Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama

: Nur Azyyati bt Aziz

Tingkatan

: 4 Ibnu Battuta

Bil. Pelajar

: 26 orang

Tarikh

: 8 April 2014

Masa

: 9.40 pagi-10.40 pagi

Mata Pelajaran

: Kesusasteraan Melayu

Genre

: Cerpen

Tajuk

: tema dan persoalan dalam cerpen Gersang karya Masniah Kalyubi

Bidang

: Estetika

Hasil Pembelajaran
Estetik

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU:

Aras 1
3.0 Menghuraikan tema dan
persoalan dalam karya.

III.
IV.

Mengenalpasti tema dalam karya.


Menyenaraikan persoalan dalam
karya.

Aras 2

HPK:

II. menjelaskan tema dalam karya.


III. menerangkan persoalan dalam

3. 2 menghuraikan tema karya


3.3 menghuraikan persoalan
dalam karya.
3.4 menghubungkaitkan tema
dan persoalan dalam kehidupan.

karya.
Aras 3
i.

Menjelaskan perkaitan tema dan


persoalan dengan kehidupan.

Objektif Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran murid dapat:


1. Mengenalpasti tema cerpen dan persoalan yang terdapat dalam cerpen Gersang karya
Masniah Kalyubi.
2. Menghubungkaitkan tema dan persoalan dalam kehidupan harian.
Pendekatan

: Deduktif, Berfokus, soal jawab, penerangan, mengalami


dan menghayati.

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah mempelajari tema dan persoalan dalam cerpen


terdahulu.
: Pelajar juga telah mempelajari mengenai watak dan
perwatakan dalam cerpen sebelumnya.

Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir, menyenarai dan Menganalisis isi


keseluruhan cerpen.
BBM/ABM

: pen marker, kertas edaran, , Teks cerpen Gersang, gambar,


stensilan (sinopsis cerpen), kertas mahjung, kad manila.

Sumber Pengajaran

: Teks cerpen Gersang.

Perlaksanana Pengajaran dan Pembelajaran

Langkah / Masa

Isi Pengajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Set Induksi

Gambar Lukisan

Pembelajaran
Aktiviti Guru
Guru

BBM:

(5 minit)

Menarik minat

menarik

menumpukan

-Teks cerpen

Merangsang minat

pelajar untuk

minat pelajar

perhatian

gersang

pelajar

belajar.

dengan

terhadap

-kad manila

menunjukkan

lukisan

-gambar peminta

gambar

gambar yang

sedekah

seorang

ditunjukkan.

-stensilan

Pelajar akan

Nilai:

sedekah

menjawab

-Memahami dan

kepada

soalan yang

menghayati,

pelajar.

dikemukakan

- mendengar dan

Guru

oleh guru.

menumpukan

Aktiviti Pelajar
Pelajar akan

lelaki tua/
peminta

bertanyakan

Pelajar

kepada

mengaitkan

pelajar

kisah cerpen

tentang

tersebut

gambar

dengan

lukisan yang

kehidupan

dipaparkan.

harian mereka.

Guru
mengaitkan
gambar
peminta
sedekah
dengan topik
pengajaran
dan
pembelajaran
pada waktu

perhatian.
KBKK:
Menghubungkaitkan
kisah yang terselit
dalam gambar
dengan kisah cerpen
Gersang.
.

itu.

Perkembangan

Langkah 1

(10 minit)

Teater membaca

Mengenalpasti

Aktiviti ini adalah

Guru meminta

Pelajar keluar

BBM:

setiap

ke hadapan

Kad manila

pelajar

untuk

meneliti

membaca

Nilai:

pemahaman

cerpen yang

sinopsis

Berani

kepada pelajar

dikaji untuk

cerpen

Yakin

tentang tema yang

mengemuka

gersang.

Kerjasama

terdapat dalam

kan tema

cerpen tersebut.

yang

tema dalam cerpen untuk memberi

diminta

terdapat
tema:

dalam

Kegigihan dan

cerpen.

kasih sayang
seorang lelaki tua
yang bergelut
dengan
penderitaan dalam
mencari rezeki
untuk meneruskan
kehidupan.

Perkembangan

Langkah 2

(20minit)

Aktiviti

Menghubungkaitk

pelajar lain
keluar ke
hadapan
untuk

Guru meminta

menyatakan

wakil pelajar

tema bagi

untuk

cerpen

membaca

gersang

sinopsis dan

berdasarkan

menyatakan

sinopsis

tema bagi

yang dibaca

cerpen

oleh rakan

gersang.

mereka.

Guru

KBKK:
-Menyelesaikan
masalah
- mengemukakan
nilai kemanusiaan
dan pengajaran
Kaedah mengalami
dan menghayati

Pelajar akan

BBM:

membahagik

bergerak

Teks cerpen gersang

perbincangan

an pelajar

mengikut

Pen marker

an persoalan

kumpulan

kepada

arahan guru.

Kad manila

dalam kehidupan

Aktiviti ini adalah

empat

harian para

pelajar

pelajar.

menyenaraikan

kumpulan.
Guru meminta

persoalan yang

para pelajar

terdapat dalam

berada

Para pelajar
menyenaraika
n persoalan
yang

Nilai:
Berani
Yakin
Kerjasama

cerpen

dalam

dibincang

kumpulan

dalam

KBKK:

masing-

kumpulan.

Merungkaikan nilai-

masing.

nilai kemanusiaan

Guru akan

mengesan

menyuruh

persoalan

para pelajar

beserta

menyenaraik

dengan

an persoalan

huraian

yang mereka

bagi

pelajari

persoalan

berdasarkan

bagi cerpen

petikan teks

tersebut.

yang
dikemukaka

Para pelajar

Para pelajar

n oleh guru

cuba

di kertas

menyerap

mahjung.

nilai-nilai
tersebut

Setelah tamat

dengan aspek

aktiviti guru

kerohanian

meminta

yang

agar pelajar

menghala

mengambil

kepada

iktibar

pembentukan

melalui

peribadi yang

cerpen

kukuh dan

tersebut.

mulia.

Teknik berbincang

Perkembangan

Langkah 3

3 minit

Pengukuhan

Latihan.

Guru

Pelajar akan

Nilai:

menyediakan

menjawab

Berani

dan penilaian.

soalan-soalan

soalan yang

kerjasama

Bertujuan

ringkas

dikemukakan

untuk menilai

mengenai

KBKK:

sama ada para

topik

oleh guru.
Pelajar akan

pelajar

pengajaran.

bertanyakan

Memaghayati dan

memahami atau

jika tidak

memahami

tidak topik

faham

Mengeluarkan idea

pengajaran dan

mengenai

pembelajaran

perkara yang
dipelajari.

Penutup

pada waktu itu.


Refleksi

2 minit

Merumus isi

beberapa

dipangil perlu Berani

Refleksi

pengajaran dan

orang pelajar

merumus atas Yakin

pengajaran

pembelajaran

untuk

pengatahuan

yang telah

merumus isi

mereka

KBKK:

dibincangkan

pengajaran

sendiri

Merumuskan

sebelum ini.

yang telah

tentang

mereka

pengajaran

bincangkan.

dan

Guru memangil

Pelajar yang

pembelajaran
Guru merumus
secara ringkas
mengenai isi
pengajaran
pada hari ini.

tersebut.
Pelajar lain
hanya
mendengar
apa yang
dirumuskan
oleh pelajar
dan guru.

Menilai

Nilai: