Anda di halaman 1dari 25

Rajah 1

1. Berdasarkan Rajah 1, tabiat ponteng sekolah merupakan antara gejala sosial


yang sedang melanda pelajar di negara ini.
a. Terangkan peranan guru dalam menangani masalah tersebut.
[5 markah]
Contoh jawapan :
Bagi menangani masalah ponteng sekolah yang begitu ketara dalam kalangan murid
guru perlulah memainkan peranan yang paling utama dalam usaha membasmi masalah
ini. Antara faktomya adalah kerana suasana iklim pembelajaran bilik darjah yang
membosankan. Justeru itu guru berperanan untuk mewujudkan suasana pengajaran
dan pembelajaran yang menyeronokkan dengan pelbagai kaedah dan strategi agar
murid tidak mudah berasa bosan dan sentiasa teruja untuk berada di dalam kelas.
Antara strategi yang boleh guru gunakan dalam kelas adalah pembelajaran koperatif,
autentik, penggunaan ICT, main peranan dan sebagainya. Kepelbagaian model
1

pembelajaran yang guru terapkan di dalam kelas ini pastinya akan menimbulkan minat
dan sifat ingin tahu murid seterusnya kecindanan yang ada pada guru tersebut
membuat murid tetap kekal fokus di dalam kelas.

Jawapan lain :
Peranan guru sebagai pembimbing agar murid jelas tentang hala tuju dan tujuan
mereka ke sekolah
Pemupukan nilai-nilai murni sejak awal persekolahan agar mempunyai asas yang kuat
dan tidak mudah terpengaruh
Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas agar yang bersalah dihukum dan
yang lain mendapat pengajaran daripadanya
Penganjuran kem-kem motivasi dan sahsiah diri bagi membentuk personaliti dan
akhlak yang baik
Mewujudkan hubungan rapo yang baik antara guru dan murid
b. Huraikan kesan yang bakal berlaku seandainya masalah sosial ini terus
merebak dan menjadi barah dalam masyarakat.
[10 markah]
Contoh Jawapan :
Gejala sosial di negara ini jika dilihat dan diikuti perkembangannya adalah berada di
tahap yang membimbangkan. Setiap hari di dada-dada akhbar pasti akan ada berita
yang melaporkan kebejatan masalah sosial yang dilakukan oleh golongan muda
khasnya. Rempit, seks bebas, penyalahgunaan dadah, hiburan melampau, berpakaian
mencolok mata dan sebagainya seakan-akan sudah sinonim dengan mereka.
Sedangkan golongan inilah yang akan mewarisi kepimpinan negara satu hari nanti.
Apakah nasib negara ditangan golongan yang menjadikan hedonisme sebagai
pegangan mereka?
Negara yang dipimpin oleh pemimpin yang hanya tahu berseronok pastinya
menjadi lemah. Anasir-anasir asing akan mudah menyusup masuk
mengembangkan pengaruh mereka. Akhirnya pemimpin ini menjadi lembu
dicucuk hidung. Natijahnya negara akan dijajah sekali lagi dar? /aVyaf Malaysia
hilang kebebasan yang dinikmati selama ini'.
2

akan
dan
yang
akan

Jawapan lain :
Rakyat akan merana akibat berlakunya penindasan dan negara menjadi huru hara
Peperangan saudara untuk merebut kuasa dan kekayaan akan berlaku.
Mewariskan generasi yang lemah dari segi kesihatan, ekonomi dan ketenteraan
Agama dan moral tidak lagi menjadi panduan dalam hidup bermasyarakat
Bala bencana akan menimpa seperti yang telah terjadi kepada masyarakat yang
terdahulu
Ekonomi negara akan terjejas dan ramai orang akan kehilangan pekerjaaan
Negara akan menjadi miskin dan rakyat mengalami kesempitan hidup
Penyakit-penyakit berjangkit akan mudah merebak dan tahap kesihatan rakyat akan
merosot

2.a Akta Pendidikan 1996 adalah satu perundangan pendidikan yang lengkap dan
mampu memacu perubahan dalam mencapai misi dan visi Negara. ia juga mampu
menzahirkan pendidik yang berkualiti tinggi.
Nyatakan kesan-kesan positif pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 ke atas
sistem pendidikan negara.
[5 markah]
Contoh jawapan :
Empat kesan positif Akta Pendidikan 1996 ke atas sistem pendidikan negara.
i. Kedudukan Bahasa Kebangsaan diperkukuhkan. la menjadi bahasa pengantar
disemua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan.
ii. Kurikulum disemua sekolah diselaraskan termasuk sekolah jenis kebangsaan.
3

iii. Pendidikan Islam diperluaskan di mana pengajaran subjek Agama Islam di SJK perlu
diajar sekiranya terdapat lima atau lebih pelajar yang beragama Islam.
iv. Pendidikan pra sekolah dipertingkatkan dan penubuhan kelas pra sekolah di aliran
perdana.
v. Pendidikan khas diberi tumpuan di mana pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ini
tidak akan diabaikan dalam aliran pendidikan kebangsaan.
Jawapan lain:
Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi landasan akta
Peperiksaan yang sama
Pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah menengah
Pendidikan swasta berkembang dan menjadi lebih terancang

