bakteri dan virus
Sinar x untuk pemotretan tulang, menganalisa struktur bahan
Sinar gamma untuk membunuh sel kanker dan sterilisasi peralatan
kedokteran
14.Pernyataan di atas yang benar adalah .
A. 1 dan 2
C. 2 dan 4
E.1 , 2, 3 dan 4
B. 2 dan 3
D. 1 , 2 dan 3
F.

26. Urutan spektrum gelombang elektroma-gnetik dari panjang gelombang

B.

terpanjang ke panjang gelombang terpendek, di bawah ini adalah .


A. sinar gamma, sina X, sinar ultra violet, sinar cahaya tampak
B. gelombang radio, gelombang radar,gelombang TV, gelombang
cahaya
C. ultra ungu, sinar X, sinar gamma, gelombang radar
D. sinar X, sinar gamma, infra merah, dan cahaya tampak
E. infra merah, cahaya tampak, ultra ungu, dan sinar X
27. Gelombang RADAR adalah gelombang elektromagnetik yang dapat
digunakan untuk .
A. Mengenal unsur suatu bahan
D. Membunuh sel kanker
B. Mencari jejak sebuah benda
E. Mensterilkan alat kedokteran
C. Memasak makanan dengan
cepat
28. Suatu kapal dilengkapi pemancar dan penerima gelombang radar
untuk menduga dalamnya laut. Jika indek bias laut = 4/3, kecepatan
cahaya di udara 3 x 108 m/det dan waktu yang dibutuhkan gelombang
radar bolak-balik = 8 x 10-5 s, maka dalamnya laut adalah .
A. 9 km
4 km
0,5 km
6 km
2 km
F.
29. Berikut ini merupakan kegunaan gelombang Ultra sonic :
1. Mengukur kedalaman laut
3. Pemeriksaan bagian dalam
tubuh manusia (USG )

16

2R
2R
2R
G. 2. Mendeteksi kerusakan pada logam 4. Membunuh jaringan sel
120 volt
pada tubuh manusia
H. Pernyataan yang benar adalah .
A.
1 , 2 dan 3
C.
2 dan 4
E.
1, 2,3 dan 4
B.
1 dan 3
D.
3 dan 4
30. Kegunaan sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari hari adalah untuk
.
A. Mengobati penyakit kanker
C. Foto sintesis tanaman
D. Romote control TV
B. Pemancar radio FM
E. Foto jaringan didalam tubuh
F.

G. C.

H.
I. 2.
J. 3.
K.
L. 5.
M.

N.

MATERI KELAS XI SEMESTER GASAL


1. Kinematika
Hukum Grafitasi Newton
Elastisitas
4. Gerak Harmonis
Usaha dan Energi
6. Momentum Linier

O. Soal soal Latihan Pendalaman :


P.

1.

Perhatikan gambar berikut ini.


v2
Q.
Massa balok yang massanya
v1
5 kg . Semula kelajuan ( v1 ) = 4
F = 20 N
m
m
m/s, kemudian dikerjakan gaya
hingga mencapai jarak 2,5 m.
2,5 m
Kecepatan balok ( v2 ) ketika gaya
dilepaskan adalah .
A.
36 m/s
C.
12 m/s
E.
Nol
B.
24 m/s
D.
6 m/s
2.
Perhatikan gambar dibawah ini.
138. Balok bermassa 1,5 kg didorong ke
atas dengan gaya F = 15 N pada bidang
miring tanpa gesekan. Jika
g = 10
2
m/s , maka usaha total yang dilakukan
pada balok adalah .
A. 15 Joule
d. 45 Joule
B. 30 Joule
e. 50 Joule
C. 35 Joule
3.
Seorang pekerja menarik balok kayu bermassa 5 kg ( g = 10 m/s2
) yang diikat tali dari ketinggian 5m sampai pada ketinggian 20 m. Usaha
yang telah dilakukan adalah .
A. 1.750 Joule
C. 1.000 Joule
E. 250 Joule
B. 1.500 Joule
D. 750 Joule
4.
Perhatikan gambar berikut.
139.
Balok kayu bermassa 10 kg ( g = 10 m/s2 ) akan dipindahkan ke
A kemudian ke C.

17

5.

140. Perbandingan usaha yang


dibutuhkan untuk memindahkan dari A
ke B dengan dari A ke C adalah
A. 1 : 1
D. 1 : 3
B. 1 : 2
E 2 : 3
C. 3 : 1

Bola 500 gram dilempar vertikal keatas dari permukaan tanah dengan
kecepatan awal 10 m/s. Jika g = 10 m/s2, usaha yang dilakukan gaya berat pada
saat mencapai ketinggian maksimum adalah .

A. 2,5 Joule
C. 25 Joule
E. 500 Joule
B. 5,0 Joule
D. 50 Joule
F.
6.
Grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang
x,
suatu pegas ditunjukkan
F (N)
G.
Seperti gambar berikut ini. Jika terdapat
500
dua buah pegas yang identik disusun secara
seri, maka konstanta gabungannya adalah .
A. 250 N/m
D. 1000
x (m)
N/m
0,05
B. 500 N/m
E. 2000 N/m
C. 800 N/m
H.

7.

Sebuah pegas memerlukan usaha 75 joule untuk meregangkan


sepanjang 5 cm. Usaha yang diperlukan untuk meregang sepanjang 3 cm
adalah .
A.
27 joule
C.
15 joule
E.
0,2 joule
B.
25 joule
D.
5 joule
8.
Perhatikan susunan pegas disamping ini.
141.
Jika konstanta tiap tiap pegas k , besar
konstanta penggantinya adalah .
A. 0,2k
L
B. 0,5 k
C. k
D. 1,5 k
E. 2k
142.
143.
144.
9.
Perhatikan gambar ayunan dibawah ini .
145. Beban bermassa 200 g diberikan kecepatan 2
m/s saat berada dititik terendah. Jika g = 10 m/s2 ,
titik tertinggi ( h ) adalah .
A. 20 cm
D. 12 cm
B. 18 cm
E. 10 cm
h
C. 16 cm
v
146.
147.

