Anda di halaman 1dari 5

KEMENTERIAN AGAMA

MTs NEGERI CARIU


Jalan Brigjen Dharsono Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor 16840

UJIAN TENGAH SEMESTER II


TAHUN PELAJARAN 2015/2016
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Mata Pelajaran :
Nama
:
Kelas
: VIII -

Holil Mamun, S.Pd.I

A. Pilihan Ganda
1. Pengertian sedekah menurut bahasa adalah ....
a
menerima
c. Membagi
.
b
d
memberikan
Mendapatkan
.
.
2.

Pemberian yang sifatnya sukarela dan tidak ada maksud tertentu di


dalamnya disebut ....
a
zakat
c. Sedekah
.
b
d
hadiah
Hibah
.
.

3.

Salah satu tujuan dari bersedekah adalah ....


a
untuk saling membantu
c. agar dianggap royal
.
b untuk mendapat
d
agar terlihat kaya
. penghargaan
.

4.

Tujuan diberikannya hadiah kepada seseorang adalah untuk ....


a
memotivasi agar berprestasi c. mendapat sanjungan
.
b
d
mendapat penghargaan
mendapat pengakuan
.
.

5.

Munaroh memberikan sesuatu kepada adiknya karena adiknya mendapat


peringakat satu di sekolah. Hal ini dinamakan ....
a
sedekah
c. Hadiah
.
b
d
hibah
Sedekah
.
.

6.

Salah satu sebab seseorang diberi hadiah adalah ....

a
.
b
.

ada suatu prestasi

c. mengeratkan silaturahmi

karena ada ikatan kasih


sayang

d
.

karena membutuhkan

7.

Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memberi


penghormatan dan penghargaan atas apa yang didapatkan adalah
pengertian ....
a
sedekah
c. Hadiah
.
b
d
hibah
Zakat
.
.

8.

Jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain, kemudian ia


mengambil kembali, maka ia diibaratkan .... yang memakan kembali
muntahannya.
a
kucing
c. Babi
.
b
d
anjing
orang utan
.
.

9.

Berikut ini yang tidak termasuk syarat wajib haji adalah ....
a
Islam
c. Berakal
.
b
d
balig
Merdeka
.
.

1
0.

Maksud dari merdeka dalam syarat haji adalah ....


a
.
b
.

1
1.

c. bukan pembantu

bukan budak

d
.

bukan pegawai

Mencukur dan menggunting rambut di dalam ibadah haji disebut ....


a
.
b
.

1
2.

tidak dijajah

tawaf

c. sai

wukuf

d
.

Tahalul

Apabila jamaah haji tidak menikah tetapi menikahkan seseorang, maka ia


wajib membayar ....
a
dam
c. Pajak
.
b
d
fidiah
Santunan
.
.

1
3.

Miqat yang penetapannya menggunakan perhitungan waktu adalah ....


a
.
b
.

1
4.

Q.S. Al Baqarah: 195

c. Q.S. Al Baqarah: 197

Q.S. Al Baqarah: 196

d
.

Q.S. Al Baqarah: 198

Masjidilharam

c.

tengah perjalanan menuju


Masjidilharam

rumah masing-masing

d
.

kota Madinah

membaca talbiyah

c. tawaf wada

tahalul

d
.

melontar jumrah

wajib

c. Makruh

sunah

d
.

Haram

Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah ....


a
.
b
.

1
9.

Zumaini

Hukum melaksanakan ibadah umrah dengan alasan nazar adalah ....


a
.
b
.

1
8.

d
.

Sunah-sunah dalam melaksanakan ibadah haji adalah ....


a
.
b
.

1
7.

makani

Apabila jamaah haji berasal dari kota Mekah, maka ihramnya di ....
a
.
b
.

1
6.

c. Maklumi

Dalil yang menerangkan tentang miqat zamani adalah ....


a
.
b
.

1
5.

zamani

bulan Syawal

c. bulan Ramadan

bulan Dzulhijjah

d
.

bulan Muharam

Waktu dalam memenuhi syarat-syarat umrah adalah ....


a
.
b

sebelum melaksanakan
umrah
setelah melaksanakan

c. ketika melaksanakan umrah


d

sebelum dan sesudah umrah

.
2
0.

B.
1.
2.
3.
4.

d
.

wajib umrah

ihram

c. wukuf di Arafah

tawaf

d
.

Tahalul

syarat wajib umrah

c. rukun umrah

syarat sah umrah

d
.

wajib umrah

sah

c. Makruh

tidak sah

d
.

Mubah

Menutup muka untuk perempuan pada saat ibadah umrah hukumnya ....
a
.
b
.

2
5.

syarat sah umrah

Hukum melaksanakan umrah tanpa sai adalah ....


a
.
b
.

2
4.

c. rukun umrah

Ihram dari miqat dalam ibadah umrah merupakan bagian dari ....
a
.
b
.

2
3.

syarat wajib umrah

Rukun haji yang tidak ada dalam rukun umrah adalah ....
a
.
b
.

2
2.

Mampu dalam ibadah umrah merupakan bagian dari ....


a
.
b
.

2
1.

umrah

boleh

c. Sunah

dilarang

d
.

Wajib

Mengadakan akad nikah pada saat ibadah umrah merupakan larangan


yang ditujukan untuk ...
a
laki-laki
c. anak-anak
.
b
d
perempuan
laki-laki dan perempuan
.
.
Uraian
Jelaskan pengertian haji secara etimologis dan terminologis!
Tuliskan dalil tentang sedekah (Q.S. Al Baqarah: 272) beserta artinya!
Tuliskan dalil tentang ibadah haji (Q.S. Ali Imran: 97) beserta artinya!
Tuliskan lafaz talbiyah beserta artinya!

5. Tuliskan beberapa manfaat sedekah!