b Seksyen 17(2) Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Melayu sebagai


mala pelajaran wajib di semua sekolah di Malaysia. Jelaskan keberkesanannya
dalam sistem pendidikan malaysia .
10 markah]
Contoh jawapan:Bahasa Melayu atau lebih dikenati sebagai Bahasa Malaysia
merupakan bahasa utama alam sistem pendidikan di negara kita. la menjadi penting
sebagai bahasa komunikasi dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada
pelbagai bangsa dan bahasa. Oleh itu ia merupakan bahasa yang menjadi alat
perpaduan dalam kalangan rakyat. Di dalam Akta Pendidikan 1996 telah jelas
diperuntukkan bahawa Bahasa Melayu wajib diajar di semua sekolah kebangsaan
termasuk juga sekolah jenis kebangsaan. Keberkesanan bahasa Melayu ini dapat
dilihat apabila semua pelajar yang mengikuti aliran perdana berupaya menutur bahasa
tersebut dengan baik. Ini disebabkan peruntukan waktu di dalam kelas untuk mata
pelajaran ini agak banyak terulamanya di sekolah kebangsaan. Mata pelajaran Bahasa
Melayu merupakan subjek wajib lulus dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia untuk
seseorang pelajar memperolehi sijil. Dengan adanya syarat sebegini maka semua
pelajar bersungguh-sungguh belajar bahasa tersebut dan secara tidak langsung
meningkatkan lagi penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar. Dengan ini
memudahkan mereka berkomunikasi dengan baik sesama mereka tanpa mengira
kaum. Keberkesanan penggunaan bahasa Melayu juga dapat dilihat dalam kalangan
bangsa cina, india, orang asli dan bumiputera Sabah dan Sarawak. Kebanyakkan
mereka agak fasih berkomunikasi dalam bahasa Melayu apabila menamatkan
persekolahan sama ada peringkat menengah atau universiti. Ini bermakna sistem
4

pendidikan yang memberi penekanan pengunaan bahasa Melayu memberi kesan pada
komuniti.

Jawapan lain:
Penyediaan buku teks dan buku rujukan pelajar dan guru dalam bahasa Melayu.
Membuat pelbagai program bagi memperkasakan Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris iaitu MBM/MBI
Meningkatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan bertaraf dunia.

3.
Burnout mungkin disebabkan oleh tekanan yang berterusan serta
memberikan kesan secara fizikal dan psikologi kepada seseorang guru.
a. Senaraikan tanda-tanda kesan burnout yang dihadapi oleh seseorang guru.
[5 markah]
Contoh jawapan :
Burnout jika tidak dapat dikawal akan memberi pelbagai kesan kepada seseorang guru.
Antaranya guru akan terasa terlalu letih sehingga tidak bermaya untuk melayan murid,
rakan sekerja, pihak pengurusan dan juga ahli keluarga. Seseorang guru yang
menghadapi burnoutakan mengalami emosi yang tidak stabil, menjadi murung, cepat
sedih, mudah terasa dan memandang negatif terhadap sesuatu perkara atau perkataan
yang dicapkan oleh orang lain.
Jawapan lain:
Kesan fizikal seperti kesihatan terjejas, sering mengambil cuti
Kesan organisasi/sekolah, penurunan produktiviti, kes tatatertib/disiplin meningkat.

b. Kemukakan langkah-langkah yang boleh diambil oleh seseorang guru untuk


mengatasi burn out.
10 markah]
Contoh jawapan:
Burnout dan stres merupakan satu fenomena yang memang wujud dalam kalangan
guru di sekolah. Sekiranya tahap burnout tidak dikawal boleh membawa implikasi yang
negatif kepada sistem pendidikan negara keseluruhannya. Untuk mengelakkan burnout
dan stres dalam kalangan guru, ciri-ciri fizikal sesebuah tempat kerja boleh menjadi
faktor sama ada meredakan atau menjadi yang mencetus tekanan dan keganasan.
Perhatian utama seharusnya diberi kepada tahap dan cara-cara bagaimana guru-guru
terdedah kepadaa faktor persekitaran yang membahayakan dan tidak kondusif.
Tindakan untuk menghapuskan atau mengurangkan sebarang kesan negatif
termasuklah kebisingan, bau, pengcahayaan, suhu kelembapan, pengalih udaraan dan
sebagainya supaya motivasi guru untuk bekerja sentiasa tinggi.
Hujah-hujah lain:
Sokongan psikologi dan runding cara
Kemahiran mengurus masa
Kemahiran menyelesaikan masalah
Penglibatan diri dalam hal-hal keagamaan
Kemahiran relaksasi
Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang
Kemahiran berkomunikasi

