Anda di halaman 1dari 7

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS TAMADUN

ISLAM : SATU TINJAUAN TERHADAP PERSEPSI PELAJARPELAJAR JURUSAN KEJURUTERAAN TEKNOLOGI DI


UNIVERSITI KUALA LUMPUR-MALAYSIAN SPANISH
INSTITUTE.
Abd. Rashid bin Abdul Halim @ Jaafar
Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Spanish Institute
abdrashid@unikl.edu.my

Abstrak
Kursus TITAS baru sahaja diperkenalkan kepada pelajar UNIKL, bermula sesi
Januari 2014, selepas pihak Majlis Akreditiasi Negara mewajibkan kursus ini
kepada semua pelajar IPTS. Kursus ini ditawarkan bertujuan mendedahkan
pelajar kepada konsep-konsep asas Tamadun Islam dan Tamadun Asia bagi
memudahkan interaksi dan toleransi terhadap kepelbagaian kepercayaan dan
budaya. Kajian ini merupakan satu kajian yang berbentuk deskriptif bertujuan
untuk mengetahui persepsi dan sikap pelajar bukan berlatarbelakang jurusan
Pengajian Islam terhadap kursus Tamadun Islam. Kajian ini dijalankan terhadap
pelajar Tahun 2, Jurusan Kejuruteraan teknologi di Universiti Kuala LumpurMalaysian Spanish Institute. Aspek-aspek yang ditinjau ialah persepsi terhadap
pengajaran pensyarah, persepsi terhadap kandungan kursus dan penilaian
kursus. Beberapa cadangan telah diberikan untuk memperbaiki mutu pengajaran
dan pembelajaran kursus ini.Kesimpulannya, kajian ini akan memberi input yang
bermakna kearah memastikan matlamat dan tujuan penawaran kursus dapat
dicapai.
Bidang kajian:

TITAS, Ketamadunan, pengajaran dan pembelajaran.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pengenalan
Pengajian tinggi negara amat berperanan dalam usaha mentransformasikan
Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi yang rakyatnya
berdaya saing serta berfikiran inovatif. Pembinaan modal insan merangkumi satu
proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu, berakhlak,
berkemahiran, berdaya saing dan berdaya tahan. Modal insan menjadi fokus dan
agenda utama kepimpinan negara untuk direalisasikan oleh semua pihak
termasuk Institusi Pengajian Tinggi (IPT) sama awam mahupun swasta. Selaras
dengan hasrat murni tersebut, kursus Tamadun Islam diperkenalkan di semua
IPTA/S bagi melahirkan graduan yang holistik, menghayati nilai-nilai patriotisme

Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic


Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
1

dan jati diri beracuankan Malaysia serta menguasai kemahiran insaniah ke arah
memenuhi kebolehpasaran kerja dan seterusnya kebolehdapatan kerja.
Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) merupakan matapelajaran
wajib ke atas semua pelajar universiti awam sejak tahun 1998 (Osman Bakar,
2012). Namun di IPT Swasta, ianya baru sahaja diperkenalkan bermula tahun
2013. Kursus ini membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi
pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun Melayu, Cina
dan India, Islam dalam Tamadun Melayu, Isu-isu kontemporari Tamadun Islam
dan Tamadun Asia, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara.
Perlaksanaan kursus TITAS di IPTS sebenarnya masih baru ini, dan ianya
memerlukan pelbagai kajian dan penilaian bagi memastikan semua matlamat
kursus dapat dicapai sebaik mungkin. Perlaksanaan kursus TITAS dalam konteks
Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Spanish sebenarnya hanya bermula pada sesi
September 2014. Kajian tinjauan persepsi pengajaran TITAS ini merupakan kajian
awal perlaksanaannya yang dijalankan terhadap kumpulan pertama pelajar yang
mengambil kursus ini.
2. Latarbelakang Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Spanish Institute
(UniKL-MSI)
UniKL-MSI diwujudkan hasil usahasama di antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan
Sepanyol. Ia merupakan projek yang dibangunkan oleh MARA untuk
mengetengahkan institusi kemahiran tinggi teknikal yang menawarkan kursuskursus dalam bidang Kejuruteraan Teknologi Automotif. UNIKL-MSI memulakan
operasinya di kampus sementara di Kulim Hi-tech Park pada Ogos 2002 dan
kemudiannya berpindah ke kampus tetap seluas kira-kira 39 ekar di Kulim Hitech Park, Kulim, Kedah pada bulan Disember 2003.
UNIKL-MSI menawarkan 5 kursus di peringkat diploma dalam bidang kejuruteraan
teknologi, 3 kursus di peringkat bachelor dalam bidang kejuruteraan teknologi
automotif, dan 1 program persediaan untuk ke Universiti di Sepanyol dalam
bidang kejuruteraan.
Kursus-kursus teras di UNIKL-MSI memberi fokus kepada aspek pengetahuan dan
penguasaan kemahiran. Ia juga memberi penekanan kepada pendekatan hands
on bertujuan membekalkan pelajar kepada pengalaman pembelajaran yang
bermanfaat dan terkini. Disamping itu, pelajar juga didedahkan dengan kursuskursus yang membina syakhsiyah, pembentukan kerjaya dan kemahiran
berkomunikasi seperti kursus Bahasa, Ketamadunan dan Ko-kurikulum (UNIKLMSI Academic Handbook, 5th Edition).
3. Pernyataan Masalah
Umumnya, pelajar mengganggap kursus TITAS merupakan kursus yang
berlatarbelakangkan pengajian Islam dan sejarah, malah ia juga dianggap
sebagai ulangan kepada subjek-subjek tertentu yang pernah diajar di sekolah.
Anggapan demikian menyebabkan para pelajar hilang minat, kurang memberi
tumpuan atau mengambil kursus TITAS sekadar melepaskan batuk di tangga.
Oleh itu, persepsi negatif dan gambaran tidak tepat berkenaan kursus ini perlu
diperbetulkan bagi meningkatkan semula minat dan kesungguhan pelajar
sepanjang mengikuti kursus ini. Kursus Tamadun Islam tidak hanya menekankan
Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic
Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
2

aspek ilmu pengajian Islam atau sejarah semata, sebaliknya turut


membincangkan isu-isu dan cabaran-cabaran semasa berkaitan ketamadunan
manusia.
Secara keseluruhannya, pelajar-pelajar UniKL yang beraliran teknologi dan
kejuruteraan lebih cenderung kepada kursus-kursus yang bersifat praktikal atau
hands on. Kebiasaan proses pembelajaran mereka yang banyak menggunakan
peralatan dan mesin (machine and tools) memberikan kesan kepada
pembelajaran tanpa kedua perkakas tersebut. Kewujudan kursus-kursus yang
berbeza senarionya dari alam pengajian mereka menyebabkan timbul kurang
minat dan kesungguhan ketika mengikuti kursus berkenaan. Justeru itu, kajian ini
diharapkan dapat merungkai sedikit sebanyak permasalahan yang ada.

