Anda di halaman 1dari 24

WANTING LESS CLOSENESS IN

RELATIONSHIP ROMANTIC

KEINGINAN MENGURANGKAN
KEAKRABAN DALAM HUBUNGAN
ROMANTIK

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


SSYS 5313
PSIKOLOGI SOSIAL GUNAAN
DISAMPAIKAN OLEH:
AZEAN BT. SUKIRAN
(817219)
DISEDIAKAN UNTUK :
PROF MADYA MOHD. MAKZAN BIN
MUSA

1.0 PENGENALAN
1.1

Pengenalan Jurnal

Merupakan jurnal yang ditulis bersama oleh Debra


Mashek dari Kolej Harvey Mudd, Benjamin Le dari Kolej
Haverford, Ken Israel dari Universiti George Mason dan
Atrhur Aron dari Universiti Stoony Brook
Diperolehi secara online di laman sesawang
http://dx.doi.org/10.1080/01973533.2011.614164 .
Diterbitkan dalam jurnal Basic and applied Social
Psychology, Vol. 33 No. 4, 333-345, pada 07 November
2011. Penulisan ini diterbitkan oleh Routhledge Informa
Ltd .

1.2

Pernyataan masalah

Sejauhmanakah
keintiman
menjadi
ukuran
atau
keutamaan
dalam
hubungan
cinta
serta
kesannya
terhadap hubungan cinta yang romantis.
Apakah keadaan-keadaan psikologikal
yang mendorong tingkah laku manusia
berkeinginan
untuk
mengurangkan
keakraban
dari
pasangan
dalam
hubungan romantis

1.3 Objektif kajian


Mengkaji sama ada keinginan untuk
mengurangkan
keintiman
dengan
pasangan dapat dilihat secara realistik
atau pun tidak.
Dapat menyenaraikan apakah ciri-ciri
yang berkaitan dengan keinginan untuk
mengurangkan keintiman dari pasangan
masing-masing.

1.4 Metodologi Kajian


3 kajian telah dikenalpasti telah dijalankan:
-Kajian 1:
Untuk mengenalpasti pemahaman awam tentang
apa yang dimaksudkan dengan keinginan untuk
mengurangkan keakraban terhadap
pasangan . Dengan menyenaraikan dan
memberi nilai kepada ciri-ciri mengurangkan
keintiman dalam hubungan romantis.
-Kajian 2 dan 3:
Mengenalpasti sama ada individu yang diberikan
senarai Ciri-ciri mengurangkan keintiman
memberikan respon lebih tinggi dalam
menyatakan keinginan untuk mengurangkan
keintiman dengan pasangan mereka, berbanding

1. KAJIAN 1
Dalam kajian 1 pengkaji telah menggunakan
prosedur
Fehr
(1988)
prosedur
yang
dibangunkan pada mulanya untuk memahami
Cinta.
Mengandungi dua fasa,
- Fasa pertama iaitu Penjanaan (generation)
dan
- Fasa kedua menggunakan Kedudukan (rating).

1a: FASA PENJANAAN (GENERATION)


-Tujuan
Membuat senarai ciri-ciri yang dapat dikaitkan
dengan keinginan untuk mengurangkan
keakraban dalam hubungan Romantik .
-Sampel kajian
Seramai 75 orang pelajar terdiri mahasiswa
Psikologi
-Prosedur
Mereka dikehendaki menyenaraikan ciri-ciri
atau karektor bagi keinginan untuk
mengurangkan keakraban dalam
perhubungan bersama pasangan masing-

-Dapatan
Ciri-ciri yang paling banyak disenaraikan ialah
perlukan masa berseorangan,
perlukan ruang,
kurangkan masa bersama,
keinginan dan minat yg berbeza,
terasa lemas,
habiskan masa yg lebih lama dengan kawan,
keinginan untuk berdikari.
Berdasarkan ciri-ciri yang dibuktikan, fasa ini telah berjaya
membuktikan :
Peserta telah mempunyai tanggapan mereka sendiri
Tentang apa yang dimaksudkan dengan keinginan untuk
mengurangkan keintiman
Menzahirkannya melalui tulisan mereka.

1b: FASA KEDUDUKAN (RATING)


-Tujuan
Mengkaji konsistensi pada jawapan yg diberikan
dalam fasa 1a, dan menilai hubungan pada jawapan
itu.
-Sampel kajian
Seramai 80 orang pelajar psikologi juga terdiri
daripada mahasiswa perempuan berkulit putih
-Prosedur
Mereka diminta untuk memberi nilai kekerapan pada
99 ciri-ciri yang disenaraikan pada peringkat
penjanaan
Pilihan markah ialah 1 hingga 7 iaitu 1 untuk ciri-ciri
yang sangat tidak tipikal bagi keinginan untuk
berjauhan dan 7 untuk ciri-ciri yg sangat tipikal
bagi keinginan untuk berjauhan

-Dapatan
10 ciri-ciri mendapat
taraf keutamaan kekerapan yang paling tipikal dari
peserta ialah;
menarik diri,
jumpa dengan orang lain,
rasa terkongkong,
rasa dilitupi,
mahukan ruang,
pasangan inginkan terlalu banyak,
ingin kebebasan,
hubungan tidak berjaya,
ingin berpisah,
merasakan pasangan itu bukanlah orangnya.
-Nilai-nilai yang diberi pada setiap ciri- ciri adalah berdasarkan
pengalaman peserta itu sendiri dalam hubungan intim mereka.

2. KAJIAN 2
Tujuan:
Mengkaji sama ada keinginan untuk lebih akrab adalah
dipengaruhi oleh situasi yang berbeza.
Sampel kajian
53 orang pelajar universiti yang sedang bercinta berumur
di antara 18 hingga 26 tahun. Tempoh hubungan ialah di
antara sebulan hingga 84 bulan.
Dapatan
Individu-individu yang terlibat dalam keadaan terlalu rapat
menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dalam
menginginkan pengurangan keakraban dalam hubungan
mereka.

3. KAJIAN 3
Kajian 3 ini menguji hipotesis dengan
menggunakan situasi hubungan terlalu rapat
dan keadaan hubungan tidak rapat.
Sampel kajian
Peserta-peserta yang terlibat terdiri daripada 91
orang pelajar sebuah universiti yang berumur di
antara 18-36 tahun.
Dapatan Kajian
Individu dalam keadaan terlalu rapat lebih
menginginkan pengurangan dalam keintiman
berbanding individu di dalam keadaan kawalan
negatif.

2.0 DEFINISI KONSEP


2.1 Keinginan Untuk Mengurangkan
Keintiman ( Less Closeness)
Konsep mengurangkan keintimanan
adalah tingkah laku individu yang
menginginkan jarak dengan pasangan.
Anggapan apabila kurang keintiman,
pasangan dipercayai tidak begitu
berpuas hati dengan perhubungan
mereka, kurang mempunyai perasaan
cinta dan komitmen.

2.2 Konsep Kajian


Kajian ini mengukur sejauhmana
keinginan
untuk
mengurangkan
keintiman
terhadap pasangan
dalam hubungan romantik, kerana ia
dilihat sebagai salah satu cara untuk
mengeratkan hubungan romantik.

3.0 KERANGKA TEORI


3.1 Teori Attachment related avoidance
mengelak/ menjauhkan hubungan.
Penulisan kajian jurnal ini adalah
berdasarkan Teori Attachment related
avoidance iaitu teori mengelak atau
menjauhkan diri daripada hubungan intim.
Teori ini menunjukkan kepentingan bagi
keinginan untuk menjarakkan diri dengan
pasangan di dalam perhubungan.

Ketidakselesaan seseorang dalam hubungan


yang terlalu rapat boleh dikenal pasti dengan
penyataan dari mereka seperti ,
Saya tak selesa bila semakin rapat dengan
seseorang,
Saya rasa gementar bila terlalu rapat
denganseseorang, Saya tidak selesa jika
pasangan saya ingin lebih intim
dengan saya, ataupun
Saya cuba untuk tidak terlalu rapat dengan
pasangan
saya.

4.0 PERBINCANGAN
4.1 Dapatan Keseluruhan Kajian
Dapatan daripada ketiga-tiga kajian yang
dilakukan, didapati bahawa
Dalam perspektif pengembangan diri,
keintiman merupakan kemasukkan atau
penglibatan orang lain di dalam diri sendiri.
Perasaan terlampau rapat mungkin disebabkan
kita terlampau memasukkan atau
melibatkan pasangan kita di dalam diri dan ini
mengakibatkan pasangan itu mendominasi diri
kita.

4.2 Kekuatan
Keseluruhannya adalah baik dan mudah untuk difahami.
Gaya bahasa dan penggunaan ayat-ayat adalah tersusun.
Fakta dapat dipersembahkan dengan baik. Fakta-fakta yang
dipersembahkan adalah disokong oleh pernyataanpernyataan sarjana-sarjana terdahulu.
Teori yang digunakan iaitu teori mengelak (Avoidance) juga
sesuai dengan tinjuan kajian tersebut dan dapat
mengambarkan keseluruhan kerangka kajian yang
dinyatakan,
Kerangka grafik yang diberikan oleh penulis untuk
menerangkan setiap konsep tersebut memudahkan
kefahaman terhadap konsep yang dinyatakan.

4.3

Kelemahan

Terdapat beberapa kaedah yang


digunakan dalam kajian hanya tertumpu
kepada diskriptif (ciri-ciri) yang telah
disenaraikan dalam kajian 1 sahaja.
Instrumen Puzzle dalam kajian 2 agak
sukar dilaksanakan.
Kajian yang dijalankan terlalu memakan
masa sehingga 3 kajian dilakukan
sedangkan kajian sebegini adalah lebih
berkesan jika hanya memfokus kepada
1kajian dengan mengunakan pengukuran
yang lebih tepat.

kaedah kajian adalah lebih berfokus


kepada kaedah deskripsi yang
digunakan sebagai penentu kepada
dapatan hasil kajian.
kajian ini tidak menggunakan cara
yang lebih praktikal seperti kaedah
temubual dan soal selidik yang
dapat ditentukan kesahannya
dengan lebih baik lagi.

4.4 Implikasi kajian


Ukuran keintiman yang berbeza antara
lelaki dan perempuan mempunyai
impak terhadap hubungan antara
mereka.
Misalnya, wanita yang mahu membuat
pendedahan kendiri kepada lelaki yang
yang tidak ekspresif akan
menimbulkan salah faham.
Kajian ini memberikan kesan positif
dan dapat dijadikan rujukan terhadap
hubungan romantis diantara pasangan

5.0 KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, jurnal ini menekankan
aspek mengurangkan keintiman dalam hubungan
romantik, memandangkan setiap manusia pada
dasarnya memerlukan orang lain dalam
kehidupannya.
Penilaian individu terhadap hubungan romantis
adalah berbeza, dan penerimaan diantara
pasangan adalah penting dalam menentukannya.
Tahap keakraban dan keintiman adalah interaksi
yang dilakukan berulang-ulang dengan tahap
kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi.

SEKIAN,
TERIMA KASIH