4.
Strategi pembelajaran dan pengajaran inovatif memberi penekanan kepada
perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran berfikir murid.
a. Terangkan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempraktiskan
inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
[5 markah]
Contoh jawapan
Guru perlu mempunyai inisiatif untuk mengubah cara berfikir dan cara bertindak kepada
sesuatu yang kreatif dan berinovatif. Kecenderungan guru ke arah inovasi dapat dilihat
jelas dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan penemuan, inkuiri
dan resos, projek dan pembelajaran aktif. Murid digalakkan mencari, meneroka, menilai
dan menggunakan maklumat untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam
pembelajaran. Isi pelajaran boleh diakses secara meluas dan dikongsikan bersama
murid-murid yang lain. Guru berperanan sebagai pemudahcara. Pembelajaran juga
boleh berlaku hasil daripada maklum balas rakan sekelas sebagai rakan kongsi dalam
pembelajaran.
Jawapan lain
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Masalah
Pembelajaran Elektronik
Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang
Inkuiri .
Hands-On Learning
Didik Hibur

b.
Cikgu Junaidah menghadapi masalah mengajar murid-muridnya
menghasilkan karangan yang bermutu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
Beliau mendapati murid-muridnya malas membaca, tiada dorongan dan
ketandusan idea untuk menulis karangan. Huraikan bagaimana guru dapat
memperbaiki masalah tersebut melalui satu contoh kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang berinovatif
(10 markah)
Contoh jawapan
Inovasi boleh tercetus apabila timbul masalah seperti contoh kelemahan menulis
karangan. Guru juga perlu menilai sebab kelemahan murid seperti malas membaca,
tiada dorongan dan ketandusan idea. Oleh itu guru perlu mencari pelbagai kaedah
berinovasi bagi mengatasi masalah tersebut. Contohnya guru boleh menggunakan
kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Guru menggunakan bahan berita
sepanjang minggu da/am oentuk simulasi di dalam bilik darjah. Kemudian guru boleh
meminta pelajar melaksanakan tugasan merumuskan isu, mencari jawapan dan jalan
penyelesaian kepada isu tersebut dengan menggunakan teknik i-Think. Guru boleh
menggalakkan pelajar menyarankan idea baharu dan bersifat analitikal, kritikal dan
praktikal dalam menterjemahkan idea mereka kepada aplikasi. Kaedah yang pelbagai
boleh memberi motivasi dan galakan kepada murid. Pelajar dapat membuat aplikasi isi
pelajaran kepada masalah autentik yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dan
bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pelajar juga perlu menjawab soalan yang
mencabar dan komstowV.tof Qan diberi jangka masa yang sesuai untuk menyelesaikan
m#salah yang diberi. Pelajar juga perlu belajar secara koperatif dan koiiaboratif dalam
menjayakan satu-satu tugasan yang diberi. Murid dapat m&nanganj /su dan gmalan
sebenar dalam kehidupan persekitaran
Jawapan lain
Calon perlu beri huraian contoh bagaimana guru menggunakan kaedah di bawah untuk
mengatasi masalah kelemahan mengarang Bahasa Melayu
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Elektronik
Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang

Inkuiri
Hands-On Learning
Didik Hibur
BAHAGIAN B
(60 markah)
1. Kajian Kementerian Pelajaran Malaysia pada 2010 mendapati bahawa lebih
kurang^ 80 % guru meggunakan ICT (TMK) kurang satu jam seminggu. Kajian
tersebut juga mendapati bahawa hanya sepertiga murid menyatakan bahawa guru
mereka menggunakan ICT secara tetap. Kajian UNESCO pada 2012 mendapati
bahawa penggunaan ICT tidak beranjak daripada sekadar penggunaan aplikasi
pemprosesan perkataan sebagai alat pengajaran.
(Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2025)
Bincangkan sejauh mana Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) berperanan
membantu guru dalam menghadapi cabaran globalisasi dalam melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran.
[20 markah]
Contoh jawapan Pro :
Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang pesat teiah memberi
kesan kepada semua bidang kehidupan termasuklah bidang pendidikan. TMK sangat
membantu bidang pendidikan terutama guru dalam menghadapi cabaran globasisasi.
TMK membantu guru dalam menyediakan pelbagai maklumat dan ilmu yang berkaitan
dengan pendidikan dengan sangat banyak dan meluas. Maklumat ini boleh ini boleh
didapati dalam pelbagai bentuk seperti audio-visual, dokumen, rujukan dan Iain-Iain.
Selain itu guru.guru juga dapat berkongsi maklumat dan data sebagai resos pendidikan.
Bahan-bahan yang terdapat boleh digunakan sebagai bahan akademik, bahan
penyelidikan dan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran (PdP). Guru dapat
berkongsi idea dalam bidang PdP dan mencari penyelesaian bersama dengan guru dari
seluruh dunia dalam menghadapi pelbagai masalah pendidikan. Maklumat ini boleh
dikongsi secara pantas melalui hantaran elektronik, CD Rom, cakera padat, telesidang
dan sebagainya.
Guru boleh menggunakan TMK dalam proses PdP di dalam bilik darjah dengan
menggabungkan kaedah dan teori pengajaran seperti pengajaran berasaskan
komputer. Guru mendapat peluang mendidik pelajar menguasai teknologi maklumat
seperti menggunakan pelbagai perisian dan menggunakan laman sesawang untuk
9

