Anda di halaman 1dari 53

ryya

-{
^ \:

&

rpaql
k,uJt

tnooci /rcTiraci &

Zecai,r

2l oesarn
rLJr'n an
,

,f STAKAAN
RSIPAN
\TA TIMUR

21 Cesain rurnah kayu

(AE I2

21 desain rumah kayu


KAE

I2

KAE

]2

Angqoro Wibowo, ka Puspltasari, Dok. l(qE


XAE

l2

]2

Cimanggit Depok TMll, Jakarta; Cilandaklakatu Selatan,


Rumah Tinggal di gandungj Vila Cimelati

Wisma Hijau, Jl. Ray? Bogor Km. 30

I,lekarsar, Cirnanggit Depok 1 6952


Telp. (02I ) 8729060, 8729061 Fax. $71) 87711277
Websiie : www.penebartwaday".com
E-mail : pr@penebar'swadaya.com
Niaga Swadaya
.ll.

Gunung Sahari

Ieb.

l-

l[r,

Jakaft ]0610

42Ua02, 425535at

@21)

Fax. (021)

laka,ta. oesember 2007

ll. lakaft, Novembe. 2008


Hafdh Adirarna, ta Pusp csari
Emha Riski
rsBN

f o)

979-26365Gr

tsBN 03) 97&979 26365G5

sHc 0r9
GK063.C023.0r08

a2I482l

?rakala

Dad" o^" r .d L^ "l I ",1 old'd' op'rodr ..rd4p' p-r 9^J ,i. ,o1oi) r lm
Loo' . o. ordd\d od|ot .roo, ei:..,orol,d5 od.d d _o l- )dr 9
dpilh

sebaiknya diterapkan

di seuruh bagian bangunan mulai dari

fasad, desain

Iuang dalam, penyeesaian ataD plafon, dindinq, lantai, pernilihan furn tur, materia
bangunan, dan penataan taman. Pernbagian ruang secara optimal, penyeesaan
pekerjaan bangunan, tata ruang daam yang baik, dan kemudahan pemellharaan
menladi halyanq per u d pertimbanqkan.

Rumah kayu menladl saah satu ahernatif gaya arsitektur rurnah tnggal
yang banyak dirn nati pada saa.t ini Da am buku ini ditamp lkan dla p! uh satu
desain rumah yang menggLrnakan eernen kayu sebaga material utamanya

yang dllengkapl dengan per etakan flrrnitur untuk mempermudah penataan


ruang sesuai kebutLJhan. Kami menaoba rnenqap lkaslkan desain desain rLrrnah

kayu

ini ke dalam tiga

lokasl, yaitu daerah pegunungan, pesisir pantai, dan

perkotaan. ApJikasi desain rumah kayu pada daerah daerah yang berbeda
tersebut disesuaikan dengan kondisl okasi, keadaan tanah, dan e emen-elemen
interlor maupun eksteriornya.
Buku lnl dipersembahkan kepada Anda yang menyukai naterial kayu dan
inqin mengenal lebih jauh bagairnana unsur kayu meniadi bahan utama dalam

pembangunan rumah tinggal dengan konsep yang berbeda-beda.


Kami menghaturkan banyak terlma kasih kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya bukll ini. Kami menyadari bahwa materi da am buku


ini maslh jauh darl kesempurnaan. Oleh karena itu, kami dengan senang
hati menerima saran dan krltik demi penyempurnaan materi buku lnl yang
dapat dikirlm lanqsunq ke redak5i Griya Kreasi ataupun melalul e md, kami
ko e 2_desi q n@yo hao.cam.
1

Jakarta, November 2007

KAE

]2

Ba[

Kayu dalar-n
Rurnah Tingga

l(

on

b"ha

^.,u, dr.
I \ "nq"l'o,
",u

a am

rLldh.ta,u
diprosesdar lebat.nq pohon y;ng
kenrud an d o ah sedemlklan rLrpa

nqga merja.li iebuah procu(


yafq bi5a d rn:nfi.rtknn da a.jl
keh dupan s-"harl hi]rl Kombinisi
dnn tampian kayJ dlh:rapk:n
m:rrber kan a t.rn;t f yanq eb h
berveria! dn am penqo.h:n kayu
h

te'!ebut.