18

10.
Sebuah bola bermassa 800 gram bergerak menuruni permukaan
talang licin, seperti gambar
148. disamping. Jari- jari R = 60 cm
dan g = 10 m/s2. Energi kinetik saat bola
B
D
berada di titik C adalah ... .
R
3R
A. 6,4 Joule
D. 18,0
Joule
C
B. 12,4 Joule
E. 22,0 Joule
C. 14,4 Joule
149.
150.
11.
Batu yang massanya 2 kg dilepas dari suatu tempat setinggi 30
m diatas tanah.
151.
Jika g = 10 m/s2, maka kecepatan batu saat berada 20 m diatas
tanah adalah .
E.
4 m/s
2
2
A. 10
m/s
C. 5
m/s
B. 10 m/s
D. 5 m/s
12.
Bola bermassa 100 gram dilempar mendatar dengan kecepatan
6 m/s dari atap gedung setinggi 5 m. Jika g = 10 m/s 2, energi kenetik
bola diketinggian 2 m adalah .
A. 6,8 Joule
C. 3,8 Joule
E. 2 Joule
B. 4,8 Joule
D. 3 Joule
152.
13.
Batu yang bermassa 2 kg ( g = 10 m/s 2 ) dilempar vertikal
keatas dengan kecepatan awal
10 m/s. ketinggian batu saat energi
kinetiknya sama dengan energi potensial adalah .
A. 10,0 m
C. 5,0 m
E. 2,5 m
B. 8,0 m
D. 4,0 m
14.
Balok dilepas pada ketinggian tertentu dan jatuh menimpa
sistem pegas seperti gambar.
G.
Jika g = 10 m/s2 , maka pegas akan
m = 10 kg
A. sejauh
10 cm. . . .
tertekan
4m
B. 15 cm
H.
I.C. 20 cm
J.D. 30 cm
1m
k = 20.000 N/m K.E. 40 cm
L.
15.
Sebuah benda 5 kg diberi gaya konstan 20 N sehingga
kecepatannya bertambah dari 8 m/s menjadi 18 m/s. Lama gaya itu
bekerja pada benda sebesar .
A. 1,75 sekon
C. 2,50 sekon
E.
3,00 sekon
B. 2,00 sekon
D. 2,75 sekon
1.
2.
16.
Dua bola A dan B bermasa sama 5 kg bergerak saling mendekat
dengan B kecepatan 6 m/s. Jika setelah tumbukan keduanya berbalik
F.

M.

19

aarah dengan kecepatan masing masing A = 2 m/s dan B = 6 m/s,


maka kecepatan A sebelum tumbukan adalah .
A. 5 m/s
C. 12 m/s
E. 20 m/s
B. 10 m/s
D. 16 m/s
F.

17.

Perhatikan gambar dibawah ini.


G.
Jika peluru melesat keluar
dari ujung senapan dengan
mp = 0,016 kg
kecepatan 700 m/s, maka
ms = 0,8 kg
kecepatan senapan mendorong
bahu penembak adalah
A. 8 m/s ke kanan
C. 10 m/s ke kanan
E. 14 m/s ke kanan
B. 8 m/s ke kiri
D. 14 m/s ke kiri

H.

18.
A, B dan C adalah tiga bola sodok yang massanya sama terletak
diatas permukaan licin. Bola B dan C bersentuhan. Jika Bola A dipukul dan
A
B C kemudian .
bergerak menumbuk
B, maka sesaat
I.
J.
K.

A.
B.
C.
D.
E.

A berhenti, B bergerak kekanan bersama- sama C


A terpantul balik, B berhenti dan C bergerak ke kanan
A dan B berhenti, C bergerak ke kanan
A, B dan C bergerak ke kanan
A terpantul balik, B dan C bergerak ke kanan
19.
Sedan bergerak dengan kecepatan 80 m/s, tiba-tiba remnya
blong sehingga menabrak truk yang ada di depanya, dan setelah
tabrakan sedan dan truk menyatu dengan kecepatan
60 m/s. Massa
truk 1,6 ton dan sebelum ditabrak sedan truk bergerak dengan
kecepatan
50 m/s. Besarnya massa sedan adalah ... .
A. 500 kg
C. 1200 kg
E. 1500 kg
B. 800 kg
D. 1400 kg
F.
G.
H.
I.
J.
K.. 0
L.
M.
N.
O.

20

P. D. MATERI KELAS XI SEMESTER GENAP


Q.
1. Momentum sudut dan rotasi benda tegar
R.
2. Keseimbangan benda
S.3. Fluida
T. 4. Termodinamika
U.
5. Teori Kinetik gas
V.
W.

X. Soal soal Latihan Pendalaman :


Y.
Z.
1. Jika panjang batang AB = 5 meter sedangkan massanya 1 kg, maka
momen gaya totalnya
AA.
terhadap titik O adalah .
A. Nol
F3 = 5 N
B. 70 Nm searah jarum jam
O
C. 70 Nm berlawanan jarum jam
2m
30o
D. 20 Nm searah jarum jam
F1 = 10N
F2 = 10N
E. 20 Nm berlawanan jarum jam
AB.
2. Perhatikan gambar berikut ini .
AC. Jari jari roda kecil 40 cm dan jari jari
F1 = 5 N roda besar 80 cm.
AD. Momen gaya total sistem terhadap titik
pusatnya adalah
F1 = 10 N A. 14 Nm
B. 12 Nm
F2 = 5 N
C. - 12 Nm
D. 6 N
E. - 6 Nm
AE.
3. Tiga buah titik A, B dan C yang massanya masing masing 2 kg, 3 kg dan
4 kg
y terletak pada
AF.
sumbu koordinat berikut .Jika sistem
C
tersebut diputar dengan sumbu y sebagai
2m
poros putar, maka momen inersia sistem
B
tersebut adalah .
x
A
A. 6 kgm2
D. 16 kgm2
2m
2
B. 12 kgm
E. 22 kgm2
C. 14 kgm2
AG.
4. Tiga buah partikel masing-masing massanya M diputar dengan poros
sumbu
gambar disamping. Besarnya momen
y y seperti
AH.
inersia total ketiga partikel tersebut
AI.
adalah ...
AJ.
A. 8 M
5m
3m
AK.
B. 18 M
AL.
C. 25 M
AM.
D. 32 M
x
E. 41 M
21

AN.
AO.

