Anda di halaman 1dari 22

AERAI

NTUK

lbnu Kasiro
Warm AdidhlmUJ

Blue Susantini
Ru-..li
Cl_ Nugrobo
Sunano

KATA PENGANTAR

9alW. sebtan lndooem

Balian Timur, mclip u propinsi :S.h, Nus. Thnggan o.r.t (f'(f!l),


Nus& Thl Timur (NT!'), dan
sebWI Propinsi Maluku merupabn docnh O<npn
iltlim ICft\1 loerin&.Kt1<nodiun air ell muSlm Urin& mcrupal:>n nwalah bes3r ba&
ptftduduk karcna kcscrbatuan curth,: an dan s.umber t.lr lain. Bangu:nan pen)'lmpan r
cada.npn untuk musim Jcerrwau W1pl di ukan_ Namun demildan docnh tersebut mcrupabn
deretan p lau yan& rclatif kccil, k.Qdaan topograJinya berbuk,it dcngan dalaran rcndah yang

scmpit. Olch
brena iru cmbung sebagai bangunan penampune air yang rela11f kecil sangar eocok dcngan
ktadaa n alam setempac. &.nguna.n emacam ini dapar dibangun scara masal dengan ccpat
dan menyebar mcndelau pemuldman pendud uk.

Un"'t mendukun& dan mcrnpernepu procram ptm >angunan embun&, SCJak W!un 1992 Pusht
ban& Pen&ain.n, Badan Utbang PekcrJaa.n \Jmum lilengadabn penchuan dt P.T1mor,
P. Sumba, dan P. Flora Propinsi N'TT la>WI& <mbun&. PcneliHan ono mcneakup bel1>apo
qi
antan. lain :kcbut uhan air (uncuk :pc.ndudu\, hewan ternak, dan kebun). ketersechun aer,
an.&lisiJ banJir, gcotektlik un1uk fondasi embuna, dan djnding kolam c.mbung, bah.an banguntn,
sena pemehharaan embung.
8uku pedom.an ini berisi kriteria dan pcn.imba.ngan untuk me:ndesaln embung dan berb.agai
updt dan disusun bcrdasarkan lwil pmo:lilian di ....y>ng dlsa)lkan b<rupa : koefiSl<ft, crafik,
poramtt desain, dimensi ban WW>, p<U, dan beS>ran lain. Penyusunannyo dibuot sepralctis
munpja dcopn mcncu...,p dan meny<da!wlakan sebanyak mun&kin petajaan pencoblwl
data, penydidikan, dan analisis, sdtingp pemalcai dapat menuunatannya untuk mcnydesao
lean desain secara mudah dan c:epa.t.
Khusu.snya untuk P. Timor, P. Sumba, dan P. Flora Ieiah disedlill<.an data hidrologl 1trp.1klli,
b<rupa p<U, bait untuk menghitu ng kettrsed lun air maup n anallsls banjir desain.
Buku In! disusun olcll ...,Tim Penditi l<tdori atas :
I.
2.

3.

Sdr.ir. Ibnu KasiJO, Dip. HE


)' Adidarma, Dip. H, M.Se
Sdr. ir.
Sdr. ir. Blm: SUW11ini Rulli, Dip. HE
4.
Sdr. lr. CL. Nugroho
s. Sdr. ir. Sunarto, M.S.

.u t.imyt bmi u.caplca.n terima bsih ktpa.da penyusun buku ini, serta kepada scmua
pihak
,_..lela1o membanlu dalam pendili>n dan penyuSUIWI buku '"'

.." (

--

Bondun&. Maret 1994

Kepala Pusal Utbang Pc.nga..iran

'

I' ,.

..
'
\

Dr. It lb<fruddjo Maebbub


NIP
: 110007429

DAITAR

lSI

llal

il

KATA PO.CANT'A il
IMfTAiliSJ

,,
,.

I i i

IMfTAR TABEI..
llAfTAR CMIBAR
llAfTAR LAMPl RAN
I.

I, I.J

PENDA IIULUAN
1.1.

Camluaran Umum Onrah Stmi.K(-ring dl lndOIW:Sia

1.1.1, Ctmbarn um"'" iklim


lbuann

1.3.

Uf'ltkup

II.

1.1
1.1
1.11,,

PROSEOIJR OESAIN

2.1.

