Anda di halaman 1dari 37

Statistik Deskriptif:

Pemerihalan Data

Pengolahan Data Kuantitatif


Data Mentah
Data Terkumpul

GB6023

Objektif

Melihat bagaimana untuk mendapatkan


maklumat yang tersembunyi di sebalik datadata yang diperolehi.
Bagaimana data diwakilkan dalam bentuk
yang lebih informatif.
Keluarkan maklumat dari data mentah dan
data terkumpul.

GB6023

Pembentangan Data

Lazimnya suatu penyelidikan melibatkan data


yang besar dari segi bilangan atau saiz
Jadi sukar untuk mentafsir ciri yang
terkandung di dlmnya
Oleh itu data perlu diolah dan dipapar dlm
bentuk yang tersusun dan bersistem
Pembentangan yang jelas dan rapi akan
membawa kepada pentafsiran yang tepat.

GB6023

Pembentangan Data
Data Kuantitatif

Data Kualitatif

Data mentah.
Data terkumpul.

GB6023

Data Mentah

Data yang baru dicerap atau dikumpulkan


hasil dari soalselidik ataupun ujikaji
rekabentuk yang belum dilakukan sebarang
proses ke atasnya.
Contoh Markah peperiksaan akhir kursus
Statistik bagi 50 orang pelajar.

GB6023

Markah Statistik bagi 50 orang pelajar

34
37
44
48
55

75
51
70
67
70

62
72
60
72
70

26
20
51
51
73

56
72
74
80
58

72
75
75
70
68

GB6023

80
70
65
58
73

63
48
56
83
71

85
58
59
56
45

59
40
59
56
52
6

Refleksi:

Apakah yg anda dapat drp data2 tadi?


Apakah kesimpulan yg dapat anda buat?
Bagaimana anda dapat menyampaikan data
ke bentuk yg lebih informatif.

GB6023

Markah Statistik bagi 50 orang pelajar


yang telah disusun

20
51
58
70
73

26
51
59
70
73

34
52
59
70
74

37
55
59
70
75

40
56
60
70
75

44
56
62
71
75

GB6023

45
56
63
72
80

48
56
65
72
80

48
58
67
72
83

51
58
68
72
85

Refleksi:

Apakah dengan tindakan ini akan lebih


memudahkan anda membuat inferens
berhubung pencapaian pelajar?
Bagaimana meringkaskannya ke dalam
bentuk yang lebih bermakna?

GB6023

Data Terkumpul

Data mentah yg telah dilakukan proses ke


atasnya.
Wpun penyusunan semula data secara menaik
atau menurun mudah, namun masih banyak
maklumat yang lebih terperinci mengenai
gambaran umum data tidak jelas.
Sukar sekiranya pengiraan diperlukan
Perlukan satu ringkasan yang boleh memberi
penjelasan mengenai data dengan mudah
Gunakan Gambarajah Batang dan Daun dan
Jadual Taburan Kekerapan
GB6023

10

Gambarajah Batang dan Daun

Digunakan untuk memerihal taburan suatu


set data
Nilai cerapan ditunjukkan dalam dua bhgn
iaitu batang dan daun
Perkara yang boleh diperihal dari GBdD
ialah
Julat

nilai cerapan dalam set data


Bentuk taburan kekerapan set data
Kewujudan nilai ekstrim dalam set data itu.
GB6023

11

Langkah pembinaan GBdD


1.

2.

3.
4.

Tentukan unit daun, samada 0.01, 0.1, 1.0, 10.


Sebagai contoh, nilai cerapan ialah 167. Jika unit
daun =1.0, maka cerapan ini direkod sebagai
16|7, jika unit daun =10.0, maka cerapan ini
direkod sebagai 1|67
Lukis satu garis tegak, kiri >> batang dan kanan
>> daun
Tuliskan angka yang pertama sebagai batang dan
dan angka berikutnya sebagai daun.
Susunkan daun mengikut tertib.