22

AP.
5. Dua piringan memiliki inersia I dan 2I berada pada satu poros, masing
masing berputar pada kecepatan sudut dan 2. Bila keduanya
disatukan, maka kecepatan sudut keduanya adalah
F. A. 5/3
H. C.

7/3
I.
D.

3
G. B.

J.
E. /3
1. Sebuah katrol cakram pejal memiliki momen inersia sebesar 2,5 x 10-3
kg.m2 dan
K.
berjari-jari 5 cm. Jika percepatan grafitasi
bumi 10 m/s2 , maka percepatan gerak
turunnya balok adalah...
L.
A. 20 m/s2
D. 8
2
m/s
M.
B. 16 m/s2
E. 6
F = 20 N
2
m/s
N.
C. 10 m/s2
O.
P.
1. Letak koordinat titik beratnya adalah .
A. ( 17, 15 )
Y (cm)
B. ( 17,11 )
30
C. ( 15,11 )
D. ( 15,7 )
E. ( 11,7 )
Q.
10
R.
X (cm)
S.
10
20
30
1. Perhatikan bangun dibawah ini :
T.
Koordinat titik berat bangun
Y
disamping ini adalah .
C
5
6
A. ( 8 8 , 4 )
D. (4 11 , 4 )
U.

2
X

10

16

5
B. (7 8

,4)

E.

6
(4 11

,4)

V.
6
C. (5 11
D

,4)

W.
1. Bangun bujur sangkar ABCD mempunyai rusuk 6 cm dengan titik E
sebagai titik pusatnya.
X.
Kemudian bangun di gunting
berbentuk segitiga ABE. Letak titik berat
sisa bangun terhadap garis AB adalah :
B
A
x
23

A.
B.
C.
D.
E.
Y.
Z.

24

5/3
11/3
7/4
15/4
17/4

cm
cm
cm
cm
cm

AA.
1. Perhatikan sistem keseimbangan berikut ini. Berat batang AB = 50 N dan
berat beban pada
AB.
ujung B sebesar 100 N. Jika
Panjang AC = 2/3 AB, maka tegangan tali T
T
adalah .
300
A. 125 N
A
B
B. 200 N
C
C. 335 N
D. 375 N
E. 445 N
1. Perhatikan gambar berikut ini.
AC. Batang homogen AB dengan berat w,
A
bersandarpada diding licin . Jika sudut kemiringannya
600. Maka besarnya koefisien gesekan antara batang
600
di B dan alasnya adalah .
A. 1/2 3.
D. 1/63
W
B
B. 1/3 3
E. 1/83
fS
C. 1/4 3
AD.
1. Batang AB beratnya 4N, bersandar pada dinding licin dan terletak di atas
lantai
kasar
A
AE. dengan koefisien gesekan x = 3/4, seperti pada
gambar diatas. Dalam keadaan seimbang gaya yang
bekerja pada ujung A dan B, berturut-turut
besarnya....
W
B
a. 5 N dan 3 N
d. 3 N dan 4 N
b. 5 N dan 5 N
e. 3 N dan 5 N
c. 4 N dan 3 N
AF.
1. Pada gambar di samping dibawah ini.
AG. Z adalah titik berat batang AB yang
massanya 10 kg. Jika sistem dalam
.
keadaan seimbang, maka massa beton
Z
3m
2m
C adalah .
A. 4,0 kg
D. 30 kg
A
B
B. 8,0 kg
E. 50 kg
C. 10 kg
AH.
1. Tekanan gas dalam ruang tertutup saat kecepatan partikelnya v adalah
P. Jika kecepatan partikel gas bertambah sebesar 2v maka tekanannya
menjadi .
A. 2P
C. 4P
E. 9P
B. 3P
D. 6P
2. Sejumlah gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan P, volume V dan
suhu T. Jika keadaan gas tersebut berubah sehingga tekanannya menjadi

25

4 kali semula dan suhunya meningkat menjadi 2 kali semula, maka


perubahan volumenya sebesar .
A.
50 %
C.
30 %
E.
10 %
B.
40 %
D.
20 %
F.

26

3. Perubahan keadaan gas ideal dinyatakan dengan grafik P V berikut ini .


G.
Usaha yang dihasilkan dari seluruh
P (x 105 N/m2)
proses perubahan
4
A
B
H.
keadaan gas tersebut adalah .
A. 2 x 105 Joule
D
B. 4 x 105 Joule
C
2
C. 6 x 105 Joule
D. 8 x 105 Joule
4
2
E. 10 x 105 Joule
V ( m3
I.
4. Pada suhu 1270 C, )energi kinetik gas ideal sebesar Ek. Energi kinetik
tersebut akan menjadi 2Ek, jika gas dipanaskan sampai suhunya
mencapai .
A. 8370 C
C. 6270 C
E. 5270 C
B. 8000 C
D. 6000 C
5. Perubahan keadaan gas ideal dinyatakan dengan grafik P V berikut ini .
Pernyataan yang benar adalah .
PF.(N/m2)
C
A. Pada proses AB, gas mengalami
8
pemampatan
B. Proses BC merupakan proses isobarik
A
B
C. Proses CA merupakan proses isokhorik
3
D. Pada proses BC, gas tidak menghasilkan
V (m3)
usaha
6
2
E. siklus ABC menghasilkan usaha sama
dengan Nol
T1 = 800 K
P(N/m2)
G.
T2 = 600 K
6. Grafik hubungan P V pada sebuah mesin Carnot dinyatakan sebagai
berikut.
V(m3)
I. Jika usaha yang dihasilkan mesin Carnot
sebesar
600 Joule, maka banyaknya
kalor yang diserap setiap siklusnya adalah
.
A. 9600 joule
D. 3200 joule
600 K , 1000 J
B. 6000 joule
E. 2400 joule
C. 3600 joule
H.

J.

300 K

7. Perhatikan diagram mesin Carnot berikut ini.


K. Usaha yang di hasilkan mesin sebesar .
A. 300 Joule
B. 400 Joule
C. 500 Joule
D. 600 Joule
E. 700 Joule
L.
M.
N.
O.
P.