tujuan pembelajaran. Pelajar dapat merasai pengalaman simulasi sebenar dan


pembelajaran secara interaktif melalui komputer. Pelajar juga dapat berkongsi ilmu,
idea, pengalaman dan bahan pembelajaran dari pelajar seluruh dunia. Guru dapat
menggalakan murid mendapatkan sumber bahan dan rujukan dari alam maya selain
buku teks dan pusat sumber
Selain itu TMK membantu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam
melaksanakan proses PdP. Guru akan sentiasa dapat mengikuti perkembangan
pendidikan di seluruh dunia dan memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut ke
dalam tugas keguruannya.
Contoh jawapan kontra:
1. Guru perlu bersikap positif dan bersedia untuk berubah mengikut perubahan baharu
contohnya perlu menghadiri kursus untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran yang
sentiasa pesat berubah dari masa ke semasa. Guru juga perlu mendapat sokongan
daripada organisasi dan institusi seperti KPM, JPN, PPD dan sekolah dalam menguasai
ilmu dan kemahiran baru seperti penyediaan kursus yang sesuai, memberi ruang masa
belajar dan menyediakan peluang menguasai TMK.
2. Menggunakan TMK bagi kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan
profesionalisme perguruan seperti mengakses bahan lucah, menggunakan untuk
berniaga, menyebarkan maklumat palsu, berpoliitik, kegiatan subversif dan sebagainya.
Selain itu guru perlu menilai sumber yang benar/sahih daripada internet
3. Sekolah pula mesti penyediaan prasarana dan kemudahan yang sesuai seperti
penyediaan akses internet, makmal komputer dsbnya
4. Melakukan pemantauan berterusan terhadap murid dalam menggunakan TMK
dengan baik kerana murid juga terdedah kepada pengaruh negatif tidak dipantau

10

2.
Gangguan dan tekanan emosi dalam kalangan murid berpunca daripada
persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Kecenderungan ke arah pelakuan
negatif wujud kerana dipengaruhi rangsangan di sekelijjflg ft mengganggu emosi
mereka.
(Prof Madya Dr Rusnani Abdul Kadir, UPM).
Cadangkan tindakan yang boleh diambil oleh guru untuk menangani gangguan
dan tekanan emosi murid dalam konteks amalan pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah.
[20 markah]
Contoh jawapan :
Tindakan pertama ialah mengesan gangguan emosi muridmelalui tingkah laku dan
pencapaiannya dalam pembelajaran. Antara tandamasalah emosi murid ialah tidak
hadir ke sekolah tanpa sebab, selalu mengantuk atau tertidur dalam kelas, kelihatan
letih, sering berasa cemas dan takut. konsep kendiri yang lemah, cepat marah, suka
bergaduh, kerap berbohong, membela diri secara tidak menentu, mengkritik secara
keterlaluan dan sebagainya.
Murid yang mengalami gangguan emosi harus dibantu dan tidak seharusnya dibiarkan
berterusan. la memberi kesan kepada perkembangan mental dan akhirnya menjejaskan
pencapaian akademik mereka. Tambahan pula seorang murid memenuhi kebanyakan
masanya di bangku sekolah. Oleh itu, peranan guru dan pihak sekolah sangat penting
untuk menyusun aktiviti kurikulum demi menyemai pembentukan emosi yang positif
dalam kalangan murid. Guru harus memperkembangkan pengalaman murid dengan
menggunakan alat bantuan mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan
ciri-ciri muridnya. Penggunaan bahan mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid
mendorong mereka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran
seterusnya membantu mengekalkan emosi mereka terhadap aktiviti pembelajaran.
Guru harus berusaha untuk membantu murid berasa dirinya sebahagian daripada bilik
darjah. Guru perlu menggerakkan keinginan murid untuk melibatkan diri dalam
sebarang aktiviti pembelajaran. Peranan mereka sentiasa diterima, dipuji dan
diperhatikan oleh guru dan rakan.
Jawapan lain :
Membina suasana emosi bilik darjah yang kondusif seperti melahirkan sifat-sifat
penyayang, berlimbang rasa, peramah, lucu serta menjalankan tugas dengan

