Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH TASK READING

ANOREKSIA NERVOSA

OLEH
KELOMPOK 16 :

QORY FITRAHTUL AQIDAH RAFII


DENTA HARITSA APRILIANA
LALU FATRIA ZULHADI

(013.06.0050)
(013.06.0016)
(013.06.0033)

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM
2016
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan TASK
READING kami ini pada Modul MASALAH PADA ANAK DAN REMAJA dengan bahasan
permasalahan ANOREKSIA.

Dimana dalam penyusunan makalah ini bertujuan agar mahasiswa Kedokteran


diharapkan mampu untuk memahami isi laporan ini sehingga dapat bermanfaat untuk
kedepannya.
Tidak lupa pula kami mengucapakan banyak terima kasih kepada para dosen yang
menjadi fasilitator dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Task
Reading kami ini sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan hasil yang sangat memuaskan.
Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang
terdapat dalam laporan ini sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun
dalam menyempurnakan laporan ini.

Mataram, 7 Maret 2016

Penyusun

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................i
DAFTAR ISI .................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.........................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 DEFINISI............................................................................................................4
2.2 EPIDEMIOLOGI................................................................................................4
2.3 ETIOLOGI..........................................................................................................4
2.4 MENURUT TEORI............................................................................................9
2.5 MANIFESTASI KLINIS....................................................................................10
2.6 DIAGNOSIS.......................................................................................................12
2.7 PEMERIKSAAN................................................................................................13
2.9 DIAGNOSIS BANDING....................................................................................15
2.10 PENATALAKSANAAN...................................................................................15
2.11 PROGNOSIS....................................................................................................17

BAB III PENUTUP


3.1 KESIMPULAN ..................................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA