Anda di halaman 1dari 13

1.

PENGENALAN
Pemposisian

pasaran

adalah

merupakan

satu

proses

membentuk penempatan atau segmen yang berasingan bagi sesuatu


produk

dan membentuk

campuran

pemasaran

yang

lebih

teliti.

Pemposisian jenama pula ialah satu cara sesuatu produk ditakrifkan oleh
pengguna berdasarkan ciri-ciri penting atau tempat di mana produk
tersebut di tempatkan di minda pengguna berbanding dengan produk
pesaing. Ternyata pemposisan amat penting dalam usaha organisasi
mendapatkan kelebihan persaingan dalam usaha menarik minat membeli
sesuatu pasaran.
Industri

perbankan

juga

tidak

terkecuali

dengan

membuat

pemposisian pada produk mereka. Lebih-lebih lagi sistem perbankan Islam


pada masa kini dilihat telah berkembang dengan maju seiring dengan
perbankan konventional yang telah lama bertapak di Malaysia. Institusi
perbankan Islam sekarang telah diterima pakai oleh pelanggan yang
berbilang kaum dan agama sebagai salah satu tempat untuk menyimpan
dan melabur wang mereka. Oleh itu, pelbagai produk dan perkhidmatan
telah dibangunkan dalam industri perbankan Islam bagi memenuhi
permintaan pelanggan di samping menekankan nilai-nilai Islam dalam
perniagaan.
Di Malaysia, terdapat banyak institusi perbankan berlesen iaitu bank
perdangangan dan bank Islam.

Dengan adanya pelbagai

institusi

perbankan, secara tidak langsung wujudnya persaingan di antara bankbank untuk menarik sebanyak mungkin keuntungan dari pelanggan. Oleh
itu, pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak bank bagi menarik
pelanggan untuk melanggani produk atau perkhidmatan yang disediakan.
Bagi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Simpanan Nasional
(BSN)

telah

menawarkan

produk

yang

memberi

peluang

pelanggan untuk mendapatkan manfaat secara tidak langsung.


telah memperkenalkan

produk simpanan dan


1

kepada
BIMB

pelaburan Al-Awfar

manakala BSN pula menawarkan produk simpanan Sijil Simpanan


Premium

(SSP).

Apabila

menyertai

produk-produk

ini,

pelanggan

berkemungkinan akan memperolehi ganjaran lumayan yang dibuat oleh


pihak bank. Pendeposit bertuah akan mendapat ganjaran melalui cabutan
bertuah yang dilakukan oleh pihak bank manakala pendeposit lain pula
tidak akan mengalami kerugian. Cabutan bertuah ini dilakukan sebulan
sekali mengikut budi bicara pihak bank.

2.0

PEMPOSISIAN JENAMA
2.1

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ( BIMB ) DAN ALAWFAR

To be a Global Leader in Islamic Banking adalah slogan yang didukung


oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). BIMB merupakan bank Islam
pertama yang ditubuhkan adalah berasaskan Syariah di Malaysia dan
memulakan operasinya pada Julai 1983 dengan sebuah cawangan di Kuala
Lumpur (Nor Mohamed Yakcop, 1996). Matlamat utama penubuhan BIMB
adalah untuk berusaha sedaya upaya menjalankan operasinya sebagai
sebuah bank perdagangan berlandaskan hukum-hukum syarak, untuk
menyediakan kemudahan dan khidmat bank kepada semua umat Islam
dan rakyat negara ini dengan mencapai keteguhan dan keupayaan
berkembang maju dari semasa ke semasa. BIMB telah menyediakan lebih
daripada 70 produk dan perkhidmatan perbankan Islam yang inovatif dan
canggih,

setanding

dengan

khidmat

yang

ditawarkan

oleh

bank

konvensional lain. BIMB kini dilihat berkembang dengan kukuh buktinya


melalui prestasi kewangan dan modal berbayar, yang amat penting dalam
pertumbuhan

aset.

