Anda di halaman 1dari 6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH
0

Lagi BlogSeterusnya

mayyongoo@gmail.com PapanPemuka LogKeluar

BAHASAMELAYU
SEKOLAHRENDAH

Facebook

Friday,18November2011

AzmanHashim

CONTOHPENULISANILMIAH
RekaLencanaAnda

BlogArchive
2011(27)
December(21)
November(4)
LATIHANPETIKAN
REFLEKSI
MIKROTEACHING
CONTOH
PENULISAN
ILMIAH
PENCEMARAN
BAHASAMELAYU
October(2)

Ramaidiantarakitatidaktahu
bagaimanahendakmenulis
menggunakanlarasbahasa
ilmiahsepertimana
disyaratkanolehpihakUPSI
untukmenyiapkankerja
kursusKRB3033.DisinisayasertakanContohPenulisanIlmiah.
Semogaartikelinidapatmemberimanafaatkepadacikgucikgu
dansemuapelawat.

HargailahMasa

AboutMe
MyPhoto

KAEDAHPENULISANILMIAH
Pengenalan
Penulisanilmiahmerujukpenulisanyangberlandaskan
metodologikeilmuanataumetodologisaintifik.Metodologisaintifik
ialahpendekatanmengungkapkanfaktadanbuktibagi
menyokongkebenaranmelaluibebarapalangkahseperti
perumusanmasalah,pembentukanhipotesis,deduksihipotesis
danpengujiankebenaran.
Bahasapenulisanilmiah,biasanyamemilihkata,istilah,
ungkapandanayatyangmaknanyabersifatdenotasi,iaitutepat
danjelassupayatidakdisalahertikandenganmaknamaknalain.
Dengandemikiankaranganilmiahharusbersifatobjektif,jujur
dantepat.

AZMANHASHIM
AYERTAWAR,PERAK,
Malaysia
PPGUPSI
Viewmycompleteprofile

Followers
Jointhissite
withGoogleFriendConnect

Members(8)

JenisjenisPenulisanIlmiah
Alreadyamember?Signin

Jenisjenispenulisanilmiahyangutamaialaheseiilmiah,kertas
kerja,laporankajian,tesisdandisertasi.
Eseiilmiahmerujukkaranganilmiahyangpendektentangtopik
ataupermasalahanberdasarkandatayangdiperolehimelalui
rujukanperpustakaandan/ataukerjalapangan.Penghuraiannya
bersifatrasionalempirisdanobjektif.
Kertaskerjaialahpenulisanilmiahyangmemaparkansesuatu
faktaataupermasalahanberdasarkandatakerjalapangandan/
http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

1/6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH

ataurujukanperpustakaan.Analisisdalamkertaskerjaadalah
lebihseriussertabersifatrasionalempirisdanobjektif.Kertas
kerjabiasanyaditulisuntukditerbitkandalamjurnalakademik
ataudibentangkandalampertemuanilmiahsepertiseminar,
bengikeldansebagainya.
Laporankajianataupenyelidikanialahpenulisanilmiahyang
menyampaikanmaklumatataufaktatentangsesuatukepada
pihaklain.Penghuraiannyajugabersandarkankepada
metodologisaintifikdanberdasarkandatakerjalapangandan/
ataurujukanperpustakaan.
Tesisialahpenulisanilmiahyangsifatnyalebihmendalam.
Tesismengungkapkanpengetahuanbaruyangdiperoleh
daripadapengamatanataupenyelidikansendiri.Penulisanilmiah
inimelibatkanpengujianhipotesisbagimembuktikankebenaran.
TesisbiasanyaditulisolehpelajarperingkatSarjanaMuda
KepujiandanperingkatSarjanasertaperludipertahankandi
hadapanpanelvivavoc.
Disertasiialahpenulisanilmiahtahaptertinggidalamhierarki
pancapaianakademik,iaituuntukmendapatkangelaranDoktor
Falsafah(Ph.D).Disertasimelibatkanfaktaberupapenemuan
penulissendiriberdasarkanmetodologisaintifikdananalisisyang
terperinci.Sepertitesis,disertasijugaperludibentangkandan
dipertahankandihadapanpanelataulembagavivavoc.