lll

iainfl rmiTnrm i ro6,rtuNrrrir

A. Kayu, Material Alam yang Sempat Tergeser


(:r,.1 ma.r]l]:t[i]'t .a ia\,tit ' f,ttal
t-. t-.al: N ,r.i r rr-: Li r-I:i ti: tll

:i.a;t't; iaiJ lt.t: ntia:t'.t !kat


.r arTr .:til
l-.r-,,.1[ I .,,ri;.]l it!
biir [!n a- p:jr] rTr:ii- r j iiire rii
I i.] ra '.rrat.: :ar-riri,' rair:r[,a .]
_;l
l-.a 'r,l- 'rq [a. k: a]:iT :i: rliib,rI,r' -..r-il! r;.' ,rt. r []ir.:_ir-_t.l
.li.r-r; fi i)r,.., i . i,.r a.ar' r. l.r'
proalL i! i-.li:i,ji: :r iiar .[-;r] i-ir
!'i .a-.1!' .-:ra i ar'1.. 'taa't.i a f
L.:r'r[ - rl_.tL r][.i] l.r.r ,il ,rl:l
n:i.a i L,: _!r r tt' -rmt' i' r a'!-.[].rr i !1.rni..r'r L rrr 'r "ril: .l
ir .a.rr, t.
tft,r [.la],ri;fl

{rLr.i !!ia.r panat!L 'a;i


[.]l-r ain arrr a.air it.,r rilJiri'r [;r
:eraa:ar a il lrjlt;I ntrr.r:.'r jair:rt
L:::r,-r r;Lr [].ilii ball,' .rt,.r. i.rrar
lrraa;ii ; T _i: ,ar! rar tr niar.l i;f'
[:aei:].,' il.,r rr| Ie fr:ir! -:,1
(el ..i a.r a t:r -.rraL !.r,.I !:lla
' r_.:' aa'ila ' !: -r-. rl.,:i ,i:r!
.r fri ilnr- I r, i I rLa:): r!'lira
;t t1t r-i Li: [:!.i ,:] : _,ila ir,i
na_ rll r,rk,r [,], !e.r I Lu t:
r:r ar '''i"'lr.nt i;lL [1 .- ]r :l - ',rt
:l:., ..1,r_,, [i[[,],.rtr.:_r lli i::
l.:). ri :r: l_ 1,!
aa'!l!rail'
_:.r'rr
r ri,rer-.! ril:!.at-r l .ii :
lra
:iii:r rnir:t;l l :.r:r' rr._i.r' a rr . ''

qr fl

mrT

B.Kembalinya Tren Rumah Kayu


e': .f]olltr't 'r

tr-.n r!ita,l
[,]_v.r kaml-..r r1[,FaL] K.t_!L atl;d (rr
p h;'lil,rmlu,rtLtknraleT; in,r c Lt:r.t r
k;rerr n ember <:,r sLni;rr vrn!l
;;m 5e '.4 rn:mp! l1refarnp <.rn
L,r

q.r,!; i]lsi:ektur !.rnq kln5.

i.o-o.t q;l,ii
-:i,ra
.lrra'r
i oar.rl
,epafal, aaurrrr',
r!mal r. a:rrq(;baL. darr seb;o; rr,;

:E,rn t.r k;y.r n_er!p;k:r frah:n


5odtcr y;'r!i rali Ltnt.rk TeredJnl

_',r[ ,i.!J ,;anq

rJllralr TLfia_
keS:r.rn

:a;t
'ri- ni

ia).

-rderr

r I

rntn..
rremrrct (.rr

l-.-.rd

nl ierd:p:t be.aa!.i pl har


L'rarq b 5adl

t;d.tar,;ntnr.l

: n rLm.r'r kavJ rnocern d;l tr.ral5cnl


fi.rm;rh k,l!u r:cCerr imcdafa r,,ocilar
iouer ;C; a_ r.rn_nh !an!l d rnna:nq

dcnc;n 5:jte- bonqr;r p:s:r'c


ir.oan arci'/il srd;nqk:n .u-.aI

ktr,L-

d d,re'Jl .ra5 5acart riloie:i

c'r- liradrtirriri
;d;:h '.r'r:'r iaj,L \iaiq il.uktLrn!:
arirana;rq air h n am ler!ar s ttern