11

bertanggungjawab dan adil. Di samping itu guru mesti prihatin, peka dengan
perkembangan murid
Mengamalkan gaya kepimpinan demokratik dengan berkongsi tanggungjawab dengan
murid serta sentiasa memberikan galakan dan bukannya desakan bagi menghasilkan
aktiviti PdP yang menarik dan menyeronokkan seperti berkongsi pengalaman, cerita,
tugasan yang sesuai dan sebagainya
Apabila emosi. murid dapat dikawal maka guru dapat menjelaskan apa yang perlu
dipelajari oleh murid melalui penerangan yang jelas dan berstruktur. Isi pelajaran harus
berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid. Kesediaan murid menerima pelajaran
harus diperhatikan guru. Perhubungan positif antara guru murid harus dikekalkan
sepanjang proses pembelajaran. Situasi ini akan mendorong murid mengamalkan
tingkah laku yang efektif dan berkualiti serta emosi yang stabil.

b.
Cikgu Joseph seorang guru baharu berkhidmat di sekolah A. Semasa
pengajaran, beliau tidak dapat mengawal tingkah laku sebilangan pelajar dalam
kelasnya.
Berdasarkan situasi di atas, analisis punca-punca utama wujudnya masalah
tingkah laku dalam kalangan pelajar-pelajarya
[15 markah]
Contoh jawapan:
Punca yang paling ketara wujudnya masalah disiplin di dalam bilik darjah adalah
disebabkan kebosanan dalam kalangan murid-murid. Ini berlaku kerana guru gagal
menyediakan aktiviti yang menarik, mencabar dan sesuai dengan tahap pencapaian
murid. Guru tidak peka dengan keperluan murid-murid seperti kasih sayang,
penghargaan, diri, keselamatan dan Iain-Iain lagi.
Lain-lain jawapan:
Pelajar tidak mampu menyiapkan kerja yang diberi oleh guru kerana terlalu sukar,
kurang jelas dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai serta tempoh masa bagi aktiviti
adalah terlalu lama
Pengurusan guru adalah lemah, contohnya bahan bantu visual tidak berfungsi dan
terlalu banyak halangan yang mengganggu kelancaran pengajaran
Keliru dengan ekspektasi guru, guru tidak memberitahu secara jelas dan eksplisit
tentang apa yang diinginkan daripada pelajar.

12

Interaksi rakan sebaya, perbualan atau tingkah laku tidak diingini dan gangguan dari
luar sekolah kedengaran dalam bilik darjah
Harga kendiri akademik rendah, dimana murid kurang yakin pada diri sendiri.
3.
Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia menghadapi cabaran dan
tekanan besardalam mendepani persaingan abad ke-21. Menjelang tahun 2020,
/alaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri, iaitu
lencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian
.an kebudayaan dan yang paling penting adalah pendidikan Strategi-strategi dan
perubahan inovasi dalam sistem pendidikan perlu digerakkan dan dikembangkan
dalam memenuhi hasrat tersebut.
Berdasarkan penyataan di atas, bincangkan sejauh mana guru-guru di Malaysia
bersedia menjayakan misi tersebut
[20 markah]
Contoh jawapan pro:
Banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh guru di Malaysia bagi mencapai hasrat
tersebut antaranya melalui penguasaan ilmu dan kemahiran. Kebanyakan guru telah
diberikan latihan dan kemahiran yang cukup di bawah kursus-kursus anjuran
Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru juga sentiasa mendapat latihan tambahan
seperti Latihan dalam Perkhidmatan, kursus jangka pendek dari masa ke semasa untuk
meningkatkan pengetahuan kemahiran yang sentiasa berubah. Guru senantiasa diberi
peluang melalui belajar dalam pelbagai program dengan konsep pembelajaran
sepanjang hayat seperti menguasai ilmu psikologi, pedagogi, TMK dan Iain-Iain.
Guru juga didedahkan softskill (kemahiran insaniah) seperti kemahiran komunikasi,
team-work, kepimpinan keusahawanan terutama dalam persekitaran kerja mereka di
sekolah. Dengan itu guru dapat memantapkan personaliti dan karakter diri sebagai guru
yang baik dan dapat menjadi contoh atau role model kepada pelajar dan orang lain
seperti tingkahlaku yang baik, bertanggungjawab, kepimpinan.
Guru juga mendapat banyak pendedahan meningkatkan penguasaan TMK yang pesat
supaya tidak ketinggalan dengan itu guru dapat melaksanakan PdP yang kreatif dan
interaktif. Guru dapat menggunakan pelbagai sumber dari TMK seperti web, forum, eleaming dalam PdP dan dapat melaksanakan PdP yang kreatif. Penyediaan portal
pembelajaran membantu di bilik darjah seperti mengajar menggunakan kaedah
berpusatkan murid, HOTS, ICT, inkuiri, project-based learning, penyelesaian masalah,
konstruktivisme dsbnya.
Jawapan lain :
sokongan organisasi KPM, JPN, PPD, sekolah
13