CiriciriKhususPenulisanIlmiah
Terdapatbeberapacirikhususdalmpenulisanilmiahyangperlu
diberiperhatian:
1.CatatanPustaka
2.CatatanKakidanCatatanKakiSingkat
3.PetikanLangsungdanTakLangsung
4.Bibliografi/Rujukan/DaftarPustaka

CatatanPustaka
Dalampenulisanilmiah,sumbermaklumatyangdigunakanatau
dirujukperlulahdinyatakan.Catatantentangsumbermaklumat
sepertibuku,majalah,jurnalatausuratkhabardisebutcatatan
pustaka.Teknikcatatatnpustakayanglazimnyadigunakan
adalahsepertiberikut:
Jikanamapengarangdimasukkanbersamateks,
karanganyangdiisididalamnyatahunpenerbitandanmuka
suratdanperluditempatkanselepasnamapengarangtersebut.
Tandatitikbertindih(:),dimasukkandiantaraangkatahun
terbitandenganangkamukasurat.Contoh:
MenurutMohd.NorDaud(1997:63),ayatyangberkesanialah
satubentukayatyangdisokongolehkepelbagaiandalamstruktur
ayat.
atauHassanAhmad(2000),jugasependapatdengan....atau
MengikutpandanganSavilleTroike(1986:5263),peristiwa
komunikasi....
Jikadalamteksnamapengarangtidakdisebut,catatannama
pengarang,tahunpenerbitandanmukasuratdimasukkandi
dalamkurungandandiletakkandihujungtekssebelumnoktah.
Tandakoma(,)diletakkandiantaranamapengarangdengan
tahunterbit.Contoh:
Secaraamnyaperibahasaialahpercakapanatauujaran
yangmengandungikebijaksanaanfikirandanpemerhatianyang
tersusundalambentukyangringkas,indah,sedapdidengardan
benarpadaperasaandanfikiran.
(KerisMas,1988:136)
http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

2/6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH

CatatanKaki
Catatankakiialahcatatancatatankecilyangberfungsi
memberikanketerangantambahanterhadapteksyangditulis.
Catatankakiditempatkanpadabahagianbawahhalamandan
dipisahkandaripadateksdengangarispanjang.Penomboran
yangberurutandiberikankepadasetiapcatatankaki.
Contoh:
.....kajianetimologi1tidakdapatdipisahkandaripadakajian
linguistik...

________________________________________________
1.Etimologiialahkajiantentangkatasertaperubahan
bentukdanmakna.
CatatanKakiSingkat
Catatankakisingkatmerupakansatulagikaedahmenunjukkan
sumberrujukanselainkaedahcatatanpustaka.
ibid.(singkatandaripadaibidum,ertinyasamadengan
yangdiatas).
Digunakanuntukcatatankakiyangsumbernyasamadengan
catatankakiyangtelahdisenaraikandiatasnya.
op.cit(singkatandaripadaoperecitati,ertinyadalam
buku/karya
yangtelahdipetik),digunakanuntukcatatankakidaripada
sumberyangtelahdinyatakan,tetapitelahdisisipcatatankakilain
daripadasumberlain.
loc.cit(singkatandaripadalococitati,ertinyatmpatyang
telahdipetik)
sepertiop.cit,tetapidipetikdaripadaperengganyanglain.
Perhatikancontohcatatankakisingkatyangmenunjukkan
sumberrujukandanditempatkanpadabahagianbawahhalaman
sertadipisahkandaripadaateksdegangarisanpanjangseperti
yangberikut:
1.JohnDewey,1974.HowWeThink.Chicago.Henry
RegneryCompany.hal:75
2.ShaykhHakimMoinuddinChisti,1985.TheBookofSufi
Healing.NewYork.InnerTraditionsInternationalLtd.hal:25
3.Ibid,hal.45
4.JohnDewey,op.cit.,hal89.
5.JohnDwey,loc.cit.
Penggunaancatatanuntukmenunjukkansumberrujukan
mestilahselarasdalamkeseluruhanpenulisan.Jikakaedah
catatanpustakayangdipilih,makakeseluruhanpenulisan
haruslahmenggunakankaedahini.Sebaliknyajikakaedah
catatankakisingkatdigunakan,makakeseluruhanpenulisan
mestilahmengekalkanpenggunaankaedahinidengankonsisten
PetikanTakLangsung
Petikantaklangsungmerupakanpengungkapankembali
pendapat,gagasanpokok,ringkasanataukesimpulandaripada
sebuahtulisandengangayapenulissendiri.Teknikmenyatakan
http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

