Anda di halaman 1dari 15

MAKALAH

SHOLAT, DZIKIR DAN DOA

Makalah Ini Dibuat Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Mata Kuliah


Pendidikan Religius (Agama Islam)

Disusun Oleh:

Nama

: Dudung Musabilani

NPM

: 13110011

Jurusan / Semester : PKn / 1

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Veteran Semarang


Tahun 2013

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sholat merupakan salah satu tiang bangunan islam. Begitu pentingnya arti
sebuah tiang dalam suatu bangunan yang bernama islam, sehingga takkan
mungkin untuk ditinggalkan. Makna bathin juga dapat ditemukan dalam
sholat yaitu: kehadiran hati, tafahhum (Kefahaman terhadap mana
pembicaraan), tadzim (Rasa hormat), mahabbah, raja (harap) dan haya
(rasa malu), yang keseluruhannya itu ditujukan kepada Allah SWT.
Sesungguhnya shalat merupakan sistem hidup yang sempurna, yang meliputi
(kebutuhan) fisik, akal dan hati. Akal bisa terarah untuk mencerna ilmu, dan
hati menjadi bersih dan suci. Shalat merupakan aspek aplikatif dari prinsipprinsip Islam baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan yang
ideal yang membuka atap masjid menjadi terus terbuka sehingga nilai
persaudaraan, persamaan dan kebebasan itu terwujud nyata. Terlihat pula
dalam shalat makna keprajuritan orang-orang yang beriman, ketaatan yang
paripurna dan keteraturan yang indah. Jika mereka ingin mengetahui agama
seseorang sejauh mana istiqamahnya maka mereka bertanya tentang shalatnya
dan sejauh mana ia memelihara shalatnya, bagaimana ia melakukan dengan
baik dan bagaimana sholat yang kualitasnya itu baik, tentunya sholat yang
khusyu yang disempurnakan oleh sunah-sunahnya dan dilanjutkan setelah
sholat dengan melakukan dzikir (wirid) serta diakhiri dengan berdoa.

B. Rumusan Masalah / Permasalahan


1. Apa pengertian sholat?
2. Apa fungsi sholat?
3. Apa saja syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat?
4. Apa pengertian dzikir?
5. Sebutkan macam-macam dzikir?
6. Apa fungsi dzikir?
7. Apa pengertian doa?
8. Bagaimana tata cara berdoa yang baik?
2

BAB II
PEMBAHASAN
A. Sholat
1. Pengertian dan Hukum Sholat
Shalat menurut bahasa berarti doa, sedang menurut istilah adalah
suatu rangkaian ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang
diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan tata
cara dan syarat-syarat tertentu.
Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang
dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita
beribadah kepada Allah menurut syarat syarat yang telah ditentukan.
Sedangkan secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah,
secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di
dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya
Shalat hukumnya wajibain bagi setiap muslim yang telah berusia akil
baligh Dasar Hukum: Q.s. Al-Ankabut ayat 45

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab


( Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari

perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat)


adalah lebih besar (keutamaan-nya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.s. Al-Ankabut: 45)

2. Dalil Naqli Tentang Shalat
Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah
Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring kemudian
apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana
biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.s. An-Nisa:103)

Artinya :

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang

mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian riski

yang Kami

anugerahkan kepada mereka (QS Al Baqarah 3)


Kalau kita memperhatikan beberapa ayat tersebut di atas, maka
sebenarnya shalat itu merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh
seorang hamba Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Maha
Pencipta, lagi pula manfaat shalat itu akan kembali kepada kita yang
mengerjakanya, yaitu sebagaimana dalam QS Al Ankabut ayat 45 bahwa
4

shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Disamping itu gerakangerakan shalat ternyata mengandung makna gerak badan atau olahraga yang
sangat bermakna bagi manusia.

3. Fungsi Shalat Dalam Kehidupan


a. mendidik kita untuk berdisiplin
b. shalat membawa kita kepada tercapainya kebahagiaan di dunia dan di
akhirat
c. shalat membawa kepada ketenangan jiwa
d. mempererat tali silaturrahmi
e. merupakan syiar Islam
f. shalat mengandung ajaran persamaan derajat, dan sebagainya
4. Ketentuan Shalat Fardhu
a) Syarat Wajib
adalah hal-hal menjadikan seseorang diwajibkan mengerjakan shalat.
Adapun syarat wajib shalat fardhu terdiri dari :
1. Beragama Islam
2. Baligh/Mumayyiz (dewasa)
3. Berakal sehat
4. Suci dari haid dan nifas (bagi wanita)

b) Syarat Syah
adalah hal-hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum mengerjakan
shalat agar shalatnya menjadi sah.