4. Objektif Kajian
Objektif
kajian
ini
ialah
untuk
melihat
persepsi
pelajar-pelajar
berlatarbelakangkan pengajian kejuruteraan teknologi terhadap beberapa aspek
penawaran kursus TITAS ini. Aspek pertama aspek pengajaran pensyarah,
keduanya dari aspek kandungan kursus dan aspek ketiganya, penilaian kursus.
5. Sorotan kajian
Terdapat beberapa kajian lepas yang mengemukakan kepentingan kursus TITAS
dan penggunaan kaedah penyampaian yang dapat meningkatkan tahap minat
pelajar terhadap kursus ini.
Menurut Nik Mustafa Nik Hassan et.al (2004) pengajaran kursus TITAS mestilah
diolah supaya relevan dengan disiplin ilmu para pelajar, bagi menarik minat
mereka, di samping menyumbang kepada pengkayaan penguasaan ilmu dalam
bidang yang mereka pelajari. Sebagai contoh pelajar bidang perubatan diajar
tentang sumbangan Tamadun Islam, China dan India kepada dunia perubatan
dan tokoh-tokohnya.
Berdasarkan beberapa kajian lepas (S. Salahudin Suyurno, Mashita Abu Hassan,
Azizon Salleh, 2004; Norharidawati Roni, 2001), menjelaskan bahawa pengajaran
kursus TITAS amat relevan dan penting bagi membuka minda pelajar dalam
menghadapi realiti dan isu-isu semasa. Kedua-dua kajian ini turut mengutarakan
beberapa cadangan bagi memantapkan lagi kursus TITAS terutamanya untuk
memperkemas mutu pengajaran dan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan
pembelajaran.
Menurut kajian Mohd Azhari Abu Bakar et.al (2012) kursus TITAS memberikan
manfaat kepada pelajar untuk mengimbas kembali dan memahami lagi
berkenaan ilmu ketamadunan yang patut diketahui oleh semua. Terutamanya
yang melibatkan ketamadunan Melayu dan interaksi antara tamadun penting di
Asia. Kursus ini juga dilihat sebuah kursus yang berstatus sederhana dan tidak
terlalu berat bebanannya kepada pelajar walaupun dari latarbelakang pengajian
yang pelbagai.
6. Metodologi
Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic
Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
3

Kajian ini merupakan kajian berbentuk analisis deskriptif mudah yang


menggunakan pendekatan pengumpulan maklumat melalui soalselidik bagi
mengenalpasti ruang-ruang penambahbaikan bagi pengajaran kursus TITAS
berdasarkan pandangan pelajar yang telah mengikuti kursus ini. Responden
kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Tahun 2, seramai 78 orang pelajar yang
mendaftar kursus TITAS bagi Sesi September 2014. Borang soalselidik diedarkan
terus kepada pelajar sesama sesi akhir pengkuliahan bagi memastikan kadar
pulangan seratus-peratus. Borang soalselidik disesuaikan dari borang penilaian
pengajaran pensyarah yang digunakan untuk menilai proses pengajaran di akhir
setiap semester. Borang soal selidik dimulai dengan maklumat demografi dan
seterusnya menfokuskan kepada 3 bahagian utama iaitu aspek pengajaran
pensyarah, kandungan kursus dan penilaian kursus.

7. Dapatan kajian dan perbincangan


Soal selidik yang diagihkan kepada 78 pelajar, kesemuanya dikembalikan. Kajian
ini melibatkan 28.2 % (22) pelajar perempuan dan 71.7 % (56) pelajar lelaki.
Secara keseluruhannya, memang peratus jantina di UNIKL-MSI dikuasai oleh
pelajar lelaki berbanding perempuan. Manakala dari segi agamanya, 97.4 % (76)
Islam dan 2.5 % (2) Hindu. Taburan kaum juga mencatatkan peratus yang sama.
Aspek kelayakan masuk ke UNIKL-MSI mencatatkan 83.3 % (65) menggunakan
kelulusan Diploma, 10.25 % (8) menggunakan kelulusan STPM dan bakinya 6.4%
(5) menggunakan kelulusan matrikulasi/persediaan. Bahagian seteruskan iaitu
bahagian aspek pengajaran pensyarah, kandungan kursus dan penilaian kursus.
Bahagian soal selidik ini menggunakan skala Likert, iaitu 1 sangat tidak setuju,
2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, dan 5 sangat setuju, untuk
menjawab semua soalan yang dikemukakan.
7.1 Pengajaran pensyarah.
Jadual 1
Bi
l
1
2
3
4
5