BIMB

telah

dianugerahkan

Anugerah

Platinum

Readers Digest kerana menjadi Jenama Paling Dipercayai selama empat


tahun berturut-turut. Senarai anugerah Bank yang semakin bertambah ini

turut memasukkan gelaran Bank Islam Terbaik di Malaysia 2011 yang


diberikan oleh Islamic Finance News yang berprestij.
Akaun simpanan dan pelaburan Al-Awfar yang bertunjangkan
kenyataan

pemposisian

Fast

Lane

To

dilancarkan pada 25 Mac 2009. Produk ini

Become

Millionaire

menggunakan kontrak

perkongsian Mudharabah, di mana pendeposit sebagai pemilik modal


(rabbul mal) menyumbangkan modal untuk diuruskan oleh Bank sebagai
pengusaha (mudharib) bagi urus niaga perbankan termasuk memberikan
pembiayaan, pelaburan dan lain-lain. Keuntungan akan diagihkan di
antara bank dan pendeposit mengikut kadar perkongsian keuntungan
yang telah dipersetujui sejak awal kontrak iaitu 98% (Bank) dan 2%
(pendeposit) bagi akaun simpanan dan 70% (Bank) dan 30 % (pendeposit)
bagi akaun pelaburan. Produk Al-Awfar telah dibentangkan kepada Majlis
Pengawasan

Syariah

Bank

Islam

untuk

kelulusan.

Majlis

melalui

mesyuaratnya kali ke 102 pada 7 April 2008 dan ke 109 pada 26 Mac
2009 telah meluluskan produk ini.

Ini memperlihatkan bertapa tinggi

komitmen yang diberikan sejajar dengan kenyataan pemposisian yang


dibawa iaitu To be a Global Leader in Islamic Banking. Produk ini menawarkan
cabutan bertuah kepada para pendeposit. Di mana, pendeposit bertuah
akan menerima hadiah berbentuk ganjaran wang tunai bernilai RM2.32
juta setiap tahun yang disediakan oleh pihak bank. Cabutan ini akan
diadakan setiap bulan dan suku tahunan. Cabutan dilakukan di kalangan
pendeposit di mana setiap RM100 yang disimpan mewakili satu peluang
untuk cabutan hadiah. Pada tahun produk al-Awfar diperkenalkan, ianya
telah mendapat sambutan daripada para pendeposit.
Sebelum BIMB menawarkan produk simpanan Al-Awfar jumlah
deposit pelanggan mengalami penurunan sepanjang tempoh 2007 dan
2008 iaitu sebanyak 21.98% kepada 17.86%. Namun, selepas wujudnya
produk simpanan Al-Awfar, peningkatan jumlah deposit di BIMB berlaku
berbanding tahun sebelumnya. Menjelang hujung tahun 2010 jumlah
deposit pelanggan di BIMB telah menurun semula kepada 6.65%
3

berbanding tahun sebelumnya (BIMB, 2011). Keadaan ini menggambarkan


kejayaan produk simpanan Al-Awfar dalam usaha menarik pelanggan
berjaya meningkatkan jumlah deposit di bank pada tahun pertama sahaja.
Walaupun hanya dapat menarik pendeposit hanya pada tahun pertama
sahaja usaha ini menampakkan hasil yang baik . Setelah melihat kejayaan
produk simpanan dan pelaburan al-Awfar, BIMB mengorak langkah dengan
memperkenalkan produk simpanan Al-Awfar Junior pula pada tahun 2011.
RM50 juta deposit disasarkan

kepada 100,000 penyimpan berumur di

bawah 18 tahun ke bawah dalam tempoh setahun. Simpanan minimum


adalah sebanyak RM10 yang mewakili satu unit undian. Kekerapan
cabutan dilakukan bagi produk simpanan al-Awfar Junior adalah sama
dengan produk simpanan al-Awfar. Malah nisbah perkongsian keuntungan
juga adalah sama iaitu 98% pihak Bank dan 2% bagi pendeposit.
Menjelang akhir tahun, Kempen Al-Awfar Million Ringgit telah
dilancarkan. Bagi setiap RM1,000 yang didepositkan ke dalam akaun AlAwfar, pelanggan layak menerima satu penyertaan dalam cabutan
bertuah dengan hadiah utama sebanyak RM1 juta. Kempen ini dilihat
mencapai kejayaan yang besar. Ia menarik lebih daripada 17,000
pelanggan baharu dan menggalakkan pelanggan sedia ada menambah
simpanan mereka di bawah akaun ini

Deposit Al-Awfar meningkat.

