Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN

Tugasan Projek Kertas 3 ini telah saya sempurnakan dalam tempoh masa satu
bulan. Semasa melaksanakan tugasan ini, saya telah menguasai kemahiran
seperti mengorganisasi,menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta
merekod urus niaga ke dalam buku
catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan Pen
yata Kewangan dengan betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati prose
s kitaran perakaunan yang lengkap bermula dengan penyediaan Dokumen Sumb
er , Buku Catatan Pertama , Pengeposan ke Lejar ,Imbangan Duga
dan seterusnya Penyata Kewangan untuk satu tempoh perakaunan.Perniagaan
saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut
dalammerekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan:

1. Kos Sejarah
Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam
Kunci Kira-kira
2. Wang Sebagai Ukuran
Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini selaras
dengankonsep Wang Sebagai Ukuran.
3. Konservatisme
Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga
pasaran.
4. Catatan Bergu
Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan
bergu