Anda di halaman 1dari 5

JURNAL PRAKTIKUM

Nama Pelajar

: Ainul Syahirah binti Omar

Kursus & Ambilan

: DPLI PPC Kimia

Tempoh Praktikum

: 1 Februari 30 April 2015

Pengkhususan

: Kimia

Nama Guru Pembimbing

: Pn Zakiroh binti Ahmad


: Pn Rozita binti Hamid

Nama Pensyarah Pembimbing

: Dr Norliza binti Kushairi


: Pn Shahida binti Ibrahim

Catatan Minggu ke: (1) Tarikh

: 01 Februari 2015 - 05 Februari 2015

KAWALAN KELAS YANG TIDAK BERKESAN

Masalah/Isu/Peristiwa yang difokuskan:


Saya telah memulakan praktikum di SMKA Kedah, Alor Setar pada 1 Februari
2015 yang lalu. Selepas berjumpa dengan Guru Pembimbing, Puan Zakiroh binti Ahmad,
saya telah diarahkan untuk mengajar Kimia dan Matematik masing-masing di kelas 4
Mawaddah dan 4 Imtiyaz. Keadaan pelajar yang suka membuat bising dan tidak mendengar
arahan guru menyebabkan suasana kelas yang riuh sukar dikawal oleh saya sepanjang sesi
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Menurut Eileen (2000) dalam kajiannya
tentang kawalan kelas, selalunya sistem kawalan kelas yang lemah menjadi punca utama
kebanyakkan proses PdP tidak dapat dijalankan dengan baik. Dalam keadaan kelas yang
tidak terkawal, guru akan berasa kurang yakin untuk meneruskan sesi PdP kerana banyak
masa dihabiskan untuk memberi amaran dan hukuman kepada pelajar yang bermasalah.
Selain itu, keadaan sebegini juga akan mengganggu pelajar serta rakan-rakan lain yang
berminat untuk belajar untuk kekal fokus dalam kelas. Akhirnya, objektif pembelajaran yang
telah digariskan semasa penyediaan rancangan pengajaran harian tidak akan tercapai
sepenuhnya seperti yang diharapkan.
Analisis masalah/isu/peristiwa:
Saya telah membuat pemerhatian serta berbincang dengan guru-guru pembimbing
serta guru-guru lain di sekolah mengenai kawalan kelas di sekolah ini. Selain itu, saya dan
rakan praktikum saya, Nursabrina binti Rahmat sering menjalankan sesi refleksi setiap kali

kami menamatkan sesi pengajaran. Berdasarkan perbincangan dan pemerhatian yang


dijalankan, didapati antara punca pelajar tidak memberi tumpuan di dalam kelas serta sering
membuat bising adalah:
a. Pelajar tidak mempunyai minat dan keinginan untuk belajar
Kebanyakan pelajar yang sering melakukan kesalahan disiplin di dalam kelas adalah
kerana mereka tidak berminat untuk belajar. Oleh yang demikian, mereka
menunjukkan perasaan mereka dengan berbual, tidak mengendahkan arahan guru,
membuat hal sendiri dan sebagainya. Setiap arahan daripada guru hanyalah seperti
angin lalu di telinga mereka.
b. Pelajar mudah berasa bosan di dalam kelas.
Pelajar yang tidak berminat untuk belajar akan lebih cenderung untuk berasa bosan
dan malas untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Mereka lebih gemar
menjalankan aktiviti yang menggalakkan penglibatan daripada mereka daripada
mendengar penerangan guru sepanjang sesi PdP tanpa henti.
c. Pelajar tidak mengendahkan arahan dan nasihat yang disampaikan oleh guru.
Memandangkan saya merupakan guru praktikum yang baru dan masih mentah
dalam bidang perguruan, maka kebanyakan pelajar tidak takut dengan amaran yang
saya beri. Mereka merasakan bahawa saya masih tiada kuasa untuk melakukan
apa-apa tindakan ke atas mereka.
d. Pelajar duduk dalam kelompok yang mempunyai perangai dan pemikiran yang sama
dengan mereka.
Sebagai pelajar, sudah semestinya mereka akan mencari kawan yang dianggap
sesuai dan memahami diri mereka. Apabila mereka berada dalam kelompok yang
sama di dalam kelas, maka mereka lebih yakin dan selesa untuk melakukan apa
sahaja yang diingini. Oleh yang demikian, mereka tidak berasa gentar dengan
ugutan guru kerana mereka tahu bahawa mereka tidak berseorangan.
Melihat kepada masalah ini, saya perlu mengambil langkah awal untuk meningkatkan
keberkesanan kawalan kelas sepanjang tempoh praktikum ini. Menurut Stone (2007), kalau
tingkahlaku boleh dipelajari maka sudah tentu ia boleh diubah atau diubahsuai. Maka, tidak
mustahil untuk saya mengambil langkah bagi memastikan kawalan kelas dalam keadaan
baik dan teratur seperti yang diharapkan.

Cadangan untuk memperbaiki

Sebagai cara untuk mengatasi masalah ini, saya telah membuat kolaborasi dengan guru
pembimbing dan berbincang mengenai hal ini. Selain itu, saya juga telah menerima nasihat
dan tunjuk ajar daripada guru-guru sekolah yang lain serta pensyarah penyelia kami. Hasil
daripada kolaborasi tersebut, terdapat beberapa langkah yang akan diambil bagi mengatasi
masalah kawalan kelas ini iaitu:
1. Bersikap lebih tegas dalam memberi arahan dan amaran kepada pelajar iaitu dengan
2.
3.
4.
5.

menulis nama pelajar yang bermasalah untuk diserahkan kepada unit disiplin.
Melaksanakan pelbagai aktiviti yang melibatkan pelajar dalam sesi PdP.
Menetapkan tempat duduk pelajar di dalam kelas.
Memanggil nama penuh pelajar agar mereka rasa dihargai dan diberi perhatian.
Memberi peneguhan positif kepada pelajar yang menunjukkan contoh yang baik di
dalam kelas.