3/6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH

sumberinformasidalampetikantaklangsungadalahsama
sepertiteknikcatatanpustaka.
PetikanLangsung
Petikanlangsungpuladitulisdalamsusunanayatasalnyatanpa
sebarangperubahandandiberitempattersendiri,terpisah
daripadateks.Petikanlangsungkadangkadangdiperlukanuntuk
mempertahankankeaslianpenyataanyangdipetik,menunjangi
hujahataumemberimaklumattambahan.
Petikanlangsungdiberitandapetik()padanyadan
diikutiolehcatatanpustaka.Biasanyapetikanlangsungditulis
rapat(satuspasi)ataupundikecilkansaizhurufnyaseperticontoh
yangberikut:
segalasesuatucakapyangpendekyangmelekatdimulutorang
ramaisemenjakbeberapalamaolehsebabsedapdanbijak
perkataannya,luasdanbesartujuannyadipakainyasebagai
sebutanesbutanorangsebagaibandinganteladandan
pengajaran.
(Zaba,1965:165)
SementaraClifforddanSwettenhammenyatakanhasil
pemrhatianmerekaiaitu:
.......peribahasamerupakanbahasadiplomatik,amatsesuai
untukmengelakkandiridaripadaterlaluberterusterang.
(Brown,1951:X)

Bibliografi
Menulisbibliografiataudaftarpustakabermaksudmenyenaraikan
semuasumberrujukandanbacaansamaadayangtelah
diterbitkansepertibuku,jurnaldanmajalahataupunyangbelum
terbitsepertikertaskerja,tesisdandisertasi.Biblografidapat
membantupembacamengetahuisumbersumberyang
digunakandalamsesuatukerjailmiah.Adabeberapahalyang
perludiperhatikandalampenyusunanbibliografi:
1.Bibliografitidakdiberinombor
2.Urutannamapenulismengikuturutanhuruf
3.Gelaranpenulistidakdimasukkan
4.Bibliografidiletakkanpadabahagianterakhirtulisan
5.NamapengarangMelayu,CinadanIndiaditulispenuh
dalamsusunanasaltetapipengarangBarat,hanyanama
keluargasahajayangditulis.
Urutanunsurunsuryangditulisdalambibliografiialah:
Namapenulis
Tahunpenerbitan
Juduldigarisataudicetak'italic'
Tempatpenerbitan
Namapenerbit
Perhatikancontohcontohbibliografidibawahini.
Bibliografi
AbdullahHassan,1984.LinguistikAmUntukGuruBahasa
Malaysia.
PetalingJaya.PenerbitanFajarBaktiSdn.Bhd.
Campbell.W.G.,1976.FormAndStyleInThesisWriting.
Boston.
HoughtonMifflisCompany.
http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

4/6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH

Mohd.SenuAwang,1994.KhutbahJumaat:SatuAnalisis
Laras.Kuala
Lumpur.PenerbitanJabatanPengajianMelayu,Universiti
Malaya,KualaLumpur.
NikSafiahkarim,et.All.1993.TatabahasaDewan,jilid1dan2.
Kuala
Lumpur:DewanBahasadanPustaka.
SoosaiGanesh,1981.KamusUngkapanLengkap.Kuala
Lumpur.
PenerbitanGeetha.
TanChingKwang,1985.MalayProverbs.KualaLumpur.
GrahamBrash.
TeoKokSeong,1997.LinguistikAntropologi:SatuPengenalan
Teoritis,
dlm.JurnalDewanBahasa.41:3Mac,hlm.243251.
RazakA.Majid,2002.BahasauntukMasyarakatMadani,dlm.
Berita
Harian.September,hlm12.
http://www.dbp.gov.my/
http://www.bharian.com.my
http://ww.utusan.com.my/majalah/massa
PostedbyAZMANHASHIMat08:11
RecommendthisonGoogle

2comments:
NorzarinaBintiZakaria 31March2013at03:52
terimakasihdiatasperkongsianilmuini.
Reply

MohdMustakimKamarudin 2April2013at02:27
terimakasihjuga..sayabarumahumula
Reply
Addcomment

http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

5/6

3/11/2016

BAHASAMELAYU:CONTOHPENULISANILMIAH

Enteryourcomment...

Commentas:

Publish

MusliniPearl(Google)

Notifyme

Preview

NewerPost

Signout

Home

OlderPost

Subscribeto:PostComments(Atom)

PictureWindowtemplate.Templateimagesbytjasam.PoweredbyBlogger.

http://azmanhashim.blogspot.my/2011/11/contohpenulisanilmiah.html

6/6