Ka!! bi5i r:"'perkLr.rt ke:dr estct ta

rioan dcr,,ri iato C beri a -.men

ierLrl-..rh.]r'

k ra

K.r,r.r

5eb;!a b.rl.nt

banqLnai 5anq.rt ie!ua

o o,rnd(,ir

5atrra! !rnq!',:ri Tik rre.an,

ri:

trad

rrcrderr /tarrje)

reb;qr

pe nr b.] r r,r

a am

r,,,a.

qftnirmiTn!l.triii

nj

C. Aplikasi Kayu pada Rumah Tinggal


!enqgL-rnian kayu sebagni
marerra b,n!utdn bn I d.t ira
,ilm,a1 oora ,laT al;Jpr,1 ,(eo (il.
akdn memperk,ra: karakl-Ar t,ln9 laE .
d tamp ikan Ketlka d had r(an oa am

po.s yang ledikt,

ka.vL oerpe.ar

5ebaqa aksen alaL oe,]ato mer,'ih


da a:n rneranokai (ekaiudn bn'rq!,rdrl
la x aa nya ket,ka d qJlakan seoag.
ele'.en bal^gunan yang dcmirra'l
ba k nruktura dan nonglrLrkturn ka)L
akdr rI'emlJL-]ai bangun.n menladi
berkesan kokoh, etni<, c.rn mery.tl!l
de.qan a,m.

Hac:.rya k,yu 5ecagd b: l_a r,


a arr LntJk bargunan nrakin Cim ndi
5a:r sJ:,rnya ;daah kayu seDag.ti
h asan rr.nah - sa nya 5ebaqa aklen

atiL foaritoinl. K:y! bra dn'rogrp


me'n iki 1u I peran {idlam bancur.:n
<aread c qur!kan untuk Derbaga
kebu!Lhan m\r

tlru(iLr 3tap. cind 1q, la.]lai, pla:o.


,(Jren oaLr D:ntJ, alSL'r jendeJa,
h nqqa lurr tur Tdk laranq kay! yang
diqJrak3n sebaqai struk!Lrr atrp
r!9a dapil rrenqhasil(an keirC.rl.,tn
5trL,k!Lr rarqka 1-"rutama rang.(a ataD

t:np; o aLn

]i,r.

|{r! L'ir!

flmi rn!!!

i dir pondas, ko orn,

iexpcjed jtruaursl

Kay!

mernil

ki

tek5tur lembut dan

rnenyejukkan ruangan sehingga mernbuat


rlanqan ebih sejuk, nyamin, dan terasa leb h

Urnurnnya rurnah kayu berbentLrk

od'oo.'o

1"" 1)"

bd

d'q tq

terkena tanah, rurnah kayu menlad lembap

dekat dengan nuan5a alam. Bahan utama


rlmah kayr.r harus menggLrnakan kayu kera!
dnn berkualitas baclus. Daam hal ini, ada
beberapa lenis kayu yang bisa d piih, anrara

sehlngga sangat rlskan terseran!,1 rayap.

oi" q o1. . oar .,' ,d o d


l"r ,d
juga dbangun rumah kayu dengan bahan
1,. ." a. -o-, -d^ pe. . o I - a ,or

5ebaga penL.rtup.

.r ". le.r .'.d" o"r g.i"i 1",.i


r. . r.r "d.p a .g. ror.p 6r.p
Ld
.

Kayu jenis

pd glr !,t ddp" .n


"l "
.r dd r-^ .oor a ar ^oo.oo.ro.

vF t 99 d

orang rnengingnkan agar rumah kay!nya

dr ... \.. -booo .- d aa gg. 1


b " di , ,r:d..9.r pc 99 r.."r b" 1,.r"

ini ebih mLtrah, tetapi tak teralu

tahan denqan rayap sehlngga rneskl sudah


dlller antirayap tetap saja dimakan rayap.
Untuk eksterlor, rumah kayu akan lebih
cantlk

dipadu denllan tarnan trop

5,

ko

ar

dan gazebo. Bagian gazebo bisa d gunakan


sebagai tempat bersantai

Bagan lnterior rumah kayLr, idealnya


menerapkan po a mlnlm sekat sehinilga ruang
keluarga, ruang makan, dan dapur d biarkan

terbuka. Jlka inqin rnembunt sekat, cukup


d gunakan furn

tlrr

Furnltur pada rurnah kayu c!kup


d sesLraikan dengan . bahan atau warna
inleriornya Bia rumah kayu terbuat d.ri
bahan kayu kelapa anaka furnitur berbahan
kayu keapa bisa djadikan piihan. Namun, bia

b"(,r .'d' "'Lm"r eo." dd ."r,o" g.