Item
Pensyarah menggunakan kepelbagaian kaedah dalam
pengajaran
Pensyarah memberikan contoh yang sesuai dengan tajuk
yang dibincangkan
Pensyarah sentiasa menggalakkan pelajar untuk berbincang
dan berpartisipasi dengan aktif
Pensyarah menerangkan dengan jelas hasil pembelajaran
yang ingin dicapai
Pensyarah sentiasa menyemak kefahaman pelajar terhadap
pengajarannya

Min
4.31
4.47
4.35
4.43

4.32
4.31
Berdasarkan Jadual 1 di atas, hasil kajian menunjukkan min yang tinggi (4.31)
secara puratanya dalam semua item berkaitan pengajaran pensyarah. Dapatan
ini menunjukkan kaedah penyampaian pensyarah boleh diterima oleh pelajar
dan boleh memberi persepsi positif terhadap pengajaran kursus TITAS.
Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic
Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
4

7.2

Kandungan kursus.
Jadual 2

Bi
l
1
2
3
4
5

Item
Kandungan silibus kursus relevan dengan keperluan semasa
Kandungan silibus kursus bersesuaian dengan tahap pengajian
pelajar
Masa yang diperuntukan dalam proses pengajaran bersesuaian
Kandungan kursus membincangkan kepelbagaian tamadun
secara seimbang
Kandungan kursus ini mempunyai hubungkait dengan bidang
pengajian anda

Min
4.24
4.12
4.54
4.31

4.23
4.29
Berdasarkan Jadual 2 di atas, hasil kajian menunjukkan min yang tinggi (4.29)
secara puratanya, dalam item berkaitan kandungan kursus ini. Dapatan ini juga
menunjukkan kandungan kursus TITAS adalah bersesuaian dan mampu
memberikan persepsi positif terhadap pengajaran kursus TITAS.
7.3 Penilaian kursus.
Jadual 3
Bi
l
1
2
3
4
5

Item
Penilaian kursus ini menepati objektif dan hasil pembelajaran
kursus
Penilaian kursus meliputi keseluruhan kandungan kursus
Tugasan yang diberikan dapat membantu pelajar memahami
kandungan kursus
Tugasan yang diberikan tidak membebankan pelajar
Peratusan kerja-kursus dan peperiksaan akhir adalah wajar.

Min
4.33
4.24

4.46
4.32
4.37
4.34
Berdasarkan jadual 3 di atas, hasil kajian menunjukkan min yang tinggi (4.34)
secara puratanya dalam item penilaian kursus. Dapatan ini juga menunjukkan
penilaian kursus TITAS adalah bersesuaian dan membantu pelajar untuk
mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Ia juga mampu memberikan
persepsi positif terhadap pengajaran kursus TITAS.
8. Cadangan
Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat beberapa cadangan berkaitan
kaedah pengajaran kursus ini.
8.1

Kaedah student centered learning (SCL).

Menurut Zarina Muhammad (2007) penggunaan kaedah student centered


learning (SCL) atau pengajaran berpusatkan pelajar adalah antara kaedah yang
dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti kursus Tamadun Islam. Kaedah
konvensional yang berpusatkan pensyarah atau guru sebenarnya tidak
Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic
Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
5

menggalakkan pelajar memberi pendapat mereka sendiri dalam proses


pembelajaran walaupun kemungkinan besar mereka mempunyai idea dan
maklumat yang sedia ada dalam diri mereka berdasarkan pengalaman hidup
ataupun pemerhatian. Kaedah SCL lebih mendorong berlakunya komunikasi dua
hala yang akan membantu para pelajar menerima isi pengajaran dan
menginterpretasi pemahamannnya dengan tepat dan jelas. Kaedah ini boleh
diterapkan melalui soalan perbincangan, pertanyaan, PBL dan pembentangan.
8.2 Penggunaan e-learning.
E-learning ataupun e-pembelajaran ialah suatu konsep pembelajaran, latihan
atau program pendidikan yang dilakukan menggunakan media elektronik
sebagai pengantaraan untuk keseluruhan pergerakan data dan maklumat
pengajaran daripada pensyarah kepada pelajar dan sebaliknya (Jamaludin
Mohaiadin (2000). Pengajaran berasaskan e-learning akan melibatkan
penggunaan komputer dan internet; selain peralatan elektronik lain yang
bersesuaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan pengajaran
dimuatnaik dalam laman e-learning, mengadakan ujian secara online,
menyediakan video pengajaran adalah antara kaedah yang boleh diterokai bagi
meningkatkan lagi minat mendalami ilmu ketamadunan. Bahan-bahan e-learning
ini dapat dicapai dengan mudah melalui telefon pintar akan membantu pelajar
untuk mengulangkaji kursus ini dengan lebih berkesan.

9. Kesimpulan
Kajian awal ini menyumbangkan maklumat penting mengenai persepsi pelajar
terhadap penawaran kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia di Universiti Kuala
Lumpur-Malaysian Spanish Insitute. Kajian menunjukkan pelajar yang
berlatarbelakangkan jurusan kejuruteraan teknologi juga berminat dan
mempunyai persepsi positif terhadap kursus Tamadun Islam. Perlaksanaan
kursus Tamadun Islam yang baru diperkenalkan di semua IPTS bermula tahun
2014, pastinya akan melalui tahap penambahbaikan yang berterusan, walaupun
belum mencapai tahap yang sama dengan IPTA. Kajian-kajian berkaitan
pengajaran TITAS di IPTS dalam pelbagai aspek perlu lebih giat dihasilkan bagi
memastikan perlaksanaanya memenuhi hasrat dan cita-cita yang telah
ditetapkan oleh pihak Kementerian.

Rujukan
____________________ UNIKL-MSI Academic Handbook, 5th Edition.

Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic


Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
6

Jamaludin Mohaiadin. (2000). Isu dan Implikasi E-learning terhadap sistem


Pendidikan. Prosiding Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia kali
ke-13. September 19-21. Perak: Hotel Hill City. 245-252
Mohd Azhari Abu Bakar et.al (2012) Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran
Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) : Kajian Tinjauan Persepsi
Pelajar, Regional Conference on Cross Cultural Communication and National
Integration 2012 (RECCNI2012), 19-21 June 2012, Kuala Lumpur
Nik Mustafa Nik Hassan et.al (t.t), Prosiding Bengkel Kebangsaan Peningkatan
Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran TITAS IPT, Kuala Lumpur: Sekyen
Kokurikulum, Elektif Luar Fakulti & TITAS (SKET)
Norharidawati Roni (2001). Pengajaran dan Pembelajaran Tamadun Islam dan
Tamadun Asia (TITAS 1): Satu Tinjauan Terhadap Persepsi Pelajar-pelajar Bukan
Islam Tahun 3 Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Tesis yang
tidak diterbitkan. UTM, Johor.
Osman Bakar. (2012). Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Kuala
Lumpur, Penerbit Universiti Malaya, cetakan ke-7.
S. Salahudin Suyurno, Mashita Abu Hasan & Azizon Salleh (2004). Persepsi
Mahasiswa Terhadap Penawaran Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia di
Peringkat Ijazah Pertama: Kajian Kes di UiTM Shah Alam. Laporan Akhir
Penyelidikan yang tidak diterbitkan. UiTM.
Zarina Muhammad, (2007) Pelaksanaan kaedah student-centered learning (SCL)
dalam pengajaran & pembelajaran kursus Tamadun Islam, Tamadun Asia &
Kenegaraan Malaysia di Universiti Putra Malaysia. MALIM: Jurnal Pengajian Umum
Asia Tenggara, 8 . pp. 141-166)

Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic


Civilization iCasic 2015
(e-ISBN 978-967-xxxxx-x-x). 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Organized by http://WorldConferences.net
7

Anda mungkin juga menyukai