Dengan dorongan yang agresif oleh deposit runcit, Simpanan Al-Awfar


yang

dilancarkan

pada

tahun

2009

meningkat

sebanyak

102%,

mencatatkan baki deposit RM1.4 bilion pada akhir tahun 2012. Al-Awfar
yang bermaksud pelaburan makmur terbukti popular dengan

hampir

600,000 pemegang akaun sedia ada termasuk pemegang akaun Al-Awfar


Junior.
2.2

BANK

SIMPANAN

NASIONAL

SIMPANAN PREMIUM
( SSP )

BSN

DAN

SIJIL

BSN Bank Komuniti Anda merupakan slogan yang tidak asing


lagi. Bank Simpanan Nasional (BSN) ditubuhkan di bawah Akta Parlimen
146 - Undang-Undang Malaysia 1974 pada 1 Disember 1974. Menurut
Akta ini, BSN mengambil alih semua tugas dan tanggungjawab Bank
Simpanan Pejabat Pos. Misi BSN ialah untuk menggalakkan tabungan,
pelaburan dan pengurusan kewangan yang bijak di kalangan rakyat
Malaysia untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Sesuai dengan
kenyataan pemposisian, BSN terus mencari jalan untuk hampir dengan
komuniti. Salah satu inisiatif bagi mempelbagaikan saluran perkhidmatan
adalah pengenalan saluran Ejen Bank Berdaftar (EBB). Ianya adalah untuk
menawarkan kemudahan perbankan kepada semua lapisan masyarakat.
Skim ini membolehkan pelanggan dan masyarakat umumnya menjalankan
urusan perbankan dekat dengan tempat tinggal, lebih-lebih lagi di
kawasan pedalaman. Skim yang diperkenalkan oleh BSN ini menawarkan
kemudahan asas seperti simpanan, pengeluaran, bayaran bil, pembelian
SSP dan bayaran tanpa tunai. Jumlah Ejen Bank Berdaftar

(EBB)

bertambah kepada 3,660 pada 2012.


BSN juga merupakan institusi yang menawarkan produk perbankan
Islam tetapi tidak secara sepenuhnya, ataupun secara sampingan
(Windows Islamic Banking). Sijil Simpanan Premium

( SSP ) telah

dilancarkan pada 1 Jun 1978 berobjektifkan untuk menarik orang ramai


menyimpan wang. BSN yang dahulunya menggunakan Simpan ,kekal
dan Menang sebagai kenyataan pemposisian untuk SSP kini ditukar
dengan Banyak Menyimpan Banyak Ganjaran . Pemposisian dilihat
penting untuk menarik sasaran untuk mendapatkan SSP. Sijil

SSP ini

dikeluarkan oleh bank bagi akaun deposit di mana pemegang sijil boleh
memperolehi dividen atas budi bicara bank. SSP juga merupakan satu sijil
simpanan bernombor yang boleh ditebus, sama ada atas permintaan atau
sebaliknya. Pemegang sijil berpeluang mengambil bahagian dalam
cabutan bertuah yang diadakan oleh bank untuk anugerah pembayaran
bonus dengan cara tunai atau selain daripada pemberian tunai kepada
pemegang sijil seperti memenangi hadiah menarik seperti kereta-kereta
5

mewah Mercedes Benz E200 CGI, Mercedes Benz C200EL, BMW 520i F10
dan BMW 320i. Hadiah-hadiah lain termasuk jongkong emas, motorsikal
Modenas GT128, pelbagai jenis gajet elektronik, Sijil Simpanan Premium
(SSP) dan pelbagai lagi hadiah yang telah ditawarkan bagi mendorongan
pelanggan sasarannya untuk mula menyimpan dan terus menambah simpanan mereka di
dalam SSP.Skim ini dilaksanakan di bawah Seksyen 33, Akta BSN 1974 (1).
Sijil boleh ditebus di mana-mana BSN selepas empat puluh lima hari sijil
hari dari tarikh pengeluaran sijil. Sijil yang tidak ditebus boleh terus
menyertai cabutan seterusnya. Tiap-tiap sijil boleh ditebus mengikut nilai
sijil tanpa apa-apa pengurangan dalam nilai yang telah didepositkan.
SSP

boleh dibeli di mana-mana cawangan BSN, samaad dengan

cara pembelian di Kaunter BSN,

ATM BSN, CDM BSN, Perbankan SMS

(BSN :SMS ) , Perbankan Internet

( myBSN ) , potongan gaji atau Ejen

Bank Berdaftar BSN ( EBB ) dan sijil-sijil akan dikeluarkan dengan serta
merta. Golongan sasarannya ialah warga Malaysia, penduduk tetap dan
warga asing yang mempunyai alamat tetap di Malaysia. Individu ini
mestilah yang berumur dua belas tahun ke atas yang layak untuk
membeli. Pembelian minimum ialah satu unit bernilai RM10.00 dan tidak
ada had pembelian maksimum. Setiap unit didaftarkan di bawah nama
pemegang dan tidak boleh dipindahmilik.
Pelbagai

kemudahan

disediakan

untuk

pembelian

unit

SSP.

