Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018

SJK(T) LADANG BUKIT JENUN, PENDANG


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGIK
Matlamat Strategik

1.Pencapaian prestasi
akademik yang tinggi
oleh semua murid.

Objektif

1.1 Menanam minat


membaca di
kalangan murid
sehingga
wujudnya
tabiat membaca
yang berterusan

1.2 Memahamkan
semua murid dan
guru tentang
kepentingan
Program NILAM.

PELAN TAKTIKAL 1-2016

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
Peningkatan
peratus
membaca
murid

Sasaran
TO
V

201
6

201
7

2018

90

95

100

100

Strategi

- Profesiensi Bahasa
- Memastikan setiap murid
menguasi kemahiran dalam
Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris

1.1 Meningkatkan pembudayaan


Pembacaan
Peratus
rekod
bacaan
NILAM

85

90

95

100

1.1.1 Program pembugaran


NILAM
1.1.2 Program Pembudayaan
Pembacaan Berkualiti

Bidang /
Pegawai
Bertanggungja
wab
- PK Pentadbiran
- GPM
- Ketua panitia
- Guru Kelas
- Guru
Matapelajaran

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

INISIATIF / STRATEGIK

Bil

1.1.1

S 1.1 Meningkatkan pembudayaanPembacaan

Program/
Projek
Program pembugaran
NILAM

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

PK Pentadbiran

Feb

PCG Pss

GPM

Output /
Outcome
Rekod pinjaman &
pemulangan PSS

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Peratus murid
membaca

Semua murid

Taklimat
Penggunaan
PSS

Peratus murid
yang mencapai
pengiktirafan
untuk kedua-dua
tahap

Semua murid

Tokoh
membaca

Rekod Nilam

Ketua panitia
Guru Kelas
Guru
Matapelajaran

1.1.2

Program Pembudayaan
Pembacaan Berkualiti

PK Pentadbiran
GPM
Ketua panitia
Guru Kelas
Guru
Matapelajaran

PELAN OPERASI

1- 2016

Sepanjang
Tahun
(Jan-Dis)

PCG Pss

4 Pengiktirafan
Tahap Jauhari &
Tahap Rakan
Pembaca

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi

: S 1.1 Meningkatkan pembudayaan pembacaan

Nama Program / Projek

: 1.1.1 Program pembugaran NILAM


1.1.2 Program Pembudayaan Pembacaan Berkualiti

Objektif Program / Projek

:1. Membudaya dan memperkasakan program nilam supaya memfokuskan kepada pembacaan
kualiti dan mencapai objektif pelaksanaan

Tanggungjawab

: GPM, Penyelaras NILAM dan AJK Kerja PSS/NILAM

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun (Januari Disember)

Tempat

: PSS

Sasaran

: Semua murid

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 100


Sumber

: PCG PSS

Jawatankuasa

: PK Pentadbiran, GPM, Ketua panitia, Guru Kelas, Guru Matapelajaran

Ringkasan Program

: Menanam tabiat membaca di kalangan murid sehingga wujudnya tabiat membaca yang
berterusan.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Agong Kali Pertama:
-

Bentang kertas kerja


Lantikan J/Kuasa
Tetapkan tarikh
Anggaran kos
Agihan tugas

Taklimat kepada yang terlibat

Penyediaan bahan

Tanggungjawab
GPM
Penyelaras NILAM
AJK Kerja PSS /
NILAM

GPM
Penyelaras
AJK Kerja
NILAM
Guru Kelas
GMP
GPM
Penyelaras
AJK Kerja
NILAM

Tarikh
Jangkaan
Jan 2016

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Kertas Kerja

Kertas cadangan
diluluskan

Semua guru dan


Pengawas PSS

Jan 2016

Taklimat
program

Semua guru dan


murid

Bengkel

Feb 2016

Siap untuk
digunakan

Murid

Bahan bacaan
bercetak

NILAM
PSS /

NILAM
PSS /

Pelaksanaan Program

GPM
Penyelaras NILAM
AJK Kerja PSS /
NILAM
Guru Kelas
GMP

Sepanjang tahun
(Jan-Dis)

Jadual kelas

Murid

Bulan Membaca/
Minggu PSS

Penilaian, pelaporan dan perekodan


i-NILAM

GPM
Penyelaras NILAM

Akhir tahun 2016

Data Kutipan
i-NILAM

Murid

Buku NILAM

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018


SJK(T) LADANG BUKIT JENUN
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGIK
Sasaran
Matlamat Strategik

2..Pencapaian prestasi
akademik yang
tinggi
oleh semua murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