dapat dlgunakan f!rnirur ynng berbahan jat


atau karnper. Ha terpenting daam perniihan

furnitur niada ah keserasian warna.

pada pafon rumah

lauiilamfi{nahlnqm

t nqqa

2 0tsr r fluuN

$r

D. Mengenal Jenis-Jenis Kayu


yanq dihas kan oleh aam ada berbaqal lens. Darl berba!]al
jenis tersebut terdapat sekitar 27len s kayu yanq umum dan banyak dlgunakan
Kayu kayu

5ebagaibahan bangunan

Adaduaha yang menladl pertimbangan daam memlihienis

kayu yailu

berdasarkan kelas awet dan ke as kuat. Ke as awet ada ah tlnqkat keawetan a ami
s kayu terhadap serangan organisme perusak kayu. Sementara, ke as
suatu

len

kuat adalah t ngkat ketahanan a ami suatu jenls kayu terhadap kekuatan mekanls
atau beban. Berikut lnl akan d uraikan ke 27 jenis kayu tersebut beserta c rl clri
fisik, ke as awet, dan kelas kLrat

1.

Agatis

2.

An qqerit
agak halus

Tampilan permukaan

mengilap

Kelas awet
Kelas kuai

3.

Balau

lrryi,

,.ytryy"

qcryErEryl-*{

searr,;t rirap

rll

tl

rrslrflrNrN{$

hrudiamf rmlrTn$,

v.palme.ngilap

4.

Bangkirai
halus sampa alak

5.
'1lii i

ksar

Durian
aqak kaMr samoa kasar

'p. p
(F a!

.o

,r.

awPl

r.

dai mei.ta

0.,,

li

Eboni

!l!L191!lllnsat

ha

,.

dan

enq rp

7.

Jati
dqdl

ldir

drn r dal m"

sedikl klrao
Ke

as

Ke

as

alrel
il,ai

ll

ilr

imoa mrg .p

V
I

t i!mljfttiit[i :0i!rr,ttr !r

9.

Keruing

E!*,
@qranoerm*aan
ti

10,

[ang5at lutung

permukaan

Tampilan
Ke

agak mengilap

as awl

ll.

Mahoni

as

awel

i lll

lP as

lu,rr

Ke

12.
pr

,'

ll4elur

ru,
prldn

haus!-p.

p-m .."

aodr

d4o

.lq,l."l:

d0

] asak kasar dan merata.


daripada memntimerah

permukaan

tidak menoiaD

lt
lt

rl

! 0rriF i#

(x l4!ii,

fumhlnqli

iv

^-,.

noo Td.qit.p

13. ll,lerantikuning

Tampian

11

14.

i!4erbau

Tamp,ri permukaan

tt
ll

15.

Nyatoh
auak ha us dan merata

Tamp an
Keas

16.

pe.mik,rr :!ak

awel

lt

mengiap

Petaling
agal h:rlus dan mr.ta

anp an permuk.an meng

a0

17.

Ramin
agak ha us d merata
asa!n]ll!l

18.

Rasamala

Iatrp.n

pcrnruNral

aga[ merg ap samp!] nenJlrap

IL
I

lir

ii

frnf- r!!i rL,s!Ptqf[rl

t,

'19.

Rengas

T"kttrr- -

agak kasar sampaiagak halus dan

merata
Tamp,lan

L"-"r",

permutaan

"*",_

_I""jl*r20.

agak menqrlap

l,i - - - - -l -l
I

Saninten

Tekstur

i agak kasar sampai kasar dan ridak


meral.
_l___

ldmp,dn

pe'm-/dd-

."t,r"*a,

dqa.