Pembelian unit SSP boleh dilakukan secara tunai, cek, kad Debit BSN
Visa / kad Debit- i BSN Visa dan juga kad kredit. BSN menggunakan
strategi cabutan yang akan diadakan pada setiap bulan dan cabutan SSP
utama

diadakan

pada

hujung

bulan

Disember

pelanggannya menyimpan. Cabutan utama pula

untuk

menarik

hanya layak untuk

pemegang SSP yang mempunyai simpanan minimum RM 3,000 dan ke


atas sebelum 25 setiap Disember. Skim ini telah menawarkan sebanyak
lebih 37,000 hadiah disediakan untuk sepanjang tahun. Pelbagai strategi
pemasaran dibuat dalam mempromosikan SSP iaitu keputusan setiap
cabutan

disiarkan

dalam

akhbar-akhbar
6

terpilih,

papan

maklumat

cawangan BSN dan laman web BSN. BSN juga mengekalkan cabutan khas
iaitu Cabutan SSP High Savers yang diadakan pada tahun 2011 sebagai
menghargai pelanggan-pelanggan BSN yang setia dan terus menyimpan
dengan SSP. Hadiah-hadiah lumayan dan eksklusif seperti kereta mewah
Audi A5 2.0 dan SSP bernilai di antara RM5,000 hingga RM50,000
dimenangi

oleh penyimpan-penyimpan yang memenuhi kriteria yang

dinyatakan. Sambutan terhadap produk ini terus meningkat dari semasa


ke

semasa

dan

pada

akhir

Disember

2012.

Ternyata

dengan

menggunakan insentif cabutan bertuah berjaya untuk menarik pelanggan


serta merupakan salah satu cara yang memberikan impak positif kepada
pihak bank.
2.3

KEKUATAN PRODUK AL-AWFAR DAN SIJIL SIMPANAN


PREMIUM ( SSP )

Masyarakat pada hari ini tidak kira agama dan bangsa telah
menerima pakai sistem perbankan Islam. BSN juga tidak ketinggalan
untuk menawarkan produk berasaskan prinsip syariah setelah kerajaan
memberi kebenaran pihak bank yang berlesen untuk menawarkan produk
perbankan Islam secara sampingan (Windows Islamic Banking). Kekuatan
pertama produk al-Awfar dan SSP adalah, ia merupakan produk simpanan
dan pelaburan berasaskan kontrak Islam. Pendeposit tidak perlu ragu-ragu
lagi untuk menyimpan dan melabur dalam produk ini kerana ia menepati
garis panduan yang telah ditetapkan oleh Syarak. Malah pihak bank
mempunyai ahli penasihat Syariah dan Majlis Penasihat Syariah bagi
memantau setiap produk.
Kekuatan kedua adalah adanya ganjaran hadiah dan cabutan
bertuah yang menanti para pendeposit. Pendeposit bertuah bakal
menerima ganjaran yang sangat bernilai daripada pihak bank. Malahan
dengan hanya adanya minimum RM10.00 dalam akaun, pendeposit
tersebut layak untuk menyertai cabutan tersebut yang diadakan oleh
pihak bank sebulan sekali. Cabutan yang dilakukan ini dibuat dengan adil
7

dan saksama serta dipantau oleh oleh pihak yang bertanggungjawab.


Kekuatan ketiga adalah produk ini yang bebas daripada anasir-anasir yang
menjurus kepada riba dan perjudian. Produk al-Awfar dan SSP merupakan
produk

alternatif

kepada produk konvensional yang telah sedia ada.

Maka, pendeposit dapat memilih dan menilai produk yang sepatutnya


disertai. Oleh kerana Islam telah menetapkan bahawa riba dan perjudian
merupakan perkara yang haram, maka dengan adanya perkhidmatan
yang ditawarkan oleh BSN dan BIMB ini, dapatlah meluaskan lagi
golongan sasaran mereka yang ingin menyimpan dan melabur dalam
produk perbankan Islam.
Kesimpulannya, strategi pemasarannya yang memenuhi kehendak
pelanggan

dan kenyataaan pemposisian yang bersesuaian dengan

produk dan perkhidmatan bank akan menarik minat para pelanggan dan
inisiatif ini juga dapat menggalakkan masyarakat di Malaysia menyimpan
untuk kegunaan masa hadapan di samping adanya ganjaran yang
menanti para pendeposit yang bertuah. Produk al-Awfar dan SSP bukan
saja telah menyumbang keuntungan kepada bank masing-masing malah
dalam masa yang sama dapat mengukuhkan lagi sistem perbankan Islam
di Malaysia.
3.0

