Anda di halaman 1dari 7

ASPEK-ASPEK PRIBADI MUSLIM

Untuk tujuan pembinaan praktis mk kita kembangkan tujuh aspek pribadi muslim dan
muslimah yaitu Aspek keyakinan. Aspek mental. Aspek pemikiran. Aspek jasmaniyah.
Aspek Maaliyah. Aspek Ijtimaiyah. Aspek Siyasiyah.
1. Aspek keyakinan
Pengertian
Yang dimaksud dgn aspek keyakinan adl hal-hal yg berhubungan dgn kemampuan
seseorang utk meyakini kebenaran Dienul Islam. Sasaran pembinaan Setiap muslim
dan muslimah wajiblah memiliki keyakinan yg teguh mengenai kebenaran ajaran
Islam.
Sarana pembinaan
Hendaknya tiap muslim dan muslimah membiasakan amalan-amalan sbb Membaca AlQuran Karim minimal satu juz tiap hari dan maksimal sepuluh juz tiap hari. Tadabbur
terhadap Al-Quran Karim yg ideal pagi lima ayat perhari dan sore lima ayat perhari.
Tadabbur secara khusus mengenai ayat-ayat Al-Quran yg berhubungan dgn masalah
keimanan. Tadabbur terhadap hadits dan siroh rasul dalam masalah keimanan.
Tadabbur terhadap nasehat para Sahabat r.a. khususnya dalam masalah keimanan.
Tadabbut terhadap nasehat para Alim Ulama Salafu Sholih dalam masalah keimanan.
Tadabbur terhadap ciptaan Allah swt. Di alam semesta. Tadabbur terhadap diri sendiri
dgn segala tanda-tanda keagungan Allah swt. Yang ada pada tubuh manusia. Tadabbur
terhadap segala karunia Allah yg telah diberikan kepada manusia. Selalu berusaha utk
taat kepada Allah swt. Dan Rosulnya dalam segala hal. Selalu mengamalkan doa-doa
dan wirid yg diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu berusaha dgn

sekuat tenaga menghindari dosa-dosa besar maupun kecil maksiat laghwun dan
lahwun. Selalu memohon kepada Allah swt. Agar dijauhkan dari segala keburukan dgn
doa-doa taawwudz yg diajarkan Allah swt dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Aspek mental
Pengertian
Yang dimaksud dgn aspek mental adl kemampuan seseorang utk mengendalikan
perasaannya dlmberbagai situasi.
Sasaran Pembinan
Setiap muslim dan muslimah wajiblah memiliki kemampuan mental yg tertinggi yaitu
sabar dalam melaksanakan perintah Allah swt menjauhi larangan-Nya dan menerima
Qodlo dan Qodar-Nya. Begitu juga bersyukur kepada Allah swt. Dengan hati lisan dan
perbuatan atas karunia-karunia Allah yg telah diberikan kepadanya.
Sarana Pembinaan
Menguatkan iman kepada hari akhir dgn bertadabbur terhadap Al-Quran dan AsSunnah mengenai remehnya kehidupan dunia kekekalan kehidupan akhirat dan
kepastian bahwa tiap makhluk hidup akan mati. Juga tadabbur mengenai alam barzah
dan alam akhirat melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hidup zuhud dan wara.
Menguatkan iman terhadap qodho dan qadar Allah dgn tadabbur ayat Al-Quran
ataupun hadits Rasul yg berkenaan dgn masalah tersebut . Melaksanakan shalat fardu
dgn berjamaah. Ziarah kubur secara islami . Tadabbur terhadap Al-Quran dan AsSunnah mengenai sabar dan syukur. Membaca siroh Rosul saw siroh para sahabat dan
orang-orang sholih utk mengambil Itibar tentang kekuatan mental mereka dalam

menghadapi segala hal. Melaksanakan shiyam wajib dan sunnah. Melaksanakan shalat
sunnah terutama qiyamul lail. Mengurus jenazah.
Aspek pemikiran.
Pengertian
Yang dimaksud dgn aspek p-0emikiran adl kemampuan seseorang utk mendekati
masalah serta memecahkannya dgn menggunakan kegiatan berfikir.
Sasaran Pembinan
Setiap muslim dan muslimah wajiblah memiliki kemampuan berfikir yg memadai dgn
memiliki ilmu-ilmu fardlu ain dan fardu kifayah. Sehingga memiliki kemampuan utuk
mendekati dan memecahkan masalah baik masalah pribadi keluarga masyarakat
maupun negara.
Sarana Pembinaan
Selalu mempelajari Al-Quran Al-Hadits Nabawi As-Siroh An-Nabawiyyah dan Siroh
Salafus-Solih. Membaca buku-buku tentang ilmu-ilmu dien yg hukumnya fardu ain
kemudian ilu-ilmu fardu kifayah. Membaca buku-buku tentang problema ummat Islam
baik local regional nasional maupun internasional. Membaca buku-buku saintifik dan
teknologi tepat guna. Selalu aktif dalam kegiatan diskusi-diskusi yg bersifat ilmiah.
Aktif mengikuti seminar-seminar ilmiah. Latihan pidato dan mengajar. Aktif dalam
kegiatan tulis menulis.
Aspek jasmaniyah.
Pengertian

Yang dimaksud aspek jasmaniah adl hal ihwal yg berhubungan dgn tubuh manusia.
Sasaran Pembinan
Setiap muslim dan muslimat wajiblah memiliki tubuh yg sehat dan kuat sehingga
mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka menegakkan Islam.
Sarana Pembinan Menjaga kebersihan diri keluarga dan lingkungan. Menjaga diri agar
tidak jatuh sakit. Memakan makanan yg halal bergizi seimbang dan alami. Menghindar
utk memakan dan minum yg haram dan syubhat. Menghindari makanan dan minuman
yg bias melemahkan tubuh makanan & minuman dgn memakai bahan tambahan
buatan yg lainnya. Berobat secara syarI bila sakit. Mempelajari buku kedokteran
menurut tuntunan Nabi saw. . Memiliki keahlian dan keterampilan dalam salah satu
bidang olah raga. Berusaha meningkatkan kekuatan tubuh dan kesegaran jasmani.
Mengadakan siyahah . Olah raga dgn frekuensi 2-3 kali perminggu dgn waktu 20-40
menit .
Aspek Maaliyah.
Pengertian
Yang dimaksud aspek maaliyah adl hal ihwal yg berhubungan dgn kemapuan seseorang
dalam memenuhi kebutuhan materiil yg pokok yaitu sandang pangan dan papan. Juga
kebutuhan Ruhiyah yg pokok yaitu kebutuhan terhadap bimmbingan Islam ilmu
pengetahuan dan teman hidup .
Sasaran Pembinan
Setiap muslim dan muslimah wajiblah memiliki harta sehingga dapat memenuhi
kebutuhan baik jasmani rohani maupun social. Di samping itu setelah selesai

melaksanakan tugas kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mk


wajiblah utk mengeluarkan zakat sesuai dgn ketentuan syariat Islam dan juga infaq
fie sabilillah.
Sarana Pembinan
Wajib bekerja utk mencari rizki yg halal dgn cara yg halal. Menggunakan harta dgn
cara yg halal dan hemat. Menghindari dari tabdzir isrof dan kemewahan. Menghindari
sejauh-jauhnya dari riba. Menggalakkan infaq atau shadaqoh fi sabilillah. Menabung
utk menghadapi kebutuhan mendadak. Mempellajari syariat Islam yg berkaitan dgn
masalah

ekonomi.

Menggalakkan

kewiraswastaan

dalam

bidang

ekonomi.

Menggalakkan kerja sama dalam bidang ekonomi. Menggali potensi-potensi ekonomi.


Aspek Ijtimaiyah.
Pengertian
Yang dimaksud dgn aspek ijtimaiyyah adl hal ikhwal yg berhubungan dgn kemampuan
seseorang utk berukhuwah Islamiyyah dgn sesama orang-orang beriman.
Sasaran Pembinan
Setiap muslim dan muslimah wajiblah utk minimal dirinya selamat dari sifat
merugikan orang lain dalam pergaulan seperti kebencian kedengkian iri hati egoistis
atau mementingkan diri sendiri dgn mengorbankan kepentingan orang lain. Sedangkan
sasaran maksimal adl tertanamnya jiwa itsar .
Sarana Pembinaan
Berusaha menghindari pertikaian yg disebabkan krn perbedaan pemahaman antara
sesama muslim. Mempelajari risalah-risalah tentang persaudaraan dalam Islam

sepanjang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu berusaha utk taaruf sesama orang
beriman. Berusaha mengindari sejauh-jauhnya dari sikap taassub kepada pendapat
para imam mujtahid dalam masalah yg masih diperselisihkan. Menjauhi debat kusir.
Berusaha menjauhi sikap mudah mengkafirkan orang lain tanpa ada bukti nyata yg
dibenarkan oleh syariat Islam. Selalu wasiat-mewasiati dgn kesabaran kebenaran dan
kasih saying . Memupuk keikhlasan dalam segala hal baik dalam melontarkan pendapat
mengadakan suatu kegiatan atau meluruskan pendapat orang lain. Mengadakan
perkumpulan-perkumpulan secara rutin . Mengunjungi teman sesama orang beriman
yg sedang ditimpa musibah. Selalau mengadkan kegiatan-kegiatan yg dilakukan secara
bersama-sama . Selalu mencari titik temu dgn pihak-pihak yg saling berselisih antara
sesama orang beriman. Menanamkan jiwa cinta persatuan antara sesama orang-orang
beriman. Berusaha utk bersepakat dalam masalah-masalah pokok Islam dan
bertenggang rasa terhadap pendapat orang lain yg berbeda dalam masalah cabangcabang dari Islam . Mempelajari fiqih menurut madzhab yg dipeluk oleh mayoritas di
mana

kita

berada.

Menghindari

taassub

kepada

kelompok

tertentu

tanpa

memperhatikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Menggalakkan semangat kembali


pada

Al-Quran

hadits

nabi

dan

siroh

nabawiyah

dalam

semua

masalah

diiniyah.Menjaga hak orang lain terutama hak milik harta kehidupan kehormatan dien
dan hak akal.
Aspek Siyasiyah.
Pengertian
Yang dimaksud dgn aspek siasiyah adl semua hal yg berhubungan dgn kemampuan
seseorang utk mengatur orang lain baik keluarga kelompok masyarakat maupun
negara dan badan-badan internasional.
Sasaran Pembinan

Agar tiap muslim dan muslimat mampu mengatur dan memimpin minimal keluarganya.
Untuk selanjutnya mampu memimpin kelompok masyarakat negara maupun badanbadan internasional.
Sarana Pembina
Ilmu-ilmu tentang kepemimpinan dalam Islam. Mempelajari ilmu management dan
administrasi. Mengenali manusia dgn segala kelebihan dan kekurangannya .
Mengamati kegiatan-kegiatan social ekonomi politik dan budaya masyarakat. Aktif
dalam berorganisasi. Berupaya memiliki sifat-sifat pemimpin yg ideal menurut Islam.
Menggalakkan

musyawarah

dalam

menyelesaikan

masalah-masalah

bersama.

Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap bawahan krn pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tentang bagaimana ia memimpin anggotanya.