Ctmba.ran t1mum Embun,: Kiil

1.1

2.2.

ll<krop( Laflltkah Mm.,...;n

2.1

1.2.1. Pmeflhtan lokasi cbn tempat nnbunc (Qtt>)

2.2

2.2.1. Ptnluknn dan pnlydidik:an &f'Oittnlk


l.l.J. Ptnm.luan uua ldak unbunt
1.2.4, AnallsiJ hidrolo,.:l

l.l

1\1

1.2.5. r,--ntntutm lipe dan li tubuh nbun e


2.1.6. 1>es11tn b:mgunlln dan j:o.ri :.n dl'ICrlbud
Ill.

1.1
1.1

1.1.1. Gambaran umum IOpot::ran

1.2.

1.1

1.J
1.3
2.4
2.5

CEO'I'EKN I K

3.13.17

J.t,

l m-d*SI &IIJUIUin

3.1

J.l.l. Rillu

J.l

3.1.2. 'l'llna h

3.1

Bahan BanJUnln

3.2

3.2.1. 'llonah b<rl.ohool (lmlpwld

3.2

J.l.Z. 1'\na.h tak bL.IIhtsia (bn u; . pasir hllt hlnua la r)

J.l

3.l.J. Pmohan ktu

3.J

3.1.

jjj

Hal.

'

J .J.

Knl am F.mlMmJ

J,3.1. lnlillr i air


3.3.2. Slabmcas dindinJt
k(ll11m

1-4.39
IV.

IUOROLOCI

4,1,
4.2.

Unlatt Umum
0:11111
.2.1. Oola )'llfl& diP"Iokan

4.J.

4.4.

4.2.2, 1>'.1Ia dl Proplns:l l"'IT


to_..klraan l.)eblc Al1rac' M.a..tuk EI'Mul\&
4.3.1. Mtlodu .NllECA

<4.1
4.1

4.3.2. 11\.l,j; n nturata bubrun di 6aht.m dllrrah l:lld.ah hqjan

4..)

4.3.J. P\.'l'II(UU.plln d n JlfflJUpun pel:uh pottmi.al

4.4

4.3.4. Pl'rhilunJIIII dtbil bulumm

4.5

4,4.3. Kt:bult.lhan air dn tampun!:1111 hidup

4,4..4 , Ruang Hd1n\M

4.11

Tumpu c1Jt2n l:tnhunJ

4.4.1.

Kapa5itll5 tampunJt pnJ clibuiuhluln

4.4.2.

K:lcnediaun ai.r

4.4.5. Jumlah
pcnsuapan 4.Ui.
Junlah rt:Sipsn
4..4.7. Mtof'illu.kan kapa1lt:u tampun&

dualn
4.5.

l trkiraan Otbil Bac),jir


4.S.I. Umum
4,$.1. Mdccdlt Rasional Sing11p Jn
4.$.3. M c,d11 Ruional dari Auscrana

v.

TtfBUH f.<.\l8UNG

5.1.

4.1

4.10
4.11
4.12
4.U

4."
4.14
4.1
4
4.20

S.l.$,14

npe T\Jbuh &nbun,

S.l

s.1.1. lh-l.;lll taah


hOOW)KM

S.J

S.l.l. Ur . :2n ntJcjtmuk

S.l

S.I .J. I"UUcnpn blilw'IH!IOU

S.1

lv

llal.

5.1.

5.3

S.l .t. Kompo it


Ill ncli<1c ll.o lana

5.3
5.3

Ld>ar Puncalt
Ktmltinpn 1..onfta Urupn
5.5.nnuJJap.on

5.3.

5.4.

5
5.!

U. nnuJ Tubuh mbun&


5.7. St"muc (blankrt) Kotam Embunc
5.7.1.

5.1

Umum

5.7

5.7.1. Jtnll s.eli1nut kfdap a.lr


VJ .

5.7

PWMPAII

''

Umum

6.1. Ptllmpah

6.HI.
1J

npt S.o1u Torbub

6.1

U.1. StNktur
6.1.1. lOdr..,llk
6.3.
R 1

Pdmpoh npe

OJ (0.-.rllow) dGlpn l'<ndam

'.l.l. JOdraulik

7.2.

Ptrhi1W1pn IUdraulik

,.

7.1 7.13
7.1

7.1.1. KtbuCuhan dngl ltkana.n


7.J.

VJJ . Sll D1STRI8USJ

Umum

-..USII

6.3

U.l . Sltvktw

7.1.

