Anda di halaman 1dari 8

Mata Pelajaran

Pendidikan Muzik

Tahun

5 Cerdas

Masa

12.30 1.00

Fokus

Alatan Muzik

Modul

Modul 4 : Membaca dan Menulis notasi muzik

Standarad Kandungan

4.1 Membaca dan Menulis notasi muzik

Standard Pembelajaran

4.1.1 Menulis simbol dan istilah ;

piano (p)
forte (f)
DC
Fine
Staccato

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


Di akhir pembelajaran, murid dapat
1. Murid dapat mengenalpasti simbol dan istilah yang digunakan di dalam muzik
2. Memberi idea penggunaan dalam pembinaan sebuah lagu
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Disiplin, Kerjasama

Bahan Bantu Mengajar

Komputer riba, pembesar suara

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN/ABM

/
MASA
Set
Induksi

Persediaan
penghayatan alat
muzik

1. Guru memberitahu murid bahawa mereka akan mendengar muzik


secara analitikal pada sesi pnp ini
2. Murid-murid diberikan sedikit masa untuk menenagkan diri da
bersedia untuk menjadi pakar mendengar muzik

EMK :
- disilplin

Langkah
1
(3 minit)

Jenis alat muzik

1. Guru mengimbas kembali pembelajaran lepas tentang

ABM
-

Langkah
2
(10 minit)

Pendengaran kepada
simbol muzik dalam
sesebuah lagu

Langkah
3
(10 minit)

I can hear Your Music

piano (p)
mezzo piano (mp)
forte (f)
DC
Fine
Staccato

1. Guru memainkan sebuah lagu yang mengandungi piano (p),

mezzo piano (mp), forte (f), DC, Fine, Staccato


2. Murid mendengar dan mengenal pasti penggunaannya dalam
sesebuah lagu
3. Guru memberikan sebuah nota untuk diletakkan pada buku
4. Guru memperdengar sebuah lagu sekali lagi

1.
2.
3.
4.

Murid berada dalam kumpulan masing-masing


Guru memberikan lembaran kerja Twinkle Twinkle Little Star
Guru memainkan sebuah lagu yang sudah diletakkan
Murid mendengar dan menulis alat muzik yang digunakan didalam
lagu tersebut

ABM
-

ABM
-

Komputer
riba
Pembesar
suara

Komputer
riba
Pembesar
suara

Komputer
riba
Pembesar
suara

Nilai :
- Disiplin
- kerjasama
Penutup

Pengukuhan
Soalan KBAT

1. Guru menekankan fokus pembelajaran pada hari ini


2. Soalan KBAT : Apa pendapat anda tentang pembelajaran pada

hari ini?

Mata Pelajaran

Pendidikan Muzik

Tahun

6 Cerdas

Masa

12.30 1.00 petang

Fokus

Alatan Muzik

Modul

Modul 1 : Pengalaman Muzikal

Standarad Kandungan
Standard Pembelajaran

:
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
:
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul
1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


Di akhir pembelajaran, murid dapat
3. Menyanyi dengan pic yang betul
4. Menyebut notasi muzik yang ditayangkan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Disiplin, Kerjasama

Bahan Bantu Mengajar

Komputer riba, pembesar suara

LANGKAH
/
MASA
Set
Induksi

ISI KANDUNGAN

Persediaan
penghayatan alat
muzik

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3. Guru memberitahu murid bahawa mereka akan mendengar muzik


secara analitikal pada sesi pnp ini
4. Murid-murid diberikan sedikit masa untuk menenangkan diri dan
bersedia untuk mendengar sebuah lagu popular

CATATAN/ABM

EMK :
- disilplin

Langkah
1
(3 minit)

Pendedahan kepada
jenis suara lelaki dan
perempuan

2. Guru mendedahkan murid kepada 4 jenis suara manusia


Soprano
Alto
Tenor
Bass
3. Guru memainkan contoh lagu untuk keempat-empat jenis suara
ini

ABM
-

Langkah
2
(10 minit)

Pendengaran kepada
jenis muzik

1. Guru memperkenalkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh


murid
2. Murid mendengar lagu Matahari nyanyian Lydia Shafrina
3. Guru menunjukkan lirik lagu dihadapan kelas
4. Murid membaca lirik lagu baris demi berbaris
5. Murid melakukan latihan nyanyian solfa

ABM
-

Langkah
3
(10 minit)