27

Q. O

R.
S.

T.
U.

V.
W.

X.
Y.

Z.
AA.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.

E.

MATERI KELAS XII SEMESTER GASAL


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gelombang mekanik
Cahaya
Bunyi
Medan dan Potensial listrik
Medan magnetic
Induksi magnetik

AH.
AI.
AJ.
AK.
AL.

AM. Soal soal Latihan Pendalaman :


AN.

1. Sebuah gelombang merambat dinyatakan dalam satuan dasar SI dengan


persamaan simpangan sebagai berikut y = 0,2 sin ( 0,2x 20t ) , maka
.
1). Gelombang merambat ke arah sumbu x ( positif )
2). Lajunya 100 m/s
3). Frekuensinya 10 Hz
yP0 simpangannya nol
4). Di x = 0 pada t =
AO. Pernyataan di atas yang benar adalah .
A. 1 dan 2
C. 1 dan 4
E. 3 dan 4
4
2
B. 1, 2 dan 4
D. 2, 3 dan 4
A
F.
x
Arah rambat

y 2.sin 2

2. Persamaan gelombang tranversal mempunyai bentuk


0,5 m
dengan x dan y dalam cm dan t dalam s. Cepat rambat gelombang
adalah .
A. 1000 cm/s
C. 2000 cm/s
E. 3000 cm/s
B. 1500 cm/s
D. 2500 cm/s
F.
3.
4. Gelombang merambat pada tali ujung tetap dilukiskan seperti pada
diagram berikut ini.
5.
6.
7.
28

0,5 0m
,01 30

8.
9. Jika jarak AB = 6 m ditempuh dalam selang waktu 0,25 sekon, maka
simpangan gelombang dititik P memenuhi persamaan .
A. yP = 0,5 sin ( 12t x/2 ) m
D. yP = 1 sin ( 4t x/12 ) m
B. yP = 0,5 sin ( 12t + x/2 ) m
E. yP = 1 sin ( 4t + x/12 ) m
C. yP = 0,5 sin ( 6t x/4 ) m

29

F.

G.

30

H.
10. Suatu gelombang berjalan merambat melalui permukaan air dengan
data seperti pada2 m
I. diagram dibawah ini .
J. Bila AB ditempuh dalam
3 cm
waktu 8 sekon, maka
A
B
persamaan gelombangnya
3 cm
adalah
K.
L.

M.

A. Y = 0,03 sin 2 ( 0,5t - 2x ) m


D. Y = 0,06 sin ( 5t - 0,5x ) m
B. Y = 0,03 sin ( 0,5t - 2x ) m
E. Y = 0,06 sin ( 0,5t - 02x ) m
C. Y = 0,03 sin ( 5t - 0,5x ) m
11. Energi dari gelombang elektromagnet adalah berbanding lurus
terhadap frekuensinya. Gelombang elektromagnet di bawah ini yang
paling besar energinya adalah .
sinar merah
gelombang radio
sinar gamma
sinar ungu
sinar x
F.
G.
12. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 500 nm
datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua membuat sudut
300 terhadap garis normal pada kisi maka
H. jumlah garis per cm kisi adalah .
A. 2.000 buah
C. 5.000 buah
E. 50.000 buah
B. 4.000 buah
D. 20.000 buah
N.

A.
B.

F.

13. Cahaya monokhromatik dengan panjang gelombang 500 nm datang


tegak lurus pada kisi difraksi . Jika kisi memiliki 400 garis tiap cm dan
sudut deviasi sinar 30o , banyaknya garis terang yang terjadi pada layar
adalah .
A.
24
C.
26
E.
51
buah
buah
buah
B.
25
D.
50
buah
buah
F.

14. Cahaya dengan panjang gelombang 4500 dipancarkan pada dua


celah sempit sehingga terjadi pola difraksi pada layar yang berjarak 100
cm. Apabila titik terang orde pertama berjarak 1,5 mm dari terang pusat,
maka jarak dua celah sempit tersebut adalah .
A. 0,3 mm
C. 0,8 mm
E. 2,4 mm
B. 0,6 mm
D. 1,2 mm
F.

15.

Perhatikan gambar percobaan Young berikut ini


A. Jika jarak celah S1 dan
S2 sebesar 0,2 mm, maka

31

panjang gelombang yang


dihasilkan lampu adalah .
7,5 mm B. 9000
C. 7500
D. 6500
E. 6000
F. 5000

S1
S2

100 cm

G.

H.

32

16. Siman berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz.
Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz mendekati Siman
dengan kecepatan 2 m/s . Bila cepat rambat bunyi di udara 340 m/s ,
Maka Siman akan mendengar layangan dengan frekuensi... .
A.
0 Hz
C. 4 Hz
E. 8 Hz
B.
2 Hz
D. 6 Hz

33

3.
17. Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam.
Cepat rambat bunyi di uadara 325 m/s dan kecepatan sumber bunyi 25
m/s maka perbandingan yang diterima pendengar itu pada saat sumber
bunyi mendekati dan menjauhi adalah....
A. 5/6
C. 7/6
E. 5/4
B. 6/7
D. 6/5
F.

34

18. Seorang anak yang berdiri diam meniup peluit pada frekuensi 490 Hz
kea rah mobil yang sedang bergerak mendekati anak tersebut seperti
pada gambar.
G.
H.
I.
J. Pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dan
gelombang yang dipantulkan mobil adalah 10 Hz. Jika jika kecepatan
bunyi di udara 340 m/s, maka kecepatan mobil adalah
A. 6,9 m/s
C. 4,4 m/s
E. 3,4 m/s
B. 5,8 m/s
D. 3,8 m/s
K.
19. Perhatikan gambar berikut.
L.
Pengendara motor berkecepatan VP
, mengikuti mobil Ambulance yang
berkecepatan VA .
M.
Frekuensi sirine Ambulance fA ,
sedangkan frekuensi yang diterima
pengendara motor fP .
N.
Pernyataan hubungan antara kecepatan dan frekuensi yang benar
adalah .
A.
Jika VP < VA , maka fP = fA
C.
Jika VP > VA , maka fP < fA
D.
Jika VA > VP , maka fP > fA
B.
Jika VP < VA , maka fP < fA
E.
jika VP = VA , maka fA > fP
F.

