Anda di halaman 1dari 22

OPERASI DAN PENILAIAN

DASAR AWAM
BAB 2
PERKAITAN ANTARA PROSES
PEMBUATAN DASAR DAN ANALISIS
DASAR
AHLI KUMPULAN
MOGAN ( KETUA KUMPULAN KAMI )
ASKANDAR
AG HAZIZAN
SHARIL

PENGENALAN
Membincangkan Tentang Proses
Pembuatan Dasar Awam Yang
Melibatkan Beberapa Peringkat.
Proses Pembuatan Atau Penggubaln
Dasar Bukan Suatu Proses Yang Mudah
Kerana Dasar Yang Hendak Dibuat Dan
Seterusnya Akan Dilaksanakan Perlu
Mengambil Kira Kesan Dan Faedah
Kepada Masyarakat.

perkaitan antara proses pembuatan dasar


dan analisis dasar
Apakah Proses Pembuatan Dasar
Proses Pembuatan Dasar Awam Melibatkan
Beberapa Peringkat Yang Dalam Menghasilkan
Dasar Untuk Menyelesaikan Masalah Awam Yang
Di Hadapi Oleh Pihak Kerajaan.
3 Aspek Yang Makro
1. Peringkat Pembuatan Keputusan
2. Peringkat Pelaksanaan Keputusan
3. Peringkat Penilaian Keputusan

Proses pembuatan dasar melibatkan


peringkat-peringkat berikut
I Penentuan Atau Penetapan Agenda
Membincangkan
Bagaimana
Masalah Yang
Dihadapi Oleh Rakyat Diambil Perhatian Dan
Dimasukkan Dalam Agenda Kerajaan Atau Pihak
Pemerintah Untuk Diselesaikan.
Tetepi Ada Juga Dibincangkan Datangnya Dari
Rakyat Tetapi Di Mulakan Oleh Pihak Kerajaan
Sendiri Seperti Isu Kegawatan Ekonomi, Kerajaan
Mengambil Langkah Pro-aktif.

II Perumusan Dasar
Merupakan Proses Yang Berbentuk Teknikal Kerana Ia

Melibatkan Alternatif-alternatif Penyelesaian Untuk


Dipertimbangkan Oleh Pembuatan Keputusan.

Iii Pemakaian Dasar


Merupakan Keputusan Yang Dibuat Oleh Pihak

Penggubal Dasar Dalam Memilih Alternatif Penyelesaian


Yang Mampu Mengatasi Masalah Yang Dihadapi.

Iv Pelaksanaan Dasar
Merupakan Tindakan Yang Diambil Ke Atas Dasar

Yang Telah Diputuskan Oleh Pihak Kerajaan.

V penilaian dasar
menfokuskan kepada kesan dasar yang telah

dipersetujui dan dasar berkenaan mencapai matlamat


yang telah ditetapkan dan menyelesaikan masalah awam
yang dihadapi.

Apakah proses analisis dasar


analisis dasar merupakan yang berorientasikan

pelanggan yang ada kaitannya dengan keputusan


dasar yang dibuat dan nasihat yang diberikan
hendaklah mengambil kira nilai-nilai sosial dipegang
dalam masyarakat.
nilai sosial juga merangkumi kecekapan ekonomi
selain daripada kestabilan politik.

Peringkat-peringkat Proses analisis dasar


I Penstrukturan Masalah
Mendefinisikan Masalah Yang Di Hadapi, Melakukan

Diagnosis Punca Wujudnya Masalah Dan Seterusnya


Mensisntesiskan Pandangan Yang Berbeza Mengenai
Maalah Yang Di Hadapi

II Peramalan
Membincangkan Tentang Apa Yang Akan Berlaku Pada

Masa Akan Datang Akibat Daripada Mengambil Langkahlangkah Atau Alternatif-alternatif Yang Di Cadangkan.

III Pengesyoran
Memberi Cadangan Kepada Pihak Pembuat Keputusan

Berdasarkan Kajian Peramalan Yang Dibuat Ke Atas Kos


Dan Faedah Untuk Setiap Alternatif Yang Dicadangkan.

IV Pemantauan
Merupakan Peringkat Pengumpulan Maklumat Semasa

Keputusan Dasar Dilaksanakan Kerana Maklumat Yang


Diperoleh Dapat Membantu Dalam Menilai Dasar Yang
Dilaksanakan.

V Assessment
Peringkat Melakukan Assessment Keseluruhan

Perjalanan Dasar Dan Melihat Sekiranya Dasar


Diputuskan Dan Dilaksanakan Tidak Mencapai Matlamat
Pihak Kerajaan.

PROSES PENGULANGAN DASAR


proses pengulangan dasar penting dilakukan supaya

tindakan susulan dapat dilakukan dengan baik kerana


ianya mengukur kenapa sesuatu dasar tidak mencapai
matlamat yang ditetapkan.

ANTARA kepentingn proses pengulangan dasar


menurut sabitha (1997)
I). dapat membantu para penganalisis dan pembuat
dasar melakukan beberapa pembetulan bagi kesilapan
dan kelemahan yang telah dikenal pasti semasa
penilaian dilakukan ke atas dasar yang sedia ada
supaya menjadi mantap dan baik daripada sebelumnya.

II ). Pengulangan Ini Penting Kerana Ada Masalah Yang


Tidak Dapat Diselesaikan dalam sesuatu jangka masa
tertentu, tetapi ia memerlukan beberapa tindakan susulan.

III ). Proses pengulangan dasar dalam pemuatan dasar


awam ini penting dalam membantu mengurangkan kesan
yang kurang baik hasil daripada suatu dasar.

IV ). Membantu para pembuat dan penganalisis dasar


untuk lebih bersedia dan memahami secara mendalam
berkenaan masalah yang hendak diselesaikan.