CADANGAN PEMPOSISIAN DAN KESIMPULAN


Bank Islam Malaysia Berhad, melancarkan kempen Fast Lane To

Become A Millionaire bagi pelanggan akaun simpanan popular AlAwfar, sekali gus memperuntukkan tiga hadiah utama bernilai RM1 juta
untuk dimenangi. Ini juga adalah salah satu cara untuk menghargai para
pelanggan atas sokongan mereka dan Bank Islam sentiasa berusaha
menawarkan produk, servis atau program penghargaan yang menarik
seperti ini kepada pelanggan. Namun kenyataan pemposisian RM 1 Juta
Milik Anda adalah cadangan

yang difikirkan sesuai menarik minat

pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk Al-Awfar.

BSN pula begitu komited untuk melaksanakan peranannya sebagai


warga korporat Malaysia yang bertanggungjawab. Cabutan bulanan SSP
merupakan

sebahagian

daripada

usaha

berterusan

BSN

di

dalam

memainkan peranannya untuk menggalakkan tabiat menyimpan dalam


kalangan masyarakat Malaysia. Skim Sijil Simpanan Premium (SSP)
dengan dahulunya memperkenalkan konsep Simpan, Kekal & Menang
dan kini beralih kepada Banyak Menyimpan Banyak Ganjaran
.terus mendapat sambutan yang baik daripada orang ramai dengan
tawaran

hadiah-hadiah

menarik

dan

eksklusif

kepada

penyimpan-

penyimpan SSP sepanjang tahun 2012. Lebih 37,000 hadiah bernilai lebih
RM14 juta telah disediakan pada tahun 2012 berbanding lebih 30,000
hadiah yang ditawarkan pada

tahun

2011. Walau bagaimanapun,

kenyataan pemposisian Ingat SSP Hadiah Menanti adalah cadangan


yang dilihat bertepatan dengan peluang hadiah yang bakal diraih dengan
pembelian unit SSP.
Kesimpulannya,

pemposisian

merupakan

tindakan

sesebuah

syarikat untuk merancang produk dan pemasaran agar dapat memberi


kesan tertentu diingatan pengguna atau pelanggan. Pemposisian juga
merupakan usaha meletakan imej produk yang jelas, baik dan berbeza
dalam

minda

pengguna

berbanding

produk

pesaing.

Umumnya

pemposisian ada 3 peranan; Mendefinisikan produk kepada pengguna ,


Membantu pengguna mengingati produk dan Menyampaikan ciri-ciri yg
sebenar kepada pengguna. Promosi memainkan peranan yg penting
supaya produk itu sentiasa di minda pengguna menarik hati pelanggan
dan dan secara tidak langsung bersaing dengan pesaing yang datang dari
industri yang sama.

4.0
Bank

BIBLIOGRAFI
Islam

Malaysia

Berhad.

(t.t).

penubuhan dan
9

Bank

Islam

Malaysia

Berhad:

operasi. Kuala Lumpur: Percetakan Hassan & Sons


BIMB (2012). Annual report, http://www.bankislam.com.my/ (diakses pada
25 Mac
2014)
BSN (2012). Annual report, http://www.bsn.com.my/ (diakses pada 25 Mac
2014)
Laman Rasmi Bank Simpanan Nasional, http://www.bsn.com.my/, (diakses
pada 30 Mac 2014)
Mohd Fowzi Bin Khamis (2014). Ketua Zon , Bank Simpanan Nasional,
Cawangan Muar, Temubual, 19 Mac 2014
Muhammad Rosli Selamat 2007, Modul

KOC 3301 Pengenalan

Komunikasi Korporat.Universiti Putra Malaysia


Portal Rasmi Fatwa Malaysia, http://www.e-fatwa.gov.my (diakses pada 29
Mac 2014)

10

5.0

LAMPIRAN

CONTOH KERATAN AKHBAR PENERIMA HADIAH SSP

CONTOH SIJIL SIMPANAN PREMIUM

11

CONTOH PAMPLET SSP BSN

12

CONTOH PAMPLET AL-AWFAR JUNIOR

13