20. Dua pengamat masing- masing A dan B berada pada jarak tertentu
S
dari sumber bunyi S,
B
(x) meter
A
G.
seperti tampak pada gambar
(3x) meter
dibawah ini. Jika A menerima intensitas
bunyi sebesar IA dan B menerima
intensitas IB , maka perbandingan IA : IB
A. 16 : 1
C. 1 : 4
E. 3 : 1
B. 1 : 16
D. 4 : 1
H.

21. Sebuah sirine ketika dibunyikan menghasilkan bunyi dengan taraf


intensitas 60 dB. Jika beberapa sirine yang identik dibunyikan serentak
menghasilkan taraf intensitas 80 dB, maka jumlah sirine seluruhnya
adalah .
A. 10 buah
B. 20 buah
D. 100 buah
C. 60 buah
E. 200 buah

22. Seseorang yang sedang bercakap normal menghasilkan 40 dB pada


jarak 90 cm. Jika ambang taraf intensitas untuk kemampuan di dengar 20
dB, jarak yang masih dapat didengar dengan jelas oleh pendengar adalah
.
A. 3 m
B. 6 m
D. 12 m
C. 9 m
E. 90 m
1.
23. Cahaya datang pada sebuah polarimeter sehingga dihasilkan cahaya
terpolarisasi. Jika sudut putar analisator 30o dihasilkan intensitas IA dan
pada sudut 60o dihasilkan intensitas IB, maka perbandingan IA : IB adalah
.
A. 1 : 2
C. 1 : 3
E. 2 : 3
B. 2 : 1
D. 3 : 1
2.
24. Seberkas cahaya dengan intensitas I0 dimasukkan pada polarimeter.
Bila pada saat itu sudut putar antara kedua keping polaroidnya 300 ,
maka intensitas cahaya yang diserap oleh polarimeter adalah .
A.
3/8 I0
C.
3/4 I0
E.
5/8 I0
B.
1/8 I0
D.
1/4 I0
F.

25. Dua benda masing masing bermuatan q, terpisah sejauh r sehingga


keduanya mengalami gaya F. Jika jarak pisah keduanya diperbesar
menjadi 3r, maka gaya yang dialami muatan menjadi .
A. 1/9 F
C. 2 F
E.
9F
B. 1/3 F
D. 3 F
1.

26. Tiga buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti tampak pada
+2q
gambar.
+

+q

- 2q
- 2.

3.
4. Resultan gaya yang bekerja pada muatan +q adalah F1. Jika muatan
-2q digeser menjauhi muatan +q sejauh a, maka resultan yang bekerja
pada muatan +q menjadi F2. Nilai perbandingan F1 dengan F2 adalah .
A. 2 : 5
C. 5 : 8
E. 8 : 1
B. 5 : 2
D. 8 : 5
F.
27. Dua muatan QA dan QB terpisah sejauh R seperti gambar dibawah ini.
Jika QA >
QAQB , maka
QB
G.
titik yang nilai kuat
+
R
medannya sama
H.
dengan nol, berada .
I.
J.
A. pada jarak R dikiri QB
C. diantara QA dan QB
D. di sebelah kiri muatan QA
B. pada jarak R dikiri QA
E.
di sebelah kanan muatan QB
36

2.

28. Perhatikan gambar berikut . Jika muatan listrik QA = 4QB, dengan jenis
sama, maka titik
3.
yang kuat medan
listriknya nol
.
15adalah
cm
QA
QB

4.
5.

6.
A.
B.

10 cm dikiri QB
5 cm dikanan QA

C.
D.

5 cm dikanan QB
10 cm dikiri QA

E.

10 cm dikanan
QA

7.

29. Kuat medan magnet titik A yang berjarak 20 cm dari muatan Q adalah
E. Titik B yang berjarak 30 cm dari muatan tersebut adalah .
A. 3/2 E
C. 9/4 E
E. 1/9 E
B. 2/3 E
D. 4/9 E
8.

30. Kapasitas kapasitor keping sejajar dapat ditingkatkan menjadi 4 kali


semula dengan cara :
9. 1.
Memperbesar jarak antar keping menjadi 4 kali semula
10.
2.
Memperkecil luas keping menjadi kali semula
11.
3.
Memperbesar luas keping 2 kali dan memperkecil jarak
antar keping kali semula
12.
4.
Memperkecil jarak antar keping kali semula dan
menyisipkan bahan dielektrik yang
13.
konstanta relatifnya 2
14.
Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 3 dan 4
15.

31. Dua buah kapasitor keping sejajar P dan Q, mempunyai luas dan jarak
antar keping berbeda. Jika luas keping kapasitor AP = 2AQ sedangkan
jarak antar keping dQ = 2dP, maka perbandingan kapasitas CP : CQ adalah
.
A. 1 : 1
C. 2 : 1
E. 4 : 1
B. 1 : 2
D. 1 : 4
F.
32. Perhatikan gambar berikut ini .
G.
Jika kapasitas setiap kapasitor
A
B
C3
sebesar 4C, kemudian ujung A dan B
C1
dihubungkan pada beda potensial V,
maka energi total yang dapat disimpan
C4
C2
rangkaian adalah .
H.
A. CV2
C. CV2
E. 4 CV2
2
2
B. CV
D. 2 CV
I.
33. Sebutir debu bermuatan +5 C dan bermassa 10-5 kg terapung bebas
dalam
- - - medan
- - - - - -listrik.
- - - - -Jika
P
J.
percepatan grafitasi 10 m/s2, maka kuat
medan listrik antara keping P dan Q adalah
2 cm
+
.
A. 10 N/C
D. 60 N/C
Q+
+++++++++
B. 20 N/C
E.
80 N/C
C. 40 N/C
K.
34. Dua penghantar berarus listrik diletakkan berjajar dan dialiri arus listrik
seperti gambar.
38

I1
R
2 cm 4 cm

I2 = 6 A

L.
Jika kuat medan magnet yang dialami
titik R sama dengan
M.
Nol, maka besar dan arah arus I1
adalah .
A.12 A ke atas
D. 3 A ke
atas
B.12 A ke bawah
E. 3 A ke
bawah
C.6 A ke bawah
N.