Penyediaan kemudahan dan prasarana

aalan EDU3093

SOALAN STRUKTUR
1. Malaysia telah melibatkan diri dengan UNESCO sejak tahun 1958. Sejak dari tarikh
itu Malaysia telah banyak menjalankan usaha untuk merealisasikan tonggak-tonggak
pendidikan UNESCO.
Huraikan bagaimana guru di Malaysia telah memainkan peranan dalam menegakkan
satu daripada tonggak pendidikan UNESCO iaitu belajar untuk mewujudkan suasana
harmoni dan bekerjasama dalam konteks pendidikan.
2 Pendemokraslan pendidikan ialahpeluang pendidikan untuk semua
Huraikan usaha-usaha yang telah dijalanan untuk merealisasikan hasrat
pendemokrasian pendidikan di Malaysia.
3. Dalam Peraturan-Peraturan Tatakelakuan Dan Tatatertib Pegawai-Pegawai Awam,
1993 (Pindaan 2002), Peraturan 4A menjelaskan bahawa penjawat awam tidak boleh
melakukan gangguan seksual terhadap orang lain.
Huraikan tindakan yang dikenakan beserta TIGA contoh pelanggaran Peraturan 4A
oleh seseorang guru.
"4A (1) Seseorang pegawai tidak boleh melaku- kan gangguan seksual terhadap orang
lain,iaitu,seseorang pegawai tidak boleh;(a) membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual, atau meminta layanan
seksual daripada orang itu: atau (b) melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat
seksual berhubung dengan orang lain, dalam keadaan yang setelah mengambil kira
segala hal keadaan, akan menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina
atau terugut.
(2) Sebutan dalam subperaturan (1) tentang perlakuan sesuatu perbuatan yang bersifat
seksual kepada orang lain
(a) termasuklah perbuatan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual kepada, atau di
hadapan, orang lain itu sama ada pernyataan itu dibuat secara li san, bertulis atau
dengan apa-apa lain;
(b) tidak terhad kepada perlakuan perbuatan itu di tempat kerja atau dalam waktu kerja
sahaja selagi perlakuan itu memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan
awam.
14

4. Jelaskan jenis hukuman yang akan dihadapi penjawat awam sekiranya


melanggar peruntukan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Peraturan
Kelakuan dan Tatatertib 1993.
Jelaskan tanda-tanda seseorang mengalami stress dan terangkan strategi -strategi
anda mengatasi situasitersebut.
6. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merancang inovasi dan perubahan dalam
system pendidikan khususnya system pembelajaran dan penilaian kea rah yang lebih
holistic dan berfokus kepada perkembangan individu dan pembinaan modal insan.
Jelaskan bagaimana anda menyediakan diri untuk menghadaoi perubahan dalam
system pendidikan kita
7. Persekitaran pembelajaran sentiasa berkembang dan berubah selaras dengan
perkembangan teknologi digital.
Bandingkan perbezaan antara persekitaran pembelajaran maya dengan persekitaran
pembelajaran personal beserta contoh yang jelas.
8. Dalam era globalisasi dan modenisasi, pengaruh perkembangan teknologi
maklumatdan komunikasi yang pesat semakin dirasai.
Huraikan dengan jelas cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru akibat daripada
perkembangan tersebut.
9. Sebagai guru permulaan, jelaskan bagaimanakah anda dapat menangani gejala
sosial yang berlaku akibat perkembangan Teknologi maklumat dan komunikasi
10.Para pengkaji sosial mendapati tekanan emosi dalam kalangan murid boleh
menjejaskan pencapaian mereka.
Berdasarkan kenyataan di atas, cadangkan langkah-langkah untuk mengawal perkara
tersebut daripada berlaku.
11. Perkara 29 dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak, satu daripada hala tuju
ialah perkembangan personality, bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak
pada tahap potensi yang paling tinggi. Bincangkan cara bagaimana guru dapat
memperkembangkan bakat murid supaya bakat itu dapat ditingkatkan ke tahap
optimum.
12. Melaksanakan inovasi ialah peranan penting yang perlu diberi penekanan oleh guru
dalam pembentukan modal insan kelas pertama.

15

Bincangkan bagaimana seseorangguru boleh memainkan peranan untuk menghasilkan


proses pengajaran dan pembelajaran yang berinovasi.
13. Sejauhmanakah anda berpendapat bahawa pendidikan guru telah mengalami
perubahan sehingga Berjaya melahirkan guru kreatif dan inovatif.
SOALAN STRUKTUR

1.
Sekolah Wawasan "berhasrat untuk melahirkan anak bangsa Malaysia lebih
bersifat cinta akan negara dan menjaga kepentingan rakyat Malaysia"
(a)
Jelaskan dua ciri utama dalam sekolah wawasan untuk menyemarakkan
perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan rakyat Malaysia.
(b)
Huraikan empatcara bagaimana anda dapat merealisasikan perpaduan kaum
melalui penubuhan sekolah wawasan.