6.1
6.1

7.1.1. Kthllanpn clngl ctk.arum


Pemuanaan Plpa

1.. Bak Dlltnl>wl

7.1
7.1

7.1
7.4
7.5

DAITAR
TABEL
Hal.

2.1.

KC$C:$Uli.an .,.,.dpe tubuh

c:mbcm& dmzu jmis fondasi, ltmbah,

2.4
3.6

bolw i>qulWI

3.1. K l..ifikl.\i tan>! Sdtcftl tdompot

3.7

3.2. . Klaslfikl.\1 aifiU an uru&an

3.9

3.3. Klulfikul slf1t lulus 1ur taNh dan bltu


4.1. Koliif'l,lcn r ..Subi pcna:u11pan
l\!blh k etll darlp:ld 100 ha

4.4

luh umuk. luas dad"iih t:adah hujan

4.2. Con!Qh pel'h hunjj:an dcbil bulanan dengan eara N RECA

4.8.a.

4.16

4.l.

Koen h:n k ckasaran MaMing

4.16

4.4.

K IX"(plla.n lnfillrasi

4.17

4.S.

PmrMer uncut rumus (4.13)

4.23

4.6.

Har&a komponen C oleh flktor intensitu hvjan

4,14

4.7.

H .rp ko-C oldt hkror ropogr>Ii

4.'24

.a u..,. kompo...., c oldt ru"" "'"'""''...,.,...,tun

4.24

4.9.

Haraa komponen C olch fUwr- infiltrul

4.24

4,10.

HarJJ kompon<R C oleh f<dttor penucup lahan

S.t.

Lebar pun.:ak tuooh emiMin&

5.4

5.2.

Kemiri11gan ler n urugan untuk tinggi maksimum 10 "'

s.s

5.3.

Tin&li ill&"" ""bun&

5.6

6.1.

Krher)a d6ain hidraul1k pdimpah

6.2

6.2.

Koefi ltn k c\asaran Mannina untuk bettagai jenls pelindunc pacb


p<itmc>all

6.3

6.).

7.1

Uubun&n u.nui a1r L()lam di

dan lo:b>t pelompah

m<r.;:u petunp.al'l otc:oe'", dd'tll,

Hubun&lft aniJU s.udullm&kliltl;lift den, n (1

vi

6.5
7.3

DAFI'AR GAMBAR

Hal.

1.1

Pd.a hput ll'l lndontsia Tunor baJ.ia.n sd-mn- suaru ta-.-asan Kmiktr1"f,

1.3

2.1.

stew 1-...n """''" emiMlng kccil

2.6

l.t .

Gal lan dltl t.tatulaas dtnl:llnJ: ko1am embunz

l.IO

4.1. $1k lus hidroloal

4.29

4.2. Skem n>oclel NRECA

4.29

4.3. Grar.k ra<lo AllT/ I'ET

4.30

4.S.

Hubuna:u\ koct\11ieft al\ran dan hujan bulanan untuk bulan Novembe-r

4.32

4.6.

Huhuna;tn kodbitn aliran dJn hujan bulanan untut bulan Oesembtr

4.33

4,7

Hubunean kodben aliran d<Jn bujan bu11IW.'I unc:uk bulan Januatl

4.34

4.8.

Hubun an tocfasiotn aliran dan. bujan bula:nan untut buiM FcbNUl

4.3S

4 9.

Hubuna"n todium aliran d buj&n bWaD.aD untut bulu Mar

4.36

...10. Hubun&n kotfiSK'ft aliran dan hujac bu.lan1n untu t bulan


Arnl

11. SkC"tN 1ampunra.n emhuna

4.)7

4.33

4.12. ln1ensit huj an kala ulang S tabun vs tecepatan infiltrl.\i, dan ta.r1l:ier
ll lt
dae.rnh titdah huja.n

4,13

Gr

lntensll:u: huj an v du "ii, dan frekuensi

2.

S.l .a, Urug11n hun'IVgcn m:.h rial u1:.ma lcmpung di tas fondasi kedup air

afi

S.l .b. Urugan honwat:n m:.t ri:al utama l mpung dengan dindinw halana

.2.a

UruaJn m<\j mt.l k: d n,an inti lempuna. de:n&:an dindin& ha.lan&

S.2.b. Urua.Jn

m:ajtmu k: dtn&:an incl-dijptagma

5.J.