O.

39

35. Dua penghantar panjang lurus berarus listrik diletakkan pada posisi
seperti gambar.
P.
Jika medan magnetik di P oleh setiap
IA x
P
penghantar sama sebesar B, maka medan
magnetik total di P adalah .
IB x

A. Nol
2
B. B
C. 2B

I
A
R2

D.

E.

B2

Q.
36. Titik A adalah pusat lingkaran kecil yang berjari jari 10 cm, sekaligus
pusat lingkaran besar
R. yang berjari jari 20 cm. Jika arus yang
R1
mengalir 20/ A, maka besar dan arah induksi
magnetik total di A adalah .
A.
1. 10-5 T mendekati
D. 3. 10-5
T mendekati
I
B.
1. 10-5 T menjauhi
E. 3. 10-5
T menjauhi
C.
2. 10-5 T mendekati
S.
T.
37. Dua penghantar lurus panjang dialiri arus listrik seperti gambar.
U. Jika gaya persatuan panjang yang dialami setiap
penghantar 8. 10-5 N/m dengan arah saling menjauhi,
6 cm
maka besar dan arah arus IB adalah .
A. 8 A, ke atas
D. 4 A, ke atas
IA = 6 A

IB

B.
C.

8 A, ke bawah
4 A, ke bawah

E.

2 A, ke atas

V.
38. Perhatikan gambar berikut ini.
W.
Besar dan arah gaya total yang
60 cm
dialami oleh kawat persegi panjang
disamping ini adalah .
IB = 5 A
A. 8 x 10-6 N, menjauhi kawat IA
50 cm
B. 5 x 10-6 N, menjauhi kawat IA
C. 5 x 10-6 N, mendekati kawat IA
20 cm
IA = 10 A
D. 3 x 10-6 N, mendekati kawat IA
E. 3 x 10-6 N, menjauhi kawat IA
39. Perhatikan gambar dibawah ini.
X.
Benda bermuatan 2 C bergerak dengan
I = 10 A
kecepatan 104 m/s sejajar penghantar berarus listrik
a
I. Jika jarak a = 1 cm, maka gaya Lorentz yang
v
dialami muatan itu adalah .
+
40

Y.
Z.
A.
4 x 10-7 N
C. 1 x 10-7 N
E.
8 x 10-10 N
B.
2 x 10-7 N
D. 8 x 10-8 N
AA.
40. Gaya Lorentz yang dialami muatan 1,6. 10-19 C, yang bergerak dengan
3
6

-3

kecepatan 10 m/s dalam medan magnet 2.10 T adalah 1,6


. 10-16 N.
Sudut yang dibentuk antara arah gerak muatan dengan medan magnet
adalah .
A. 00
C. 450
E. 900
0
0
B. 30
D. 60
F.

41. Penghantar panjang berarus listrik I diletakkan dalam medan magnet B


yang arahnya
A.
ditunjukkan gambar. Arah gaya lorentz
y (+)
yang dialami penghantar adalah .
I
A. searah sumbu x (+)
D. searah
B
x (+)
sumbu y (-)
B. searah sumbu x (-)
E. searah
z (+)
sumbu z (+)
C. searah sumbu y (+)
B.

42. Sebuah kumparan seperti gambar dihubungkan dengan galvanometer


yang peka. Jika arus mengalir dari A ke B maka jarum galvanometer akan
A.
bergerak ke kanan. Jika kutub utara magnet
dimasukkan, kemudian dikeluarkan dari kumparan
maka jarum d galvanometer bergerak
A.
ke kanan kemudian diam
B.
ke kiri kemudian diam .
C.
ke kanan, ke kiri, kemudian berhenti
D.
ke kanan, kemudian ke kiri
E.
ke kiri ke kanan kemudian berhenti
B.

C.

1.
2.
3.
4.
A.
B.

43. Besar gaya gerak listrik ( GGL ) induksi pada kumparan dinyatakan
dengan pernyataan berikut
Berbanding lurus dengan hambatan penghantar kumparan
Berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik
Berbanding terbalik dengan luas penampang kumparan
Berbanding lurus dengan banyaknya lilitan kumparan
A. Pernyataan yang benar adalah .
1, 2 dan 3
C.
3 dan 4
E.
1, 2, 3 dan 4
1 dan 3
D.
2 dan 4
F.

3
44. Medan magnet B = 10
sin 5t, menembus bidang kumparan secara
tegak lurus. Jumlah lilitan kumparan 40 lilitan sedang luas permukaannya
41

8 x 10-3 m2. Jika hambatan kumparan


maksimum adalah .
A.
B.
3

8 Ohm, maka arus listrik


D.
2 Amper
E.

3
2
Amper
C.
3
4 Amper
Amper
45. Kawat AB sepanjang L diletakkan dalam medan magnet B yang
A
arahnya dinyatakan dengan
F.
tanda titik seperti gambar. Jika kawat
digerakkan dengan kecepatan v sedangkan
R
v
hambatan rangkaian R, maka .
1.
Tegangan ujung B > tegangan
B
ujung A
2.
Arah arus listrik pada hambatan
R, ke bawah
3.
Gaya lorentz pada kawat AB ke
kanan
4.
Jika kawat AB tidak digerakkan
beda tegangan AB nol
G.
Pernyataan yang benar adalah .
A.
C.
E.
1, 2 dan 3
2 dan 4
1, 2, 3 dan 4
B.
D.
1 dan 3
3 dan 4
4

Amper

H.

3
46. Medan magnet B = 10
sin 5t, menembus bidang kumparan secara
tegak lurus. Jumlah lilitan kumparan 40 lilitan sedang luas permukaannya
8 x 10-3 m2. Jika hambatan kumparan
8 Ohm, maka arus listrik
maksimum adalah .
D. 2 Amper
3
3
A. 4
Amper
B. 2
Amper
3
C. 4 Amper
E.
Amper
47.
48. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Trafo hanya akan bekerja jika inputnya merupakan arus bolak balik
( AC )
2. Arus listrik yang dihasilkan pada output merupakan arus listrik induksi
3. Trafo tidak dapat mengubah menjadi arus searah ( DC )
4. Pada trafo yang sesungguhnya, daya kumparan sekunder <
kumparan primer
49.
Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 3 dan 4
F.