2.
Guru ialah penjawat awam yang perlu mematuhi etika penjawat awam Tata
Kelakuan bagi anggota perkhidmatan awam di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (pindaan 2002).
a. Jelaskan dua (2) rasional Peraturan Tatatertib Pegawai Awam dilaksanakan.

b. Jelaskan tiga (3) contoh peraturan 4, Bab D bagi seorang guru.

3.(a) Profesion keguruan mempunyai cabarannya sendiri dan memerlukan persediaan


yang secukupnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Profesion keguruan
menjurus cabaran yang dihadapi di kawasan sekolah amnya dan cabaran dalam
pengajarannya khususnya, semua ini telah menimbulkan stress di kalangan guru.
Jelaskan tiga isu dan cabaran yang menimbulkan stress dalam kalangan guru.
(b) Cadangkan dua langkah yang sesuaiuntuk menangani stres yang dihadapi oleh
guru

16

4.(a) Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan di Malaysia memerlukan


pendekatan yang menjurus ke arah pembinaan modal insan untuk melahirkan Malaysia
yang maju dan cemerlang.
Jelaskan tiga strategi perubahan pendidikan yang sesuai.
(b) Guru yang kreatif dan inovatif akan menjadikan mereka berupaya menjad guru
yang bermakna.
Nyatakan empat amalan pengajaran inovatif.

ESEI
1. Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk
menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya
saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. sebaliknya kita perlu
membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk
kepada kita.
(a)Jelaskan lima kesan positif globalisasi pendidikan
(b)Jelaskan lima kesan negatif globalisasi pendidikan.
2. Alam remaja merupakan tempoh yang mendedahkan mereka kepada banyak
tekanan emosi. Tekanan ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh faktor pendidikan
kerana menduduki beberapa peperiksaan penting sepanjang usia remaja.
(a) Huraikanlima tanda-tanda pelajar tersebut sedang menghadapi tekanan emosi.
(b) Di Malaysia beberapa bentuk perundangan telah dibentuk dalam konteks
melindungi hak kanak-kanak.
Bincangkan sejauhmanakah hak perlindungan kanak-kanak di Malaysia diamalkan di
sekolah.
Soalan 3 (a)
Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan penting dalam memaju dan
memodenkan sistem pendidikan di Malaysia.
Huraikan lima kesan pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan kepada
masyarakat guru dan Negara Malaysia sendiri.
Soalan 3b
17

Kemahiran insaniah penting dalam memastikan matlamat organisasi berjaya dicapai,


manakofo pelaksanaannya merupakan tindakan secara praktikal atau proses fizikal
dalam penghasilan dan penggunaan inovasi bagi menjamin berlakunya perubahan
pendidikan. (Amanda Credaro dim. Noriati dan rakan-rakan, 2010).
Jelaskanlima kemahiran insaniah yang boleh membantu berlakunya perubahan
pendidikan di dalam sesuatu organisasi.
4.
Peranan teknologi dalam Pengajaran sangat penting dalam system pendidikan
yang semakin mencabar dan menghadapi persaingan globalisasi pada hari ini. Dunia
yang dianggap tampa sempadan daripadasudut pergerakan maklumat telah member
isyarat yang jelas supaya setiap guru menerima tanpa soaljawab aplikasi dan
implimentasi ICT dalam pengajaran.
Huraikan prinsip prinsip dan kepentingan PengunaanTeknologi Pendidikan dalam
proses Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

JAWAPAN BAHAGIAN B
1. (a) dua ciri utama dalam sekolah wawasan untuk menyemarakkanPerpaduan
i. Gabungkan 3 sekolah dalam satu kawasan
ii. Berkongsi kemudahan
1. (b) 4 peranan guru di sekolah wawasan untuk mencapai perpaduan nasional
i. Memperkasakan sekolah wawasan
ii. Perkongsian perhimpunan
iii. Perhimpunan sukan tahunan
iv. Sambutan hari guru
v. Pelaksanaan kokurikulum
vi. Pertukaran peranan guru pakar di sekolah wawasan
vii. Galakkan perkongsian kantin, perpustakaan dan tempat reha
viii. Lain-lain yang munasabah.

18

2. (a) Tanda-tanda pelajar menghadapi tekanan emosi


i. tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba
ii. selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas
iii. sentiasa kelihatan letih
iv. kerap sakit perut
v. mudah diserang penyakit
vi. duduk dalam keadaan yang tidak selesa
vii. pencapaian akademik yang semakin merosot
viii. sering berasa cemas, takut dan benci

2.(b) Jelaskan 3 contoh peraturan 4, Bab D


i. Bersubahat dengan musuh negara
ii. Membocorkan rahsia Kerajaan.
iii. Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.
iv. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah
v. Menyertai Kesatuan Militan Malaysia
vi membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya; berkelakuan
dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya) berkelakuan dengan
apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa Seseorang
pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar
nama baik perkhidmatan awam
Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha

19

Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah

3. (a) Jelaskan tiga isu dan cabaran yang menimbulkan stress dalamkalangan guru
1. harapan/permintaan terlalu tinggi 2. pelaksanaan pelbagai reformasi
3. hubungan antara individu 4. beban kerja-- kerja perkeranian 5. kerenah pelajar 6.
pengiktirafan professional 7. sumber pengajaran
8. perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja 9. sikap pihak pengurusan 10.
kurang masa rehat

3 (b) Cadangkan dua langkah yang sesuai untuk menangani stres yang dihadapi oleh
guru
I. tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja
ii. praktikkan pemikiran yang rasional dan positif
iii. berkomunikasi secara berkesan
iv. tangani kritikan dengan baik
v. tangani kemarahan dengan berkesan
vi. atasi masalah dengan berkesan

4. (a) Jelaskan tiga strategi perubahan pendidikan yang sesuai


i. Strategi kekuasaan
ii. Strategi pujukan
iii. Strategi pendidikan semula
iv. Strategi pemudah cara

(b) Nyatakan empat amalan pengajaran inovatif.


20

i. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi


ii. Amalan kaedah eklektif
iii. Menggunakan kaedah terkini
iv. Penggunaan ABM yang diubahsuai
v. Menggunakan data, maklumat dan fakta terkini
vi. Lain-lain jawapan yang munasabah

BAHAGIAN B

(a)

Huraikan empat prinsip Pengunaan Teknologi Pendidikan dalam proses


pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Sebagai bahan bantu mengajar dan bukan ganti guru mengajar


Digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan
Penggunaanya mesti dirancang dalam tiga peringkat
Mesti dipilih berdasarkan kesuaiannya dari segi topik dan objektif
pelajaran, latar belakang pelajar, saiz ketas dan keadaan fizikal bilik
darjah
Digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat
merangsang pembelajaran
Mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dan peringkat
perkembangan pelajaran

(b)Huraikan beserta tiga kepentingan pengunaan teknologi pendidikan dalam proses


pengajaran dan pembelajaran.

Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan


kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan
Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar.
la juga boleh mengniDuiKan petajar
Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep
melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh.
Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi
sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan
kaitannya dengan kehidupan seharian. Melibatkan pelbagai deria pelajar.
Contohnya: penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan
21

deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini
akan meningkatkan daya ingatan pelajar.

Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum


dengan penggunaan masa yang minimum.

BAHAGIAN C
JAWAPAN
Soalan 1
(a) Jelaskanlima kesan positif globalisasi pendidikan.
Keperluan terhadap pembelajaran berterusan / pendidikansepanjang hayat
Pembentukan jati diri pelajar.
Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat
Pembentukan jati diri
Kualiti guru

(b)Jelaskanlima kesan negatif globalisasi pendidikan

Negara lemah ditindas


Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan yang mendalam
Permintaan pasaran tenaga kerja
Meminggirkan bahasa melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis
lain jawapan yang munasabah

22

Soalan 2
(a) Huraikanlima tanda-tanda pelajar tersebut sedang menghadapi tekanan emosi.

tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasabah


selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas
sentiasa kelihatan letih
kerap sakit perut
mudah diserang penyakit
duduk dalam keadaan yang tidak selesa
pencapaian akademik yang semakin merosot
sering berasa cemas, takut dan benci

(b) Bincangkan sejauhmanakah hak perlindungan kanak-kanakMalaysia diamalkan di


sekolah.
i. Hak Perkembangan
Pemeriksaan kesihatan, gigi, suntukan
ii. Hak Perlindungan
Peraturan dalam bilik darjah
Pengawal keselamatan di sekolah, jalan dll
iii. Kanak-kanak tidak didiskriminasikan dari segi pembelajaran
Pendidikan wajib
iv. Hak kehidupan
Keperluan fisiologi seperti RMT
v. Hak penyertaan
Kokurikulum Kempen 1 Malaysia dll

23

3.(a)Lima kesan pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan.


I. Para pendidik perlu lebih kreatif dan inovatif
II. Memenuhi keperluan perubahan pendidikan yang sentiasa berlaku di dalam
Negara
III. Supaya semua amalan-amalan terkini dapat dilaksanakan bagi menghadapi
perubahan-perubahan terkini
IV. Supaya rakyat Malaysia sentiasa mempunyai sikap berdaya saing dengan
perubahan globalisasi
V.Jurang akan meningkat apabila perubahan pendidikan lambat berlaku,
sedangkan perubahan-perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pesat
sekali
VI.Inovasi kepada teknologi terkini perlu berlaku, untuk menyaingi perkembangan
dalam kehidupan terkini
Soalan 3 (b)
Jelaskan lima Kemahiran Insaniah untuk membantu perubahan pendidikan
dalam sesebuah organisasi
i. Kemahiran Komunikasi
ii. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
iii. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
iv. Kemahiran Kerja Berpasukan
v. Kemahiran Sukerelawan
vi. Etika dan moral professional
vii. Kemahiran kepimpinan

24

25