V ). Proses pengulangan dilakukan kerana ada dasar


yang telah dilaksanakan tidak konsisten dan
mengurangkan masalah-masalah yang kompleks
sifatnya.

VI ). Proses pengulangan dapat membantu


mengurangkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan
semasa pelaksanaan dasar.

Peranan penganalisis dasar


menurut wildavsky (1979), analisis dasar

merupakan an art and a craft as a science.


penganalisis dasar mestilah mampu

mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas


dalam perspektif yang realistik dan konsisten
mengenai peranan kerajaan dalam
masyarakat.

lima prinsip atau aspek yang


penting dala penganalisis dasar
I ). Pertama, penganalisis perlu untuk mengumpul,
menyusun atau mengatur dan berkomunikasi atau
menyampaikan maklumat yang diperlukan dalam tempoh
masa yang ditetapkan dan kepada pihak-pihak yang
berkenaan adalah terhad.
II ). kedua, penganalisis diperlukan untuk memberi
pandangan mereka berhubung dengan masalah sosial
dalam konteks yang betul.

III ). Penganalisis memerlukan kemahiran teknikal untuk


membolehkan mereka menjangkakan atau membuat
ramalan dengan lebih baik seterusnya membolehkan
mereka membuat penilaian dengan lebih berkesan.
IV ). Penganalisis mestilah mempunyai pemahaman yang
jelas mengenai tindak-tanduk organisasi dan situasi
politik bagi memudahkan mereka untuk meramal dan
sekurang-kurangnya mempengaruhi agar alternatif
penyelesaian diterima dan dilaksanakan dengan jayanya.
V ). Penganalisis sepatutnya menawarkan pandangan
berdasarkan kepada nilai etika yang tinggi.

Meltsner (1976) telah menggariskan tujuh kesalah


yang di lakukan oleh penganasis dasar dalam
memberi nasihat boleh menggagalkan
pelaksanaan dasar

1 ). Menyalurkan maklumat atau teguran dalam


ruang lingkup yang amat terhad.

2 ). Penganalisis memberi nasihat berdasarkan


kepada ketidakpedulian kepada apa yang berlaku
di sekeliling atau nasihat yang diberi tidak
berasaskan kepada realiti yang berlaku.
3 ). Kegagalan penganalisis memberi nasihat
dalam tempoh yang diperlukan berlaku
pembaziran kerana nasihat tidak boleh digunakan.

4 ). Adakah nasihat yang diberikan terlalu cepat


dan tidak berdasarkan kepada penyelidikan yang
mendalam dan mengenai punca sebenar
masalah yang wujud.
5 ). Penganalisis memberi nasihat berdasarkan
kepada keadaan semasa sahaja.
6 ). Wujudnya bias dalam nasihat yang diberikan
untuk melakukan ataupun membuat perubahan.
7 ). Nasihat yang bersifat politik tidak sesuai
dikaitkan dengan nasihat dasar yang bersifat
subtantif.

Perancangan dasar
perancangan dasar penting diambil kira dalam

menggubal satu-satu dasar kerajaan


perancangan juga penting kerana tanpa perancangan
yang bijak dan teliti, maka sukar untuk mencapai
sesuatu matlamat.
perancangan boleh dibahagikan mengikut masa sama
ada perancangan jangka masa panjang atau jangka
masa pendek.
perancangan denganmengemukakan beberapa
cadangan merupakan suatu usaha atau ikhtiar dalam
menjamin sesuatu tindakan yang diambil mencapai
matlamat yang digariskan.

Ahmad atory (1996), proses


perancangan mempunyai tiga cara
Pertama, perancangan bertujuan untuk mengetahui
perkara-perkara berikut.
1 ). Bagi memudahkan mencapai matlamat yang
telahditentukan
2 ). Dibuat oleh aktor-aktor pembuat dasar dalam
beberapa perkara mempunyai kemampuan dan kepakaran

3 ). Program-progam dilaksanakan termasuklah kos


dan untung.

4 ). berkaitan pelaksanaan, sejauh mana sesuatu dasar


dilaksanakan dengan sempurna
5 ). Perlu bersifat sederhana tetapi disusun secara
sistematik.
6 ). Berkaitan dengan peramalan dengan mengambil
kira beberapa risiko yang perlu di hadapi pada masa
akan datang

Kedua, perancangan melibatkan beberapa


pertanyaan seperti apa, di mana, bila,
bagaimana, siapa dan kenapa seperti:
1 ). Apakah kegiatan yang perlu dijalankan dalam rangka
pencapaian matlamat yang telah di tetapkan.
2 ). Di manakah sesuatu projek atau program itu
dijalankan?

Ketiga, mencadangkan proses sebagai


sesuatu masalah yang perlu dipecahkan
dengan menggunakan teknik-teknik tertentu
membolehkan ciptaan rancangan yang baik
I ). Mengetahui secara hakiki masalah tersebut.
Ii ). Mengumpul segala fakta yang berkaitan dan
membuat penganalisaan.
Iii ). Menentukan hasil daripada penganalisaan yang
telah dibuat.
Iv ). Melibatkan persediaan ke arah pelaksanaan dasar.
V ). Penentuan hasil yang di capai.

kesimpulan
penghasilan dasar kerajaan memerlukan

penyelidikan yang teliti bagi mengetahui masalah


yang di hadapi.
oleh itu, proses pengulangan dasar penting di
lakukan bagi memantapkan dasar yang telah di
laksanakan dan bagi memastikan tindakan
susulan lain difikirkan perlu dilakukan.
Perancangan juga perlu bagi memastikan
cadangan penyelesaian yang disyorkan
mengambil kira perubahan persekitaran yang
berlaku di sekeliling.