Anda di halaman 1dari 38

VISI DAN MISI JPN SABAH

2016

FOKUS JPN SABAH

GURU MENGAJAR MURID BELAJAR

2016

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

2016

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010


2016

2016

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN


Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan
warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa
pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya
kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi
pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapai
cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda
untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai
panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tinggnya.
I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,
ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata
pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik
kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus
ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggitingginya.
II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan
rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau
mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat
yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan eknonomi ibu bapa
pelajar.
6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.
III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat, negara atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk
menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan
sehari-hari dengan baik.

..TATASUSILA PROFESION KEGURUAN


IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik
seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah
seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguhsungguh dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang beru dalam profesion
keguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
CATATAN: Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu
pengetahuan di sesebuah institusi peringkat rendah, menengah dan tinggi, (termasuk guru terlatih yang
bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan).

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


( SEBELAS ANJAKAN )

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


( SEBELAS ANJAKAN )

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


( ASPIRASI SISTEM )

PERUNTUKAN MASA PENGAJARAN

SURAT PEKELILING IKHTISAS

SURAT PEKELILING IKHTISAS

SURAT PEKELILING IKHTISAS

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
( KURIKULUM KEBANGSAAN ) 1997

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
( KURIKULUM KEBANGSAAN ) 1997

MAKLUMAT DIRI GURU

Nama : ZO
Nombor Fail Peribadi

1.
2.
(Sekolah) :

(JPN ) : C2/-0425335

3.
4.

Nombor Kad Pengenalan : Warna : 730607-12-5462


Jantina : PEREMPUAN

5.

Jawatan : PENOLONG KANAN KOKUM

6.

Bangsa : DUSUN

Warganegara:

MALAYSIA
7.
Agama : ISLAM
8.
Tarikh Lahir : 07.JUN.1973
No. Sijil Lahir :
9.
Tempat Lahir : TUARAN, SABAH
10.
Taraf Perkahwinan : BERKAHWIN
11.
Nama Suami/Isteri :
AMRIWAN SHAH B.BOHAIMIN
12.
Pekerjaan Suami/Isteri: SENDIRI
Alamat Majikan Suami/Isteri:
13.
Tarikh Perlantikan : 01.07.2001

17.

Kategori ; PENGURUSAN &

PROFESIONAL
18.
Opsyen : PENGAJIAN INGGERIS
19.
Tarikh Mengajar Di sini :
04.JANUARI.2012
20.
Nama Sekolah Dahulu :
SK MARABA,BEAUFORT
21.
Kursus-kursus Yang Telah Dihadiri Tahun
Semasa
I.

BAHASA INGGERIS TAHUN 6

Ii
iii
22.

TETAP DAN BERPENCEN


14.
15.

23.

Tarikh Pengesahan Jawatan 01.05.2001


Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :

01.07.2001
16.
a.
MALAYSIA
b.

Kelulusan :
Akademik : SIJIL PELAJARAN

Tugas-tugas Kokurikulum:

a.
b.
c.

SG21427608020
d. No. Akaun Pinjaman Perumahan:
e. No. Gaji: 10720407
f.
Nama Bank : RHB BANK
No. Akaun : 11112800022075

Ikhtisas :SIJIL PERGURUAN

g.

MALAYSIA

Alamat Rumah :

TAMAN WANGSA, BLOK G2-04,


TELIPOK 89200 TUARAN.

SENARAI TUGAS GURU


BAHAGIAN A
TUGAS 1 : KURIKULUM

Lain-lain Kenyataan:
No. Sijil Pendaftaran Guru : No. KWSP : No. Cukai Pendapatan :

Minit
Seminggu

Mata Pelajaran

Kelas

Bilangan Murid

BAHASA INGGERIS

6 AMANAH

10 X 30 =300

26 Orang

DUNIA MUZIK

6 JUJUR

01 X 30 =100

Orang

DUNIA MUZIK

6 AMANAH

01 X 30 =100

Orang

DUNIA MUZIK

5 JUJUR

01 X 30 = 100

Orang

DUNIA MUZIK

5 AMANAH

01 X 30 = 100

Orang

DUNIA MUZIK

4 JUJUR

01 X 30 = 100

Orang

DUNIA MUZIK

4 AMANAH

01 X 30 = 100

Orang

TUGAS 2: TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN


2.1 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

2.4

2.2

2.5

2.3

2.6

TUGAS 3: HAL EHWAL MURID


3.1

3.4

3.2

3.5

3.3

3.6

TUGAS 4: KO-KURIKULUM
4.1

4.4

4.2

4.5

4.3

4.6

BAHAGIAN B
KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)
5. TIMB.K. W UMNO
: 5.3 AJK KRT KG SIMPANG BERUNGIS,TUARAN
1
CAWANGAN
5. TIMB.K.W PERKARA P170
:5.4
2
TUARAN