GB6023

12

Pembinaan GBdD

Langkah 1 Tuliskan angka secara menaik pada batang dan


angka yang berikutnya sebagai daun

6 0

4 8 8 5 0
5 1 1 1 6 8 6

5
6
7
8

7 0 2 8 5 3
5 0 0 2 2 0 3
0 3 5 0

9 6 9 9 6 2 8

5 5 0 0 3 1 2 4

GB6023

13

Pembinaan GBdD

Langkah 2 - Susun daun secara menaik

4
5

0
1

4
1

5 8
1 2

8
5

6
7

0
0

2
0

3 5
0 0

7
0

8
1

3 5

GB6023

14

Jadual Taburan Kekerapan

Penjadualan ialah proses menyusun dan


membentang set data dalam bentuk baris
dan lajur.
Kebaikan

data yang kompleks dapat diringkaskan


perbandingan & penganalisaan mudah
dibuat

Keburukan

Sebhgn maklumat akan hilang


Tidak unik
GB6023

15

Contoh
Pertimbangkan set nilai yang berikut:

2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 2
Dari set data ini boleh dibina jadual kekerapan
seperti berikut.

X
1
2
3
4
5

Kekerapan
2
4
2
3
2

Namun penjadualan
mengikut nilai-nilai tunggal
semakin rumit abila saiz data
besar dan bersifat selanjar.
Mudah kelompokan ke dlm
kelas-kelas yang terdiri dpd
selang-selang nilai dipanggil
taburan kekerapan.

GB6023

16

Istilah dan takrifan

Kelas kategori pengumpulan data


Had-had kelas nilai-nilai hujung bagi sesuatu
kelas.

Had bawah nilai hujung yang lebih kecil/tanda


mulanya kelas
Had atas nilai hujung yang lebih besar/tanda
atas kelas

Sempadan bawah Purata had bawah kelas dan


had atas kelas sebelumnya.
Sempadan atas Purata had atas kelas dan had
bawah kelas selepasnya.
GB6023

17

Istilah dan takrifan

Saiz kelas beza antara sempadan atas dan


sempadan bawah suatu kelas.
Tanda kelas titik tengah kelas, purata had
bawah dan had atas kelas.
Kekerapan bil. ulangan data dlm kelas
Kekerapan relatif-nisbah kekerapan sesuatu
kelas kepada jumlah

GB6023

18

Langkah-langkah Pembinaan Jadual Taburan


Kekerapan
L1

Tentukan julat

L2

Tentukan bilangan kelas

L3

Julat = cerapan terbesar cerapan terkecil

Bil. Kelas, K = 1 + 3.3 log10n


n = bil. cerapan

Tentukan saiz kelas

saiz kelas, C = Julat / K


GB6023

19

Langkah-langkah Pembinaan Jadual Taburan


Kekerapan
L4

Bina selang kelas. Lazimnya nilai had


bawah kelas yang pertama ialah nilai
cerapan yang minimum @ boleh ambil nilai
yang kurang dari nilai cerapan minimum
yang bersesuaian.

L5

Kira kekerapan data bagi setiap kelas.

L6

Kira kekerapan relatif bagi setiap kelas.


GB6023

20

Contoh: Berdasarkan data markah statistik 50 orang


pelajar.
Langkah 1 :
Langkah 2 :

Langkah 3 :

Julat = 85 20 = 65

Bil. Kelas, K = 1 + 3.3 (log1050)


= 1 + 3.3 (1.69) = 6.6 7
Saiz kelas = 65/7 = 9.37 10

Langkah 4 :

Bina selang kelas. Kita ambil cerapan


terkecil sebagai had bawah kelas pertama.
GB6023

21

Contoh: Berdasarkan data markah statistik 50 orang


pelajar.
Selang
Kelas

(20+19)/2

20+10

Sempadan Kelas

(29+30)/2
T.tengah

20 29

19.5 29.5

24.5

30 39

29.5 39.5

40 49

Kekerapan
(20+29)/2

Kek. Relatif

2/50=0.04

34.5

2/50=0.04

39.5 49.5

44.5

5/50=0.1

50 59

49.5 59.5

54.5

15

15/50=0.3

60 69

59.5 69.5

64.5

6/50=0.12

70 79

69.5 79.5

74.5

16

16/50=0.32

80 -89

79.5 89.5

84.5

4/50=0.08

50

1.0

Jumlah

GB6023

22

Histogram

Histogram adalah penyajian data dengan


menggunakan carta palang bagi taburan
kekerapan data kuantitatif. Untuk melukis
histogram ;

