Anda di halaman 1dari 3

Gaya kognitif bermaksud cara individu mempersepsi maklumat sementara gaya belaj

ar pula merujuk kepada persekitaran pembelajaran yang digemari oleh pelajar. Witkin (1940)
telah mengenalpasti dua gaya kognitif iaitu gaya belajar bergantung latar (FieldDependence)
dan bebas latar (Field Independence). Individu yang bergantung latar sukamempersepsi ses
uatu secara global sementara dengan gaya kognitif bebas latar sukamempersepsi sesuatu s
ecara analitikal. Ada pula individu yang gaya kognitifnya reflektifdan impulsif. Mengikut Kaga
n (1965) gaya kognitif impulsif ialah kanakkanak yangmemilih berbagaibagai kemungkinan p
enyelesaian masalah dengan memberi tindakbalas yang cepat dan kurang memberi pertimb
angan tentang ketepatan atau betulsalahnya tindakan tersebut. Oleh kerana itu kanakkanak
dengan gaya impulsifmenyudahkan tugasan dengan cepat tetapi membuat banyak kesilapa
n.
Bagi mengesan gaya kognitif para pelajar, guru perlu melakukan pemerhatian
secara tidak langsung di bilik darjah masing-masing. Hal demikian kerana para pelajar
berbeza gaya pembelajaran kognitifnya menurut teori Jean Piaget. Misalnya cara ini, guru
akan mengetahui perubahan yang mungkin berlaku antara pelajar misalnya dari aspek
emosi,

ketegangan

murid

Menurut Suppiah Nachiappan (2008),

dan

perubahan

perbezaa

individu

tingkah

memberikan

kesan yang besar terhadap kepelbagaian tingkah laku dalam bilik darjah.

Bagi

masa

murid

pendek

perbezaan

yang

wujud

di

kalangan

laku.
jangka
tidak

menampakkan kesan pembelajaran yang ketara. Pemerhatian yang boleh dilakukan oleh
guru adalah teknik pemerhatian senarai semak, pemerhatian tingkah laku dan pemerhatian
di luar bilik darjah. Ketiga-tiga pemerhatian tersebut perlu di lakukan oleh guru kerana setiap
pemerhatian tersebut menyebabkan guru memahami pelajar. Senarai semak membantu
guru untuk mengenal pasti segala masalah yang dihadapi oleh para pelajar misalnya
masalah kesihatan mereka serta tahap tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Pemerhatian
tingkah laku menggambarkan bagaimana mereka berfikir dan pemerhatian di luar darjah
membantu guru memberi perhatian kepada masalah-masalah pelajar dan mengenal pasti
cara membantu mereka.
Selain itu, membuat pentafsiran rekod prestasi ke atas semua para pelajar di kelas
kita. Rekod prestasi merupakan rekod pencapaian murid dan keterangan yang tepat dan
lengkap tentang pencapaian murid dalam kelas tersebut. Rekod prestasi tersebut membantu
para guru memahami cara para pelajar tersebut berfikir dan seterusnya mengaplikasinya
kekuaatan mereka dan pembelajaran yang bakal dipelajari mereka. Oleh itu, rekod prestasi
ini amat penting untuk menilai pelajar secara jangka panjang dan membolehkan guru
sentiasa mempunyai pengetahuan tentang para pelajar mereka. Disamping itu, guru juga
perlu menganalisis rekod profil yang memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam

semua mata pelajaran yang diikuti disekolah dengan ditunjukkan menggunakan markah
dang red. Melalui rekod profil ini guru akan mengetahui masalah murid dalam pembelajaran
dan mampu membantu mereka. Justeru, guru perlu sentiasa peka dengan rekod-rekod yang
mengandungi apa-apa maklumat pelajarnya agar mereka mengetahu masalah yang
dihadapi pelajar.
Selain itu, kaedah ujian kertas dan pensel. Melalui cara ini guru dapat mengkaji
penglibatan penggunaan perkataan dan bahasa murid. Untuk mengesan kemajuan pelajar
secara individu dengan cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar, penilai
perlu mengambil kira keperluan dan kemampuan individu, kepelbagaian cara supaya
pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Pelajar yang berlainan gred misalnya boleh
mengambil ujian yang sama. Dengan cara ini akan menjadi motivasi kepada seseorang
pelajar untuk meningkatkan pencapaian supaya selaras dengan pencapaian pelajar lain.
Dengan cara ini kita dapat menilai murid dengan lebih terinci melalui cara pemikiran murid
melalui jawapan yang ditulis olah murid. Oleh itu kita dapat mengesan gaya kognitif murid
dengan lebih efektif. Guru seterusnya dapat memperbaiki kemahiran kognitif murid.
Selain itu melakukan temubual dengan guru darjah. Hal ini kerana guru darjah
merupakan orang yang paling rapat dengan pelajar. Maka ini akan memudahkan guru
matapelajaran mengenalpasti kelemahan dan kelebihan para murid dan ini membolehkan
guru memfokuskan kepada peajar yang lemah dalam kemahiran kognitif tertentu. Hal ini
kerana apabila mengajar kadang-kadang kita akan terlepas pandang terhadap sesuatu
perkara terutamnaya kemahiran kognitif. Guru darjah juga dapat mencadangkan aktiviti
ataupun\
penyelesaian yang efektif atau sedikit sebanyak mambantu pelajar tersebut
memperbaiki kelemahan dan tidak jauh ketinggalan dalam pelajaran. Melalui teknik ini guru
dapat maklumat seperti pencapaian akademik pelajar dalam subjek yang lain serta tingkah
laku semasa dengan guru lain.
Akhir sekali temubual dengan ibu bapa pelajar kerana apabila berada di rumah ibu
bapa merupakan individu yang rapat dengan murid. Maka melalui temubual guru dapat
mengenalpasti latar belakang sebenar murid tersebut dan mengenal pasti punca kepada
permasalahan pelajar tersebut. Antara maklumat yang dapat diperolehi ialah sosioekonomi,
hubungan murid dengan ibu bapa serta factor kelahiran. Oleh itu, guru perlu menyelidik
dengan lebih terliti masalah kognitif yang dialami oleh pelajar bagi membantu pelajar
mendapatkan rawatan dan memperbaiki keyakinan diri.
Kesimpulannya, guru perlu sentiasa peka dengan maslaah yang dialamioleh pelajar
bagi mengelakkan pelajar terus tercicir dalam pelajaran dan membantutkan aspek

perkembangan pelajar. Maka guru perlu mengesan masalah pelajar dengan lebih sama ada
melalui kerjasama dengan pelbagai pihak seperti guru darjah dan ibu bapa. Namun guru
perlu bertindak sebagai pengkaji dengan melakukan pemerhatian dan memeriksa rekod dan
data pelajar tersebut. Maka mudah untuk guru itu mencari jalan penyelesaian.

Anda mungkin juga menyukai