Adapun syarat syahnya shalat terdiri dari :


1. Suci dari hadast kecil maupun besar
2. Suci badan, pakaian maupun tempat dari najis
3. Menutup aurat
4. Telah masuk waktu shalat
5. Menghadap ke arah kiblat
6. Mengetahui kaifiat (tata cara) shalat
c) Rukun shalat
adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam shalat , jika ada yang
ditinggalkan maka shalatnya tidak sah. Rukun shalat terdiri dari;
1. niat
2. takbiratul ihram, yaitu dengan membaca Allahu akbar
3. berdiri bagi yang mampu (apabila tidak mampu boleh duduk)
4. membaca surat al-fatihah
5. rukuk dengan tumakninah
6. i'tidal dengan tumakninah
7. sujud dengan tumakninah
8. duduk diantara dua sujud dengan tumakninah
9. duduk akhir (duduk pada rakaat terakhir sebelum salam)
10. membaca tasyahud akhir
11. membaca sholawat atas Nabi Muhammad saw
12. mengucapkan salam yang pertama
13. tertib, artinya teratur dan berurutan

d) Sunnah shalat
adalah sesuatu yang lebih utama dilakukan, tetapi jika ditinggalkan
maka tidak sampai menjadikan shalat itu batal. Adapun sunnah shalat
terdiri dari :
1. mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul
ihram, rukuk, i'tidal dan berdiri dari tasyahud awal.
2. bersedekap ketika sedang berdiri
3. melihat ke tempat sujud
4. membaca doa iftitah selesai takbiratul ihram
5. membaca taawudz sebelum membaca suratul-fatihah
6. membaca amin setelah membaca suratul-fatihah
7. membaca surat-surat pendek setelah selesai membaca suratul-fatihah
8. membaca suratul-fatihah dan surat-surat pendek dengan suara keras
pada rakaat pertama, kedua dan pada shalat jumat serta shalat hari
raya (khusus bagi imam)
9. membaca takbir setiap pindah gerakan shalat
10. membaca doa pada waktu i'tidal
11. membaca tasbih pada waktu rukuk dan sujud
12. meletakkan kedua tangan diatas paha pada waktu duduk
13. duduk iftirosy pada waktu tasyahud awal
14. duduk tawarruk pada waktu tasyahud akhir
15. menegakkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca tasyahud.

e) Hal-hal yang membatalkan shalat


Shalat seseorang menjadi batal, jika ia melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. meninggalkan salah satu syarat shalat
2. berbicara dengan sengaja
3. bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut selain gerakan shalat
4. terjadinya hadast besar maupun hadast kecil
5. terkena najis
6. terbukanya aurat
7. membelakangi atau menggeser dari kiblat
8. makan minum
9. tertawa terbahak-bahak
10. berubah niat

B. Dzikir
1. Pengertian Dzikir
Dzikir berasal dari bahasa Arab dzakara ) (

yang berarti

mengingat atau menyebut.


Menurut istilah, dzikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut
sifat-sifat keagungan dan kemuliaan-Nya seperti tahmid, tahlil dan tasbih.
Allah memerintahkan umat Islam untuk memperbanyak dzikir seperti
disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut :

Artinya : ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)


kepadamu

(dengan memberikan

rahmat

dan

pengampunan).

Dan

bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku) (QS.


Al Baqarah: 152)
2. Macam- Macam Dzikir
a. Dzikir Dengan Lidah
Dzikir dengan lidah dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat
dzikir, baik dengan suara jelas (jahar) atau samar (sir).
b. Dzikir Dengan Fikiran
Merenungkan ciptaan Allah merupakan dzikir yang sangat tinggi
nilainya, disamping dapat memantapkan iman, juga dapat memberikan
manfaat bagi kehidupan.
c. Dzikir Dengan Perasaan
Dizkir dengan pesaaan dilakukan dengan berbaik sangka kepada Allah,
dan merasakan indahnya rahmat yang telah dikucurkan-Nya buat kita,
sehingga dapat merubah perasaan negatif menjadi positif
d. Dzikir Dengan Keyakinan
Dzikir dengan keyakinan adalah mantapnya aqidah tauhid dalam
perjalanan hidup.
e. Dzikir Dengan Perbuatan
Dzikir dengan perbuatan dilakukan dengan sikap taat dan patuh
terhadap aturan Allah, baik dalam hal aqidah, ibadah maupun
muamalah.

3. Lafadz Dzikir Setelah Sholat


Adapun lafadz dzikir yang singkat yang kita ucapkan setelah selesai
mengerjakan shalat adalah sebagai berikut:
a. membaca istighfar tiga kali


b. membaca kalimat tahlil sebanyak tiga kali

,

dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut ;

c. membaca tasbih, tahmid dan tahlil masing-masing sebanyak tiga kali


lafadz tasbih

()

lafadz tahmid

()

lafadz takbir

()

d. kemudian dilanjutkan dengan membaca lafadz berikut ini


,
10

e. langkah terakhir setelah dzikir tutuplah dengan doa sesudah sholat.


