Anda di halaman 1dari 19

PENGENALAN SEJARAH

Hasil Pembelajaran
Menjelaskan pengertian sejarah mengikut
pelbagai pandangan ahli akademik
Menjelaskan disiplin-disiplin sejarah
Membuat perbandingan ciri-ciri sumbersumber sejarah

PENGERTIAN SEJARAH
E.H. CARR

Sejarah adalah satu proses yang tidak


putus-putus antara ahli sejarah dengan
faktanya atau antara masa kini dengan
masa lampau
R.G. Collingwood

Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan


tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh
manusia pada masa lampau

PENGERTIAN SEJARAH
IBNU KHALDUN

Sejarah adalah catatan atau maklumat


tentang masyarakat dan tamadun dunia dan
perubahan yang berlaku pada masyarakat
tersebut
ABDUL RAHMAN ABDULLAH

Sejarah sebagai realiti objektif (fakta)


memerlukan pemikiran subjektif
(interpretasi) sejarahwan yang
bertanggungjawab

DISIPLIN SEJARAH
SAINS POLITIK

Tema politik menarik perhatian kerana


naluri
manusia sendiri yang gemarkan
kuasa, pangkat,
harta, dan wanita.
Sifat manusia yang tamak kuasalah
menyebabkan
segala sesuatu dilihat dan
dinilai dari sudut
pandangan ini.
Melihat seolah-olah kuasa politiklah yang
sebenarnya menjadi faktor utama pengerak
yang
mengubah perjalanan sejarah
manusia selama ini.

DISIPLIN SEJARAH
Terbahagi kepada dua iaitu politik tinggi, dan
politik rendah.
Sejarah politik tinggi menyentuh tentang :
i.
kegiatan golongan elit yang
memerintah,
ii.
dasar-dasar pentadbiran dan
perlaksanaannya, dan
iii. urusan diplomatik dan strategik.

DISIPLIN SEJARAH
Sejarah politik rendah lebih tertumpu

kepada kegiatan masyarakat dan orangorang awam.


Sebagai contoh gerakan politik di
kampung-kampung, atau sikap para
pengundi atau para penyokong parti
tertentu.
Walaupun masih menyentuh sejarah
politik namun kesannya tidak sampai
kepada peringkat negara.

DISIPLIN SEJARAH
SEJARAH EKONOMI

Dua jenis.
1. Tematik - menekankan tema-tema ekonomi
dalam
sejarah.
2. Paradigmatik, iaitu faktor ekonomi sebagai
skema
mental
atau asas falsafah dalam
menganalisis setiap kejadian sejarah.

SE berkembang menjadi dua aliran lagi iaitu


Aliran
Tradisional dan aliran New Economic
History (cliometrics).
1. Aliran tradisional agak menyeluruh dan luas
hingga termasuk kegiatan sosial.
2. Aliran New Economic History (cliometrics)
terlalu
khusus
dan menjurus kepada
persoalan ekonomi semata-mata
dengan
menggunakan kaedah-kaedah matematik,
ekonometrik dan kuantitatif.

DISIPLIN SEJARAH
Kedua-dua aliran saling melengkapi dalam
pendekatan masing-masing.
ciri-ciri SE
i. kemampuan membuat generalisasi,
ii.
kemampuan menyusun data secara
kuantitatif,
iii. kemampuan membuat kajian
perbandingan, dan
iv.mengidentifikasikan pola atau kecenderungan.
Generalisasi walaupun bersifat abstrak
merupakan suatu konstruksi berdasarkan
kuantifikasi dan perbandingan secara empirik
untuk menghasilkan suatu hukum.

DISIPLIN SEJARAH
SEJARAH SOSIAL
Muncul akibat kritikan terhadap sejarah
politik yang dianggap sempit dan terbatas
kepada golongan elit atau pihak yang
berkuasa sahaja.
Mengetepikan politik dan lebih tertumpu
kepada sejarah orang kebanyakan.
Aspek kajian ialah kebudayaan, kesenian,
kesusasteraan, agama, ekonomi,
pendidikan, perundangan, pemikiran,
keluarga, wanita, etnik dan sebagainya.

DISIPLIN SEJARAH
Ciri utama yang menjadi tumpuan ialah

aspek kualitatif berbanding aspek


kuantitatif.
Aspek kualitatif -sistem nilai atau sikap
golongan yang dikaji
Aspek kuantitatif lebih banyak
menggunakan perangkaan atau rajah
dalam kajiannya.

PEMIKIRAN SEJARAH
MEMAHAMI KRONOLOGI
Melihat masa lalu, kini dan akan datang

secara urutan sesuatu peristiwa sejarah itu


berlaku.
Kronologi dalam sejarah ialah susunan
peristiwa atau kejadian masa berlakunya
peristiwa berkenaan. Mengandungi dua
elemen iaitu Garis Masa dan Konversi Masa.
*Garis Masa rentetan peristiwa yang berlaku
mengikut tertib masa
*Konversi masa melabelkan sesuatu
peristiwa mengikut zaman.

Tujuan :

Mengaplikasi istilah-istilah kronologi masa


dalam kehidupan.
Memahami dan menyusun peristiwa
mengikut masa/tarikh mengikut tertib.
Menghubungkaitkan peristiwa masa lalu dan
masa kini berdasarkan informasi sumber.

PEMIKIRAN SEJARAH
MENEROKA BUKTI
Kemahiran mengenalpasti sumber pertama

dan kedua dan membuat perbandingan


antara kedua-dua sumber tersebut.
Tujuan :
Mengenalpasti sumber-sumber sejarah.
Memahami masalah sejarah.
Membuat perbandingan antara sumbersumber sejarah.
Membuat pernyataan yang menjelaskan
atau mengukuhkan sebab atau selepas
menganalisis maklumat dan membuat
kajian.

PEMIKIRAN SEJARAH
MEMBUAT INTERPRETASI
Tafsiran terhadap sesuatu peristiwa

sejarah dengan memberi ulasan dan


kupasan.
Tujuan :
Membezakan fakta sejarah dengan
tafsiran
sejarah.
Menyedari bahawa fakta sejarah dengan
tafsiran sejarah adalah berkaitan antara
satu
sama lain.

PEMIKIRAN SEJARAH
MEMBUAT IMAGINASI
Satu usaha melibatkan murid-murid dalam

sesuatu situasi peristiwa sejarah yang dikaji.


Imaginasi secara visual dan empati.
Tujuan :
Memahami dan menggambarkan motif,
matlamat, harapan dan kegelisahan yang wujud
dalam masyarakat lalu.
Bersifat terbuka, toleransi dan matang.
Menyumbang kepada perkembangan moral dan
berusaha meletakkan diri di tempat orang lain.
Menjadi warganegara yang bertanggungjawab.

PEMIKIRAN SEJARAH
MEMBUAT RASIONALISASI
Penggunaan akal fikiran dan membuat

pertimbangan yang wajar dalam


menyelesaikan sesuatu persoalan yang
timbul daripada peristiwa sejarah.
Tujuan :
Dapat merangsang serta menjana
pemikiran
pelajar agar mereka mampu
mentafsir
sesuatu peristiwa sejarah.
Dapat membuat rasionalisasi melalui
pengkajian sumber sejarah dengan lebih
kritis
dan kreatif.

PEMIKIRAN SEJARAH
MEMBUAT PENJELASAN
Mengutarakan pendapat dengan

menggunakan bahasa yang gramatis,


tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan
atau tulisan.
Tujuan :
Pemahaman secara kritis dan imaginatif
tentang segala aspek.
Mendidik murid menganalisis bagaimana
manusia mengalami perubahan dan
kesinambungan dalam kehidupan.

PEMIKIRAN SEJARAH
EMPATI
Suatu pencapaian pemikiran yang

memahami sesuatu peristiwa masa lalu


daripada pelbagai perspektif.

Tujuan :
Membina corak pemikiran yang matang
dan
terbuka.
Menghasilkan warganegara yang lebih
bertanggungjawab membuat inferen.