Tandakan sempadan kelas pada paksi


mengufuk.
Tandakan kekerapan pada paksi menegak

Lukiskan satu palang tegak dengan lebar sekata


bagi menunjukkan kekerapan sesuatu kelas

GB6023

23

Pembinaan Histogram
Histogram Markah Statistik

18

Kekerapan

16
14
12
10
8
6
4
2
0

19.5

29.5

39.5

49.5 59.5
Sempadan kelas

GB6023

69.5

79.5

89.5

24

Poligon Kekerapan

Poligon kekerapan adalah penyajian data


dalam bentuk graf garis yang dilukis
dengan menyambung titik-titik tengah
puncak setiap palang dalam histogram.

GB6023

25

Pembinaan Poligon Kekerapan


18

Poligon Kekerapan Markah Statistik

Kekerapan

16
14
12
10
8
6
4
2
0

19.5

29.5

39.5

49.5

59.5

69.5

79.5

89.5

Sempadan kelas

GB6023

26

Persembahan Data Kualitatif

Datanya melibatkan bilangan (kekerapan)


yang bersifat diskrit sementara kategori
atau pembolehubahnya bersifat kualitatif.
persembahan data yang biasa digunakan
ialah
- Carta bar
- Carta pai
GB6023

27

Carta Bar

Palang2 segiempat sama dengan panjang yang sesuai


digunakan bagi menyatakan data yang berkenaan
dengan kajian. Palang2 boleh digambarkan secara
menegak atau mendatar. Carta bar biasanya digunakan
untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih
perkara pada sesuatu masa.
Ada 3 jenis carta bar iaitu carta bar mudah, carta bar
berkomponen dan carta bar berganda.

GB6023

28

Jenis jenis Carta Bar

(juta RM)

Carta bar berganda menunjukkan Prestasi Sistem


Perbankan di Malaysia 1998-2002
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998

1999

2000

2001

2002

Tahun

GB6023

29

Jenis jenis Carta Bar


Carta bar berkomponen menunjukkan Prestasi
Sistem Perbankan di Malaysia 1998-2002

(juta RM)

50000
40000
30000
20000
10000
0
1998

1999

2000

2001

2002

Tahun

GB6023

30

Jenis jenis Carta Bar


Carta Bar mudah Keputusan SPM di Sebuah Sekolah
48

Bilangan

47
46
45
44
43
42
Gred 1

Gred 2

Gred 3

Gred 4

Gred

GB6023

31

Carta Pai

Carta pai merupakan suatu bulatan yang


dibahagikan kepada beberapa sektor yang luasnya
adalah menurut kadar kekerapan kelasnya dalam
ukuran sudut atau peratusan.
Untuk membina carta pai, darabkan 360 dengan
kekerapan
relatif
setiap
kategori
bagi
mendapatkan saiz sudut setiap sektor.

GB6023

32

Carta Pai
Jenis
pekerjaan
Sektor swasta
Sektor awam
Kerajaan
negeri
Perniagaan
sendiri

Kek. Relatif Saiz sudut


0.42
0.18
0.27
0.13

360x0.42=151.2o
360x0.18=64.8o
360x0.27=97.2o
360x0.13=46.8o

GB6023

33

Carta Pai
Carta Pai menunjukkan Pekerjaan bagi 100 orang
pelajar graduan FTSM
7%

21%
Swasta

9%

Awam
Negeri
Sendiri

63%

GB6023

34

Refleksi.
Berdasarkan perbincangan, apa yang dapat
anda RUMUSKAN tentang peranan statistik
deskriptif dalam penyelidikan?

GB6023

35

RUMUSAN

Statistik deskriptif memainkan peranan yang


penting dalam persembahan data penyelidikan
khususnya dalam mempersembahkan profil
demografi responden yang terlibat dalam kajian
Kejayaan melakukannya, bergantung kepada
kreativiti penyelidik untuk secara selektif
memilih
statistik
deskriptif
dalam
mempersembahkan dapatan kajiannya

GB6023

36

SEKIAN, TERIMA KASIH

GB6023

37