2.1 Meningkatkan
kompetensi
keilmuan dan
kemahiran guru
dalam
menggunakan
bahan media
dalam
PdP

Bilangan
atau Peratus
guru yang
diberi
latihan

2.2 Meningkatkan
Ilmu dan
kemahiran
pustakawan
mengenai proses
dan teknik
pengurusan PSS

Bilangan
atau Peratus
pustakawan
yang diberi
latihan

Strategi
TO
V

201
6

201
7

2018

20

40

60

- Kualiti guru
- Memaksimumkan
keberhasilan
murid bagi setiap ringgit
2.1 Meningkatkan kompetensi
keilmuan dan kemahiran guru
2.1.1 Kursus

20

40

60

2.2 Memperkemaskan latihan


pengurusan PSS
2.2.2 Kursus Asas

Pengurusan
untuk Pengawas
Pusat
Sumber

Bidang /
Pegawai
Bertanggungjaw
ab

- PK Pentadbiran
- GPM
- Penyelaras ICT

- GPM

PELAN TAKTIKAL 2-2016


Matlamat 2: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGIK

Program/
Projek

Bil

2.1.1

S 2.1 Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemahiran guru

Kursus

Tanggung
jawab
PK
Pentadbiran

Tempoh/
Hari /
Kekerapa
n
Sepanjang
Tahun
(Jan Dis)

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

PCG PSS

Rekod pencerapan
guru

KPI

% guru yang

Sasaran

Semua guru

Pelan
Kontingensi
Bengkel

dilatih

GPM
Penyelaras
ICT

INISIATIF / STRATEGIK

2.2.2

S 2.2 Memperkemaskan latihan pengurusann PSS

Kursus Asas
Pengurusan
untuk Pengawas Pusat
Sumber

PELAN OPERASI

2- 2016

GPM

Sepanjang
Tahun
(Jan Dis)

PCG PSS

Jadual tugas

% murid yang
diberi latihan

Pengawas PSS

Bahan /
Nota / Latihan
bercetak/
hands-on
training

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S 2.1 Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemahiran guru

Nama Program / Projek

: 2.1.1 Kursus

Objektif Program / Projek

: 2.2.1 Membolehkan guru didedahkan dengan teknologi pendidikan agar penggunaan media
digunakan dalam PdP

Tanggungjawab

: PK Pentadbiran, GPM, Penyelaras ICT

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun (Januari Disember)

Tempat

: Bilik ICT

Sasaran

: Semua guru

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 50.00


Sumber

: PCG PSS

Jawatankuasa

: GPM, Penyelaras ICT, AJK Kerja PSS

Ringkasan Program
dalam

: Guru meningkatkan kompetensi dan kemahiran dalam mengaplikasikan teknologi Maklumat di


PdP

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK Pentadbiran

Bentang kertas kerja


Lantikan J/Kuasa
Tetapkan tarikh
Anggaran kos
Agihan tugas

GPM

Pelaksanaan Program

GPM

Tarikh
Jangkaan
Jan 2016

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

Semua guru

Status / Pelan
Kontigensi
Kertas Kerja

Jadual kerja
Waktu PdP

Semua guru

Bengkel

Gambar dan
laporan lengkap

Semua guru

Borang Penilaian

Penyelaras ICT

Jan - Dis 2016

Penyelaras ICT

Pelaporan

PELAN OPERASI

2- 2016

GPM

Akhir Tahun 2016

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S 2.2 Memperkemaskan latihan pengurusann PSS

Nama Program / Projek

: 2.2.2 Kursus Asas Pengurusan untuk Pengawas Pusat Sumber

Objektif Program / Projek

: 2.2.1 Meningkatkan mutu perkhidmatan PSS.

Tanggungjawab

: GPM & Penyelaras ICT

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun (Januari Disember)

Tempat

: Bilik Pusat Sumber

Sasaran

: Semua murid

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 50.00


Sumber

: PCG PSS

Jawatankuasa

: GPM, Penyelaras ICT, AJK Kerja PSS

Ringkasan Program
dan

: Pengawas baru mempunyai ilmu pustakawan dan tahu melaksanakan proses teknik yang betul
kemahiran PSS yang lain

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK Pentadbiran

Bentang kertas kerja


Lantikan J/Kuasa
Tetapkan tarikh
Anggaran kos
Agihan tugas

GPM

Pelaksanaan Program

GPM

Tarikh
Jangkaan
Jan 2016

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

Pengawas PSS

Status / Pelan
Kontigensi
Kertas Kerja

Jadual kerja

Pengawas PSS

Bengkel

Gambar dan
laporan lengkap

Pengawas PSS

Borang Penilaian

Penyelaras ICT

Jan - Dis 2016

Penyelaras ICT

Pelaporan

GPM

Akhir Tahun 2016