42

50. Berikut ini merupakan pernyataan yang berhubungan dengan


transformator
1. Pada trafo ideal daya input dan daya outnya sama besar
2. Jika jumlah lilitan output > input, merupakan trafo step - up
3. Pada trafo step- down, arus output > arus input
4. Jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder pada trafo ideal selalu
sama
G. Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 3 dan 4
H.

51. Gaya Gerak Listrik Induksi maksimum ( max ) yang dihasilkan generator
dapat meningkat menjadi 4 kali semula jika .
A. Jumlah lilitan diperbanyak 2 kali, sedangkan frekuensi putarnya
diperkecil menjadi x
B. Jumlah lilitan diperbanyak 2 kali, sedangkan periode putarnya
diperkecil menjadi x
C. Kuat medan magnetik diperkecil menjadi 4 kali, sedangkan frekuensi
putarnya tetap
D. Periode putarnya diperbesar menjadi 4 kalinya, sedangkan
periodenya tetap
E. Memperkecil luas penampang kumparan dan frekuensi masing
masing 2 kali semula
I.

52.

Gambar di bawah ini.


a).

Dasar kerja generator listrik arus


bolak-balik,
b).
Kumparan yang diputar dalam
medan magnet dilihat dari samping.
J.
1
2

K. Posisi kumparan pada gambar (b) akan mengahsilkan GGL sesaat


kali tegangan maksimum pada sudut bernilai ....
A. 150
C. 450
E. 750
B. 300
D. 600
53.
54. Kapasitor dengan kapasitas C = 10 F dihubungkan pada rangkaian AC
yang memiliki tegangan V = 125 sin 400t, dalam satuan SI. Persamaan
arus listrik yang mengalir adalah .
A. I = 0,5 sin ( 400t 90o ) A
C. I = 2 sin ( 400t 90o ) A
D. I = 2 sin ( 400t + 90o ) A
o
B. I = 0,5 sin ( 400t + 90 ) A
E. I = 0,5 sin 400t A

43

55.
56. Bila rangkaian RLC seri memiliki nilai impedansi ( Z ) sama dengan
resistansi ( R ) , maka
1.
impedansi rangkaian mencapai nilai minimum
2.
kuat arus pada rangkaian berharga maksimum
3.
tegangan sefase dengan kuat arusnya
4.
rangkaian bersifat resistif
57. Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 4 saja

F.

58. Grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan ( V ) dan arus


listrik ( I ) pada rangkaian AC yang mengandung kapasitor murni adalah
.
V
I
G. A.
D.
I
V
H.
I.
J.
K.
V
V
I
L. B.
E.
I
M.
N.
V
O.
I
P. E.
Q.

R.
S.
T.
U.
V. . O

W.

45

X. F.

Y. 1.
Z.2.
AA.
AB.

MATERI KELAS XII SEMESTER GENAP

Radiasi Benda Hitam


Fisika Atom
3. Relativitas Khusus
4. Fisika Inti dan Radioaktivitas

AC.
AD. Soal soal Latihan Pendalaman :
AE.

1.

Salah satu kelemahan teori atom Rutherford adalah .


A.
Jumlah muatan positif di dalam inti atom sama dengan jumlah
elektron
B.
Elektron pada suatu lintasan dapat berpindah menuju lintasan
lain dengan tingkat energi yang berbeda
C.
Elektron mengelilingi inti atom dengan memancarkan gelombang
elektromagnetik
D.
Suatu atom terdiri dari inti dan elekron yang berputar
mengelilingi intinya
E.
Lintasan elektron mengelilingi inti merupakan lintsan yang stabil

AF.

2.

Manakah pernyataan berikut yang merupakan kelemahan teori atom


Bohr
A. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman
B. Tidak dapat menjelaskan gaya sentripetal elektron
C. Bertentangan dengan hokum fisika klasik
D. Bertentangan dengan teori Dalton
E. Tidak dapat menentukan energi transisi
3.
Pernyataan tentang struktur atom menurut Bohr adalah .
1.
Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan yang
bersifat diskrit dan stasioner
2.
Selama berputar, elektron tidak memancarkan energi
atau gelombang elektromagnetik
3.
Elektron yang berpindah dari lintasan stasioner yang
satu ke lintasan stasioner lainnya akan memancarkan atau menyerap
energy berupa gelombang elektromagnetik
4.
Elektron senantiasa mengelilingi inti atom bermuatan
positif dengan memancarkan gelombang elektromagnetik
AG.Pernyataan yang benar adalah .
A.
1, 2 dan
C.
2 dan 4
E.
1, 2, 3
3
D.
4 saja
dan 4
B.
1 dan 3
4.
Pernyataan berikut ini berhubungan dengan peristiwa efek fotolistrik .
1. Jika intensitas foton diperbesar menyebabkan bertambahnya jumlah
elektron foto
2. Jika frekuensi foton diperbesar mengakibatkan semakin cepatnya
gerak elektron foto
46

3. Frekuensi foton yang lebih kecil dari frekuensi ambang bahan, tidak
menyebabkan elektron terlepas dari ikatan atomnya
4. Frekuensi ambang bahan akan semakin besar, jika frekuensi foton
diperbesar
5. Pernyataan yang benar adalah .
A.
1, 2 dan 3
C.
2 dan 4
E.
1, 2, 3 dan 4
B.
1 dan 3
D.
4 saja
6.

47

7.

Perhatikan pernyataan berikut ini.


1.
Energi foton terhambur sama dengan energi
foton sebelum tumbukan
2.
Panjang gelombang foton terhambur >
panjang gelombang foton sebelum tumbukan
3.
Energi foton terhambur > energi foton sebelum
terjadi tumbukan
4.
Peristiwa efek Compton menunjukkan bahwa
cahaya sebagai partikel / materi
8. Pernyataan yang benar berhubungan dengan efek Compton adalah
A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
D. 1 dan 4
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
9.
Grafik hubungan antara energi kinetik elektron foto ( Ek ) terhadap
intensitas cahaya yang dipancarkan pada permukaan bahan ( I ) pada
foto
Ek
Ek
Ek listrik adalah .
A.
A.
C.
E.
B.
I
C.
I
I
D.
Ek
Ek
E.
F.
B.
D.
G.
I
I
H.
I.

