Anda di halaman 1dari 12
BAHAN KECEMERLANGAN PT3 [BK9 | PENDIDIKAN ISLAM SULIT Kertas ini mengandungi tiga bahagian: A, B dan C. Jawab semua soalan Jawapan hendaklah ditulis pada kertas soalan ini Masa :2 jam BAHAGIAN A (20 markah) 1 Firman Allah $.W.T:: (Surah Al-Bagarah ayat 155-156) ‘Ayat di tas menerangkan tentang ujian Allah ke atss hambaNya. (__Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris. ii) Senaraikan dua contoh ujian yang terdapet di dalam ayat di atas. (ii) _Jelaskan dua hikmat Allah menurunkan musibah kepada manusia, Gv) Padankan ucapan yang sesuai diucapkan ketika ditimpa musibah dan terlepas dari musibab. Ketika ditimpa musibah. 4 58 V5 O58 Terselamat dari musibeh. BK9 [2 markah) [2 markah] [4 markah} [2 markah} SULIT 3 2 (@) _Rasulullah S.A.W bersabda: Gi) Tandakan amalan sedekah berdasarkan hadi. ‘Amalan sodekah "Tandakan 7 (iii) Jelaskan kelebihan bersedekah, [2 markah) (0) Rasulullah $.A.W. bersabda: i pay SB: IB ae At poy Gel ole oy OUT alle GT oe] ME Stray ¢ Oigdt 2D dtadly otey jad sygll : play ale dl glo Diag Dally yh Daly cay y clon cn be AE gl OE ab Ladty) Wpbenad Aandi QD shi old JS tle gf UM dae dle ly cole patty stay 3! (@_Senaraitan dun amaian mokmincemertang yang erdapa di dalam hadi di [2 markab] SULIT 4 (i) Jetaskan amalan yang patut anda lakukan untuk mendapat pembelaan AL-Quran, BAHAGIANB (70 marksh) 3 (@)_Agidah seseorang boleh terbatal melalui hati perkataan dan perbuatan. @_Nyatakan dua contch perbuatan yang boleh membatalkan aqidah (ii) Berikan dua faktor yang mendorong penyelewengan aqidab. (0) Allah 8.W-T bersifat A-Hakim @__Nystakan dua bokti Allah bersifit Al-Hakim (Maha bijaksana) Gi) Jelaskan dua amalan yang bercanggah dengan konsep berimen dengan BKS {2 markah) [2 markah) [2 markab] [2 markah) [4 mariah) SULIT © @ tii) Giiy Jelaskan dua hikmat Allsh $.W.T meagadakan neraka Jelaskan dua perbezaan antara keperitan azab neraka dengan kesengsaraan hhidup di dunia, ‘Keperitan azab neraka Kesengsaraan bidup di dunia 2 (a) Islam menggalakkan umatnya melakukan solat-solat sunat seperti solat sunat BKo ‘Tahiyarul Mas @ w dan solat sunat Rawatib. ‘Apakah maksud solat sunat Tahiyatul masjid. Senaraikan dua solat sunat rawatib yang anda biasa lakuaan. [2 markah] [4 markah] [4 markah) [2 markah] [2 markahy SULIT © () BKO Umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. (@__Bilakah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, eee ‘Terangkan dua hikmah zakat fitrah terhadap penerima zakat. oe rr St Solat wajib ditunaikan walaupun dalam keadaan sakit. (@_Terangkan cara mendirikan solat secara menelentang ee ee ee See (ii) Nyotakan maksud solat sunat Tahajud. eee eee Gil) Terangkan dua hikmah Allah S.W-T. menetapkan asnaf tertentu sehaja yang fayak menerima zakat, ce ee [2 markah] (2 markah] [2 markah} (2 markab) {4 markah} SULIT 7 (© Soatan 2 (4) () hingga 2 (4) (Ww). (4 muarkshy Makrah Haram, ‘Sunat ‘Wajib Tidak Sab | Jedual T ‘Berdasarkan Jadual 1, nyatakan hukum bagi situasi berikut : @ jembayar zakat fitrahnya pada hari raya puasa yang kedua. (0 markah] (i) Subsimi mengambil wudvk dengan menyapu kepala dahulu sebelum [1 markah] ‘membasuh muka, dan Fahmi berbual-bual ketika berwuduk, (0 markah} iv) Ismail menunaikan solat hajat memohon supaya berjaya di dalam poperiksaan, [1 markah) 3 (@)_Kejayoan Rasulullah dan umet Islam dalam peristiwa Pembukaan Kota Mekh adalah hasil dari strategi yang berkesan, ()-Nyatakan strategi tersebut [1 markah] Gi) Jelaskan kesan Pembukaan Kota Mekah, [2 markab) ii) Jelaskan pengajaran dari peristiwa tersebut, [2 markah} BK9 (b) Siding Abu Hurairah r.2. merupakan tokoh Islam yang terkenal dalam periwayatan. (@-Mengapakah belian digelar Abu Hurairah ra, {1 marsh) Gi) _Jelaskan dua sumbangan beliau dalam periwayatan hadis. [2 markahy [2 markab) 4° (@) Tim yang pert dipelajariialah Iimu Fardu Ain dan lima Fardu Kifayah, @_—Padankan contch kedua-duznya. (4 markah) Tim Akhlake llmu Fardu Ain imu Perubatan Tiina Sains dan Teknalogi Iu Fardu Timu Feqeh Kifarah BKo SULIT di) Gi) Bagaimanakah mengamalkan adab menuntut ilmu dapat melahirkan pelajar ‘yang cemerlang merujuk gambar di atas? Jelaskan kepentingan menuntut imu, (b) Anda bersama rakan sempat menunaikan solat berjemaah di masjid. BKS @ Senaraikan dua adab semasa berada di dalam masjid, [4 markab] [2 markah] (2 markah) © BK9 Berbakti kepada ibu bapa merupakan tanggungjawab setiap anak. @ Gi) Gi, ‘Nyatakan dua sebab mengapa kita wajib berbakti kepada ibu bapa. Jolaskan cara berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup. ‘Senaraikan dua contoh penderhakasn anak-anak terhadsp ibu bapa. [2 markah} SULT u 1@ a) (2) 8) Jadual 1 (i) Berdasarkan jadual di ates, isi tempat kosong di baweh dengan jawapan yang betul. Anda dikebendaki menulis nombor jawapan yang betul sahaja. ait [3 markah ] (i) Susum secmula ayat Al-Quran di bawah mengikut tertibaya seperti dalam Ai-uran, ‘Anda dikehendaki menulis nombor mengikut urutan di ruang yang disediakan. 5 it IEF Bh otal ANE Ob eats iy SULIT 12 (6) Tuliskan porkataan yang bergaris di bawah meoggunakan tulsan jawi @ Gi ‘Maksud hadis : Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menunaikan solat pada Civ) i) wWaktuaya , kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, [4 maskab] @ Gi) Gi), (iv) SOALAN TAMAT