SURAT AKU JANJI

SURAT AKU JANJI

Saya ,ZORIMAS BINTI MOHD KUDIN No. Kad Pengenalan : 730607125462 beralamat
di TAMAN WANGSA TELIPO . dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan
mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, PerintahPerintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluar
dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya
dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah
Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa
saya:
(i)

akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan;

(ii)
akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh,
cekap, jujur,
amanah dan bertanggungjawab;
(iii)

tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;

(iv)
peribadi

tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan


bercanggah dengan tugas awam saya;

(v)
tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang
munasabah
bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi
saya bercanggah dengan tugas rasmi
sehingga menjejaskan kegunaan
saya sebagai pegawai awam;
(vi)
diri saya

tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah
sendiri;

(vii)
tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan
mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
(viii)
tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung
dengan perkhidmatan awam; dan
(ix)
sebagai

tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji
ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Di hadapan saya,

(Tandatangan Pegawai)

.
(Tandatangan Ketua Jabatan)

(Tarikh)

KALENDER TAHUN 2016

KALENDER TAHUN 2016

LAPAN PROSES PEMIKIRAN

SENARAI BUKU RUJUKAN

BIL
.

NAMA BUKU

HARGA

PENGARANG
1.Suwaibatulaaslamiah
Bt. Jalaludin
2.Jong Tze Kian
3. Mohd. Ramadhan
bin Anwar
Pengarang Kumpulan
Sasbadi

Dewan Bahasa
Pustaka

1.Zazolnizam Zakaria
2. Zalina Ariffin
Suhaimi Mamat

Pentas Gemawan
Venture
Nusamas
Global Mediastreet
Sdn. Bhd.

01

Buku Teks BAHASA


INGGERIS Tahun 6

RM13.00

02

Model Kertas
Soalan Peperiksaan
UPSR 2016 BI
( Calon UPSR 2016 )
Fokus Cemerlang BI KSSR
Tahun 6
Kuasai KBAT
Tahun 6
(Edisi 2016 )

RM6.90

03
04

RM11.00
RM9.90

PENERBIT

Sasbadi Sdn. Bhd.


Sasbadi Holdings
Berhad

05
06
07
08
09
10

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN


WAKTU

10

11

MASA

6.50

7.20

7.50

8.20

8.50

9.20

9.50

10.10

10.40

11.10

11.40

12

7.20

7.50

8.20

8.50

9.20

9.50

10.10

DMZ
ISNIN

PHN

10.40

11.10

11.40

BI

BI

DMZ

6A

6A

6J

BI

BI

6A

6A

BI

BI

6A

6A

R
6A

BI

BI

SELASA

E
6A

6A

DMZ
RABU

H
4A

DMZ

DMZ

KHAMIS

A
4J

12.10

5J

BI

BI

JUMAAT

DMZ
T

6A

6A

5A

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA INGGERIS
TAHUN 6
TELAH DIBUKUKAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


DUNIA MUZIK
TAHUN 6
TELAH DIBUKUKAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


DUNIA MUZIK TAHUN 4
TELAH DIBUKUKAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


DUNIA MUZIK TAHUN 5
TELAH DIBUKUKAN

REKOD PENCAPAIAN MURID

MATA PELAJARAN :
Bil.

TAHUN :
Nama Murid

U1
M

PST
G

U2
G

PAT
G

REKOD PENCAPAIAN MURID


MATA PELAJARAN :
Bil.

TAHUN :
Nama Murid

U1
M

PST
G

U2
G

PAT
G

REKOD PENCAPAIAN MURID

MATA PELAJARAN :
Bil.

TAHUN :
Nama Murid

U1
M

PST
G

U2
G

PAT
G

CATATAN / ULASAN / PENYELIAAN / PEMANTAUAN

BIL.

TARIKH

CATATAN / ULASAN

TDT &
JAWATAN

PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

BIL.

TARIKH

PERIHAL PERTEMUAAN DAN PERBINCANGAN

PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

BIL.

TARIKH

PERIHAL PERTEMUAAN DAN PERBINCANGAN

AKTIVITI GURU

BIL.

TARIKH

SENARAI AKTIVITI

AKTIVITI GURU

PENGESAHAN
/ RUJUKAN

BIL.

TARIKH

SENARAI AKTIVITI

PENGESAHAN
/ RUJUKAN

AKTIVITI GURU

BIL.

TARIKH

SENARAI AKTIVITI

PENGESAHAN
/ RUJUKAN

REKOD PENGHARGAAN

BIL.

TARIKH

PERIHAL PENGHARGAAN

PEMBERI