Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN DAN TATA TERTIB

GURU
I. Waktu Kerja
1. Jam hari kerja dimulai pagi pukul 07.00 WIB dan berakhir siang pukul 13.20 WIB
kecuali hari Senin jam terakhir 12.35 WIB dan hari Jumat jam terakhir 11.20 WIB
2. Setiap guru wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
II. Sopan Santun Pakaian Kerja
1. Setiap guru dalam melaksanakan tugasnya harus :
a. Sopan dan simpatik, terbuka dan musyawarah.
b. Menjadi teladan bagi siswa, staf dan lingkungannya.
c. Sopan santun dalam berbicara dan tidak mengucapkan kata-kata provokasi.
2. Setiap guru pada waktu melaksanakan tugas dinas harus sesuai dengan aturan yang ada
(Intruksi Menteri P dan K No. 25823/Sekj/DPK/F/1981.
3. Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah harus melaksakan 7K, 12K dan 34 butir-butir
P4 untuk menciptakan sekolah sebagai Pusat Kebudayaan.
4. Setiap guru wajib berpakaian dengan ketentuan pakaian sebagai berikut :
a. Untuk hari Senin dan Selasa memakai PDH CV.
b. Untuk hari Rabu dan Kamis memakai PDH Hijau Tua
c. Untuk hari Jumat memakai baju Muslim
d. Untuk hari Sabtu memakai baju kejuruan.
III. Tugas Dan Kewajiban
1. Setiap guru wajib menandatangani Daftar Hadir / Absen Sidik Jari pada waktu
datang dan pada waktu pulang
2. Apabila berhalangan hadir harus mohon ijin secara tertulis kepada kepala sekolah
melalui guru piket harian, apabila lebih dari 2 kali agar mohon cuti kedinasan.
3. Apabila berhalangan hadir karena sakit lebih dari dua kali harus mohon ijin secara
tertulis kepada kepala sekolah disertai dengan surat keterangan dokter
4. Apabila terlambat hadir atau meninggalkan sekolah pada waktu jam dinas harus melapor
atau minta ijin kepada kepala sekolah atau guru piket
5. Guru harus memahami dan melaksanakan kurikulum sekolah serta menguasai mata
pelajaran yang diberikan
6. Guru wajib membuat perangkat pembelajaran per mata pelajaran dalam satu tahun yang
disahkan oleh kepala sekolah
7. Guru memiliki daftar nilai dan jadwal mengajar
8. Guru yang berhalangan hadir agar mengirimkan tugas atau pekerjaan untuk siswa sesuai
dengan jadwal mengajar guru yang bersangkutan
9. Guru wajib mengenal tabiat / tingkah laku siswa dan karakter anak didiknya
10. Guru wajib ikut membina pelaksanaan 7 K
11. Guru wajib berusaha menyelamatkan siswa dari perbuatan kriminal berupa perkelahian,
pemerasan dan lain sebagainya

12. Guru wajib mengutamakan tugas dan kewajiban sekolah dimana menjadi guru tetap
13. Bagi guru yang mengajar sekolah lain harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah
14. Guru wajib menjunjung tinggi martabat profesinya
15. Guru wajib melaksanakan tugas dengan tertib, rapi dan bertanggung jawab
16. Guru wajib menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku, tutur kata dan tata rias
17. Guru wajib memlihara dan menghargai keutuhan alat alat perlengkapan sekolah sebaik
baiknya Agar dapat dimanfaatkan secara tetap.
18. Guru wajib membina hubungan dengan orang tua dan masyarakat
19. Guru berpartisifasi dalam semua kegiatan sekolah baik intra kurikuler/ektra kurikuler
20. Guru piket hendaknya mau mengkoordinir setiap guru yang mengajar jam pertama dan
terakhir Dan agar mengawisi pelaksanaan Tri Sandya siswa sebelum dan sesudah proses
belajar Mengajar
IV. Larangan-larangan
1. Setiap guru dilarang :
a. Berjudi dan menyalahgunakan alat bius / narkoba
b. Melakukan hal yang melanggar hukum
2. Waktu berinteraksi setiap guru tidak dibenarkan :
a. Merokok
b. Duduk dimeja
c. Berhias yang berlebihan / mencolok.
3. Setiap Guru tidak dibenarkan memukul anak didiknya.
4. Setiap guru tidak dibenarkan mengadakan hubungan cinta kasih dengan siswa.
5. Setiap guru tidak dibenarkan membawa masalah ke luar sekolah sebelum
dikonsultasikan kepada Kepala Sekolah.
6. Setiap guru dilarang keluar kelas sebelum jam berakhir, sebelum mendapat izin dari
kepala sekolah.
7. Setiap guru tidak dibenarkan membawa barang-barang milik sekolah sebelum
mendapat izin dari kepala sekolah / petugas yang bertanggung jawab.
V. SANKSI-SANKSI
Bagi guru-guru yang melanggar tata tertib ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
a. Teguran (lisan / tertulis)
b. Peringatan (lisan / tertulis)
c. Peringatan keras (pemecatan sementara)
d. Laporan kepada atasan / pemecatan
Hal yang belum diatur dalam tata terib ini akan diatur selanjutnya oleh kepala sekolah
Ciledug, 27 Juli 2015
Kepala SMK Dwi Bhakti Ciledug

MASUD, S.Pd