.,_.anupi'JI P<h"'''>i> d>n lubuh eml>un& -anI>Hulbcton

6I

[)( Won puenn&.an llpthl pc:lii.T\();&h tipe saluran tnbulta

u.
..
n
p

d..0

rloJa pdunp>h w>ah d<o&..pdo.nduoc ruf!lJ'Ut 6 3.

h'"'a 0 d..0 p;oda pdimp;oh baru

Gr>fik

4.39
4.39
S.IO

S.ll
S.l 2

5.1)
5.14

6.7
6.1

6.
9
vii


Hal.
6 .
_,,,

Polonc"' .,..,...., op.tal pelimpah tip< oceedata..pe<ed>m


USOR I

6.10

6.$. Gufik huiMl pn nd.at Froude den&:llft rasio


Ud

6 6.
6.7.

6.11
1

Grafik 1\ubuncan dtbit. tinul mercu. leba mercu, du paf\l:tn& kolam


pctedam enerai uncuk dtbic = 10 lS ml/d

6.12

Grafik: llubunaan debit. tina;ai merc.u , Iebar mercu, dan pll\jnnc kolam
ptredam c:ncr&i u ntuk debit = 30- SO m.l/d

6.13

7.1. Grafik llubun.gan antara debit dan kehilanaan tclcanan a;cthap m/100 m
fHtnjana piJ)I, untuk t ipe pipa $DR 17

7.7

7.2. Grank hubu1a:an antara debit da.o kehilangao tekanan 1cdap m/100 m
rHmjana plpa.unlu\ tipe pipa SDR 21

7.8

Graf1k hubunau ancara debit dan kehilangan tebnusetiap m/100 m


p. Rjana pipa, untuk dpe pipa SOR 26

7.9

D<Nh _.., P'l"' disllibusi uwna

7.10

7.3
7,4,

7.S.

4Ift pol0ftl.11n bat UIIIUk tebutvhlft m&mi.Sia

7.11

7.6.

O.n>h dJA poooncao bll: bewoo

7.12

7.7.

O.IWI dM poconcan bat kdlun

7.13

viii

DAITAR LAMPlRAN

(data hidrologi untuk P.Timor, P. f!'lores, d:.n P.Sumba)

1.1.
1.4.

I.S.
1.6.
1.7
.

HU,Jan bulanan rata-rata untulc; P. Timor


llujan bulal\lln rat:arata untuk P. F&orcs
Hujan

bullAlft

ratH1U

unt\1\

P.Sumba

Evapcran pltul poten. iaJ scandar {Et


(E)

),

dan EvapOnt$1 stand< r

II.

PtU lsobit hujl.n tahunan numa. un1uk P.

IU.

Tim&..,.. Pcu lsohit hujan tahunan rat:a rata

untuk P. Sumba Peu isobit huj4-n lllhufWI ntarata

111.2.

un&uk P. fl()res

ID.J.

Peta oobit hujan 'harlan mabimum tahun.an rata tu,unruk


P.Timor

IV.I.

Pda isohjt hujan h:arian m:aksimum t.ahunan rau...rara, untuk P.Sumba

IV.2.

PaiSObit buJM lwian mabirnum tabun.1n

IV.J.

Peta lsohit jum lah ha.ri huj:.n bada.i rata..rata setia1 utltun untuk P.

v.

Timor

ratanl&, umut

P nores

I. PENDAIIULUAN

1.1. Coml>ann 1/mum


1.1.1.

s.m;-K<riaa di

Cmbaran umu.m Udim

R.uatalan hp IIUan mulal cbtl stbdab tim r P, hwa. yalni P. Ball, mmuju ke limur
hinaa P.Stram dl Maluku Tenuara mc:ncakup cbenh pa.ntll s anjana49.000 tm. doan

membe:nwg darl bllut Icc tlmur ujauh 1.2$0 tm. Puhw p.afin& selatu dirl ranak.alan inI,
yaitu P. Rote, merupakan pu ii&U p. llna sela dati kcpulauan NunnULra du t r'lctak i.ll
11 lin1ana Sdatan, Pcrlba aamNr 1.1.
lk.Hm kawu.an lnl plda umumnya cutup ktri.n&:. Hal ini tne:Npabn kom.ckue.ns.l cWi lrtat
aeoeraflknya dan ortem..u.l ran,k.alan t.eputawa terscbut thidJCt slr'kuiMI ma.u IM1an daD
&eraku ualn Yllll bettaku di datrah cusd:lut. Evapotrans;sHru.i

clhu.l\1.11 tn1ntunc tira-tira


1.800 ...._all &SO nun dl .._.puui. cbo I 400 mm h"'U 1600 mm dl

pedal....., petbolkJwl. A"'bqb .......,. l<ll<la d""l dlb>nd"'Jbn d<q.n

.._,_n., tohu... di

c:beotl puc;ai vmuJlUII)' di lnclones.ia $tbaat 1.400 mm

M1o11un buJan u.mumnya bcrl...,."' ld- 3

'bulon.

S<dqbo ...,;,.tt<i"' bcrl"'''"' .......7 ,_a! 9


!lulu. Cunll buju ........., ,...,.. tun., darl 1.000""" do -.,. .,.-1
...W.abn dl

.,..w.nw.

d..,.c menc'l>i 2.000""" ,...ld>lh loll ball cunh


huju tttjJdi dal'"' blijan .ai Yll\l homya cerjadi bebfrapa hh,sd\ina1mtfl)'cbabtan bllljir
bandana )'lnl stlanjutny cerbuq ke llilt.Mau air Yin& merupaku &umber aJiran d.uar suatu
a.un&al ja.rana l(bll dijumpal di musim kerina:.

pctbut""" dl

Oen.l&ll dr:mtk lan clrl1n1ma daerah semi ktrina adalah bMiwJ mmlm ki.'f lna berlan unc
lebih
darlaetena;ah u.hun. lebi.b pa.njana: dati pada teballyabn d.aerah lain dllndont"ilt
1.1.1. Ctmbaran umum lopoc:ran

Daenh dmaan lkllm sana ktrir alhllab b'llr'IUn tepuJ.au.aa.lndooc$1.1 1lmur ba,&an $dacan.
Daenl> lol tmtlri..,

.........,

pul.....,.,...... yq rdolif toe . Podl uOlUmnp ..,.,..,.,.,

bcrlopop>li pctbukoua d<ftau hrit1ulu

pul....., bioa '"""" '""" l<ll""lkiD

d-.n

1.1

ud.- d

tntapat CUDUCII bct.t.p4 dtna


kdtnUWI mMI.-.r ni'M.IM m..."lcr. KareN k .un torOJnti d;m teadun it.lim f1J'I k\lnltl
lncfliUArunahn, ma.ka pada umumny lahan untult tan;;aman POLti:IJtl sebaclan baar bcNpa
lab.an kerin1 yang tt!rd.apllt di pcrbuk ltan. Oi PropiNi Nu!ll Tcngata Timu r (N"'T)
mbtlnya , lua.s lahan kerinz tatllman panlll menupa.i 72 . scdan,k.lft yan.g ba.uh hanya
aehelar 28.
r'cqd31h W1CM

Kr'l'tfh

pant. K l"t..ad,,

1.1. Batasan

Embuna a.Jll.b butun.tn JW:n)un :ur yana dlb.aft Un di cbenh depfa .bb.An)l d tu.a.r
s.u.na,ai. Kolm1 c-mbunca.hn menyimpan air d m\l.\lm hujan, dan kemudian air dinu.nfutkan
tllt:h suatu desa hanya l(lama musim keman u ruu k mcmenuhi ktbutuha.n den& "
urutan prloflla$ : penduduk , tcrnak . dan sedikil kebull . Jumllh k l"lutuh,an tersebu t
akan menentukan tinui tubuh embufl&. dan hp&titM ta.mpu.na cmbufl& Kedu1 be.uran
ter5e00t pefhl dlbaaasi karena kt$edl"tha n td.nt\locl y n1 dipakai
BMmfl 1 1
ibitut ;
(I)

tttrUi n.buh

l'l'lab.lmwm .,. 10,00 m u!Wuk tipe ..rupn. dan 6.00 m urm.k hpe

auu kon\postt, dr m;ug tuu tu!tuh cmbl.lna diulcur dul mutun &aliaa
rorMJ.1.'i tc<< lam hlng.a kpuncak tu lh em na
lta.pasitas 1-11mpuna mbun, l'naksimum 100.000
JrilVJU

(2)

(3)

l.J.