10. Hubungan antara intensitas penyinaran terhadap arus listrik ( I ) yang


dihasilkan pada peristiwa foto listrik yang benar adalah .
A.
C.
I(A)
I(A)
I ( AA.)
Intensitas rendah
E.
Intensitas tingggi
B.
Intensitas tingggi
C.
Intensitas rendah
Intensitas tinggi
Intensitas rendah
D.
E.
V ( Volt )
V ( Volt )
V ( Volt )
F.
G.
I(A)
I(A)
Intensitas
H.
B.
D. tingggi
Intensitas tingggi
I.
J.
Intensitas rendah
Intensitas rendah
K.
L.
V ( Volt )
V ( Volt )
M.
11. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Berapa %
berkurangnya panjang benda itu dari panjang sesungguhnya.
A. 80 %
C. 60 %
E. 20 %
B. 70 %
D. 40 %
F.

48

12. Agar massa benda menjadi 2 kali massa diamnya, maka benda harus
bergerak dengan kecepatan .
A. c
C. C
E. 2,5 c
D.
2
c
3

B. c
F.

13. Dua saudara kembar Ardy dan Erick, ketika berumur 20 tahun
keduanyaberpisah. Ardy terbang ke antariksa dengan pesawat
berkecepatan 0,8c. Setelah 12 tahun, Ardy kembali ke Bumi. Menurut
Erick, usia ardy adalah
A. 32 tahun
C. 40 tahun
E. 48 tahun
B. 36 tahun
D. 42 tahun
F.

14. Sebidang tanah mempunyai ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m
ketika diukur oleh
G.
pemiliknya. Pilot pesawat
berkecepatan 0,8c yang sedang terbang
diatasnya seperti gambar, juga
melakukan pengukuran. Luas tanah
50 m
menurut pilot pesawat adalah .
A. 400 m2
D. 800 m2
200 m
B. 600 m2
E. 1000 m2
C. 750 m2
15. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya dan c = laju
cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan
kelajuan ....

49

A. 0,25 c
B. 0,20 c

16.

C. 0,60 c
D. 0,75 c

E. 0,80 c

Energi yang dibebaskan, bila terjadi reaksi fusi :

energi. Bila diketahui massa


1
0

4,0026 sma dan


A. 7,6 MeV
B. 12,5 MeV

2
1

H
= 2,0141 sma,

3
1

2
1

H
+

3
1

H
=

50

1
0

= 3,0160 sma,

E. 22,6
MeV

n
= 1,0086 sma sebesar
C.
17,6 MeV
D.
19,5 MeV

4
2

+
4
2

H
=

7
3

Li

17. Massa inti Lithium (


) adalah 7,0178 sma, massa proton 1,00 78
sma dan massa netron 1,0086, maka energi ikat dari inti Litium
adalah .... (1 sma = 931 MeV)
A. 24,25 MeV
C.
37,25 MeV
E.
72,50 MeV
B. 32,25 MeV
D.
46,50 MeV

51

18.

Perhatikan pernyataan berikut ini.


1. Dapat digunakan sebagai alat bedah operasi kedokteran
2. Sterilisasi pada makanan sehingga bertahan lama
3. Memproduksi tanaman dengan karakteristik baru, misalnya cepat
berbuah
4. Mengukur kecepatan aliran air
59. Diantara pernyataan diatas yang merupakan manfaat sinar radioaktif
adalah .
A.
C.
E.
1, 2 dan 3
2 dan 4
1, 2, 3 dan 4
B.
D.
1 dan 3
1 dan 4

52

19.

Kegunaan sinar x dalam kehidupan manusia diantaranya adalah .


A. Membunuh sel sel kanker
D. Sebagai remote control TV
B. Menganilisa struktur Kristal
E. Mendeteksi keaslian uang kertas
C. Membawa informasi alat
komunikasi

53

20.

Radiasi dari radio isotop Co 60 dimanfaatkan untuk .


A. Penghancuran batu ginjal
D. Terapi kelenjar gondok
B. Detektor asap
E. Membunuh sel kanker
C. Menentukan umur fosil

54

F.

21.

Pemanfaatan radioisotop dalam bidang kedokteran adalah .


1. Ti 201 untuk mendeteksi kerusakan organ jantung
2. Na 24 untuk mendeteksi penyumbatan dan peredaran darah
3. Tc 99 untuk mendeteksi kerusakan tulang dan paru paru
4. Co 60 untuk membunuh sel kanker
G. Pernyataan yang benar adalah .
A. 1, 2 dan 3
C. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4
B. 1 dan 3
D. 3 dan 4

55

22.

Perhatikan pernyataan berikut ini :


1.
2.
3.
4.

Perunut fungsi kelenjar tiroid


Menentukan umur fosil
Mengawetkan bahan makanan
Memotret organ tubuh
60. Pernyataan yang merupakan manfaat radioisotop dalam
kehidupan sehari hari adalah
A. 1 dan 2
C. 1, 2 dan 3
E. 2, 3 dan 4
B. 3 dan 4
D. 1, 2 dan 4

56

23.

Pemanfaatan radioisotop dalam berbagai bidang adalah .


1. Bidang industri : untuk mengetahui keretakan pada pesawat dan
gedung
2. Bidang hidrologi : untuk Mengukur pendangkalan pelabuhan danau
dan sungai
3. Bidang arkeologi : untuk mengetahui umur fosil dan benda purbakala
4. Bidang pertanian : untuk memandulkan hama jantan, mendapatkan
bibit unggul
61. Pernyataan yang benar adalah .

57

A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3

C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

58

E. 1, 2, 3 dan 4

F.
G.
H.
I.
J.

O.

K.
L.
M.
N. Drs. Sugiardi, M.M.
NIP. 196506241995121002

59