Anda di halaman 1dari 3

REFLEKSI PERKHEMAHAN 19

FEBUARI 2016 SK AYER MOLEK,JOHOR

BAHRU
Kami telah menjalani satu perkhemahan selama 1 hari di SK Ayer Molek
Johor Bahru . Antara aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang
program ini ialah pendaftaran peserta perkhemahan,Malaysia
Cergas,menyanyikan
Sekolah,taklimat

Lagu

Negaraku,Bangsa

memasang

Johor

khemah,aktiviti

dan

darat,LDK

Lagu
dan

Majlis penyampaian hadiah . D e n g a n p r o g r a m i n i s a y a d a p a t


berkongsi ilmu dengan rakan guru dalam pelbagai
Kami telah membahagikan m u r i d
dan

membuat

gajet

yang

kepada

beberapa

hal.

kumpulan

b e r l a i n a n . Seronok rasanya dapat

mempraktikkan mendirikan khemah di sana.Disana saya belajar tentang


semangat menguruskan murid secara berpasukan. Jika kami tidak
bekerjasama

tidak

menjalankan

mungkin

program

K a m i membahagikan
melaksanakan

ini

tugas

tugas

yang

kami
dengan

dengan

diberikan

adil
dengan

dapat
jayanya.
dan

kami

penuh

amanah

sekali.Aktiviti yang amat mencabar saya sekali ialah aktivti memanjat


gunung untuk masukke gua. Letih sekali rasanya kerana kami terpaksa
mendaki bukit yang begitu curangsekali dan trak laluannya adalah
panjang. Memasuki gua ialah satu pengalam yangamat bermakna
sekali

ini

kerana

ini

adalah

pengalaman

pertama

saya

memasukigua. Sungguh indah ciptaan Allah dan ini membautkan saya


rasa bersyukur sekali.Tidak cukup dengan itu, aktiviti didalam gua
adalah amat terkesan sekali di hati s a y a . I n i k e r a n a d e n g a n
keadaan

gua

yang

amat

gelap

kami

diarahkan

u n t u k bertafakur dan mengingati kesalahan kami, menginsafi diri.


Sungguh kecil rasanyadiri ini berbanding tuhan pencipta sekalian alam ini.
Ianya amat menginsafkan saya.Pada malam terakhir aktiviti kami
diteruskan lagi dengan aktiviti malam kebudayaan.Malam kebudayaan ini
boleh

dianggap

sebagai

acara

kemuncak

bagi

PerkhemahanU n i t

Beruniform
dihadiri

kali

oleh

pembimbing.

Majlis

ini.

Majlis

semua
kami

kami

pada

u n i t beruniform
pada

malam

itu

malam

dan

itu

pensyarah

dirasmikandengan

gemilangnya oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru kami iaitu


Tuan HajiHashim bin Deraman.Ter d a p a t p e l b a g a i a k t i v i t i y a n g
menarik

sebelum

Kamid i k e h e n d a k i

upacara

mereka

perasmian

tepukan

semangat

ini.
bagi

setiap kumpulan. Ianya akan


menambahkan lagi kehangatan majlis pada malam itu. Semasa
perarakan masukPengarah kedalam dewan, pengarah diberi peluang
untuk mencuba pelbagai tarian,simbolik kepada malam kebudayaan.Tema
pada pada malam itu adalah bebas tetapi hendaklah mempunyai unsurunsur a l a m s e s u a i d e n g a n t e m p a t p e r k h e m a h a n k a m i .
T e r d a p a t 5 k u m p u l a n y a n g membuat persembahan pada malam
itu. Persembahan yang pertama ialah daripadaunit beruniform Puteri
Islam. Sesungguhnya persembahan mereka pada malam itusungguh
memberikan

pengajaran

yang

berguna

kepada

semua

guru

pelatih. Apay a n g i n g i n m e r e k a s a m p a i k a n d i s i n i i a l a h t i d a k
semestinya

apabila

s e s e o r a n g menjadi

jahat

menjadi jahat untuk selamanya.P e r s e m b a h a n

mereka

yang

lain

akan
pula

ialah dari kumpulan pengakap dengan dikir yang s a n g a t


kreatif

dan

menghiburkan

hati.

Walaupun

b e r u n s u r k a n h i b u r a n t e t a p i terdapat pelbagai mesej yang


ingin

disampaikan

oleh

mereka

terutamanya

hal-hal yang

berkaitan moral.Seterusnya, guru pelatih disajikan dengan sedikit lakonan


dan tarian yang sungguhindah dan mengasyikkan oleh unit Pandu
Puteri. Tarian yang lemah gemalai dan tidak ada kecacatan langsung
amat mengasyikkan para guru pelatih.Kadet Remaja Sekolah dan juga
PBSM pula tampil dengan lakonan yang memberibanyak pengajaran
kepada semua tetapi dibuat dalam suasana yang cukup santaidan
menghiburkan.

Kesimpulannya,

kesemua

guru

pelatih

dapat

menghiburkan
daripada

diridisamping

mengambil

persembahan-persembahan oleh

beruniform.K e s i m p u l a n n y a ,
yang

banyak

saya

unit-unit

pelbagai
dapat

pengajaran
manfaat
daripada

m e n g i k u t i perkhemahan ini. Tidak ada langsung rasa


m e n y e s a l s a y a s e l a m a m e n g i k u t i perkhemahan ini. Bertolak
ansur,

memupuk

sifat

sabar,

setiakawan,

bekerjasama dan

bekerjasama antara ahli pasukan ialah perkara yang saya dapat disini dan
sayapercaya ianya tidak boleh dijual beli. InsyaAllah saya akan gunakan ia
untuk menjadiinsane yang lebih baik dimasa hadapan dan juga guru yang
cemerlang.