rn'.
lua. dac:rah tAdill1 hujOLn m ksimum l(l() ha I
trn1,

Un tr.up

Jl'dtltnlln ini men)'IJhn kritniJI dC$ain )'Jna: dluplykan tthanlt

m"na:kin unt uk

mcmudahkan dlu'l m o:n'lpttl!cpat pd:ctjaa.n dL-saln l'ml1una . K riteria daain diberllian untuk
fbli&:lli

tipe t'mbunJ: )' 1CU UNJa.n, JrliYiti, d:an lOO\(IOSk dengan bllasatr stpMi pada I)'M

l.2

di lll&S, dan hltl)'l dwan\aa u:uk daerab Kma \.aina di lndones.ia. Aspek yq drtirljau
Dl('.or.;;ak.-up

krit<'fia da.at.n IC'DWIJ bkfroklci, hidn& J: k:,14.\Mttlhk cbn $lNtM ba1k UN\IIt 1\tbd

rmhunc. pdimr.ah. nuurun Jllnaa.n distri:busa lit

1.1

KhuM umuk P SumN, P Fluro. dJn P. Timot d1 Pn1)in.d NlT td.ah diperdl;an bdxfapa
be: ar;an hidmloci (\< tti hujan hadai dresain, penpoap.an. bujan bulanVI) sehinq.a a.nAJisbnYJ
dup;n dilak,1k:a.n den1an CC!l<ll

1.1

D. PROSEDUR DESAIN

Embuna morupab.n bqunan yana berf\l"as,l menampuna air hujan untuk pcrScdlaan wuu
deu dl muslm ktrinJ. Selama sim kerlna air akan dlrnanfaatkan oleh des.a un1uk memen1.1h
i kebutuhan ptndudut, cernak. dan udlk h lcebun . Dl muilm hujan embu na ddak
bf:rope"ful brtM alr dl hw embuna; tersedi ; aabp ba.nyat uncut memenuhi ketia;a
lcebutuh:u dl

Mas. Okil lwcm hv pod> S<llap atbit onuJim buJ.tn ,..,,.. dbllf1llba kobm

embuna d..,.. u:fitl


.,...... alt ...a1 desalo. UOIXlk mcnjomlo 1...,.1 cb. t...-.-p -...
bd>otopo boaiu Y""' ;

"""""">"'

(I)

ruiNl! cml>vna

(2)
(3)

ceruhao di udit:nya
to! am cmbuog bcrfunpi merwnpuna air taijt.n
aii&Uad&Q berl\mpimenaeluutln air lcolam bill diperlubn

(4)

jarln cao dlstribw.i, bc:rup.a ranabJan plpa, be:rfun&sl mtmbawJ air d:arl k.olam ko

bcrflonpi ....."'P lcmb>ll ,.... tun&"' (dq>tesl) ulllnua air

b1t IUD air bvlan di 111u dt'bt pcmuklmM (des:.a) so.:ara a:raviw1 dan
bendc:anan. uhtnua pembtrtan air tid&t mmttUI (tkbt kontlnyu).

(S)

mimR!b betfu""l maplitba blt>jlf dati toWn te 1-....t ....,.....tan


...... -..-dindin& to ...tctba<bp .,......,.,..

Adl berbqal lan&:bb yang pJu ditttnpuh unrut rntndtstin


ld>lah :
(I)
(2)

-Nin

lokul dao tcmpM """""'

.,.....tu....mpcnydidibn

(l)

.,._..,.- 111:

(4)

....bls bl<lroloJi

scd<tt<.... Joot<kruk

m _..tlpeunui
(6)

douin

blbult """""'
...d.lnjwina111 dbctibusl

2.1

embung. Lana.k:ah tcn.ebut

2.1.1.Ptnroluan l.olulJI d:Jtn lempat tmbunc (sltt)

.-.
u.-.....

l.an&Uit .,..,.,.. yq

hanu d al:uw cbJ.., .....,.,_-.,..Sahli """""" bo

lobsl
(1;,.).,... .....

sd>a&ai boritut :

"""""I UONt 111<01Uilllobsi )'1111- -ul: embun& pctl dal:ubo p<ftlo)- te


1lui

._.. ........ (.Jiu) anmapaku cd<....an )'IIIIC..bp ....ut


1.U., ld>ib
db<lkal ,..,ttldaao a><eknitnya tidal: Mlll air, Jdll011kda ll..,..ait Mdikit.

il)

lok.ul ckbt desa yana mt:mt:rl'u.l:an air s.thinu:a jarln.cilft dltulbualtld&k be&itu

PI'Uana
da.n lldut banyll.k k ehilanaan enc:rai.
Iii)

lok asl dcb1Jalan sehin.ua jalan masuk: ddat panjan1 dan tmih mud;ah dlltmpub .