4. Fungsi dan Manfaat Dzikir
Dzikir dengan lidah, fikir, perasaan, keyakinan maupun dengan
perbuatan lisan, dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia,
antara lain :
a. Meneguhkan iman
b. Sumber energy akhlak
c. Terhindar dari bahaya
d. Mendatangkan nikmat dan rahmat
e. Penentram jiwa
f. Dosanya akan diampuni.

C. Doa
1.

Pengertian Doa
Menurut bahasa do'a berasal dari kata "da'a" artinya memanggil.
Sedangkan menurut istilah syara' do'a berarti "Memohon sesuatu yang
bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang
memudharatkan.
Berdoa harus dengan sikap yang khusyu dan tadharru dalam
menghadapkan diri kepada-Nya merupakan hakikat pernyataan seorang
hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang dimohonkan.
Dengan tadharu dapat menambah kemantapan jiwa, sehingga doa kepada
Allah akan senantiasa dipanjatkan, baik dalam keadaan senang maupun

11

dalam keadaan susah, dalam penderitaan maupun dalam kebahagiaan,


dalam kesulitan maupun dalam kelapangan.
Mengingat doa adalah ibadah maka ada beberapa etika yang harus kita
terapkan dalam berdoa. Berikut penulis ramukan etika dalam berdoa dari
beberapa ayat dalam Al-Quran.

a. Bertobat sebelum berdoa


b. Disunnatkan menghadap kiblat
c. Hendaklah mengangkat kedua tangan
d. Seyogyanya doa-doa itu diawali dan diakhiri dengan puji-pujian kepada
Allah SWT.
e. Mengakui keagungan Allah SWT dengan segala kerendahan diri dan
hati (QS. 6/Al-Anam: 42).
f. Mengucapkan doa dengan suara yang sedang (tidak keras dan juga tidak
berbisik) dan lembut. "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati
dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas." (QS. 7/Al-Arofi 55)
g. Memanjatkannya dengan perasaan takut (tidak akan diterima) dan
berharap (untuk dikabulkan). "Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada
orang yang berbuat kebaikan." (QS. 7/Al-Arof: 56).
h. Tidak perlu berpantun, dan/atau dengan pengucapan berirama.
Cukuplah dengan kata-kata yang baik yang mencerminkan kerendahan
kedudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah SWT.

12

i. Mengulang doa sampai dua atau tiga kali, yakni doa tentang sesuatu
yang kita prioritaskan memohonkannya kepada Allah SWT.
j. Ditutup dengan bacaan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan bacaan
tahmid.
k. selesai berdoa sebaiknya kita mengusapkan kedua tangan ke muka.
Adapun struktur atau kerangka doa secara sederhana ada tiga bagian :
a) pendahuluan, yaitu membaca basmalah dan hamdalah
b) materi doa, boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang
dimengerti
c) pada waktu kita menutup doa, hendaklah mengucapkan hamdalah dan
shalawat atas nadi SAW.
2.

Fungsi Doa
a. untuk menunjukkan keagungan Allah swt kepada hamba-hambaNya
yang lemah.
b. doa mengajari kita agar merasa malu kepada Allah. Sebab manakala ia
tahu bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya, maka tentu saja ia
malu untuk mengingkari nikmat-nikmatNya.
c. mengalihkan hiruk-pikuk kehidupan dunia, agar dapat memutuskan
syahwat duniawi yang fana menuju ketenangan hati dan ketentraman
jiwa.

13

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Shalat menurut bahasa berarti doa, sedang menurut istilah adalah suatu
rangkaian ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan tata cara dan
syarat-syarat tertentu.
Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai
dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah
kepada Allah menurut syarat syarat yang telah ditentukan. Sedangkan
secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang
mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa
kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya.
2. Dzikir berasal dari bahasa Arab dzakara ) ( yang berarti mengingat
atau menyebut. Menurut istilah, dzikir adalah mengingat Allah dengan
cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaan-Nya seperti tahmid,
tahlil dan tasbih.
Macam-macam dzikir diantaranya yaitu dzikir dengan lisan/lidah, dzikir
dengan fikiran, dzikir dengan perasaan, dzikir dengan keyakinan, dzikir
dengan perbuatan.
3. Menurut bahasa do'a berasal dari kata "da'a" artinya memanggil.
Sedangkan menurut istilah syara' do'a berarti "Memohon sesuatu yang
bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang
memudharatkan.

14

B. Saran
Sebagai makhluk ciptaan Alloh SWT, yang diciptakan tidak lain dan tidak
bukan hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah
dan larangan-Nya. Tentunya kita harus tahu diri, sudah diberikan beribu-ribu
kenikmatan haruslah bersyukur kepada-Nya baik secara lisan maupaun secara
perbuatan, dengan membaca kalimat-kalimat tauhid dan mengerjakan ibadahibadah yang mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh.

Demikian yang dapat penulis paparkan, mengenai materi yang menjadi


pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan
kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis
banyak berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan
makalah dikesempatan kesempatan berikutnya.
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para
pembaca pada umumnya.

15