Anda di halaman 1dari 24

Bab 2:Bahasa

Melayu Kuno
2.3: Ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno

Nama ahli kumpulan :


Narmatha Subramaniam
Lee Chin Ying
Yalini Siva Perumal
Hamsevathy Manimaren

OBJEKTIF PEMBELAJARAN.

Mengenal pasti ciri-ciri


Bahasa Melayu Kuno.

Ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno

Sistem Tulisan dan Ejaan


Kosa kata

Sistem Tulisan dan Ejaan


4 batu bersurat pada abad ke-7
menggunakan skrip palava khususnya
palava kemudian.
Tulisan palava ialah sejenis tulisan
india selatan purba.
Selain tulisan palava, tulisan lain yang
digunakan dalam bahasa melayu kuno
ialah kawi dan nagiri.

Tulisan kawi

Daun Lontar

Kosa kata dalam Bahasa Melayu


Kuno.
Salah satu aspek yang paling ketara ialah
bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh
bahasa sanskrit.
Bahasa sankrit bukan sahaja memperkaya
kosa kata bahasa melayu ,malah melalui
pengaruhnya , bahasa melayu mengalami
perubahan ke arah bahasa sarjana( bahasa
ilmu ).

Bahasa Melayu Kuno mudah


dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit
kerana:

Kekurangan kosa kata Melayu


Adanya pengaruh agama Hindu-Buddha

Bahasa Sanskrit merupakan bahasa


bangsawan dan mempunyai tamadun yang
tinggi.

Ditinjau dari segi fonologi ,terdapat


beberapa perbezaan yang ketara antara
fonem yang wujud dalam bahasa
melayu kuno dengan yang fonem yang
ada dalam bahasa melayu moden.

Awalan w- menjadi bBahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Moden

Wulan

Bulan

Wunuh

Bunuh

Wuat

Buat

Watu

Batu

Wuah

Buah

Wala

Bala

Wuluh

Buluh

Tidak ada bunyi e pepet atau vokal


tengah dalam bahasa melayu kuno
Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Moden

Wanua

Benua

Talaga

Telaga

Sariwu

Seribu

Pengunaan bunyi sengauan gusi/n/


untuk sengauan lelangit keras/ny/:
Bahasa Melayu Kuno
Sawanakna
Tatkalana
Mulana

Bahasa Melayu Moden


Sebanyaknya
Tatkalanya
Mulanya

Konsonan h diaspirasikan dengan


konsonan lain
Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Moden

Bhakti

Bakti

Sukhacitta

Sukacita

Konsonan h di awal kata telah hilang


Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Moden

Hanau

Enau

Haur

Aur

Awalan mar- menjadi berBahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu


Moden
Marlapas
Berlepas
Marwuat
Berbuat
Marsila
Bersila

Awalan ni- menjadi diBahasa Melayu Kuno


Nimakan
Niminumna
Niparvuat

Bahasa Melayu Moden


Dimakan
Diminumnya
Diperbuat

Awalan rangkap nipar- berubah


menjadi diperBahasa Melayu Kuno
Niparwuat

Bahasa Melayu Moden


Diperbuat

APITAN Par-...-An berubah menjadi


Per-...-An
Bahasa Melayu Kuno
Parsumpahan

Bahasa Melayu Moden


Persumpahan

Kata kerja aktif ditandai awalan


ma- dan mangBahasa Melayu Kuno
Mawawa
Mangujari

Bahasa Melayu Moden


Membawa
Mengujari

Akhiran -i
Bahasa Melayu Kuno
Manghidupi
Niujari

Bahasa Melayu Moden


Menghidupi
Diujari

Awalan maka- dan akhiran a yang


tidak dipakai lagi
Bahasa Melayu Kuno
Makasakit
Makagila
Datua
Wuata

Bahasa Melayu Moden


Menjadi Sakit
Menjadi Gila
Tanggungjawab Menjadi
Datu
Perbuatan

Perkataan bahasa melayu kuno yang


tidak dipakai lagi :
Perkataan Bahasa
Melayu Kuno

Perkataan Bahasa
Melayu Moden

Tuwi
Dhawa
Inan
Marsarak

Dengan
Sangat,terlalu
Itu
Berpisah

Perkataan yang mengalami


perubahan makna
Bahasa Melayu Kuno
Kita
Sapuluh Dua

Bahasa Melayu Moden


Kamu
Dua Belas

Antara perkataan bahasa melayu kuno


yang masih digunakan sehingga kini:
Perkataan Bahasa Melayu Kuno
Aku
Bangun
Gelar
Tambal