2.1.1. Pt'n ukunm dan pmytUdikan ctOttknik. Kdtrhana

S<t<lllla ._ emt.a111 dipilib ...U pctlu dal:ubo P"'l ukuru &eodit dan Hl&ajubaya

.,...ye ldoball""ttrul< ...,-..._


PcQcukuru dill.,...., andapoti sdwub dxnb udall lluju 4u - -IOC
HaB\:u
pmau Bn aba bmipJ peu siO.lali bersbl: miaiaul I :2000 dqM perbed.au toMut (pis
nUI
k

U) N.binwm l,OO .a. Deepapetas.auc:amiaidillanpbacvblf'u.nruk

..:ndnM

d.

Sd-nya 1<1<1111 p.-...,. p<t> sdesai pcoy<lldlkan l""dnik a1>p11 dalatul:an _.,.

2.2

aedtr'haru dcfllan rMnl.tUaa pembonn W'IJvt., pcmbuau.n

a11mur ujt

lliU paric 1ji.

Pcnyelldlbn inI bcnujuan urm.t menilai WU.tffistik fondul, bahan b&npnan. dan diAdiq:
tolam mbla111. 811a bahan b<napa !IIlah, eo<>tob perlu dlambll dan P<n&uJIn di 1om
perl u dllaku klln . 1\.nah, baik llnlut fooda.,1 maupun bahan uruaan. perlu dl\lji
uiiiUk
mena ahul tluifi lcul dan k araluetistili: pemaduannya Hja, l<a.n&bn ptnsujlan alf.u
m<tanlknya (l<ekualan ,_ dll! koN<llid.ul) lidal: dlperlukan cblam
leU . O..,an
demlklan pcnau)lan di labonatorium l"''l dipctlukan """"al:up :tadar olr .ull (bUa 1.......-&),
distribusi buair, b"" kons4tmsi Atterbcrz , .,.....s.... -(hila '-"'> iu
l<n<iMal c:obp
...dan C<pM dat..Nkao sdai"'P"""""' dikCfjaba...,.,_
.......... miWnya :8ldq Uji !Wwil PU. 8Ua ballao b<napo baN porlo
diiiiDOllllnll<llonly a
u:ocuk mtii.Oa.i Wf talu.s air 4aa sbbililauya bila dip!i. l"ctujU untuk enNIII
balk ''""'

'""'P"" baN,du.jitu

&JCebit.

cblam 8>11111 Geolctnolc, o.IUI P"'ydidibo

1oocchD:
dilw>ptM pub .....l-lal:dan-pd.

2.2

....... _.,

4u

2.2,_5 l'cne.uuan tlpto d01u clnui luhuh embung.


Tubuli

ft1lbu.a&

.a JUlY bdoa, dan kompos.il .

dapM d'Pdlb dcn&an ltpe IUVIUI ,

upe IUbuh cmbunc tcr,aa u,. (lui jcnts fond Sl. btcnli.Un NbJn di
dan

t :ll.

l<bu lembah.

Fondul batu dl(.lat mendutung .semua clpc tubuh embun& . D am hal 1nl bl.la len,hlh
semph (1>a1>coM V) ..t.ah-11& ben...._ _,ad&loh yug poliO& O<f>ll
..clan&U. Ma I cukap ld>ar. hpe llomposd Han lrbih munll . fondut umh hM)J cbpa
mMII : bna wbuh embuna benipe uru&u . Namun Jttuuanya ilu huus pula mempettun
-baftabn ,itnb dan jum lah bahan yai\J letscdia di tempat . Perlku ubd 2.1.
Tabft 2 I . KestSW-Wl anon. lipc luiM.b cmbu

dena:an J<niS fondasi. lernNh. dan blhan tw.aurun

( 1) Uru9an

J'enh b.a .M/1

J:.nh
toncLn l

t:ubuh .-bung

I. batu

k\l
I. Ule!Hr

atau

'
121 a.ton/

IMtWJn

( l) Ko.,poeit

tanah

2. l'af

.....
.....

tbar

b.anvunan )

I.

lem ng atau ta n.h


be t'lecrrpu

no. dan/ at.au


2. paei.r aaepa l

batu pocah

,....,..
pecah

- -

nah bed0fi.P\Ift9
dn/ata\1
2. .,..h a..pe 1.

bat\1 pecah.

l.
<

batu

I.

l.._punC) atau

...