Lembaran kerja

5. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu lelaki dan


perempuan
6. Murid lelaki menyanyikan secara tenor dan bass manakala murid
perempuan menyanyi secara alto dan soprano
7. Guru melatih murid secara berperingkat
8. Murid melakukan persembahan dihadapan kelas

ABM
-

Komputer
riba
Pembesar
suara

Komputer
riba
- Pembesar
suara
Stratergi :
- Berasaskan
guru
- Berasaskan
murid

Komputer
riba
Pembesar
suara

Nilai :
- Disiplin
- kerjasama
Penutup

Pengukuhan
Soalan KBAT

3. Guru menekankan fokus pembelajaran pada hari ini


4. Soalan KBAT : Apa pendapat anda tentang pembelajaran pada
hari ini?

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Soalan KBAT

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tahun

Bahasa Malaysia

Bilangan Murid

22 orang

Tarikh/Hari

29 Februari 2015 (Isnin)

Masa

12.30 1.30 petang

Tema

Kemasyarakatan

Tajuk

Gotong-royong

4 Cerdas

Standard Kandungan :
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.
Standard Pembelajaran :
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang
tepat semasa bercerita secara didik hibur.
Objektif Pengajaran dan pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membina ayat berdasarkan gambar
2. Bercerita tanpa alat dengan sebutan yang betul
Sistem Bahasa :
Pengisian Kurikulum :
Ilmu : Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai : Bekerjasama
ENT: Kemahiran Berfikir : Menjana Idea
EMK: Kreativiti
Kepelbagaian Kaedah dan Teknik:
Kemahiran Berfikir : Penyoalan, menghubungkait dengan pengalaman
Kemahiran Pelbagai : Verbal Linguistik, Intrapersonal dan kinestatik.

Bi
l
1
3

Jenis

Jumlah

Komputer riba
Pembesar suara

Pengetahuan Sedia Ada :


Murid mengenali Perayaan Tahun Baru Cina
Langkah /
Masa

Set Induksi
5 minit

Langkah 1
10 minit

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Mendengar rakaman
suara tentang tema
gotong-royong

1. Murid mendengar rakaman suara yang


disediakan oleh guru
2. Guru mengemukakan soalan tentang klip
video dan meminta murid menjawab
3. Murid meneka dan guru mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk pelajaran

Kemahiran berfikir :
Menjana Idea

Penerangan
kepada
bercerita tanpa alat

1. Guru menerangkan pengenalan kepada


bercerita tanpa alat
2. Murid memberikan idea tentang bercerita
tanpa alat
3. Guru memberikan sebuah contoh bercerita
tanpa alat bagi menerangkan dengan lebih
jelas
4. Guru menerangkan cara penyampaian

BBB :
Pembesar suara
Komputer riba

BBB :
Kertas sajak

bercerita tanpa alat dengan betul

Langkah 2
15 minit

Kaedah
Saran

Sumbang

Murid
dibahagikan
dalam kumpulan

Guru
mengedarkan
kertas bercerita tanpa
alat

Langkah 3

Pengenalan
kepada
Pentomin oleh guru

1. Guru memberikan kertas tema tanpa alat


kepada setiap kumpulan
2. Guru menerangkan cara
3. Murid menyusun ayat dengan kreativiti
mereka
4. Berdasarkan kertas yang diberikan sebelum
ini, murid dikehendaki melakukan sebuah
persembahan bercarita tanpa alat dalam
kumpulan

Aktiviti bercerita tanpa


alat

1. Membuat persembahan bercerita tanpa alat


dalam kumpulan.
2. Guru memasang lagu sajak
3. Murid-murid
memberi
komen
dan
pandangan masing-masing
4. Guru mengulas setiap persembahan
pembentangan tersebut.

15 minit

Langkah 4

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan


2. Murid meneliti gambar yang diberikan oleh
guru
3. Murid membina ayat berdasarkan gambar
tersebut dengan bantuan guru
4. Guru
membimbing
murid
semasa
melakukan persembahan
5. Tiga orang murid dipilih untuk kehadapan
bercerita tanpa alat
6. Murid memberikan pendapat tentang cara
penyampaian rakan mereka

10 minit
Secara
imaginasi
sendiri,
murid
membuat
persembahan

BBB : Gambar rajah


KB: Berfikir secara
kreatif

Nilai :
Bekerjasama
EMK: Kreativiti

Stratergi : Induktif
KB : Menjana Idea

Penutup
(5 minit)

Kognitif

Secara rawak murid diminta untuk menceritakan


tentang akibat tidak bermasyarakat

Sosial

Menyedarkan murid tentang nikmat yang


diberikan Tuhan

KBAT