Kaedah Ganjaran dan Hukuman merupakan sebuah kaedah yang diolah dari Teori
Pelaziman Operan Skinner. B. F. Skinner (1958) mempercayai bahawa sesuatu tingkah laku
itu dipengaruhi oleh faktor peneguhan sama ada ganjaran atau dendaan. Tingkah laku
adalah kekuatan jika ia diikuti dengan peneguhan. Peneguhan positif merupakan stimuli
yang boleh menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkah laku yang diingini.
Dalam permulaan pembelajaran, peneguhan diperlukan setiap masa agar ia dapat
menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Misalnya memberi pujian, penghargaan,
hadiah dan sebagainya sebaik sahaja tingkah laku operan yang memuaskan berlaku.
Peneguhan negatif pula merupakan stimuli yang dihapuskan dengan tujuan
menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan. Misalnya, seorang guru
mengarah seseorang murid yang membuat bising dalam kelas agar datang ke depan
membuat pembentangan bagi menambahkan peluang murid lain untuk meneruskan aktiviti
pembelajaran tanpa gangguan. Namun, terdapat juga peneguhan negatif yang boleh
menyakiti seseorang individu kerana tingkah laku operannya kurang sesuai. Misalnya,
mengejek kesilapan seseorang individu di depan orang ramai. Peneguhan ini tidak akan
mengubah sikap individu tersebut, malah menambah kebarangkalian berulangnya tingkah
laku operan itu pada masa depan. Oleh itu, amat penting bagi seorang guru untuk memilih
peneguhan negatif yang terbaik untuk dilaksanakan di dalam kelas agar perasaan pelajar
dijaga.

Tempoh penyelesaian:

Tempoh masa yang diambil bagi mengatasi masalah ini adalah bermula dari 08 Februari
2015 hingga 12 Mac 2015. Sepanjang tempoh ini, saya akan memerhati perubahan sikap
dan tingkah laku pelajar di dalam kelas saya. Sekiranya kawalan kelas masih tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, cadangan penyelesaian masalah ini akan diteruskan hingga
kesemua pelajar mampu memberikan tumpuan dan kerjasama terhadap guru di dalam kelas
dengan penambahbaikan dari semasa ke semasa.
Tindakan susulan:
Sebagai langkah awal bagi mengatasi masalah ini, saya akan menyediakan satu buku
nota kecil yang akan digunakan untuk mencatat nama pelajar yang membuat masalah di
dalam kelas. Amaran diberikan kepada pelajar dan sekiranya nama pelajar sudah tercatat
sebanyak tiga kali, maka nama mereka akan diserahkan kepada unit disiplin. Selain itu,
semasa menjalankan sebarang aktiviti yang melibatkan pelajar, saya hendaklah
memberikan arahan dengan jelas dan tegas. Pelajar dibenarkan bergerak bagi menjalankan
aktiviti yang dirancang namun dalam keadaan yang terkawal. Jika tidak, saya akan
mengambil tindakan sama ada dengan menulis nama mereka pada buku atau
membenarkan mereka rehat 5 minit lambat daripada pelajar lain. Saya juga akan cuba untuk
lebih kerap memanggil nama mereka dengan nama penuh agar mereka rasa lebih diingati
dan dihargai. Selain itu, saya juga akan memanggil nama pelajar-pelajar yang bermasalah
untuk membuat latihan atau sebarang aktiviti lain seperti memadam papan putih,
menyediakan LCD dan sebagainya. Dengan menunjukkan prihatin serta rasa kasih sayang
yang erat pada mereka, diharap mereka dapat memberikan kerjasama dengan baik
sepanjang proses PdP berlangsung di dalam kelas.
Kesimpulan:
Secara kesimpulannya, kawalan kelas yang berkesan adalah merupakan faktor utama
keberkesanan sesebuah rancangan pengajaran guru di dalam kelas. Sebaik mana
sekalipun rancangan pengajaran yang disediakan, namun tanpa kawalan kelas yang baik,
semua objektif dan hasil pembelajaran tidak akan tercapai. Alberto & Troutman (1986)
menyatakan bahawa, kawalan kelas merujuk kepada kemahiran guru menguruskan masa,
ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu
iklim yang sesuai untuk pembelajaran.
Seorang guru perlu membina keadaan bilik darjah yang kondusif serta berkesan dalam
menjalankan pengajaran yang bermakna terhadap pelajar. Hal ini melibatkan pendekatan
pengajaran, corak komunikasi, kemahiran guru dalam mengurus serta mengawal murid dan

aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Semoga dengan pelaksanaan langkah-langkah yang telah


dicadangkan dapat membantu saya dalam menyampaikan isi pengajaran dengan baik,
lancar dan berkesan kepada setiap pelajar di dalam kelas.

Pandangan/komen guru pembimbing

...

Tarikh: .

Tandatangan: ..

Nama: .

Pandangan/komen pensyarah pembimbing

Tarikh: .
Nama: .

Tandatangan: ..

Anda mungkin juga menyukai