-elq

aD

" _ _ _ _

21.spalis
Tel$ur

k"r",."**
l(eLas

22.

kua!

agak mengilap

- lr-rv r-ll

Sonokeling

Tampilan

permukaan

Klas

zwet

Kelas

klal

23.

.s9!,l9r,f

agak mengilap
I
I

Sonokembang

r"r,u, - - -"g.ri"lr"
k .ar ""r"p"i "q"k
f*nskp
rduh
-rrror. *,rr*r,

- -

{elas
Llelas

:rnii.i$ulr

li!LiinN iilTnlF

awet _ lL-V_ _ _

kual

-lllvanan

JV)

-.1

24.

Sungkai

26.

Tembesu
hajus sampaiaqak halus dan merata

27. l.Iin
aqal

ks

sampai kasar dan merala

GI

li!i,

nmhln!{dIn0mInu

!M[

1l

Ba[ 2

Rur-nah Kayu
,r

Pegunungan
:llitl

iTr

li:l;

alii'r

!.rar.la:.l . m a

Jia':'r !:qr ' .r ':t;r memL -' ..trl


!! it.r rr r.r'r b; J :rrar l-..r'r).r[ ari ]'l
al !-. <att.,, r ln ter:el-r!l f,:,'r ai l:t
,l;- L:r),;k"r)a t':r'r _l:.r 'ie't.r'. q.r'l
.1.,,1 (.r_ ta__:]iit ir,,:.r,r 'i.rfal akr r')a
li-. ll [],a r-.! : p;alr lemi-r:rn9 r'rir
:.r', _: rLmii'r : !t!i :L:5.ia.i ; a^:

!-. a[ark:] r a a'r!r.ir []e rar!r rina_ i:)l


labila r,rtir.r h:_.li';i 5i , - t-r
J

a.r'r.r_-i;,.L mallrn a] a-.ita :l.lLrr'-'rIn ]


r:!.irld ! a-i_ rt .rii!' il.lrl ka ilr.r.!
r- c;:r.:l' te':l[_L I [.l''r'; f-.].l.rl
.l; _ :- l'r
ar ilaLr;ri aaiL: :l-.r'.1;f r

[!;. - ]1, 'lr:rr r:r.ar al rir r' .:


_l: .i^_

p:

,."

n'L:l;l

:i.r.r .ta ,,i

r"rr

rL-i! lircl uriur.0 r. ,m:'


t::,r hr3ni Lih:r

:0:r,1,$rr I i;tl irurrli

br- t::,r L: irr


_.rsr.ad sr

l,.l;;. l:,::r-'r 'r:r r-r rlr n:ira


I rq _ ar' ie-- i __a Ibrir ! !.: "
|ral l'.r, ilf a.i_ p-;li: la.i;rl ;:i^'
lirri. aar[a', _ i]lt: " r :l a: irl
!a _!L

_:r

it!

-,'rrfr!r ba'-.:-n-.i:--.Lrrt

al:_ : -rr a!l-riit C:rJt.:1arr ara am


.eil ri .rr;'r t r i!r L; . :el-ria:

:ir-rktr,'

:r1a

JrJr l;.,a

:.lrdara

FLm;h -re n'ii:r: i:'r ka,,l


r:!: ir)ir r1r! irir---rl:n kirr:i,.tk!
r..n!ir.r'r!r rn r,]iaLrL,. a- [r -- ];kl,l

! :

.:lt,

,l .l

a ' l'!:r

:!i:l

:a_ at ta m-,,.:rl .: r:r!: tir it,.il


il.r' -- L!;l i. _i. Ll: ll ,- r [:] :
.- l;,.r l,rl aa -r:r ar :t.r..iii.
;.!.r, il il ; ar .rfa r :trLit!'
,rr !i LiofJ;: berma.a':'i:' kit,.l
':r ": aa a- 'l.rr i:rr-<J;l
ta_.r r aar.:r[li ..i],1, )"; rlr C;p:t
.l (lr r;krr a aa! r 'Lr'ra:r r tii:r aI
..-_ ! l:r,L driil,,r_ .ailar ,,, rer.J;l
.,1

TABEL ]. ]EN 5 KAYU UNTUK RU]\,]AH KAYU

PEGUNUNCAN

un0

ru

bangi

tu

l./r

ldt

(a!1,

ba

rul

r;

r3

trrllIrr r'r:rrP

tr.:

.;i-'r-i

'

:
i,::,

rLrmah untuk berbisnl5 tanpa harus


ke uar dari rumah

Keselmbangaf artara ruang usaha

tingga menladi
perhatian utama da am menentukan
konsep desa n rurnah Ha tersebut
terihat darl perbedian luas yang
mencoLok antata tuang Lrsaha dan
ruang t nqga yang diseimbangkan
dengan perbedaan main entron.e
dengan dua pntu. Sementara ruanq
tinqqa yang uasannya leblh besar
d ber m.li, erlrdnae hanya dengan
k-"rajinan dan rurnah

5atu p ntu. Perbedaan ket ngglan (/eve/)

kut kont!r
ruanq t n!,lqa

lantai terjadi karena menq

tanah seh nllga


terlihitlebhtngg

5s

Ruang ke uarga, ruang makan,


dan dapur dtata menjadi satu rlanq
sehingga berke5an homy. Akses
angsung menulu ruang Lrsaha tersed
me

alui ruang makan dan

dapur.

Walaupun tersedia a ks-.s langsunq,


prlvasi ruanll tinqqal tetap terasa dir
perbedaan ketin!lg an antai.

bentlrk jendela dibuat


rnengiklrtl kemirlngan atap rumah
Bentuk

sehlngga menjad daya tarik tersendlri.

Agar rumah ter ihat menyatu


dengan aam dan kesan kayu ying
hangat terlihat kuat maka dpiih
warna watna natlrra dan lembut untuk
Tampak samplng k ri

))

bangunan ni.
I 0tarF

$Ns{l{iiihliui

fu!mii!

<3.. ]a 8 L:_!l

fr.

frr

rrrnrrrtr

:!,r,.,

r1,

_..:- 1., .1 :l-- ti r. rar-::_


-,:r'.1,. :,_
ii-l.r.-r_::_
a a!:i f l. . :r_ i -l:r ir'l ' L:r
::. 1

t:rt-:i.j.:(r'

.:

..,1

_,n !':f
_
l-riir.r'_.r':r: :l.i :ai l.
i.rr-'. .r ar r ri.r r[]. ii.r' a'rr:-l
r

r :r

r t :i -r r , ir '

-rrar

jr

. . r,

^'a _a' :i.-l-rlr f.-a

j :, !",,r,

lrnr:r

llr: trrr,!l

L a

. r

,_

- r'ir.:

- ir: ir :- : :: .,- ,-rr . ir:r r:tl -a [ ]


:r li ..r p,rl !rl-rir,
a-:I
r :r:raii .: i -.: .l .ll , , [:]_ .-.i
:it.rl r .:r .t:.r_:l
'r er' a ., i r
,::.. '.r I i'.. .r a: :-r i'-i - a['
.rari',:r tali: i i -r -r-:r !r'. -[L ::: .r. rir-' r
l r r,r:'r. . _; Fr: :

Den3f anta

lr iah liru

[ ,rtririlh r [\\

4Ntlrl

EIsrer

,)

: ;air h(,

fumrl

rlI

util

]'

be

ilang

I nilrlrr lrlr r !r r L r!E{N[rl

rLLk ,rL,ip lligql Cen!lan


kenirfitafr r!arut !.irrj t.ijalr] diikLl
b.rk:;n manqh:j i;'r su:tL des: n
aLaP Y;rn! rea'a! Ada r),.r ti./ ke
Be

peqLrnLic.lf rnefj:d

l;r

'untah ini

eb h meny.rt! denq.rn .r.rrn

T.t.i etdk.uanq d tear!.ltkaa d 5i5


bargLrn:n aqar nu:nra peourLrnqrin
dapat d nikn ntl

dir

s-it np rL:rng

Prca anln ntas terdaraL

ruanq

d:n
beriJmpu b,"r!ama rek.]n ma!p!n
ie uarqa
lum ah iurn tLrr y:ng dgunakan
t dak banyak:g:r ruang teTasa c Lra5a
ke u.rrlla 5eba!ai 5;rana bcrsnntnl

Eksterior belakang

)?,

r rtrr I

FlmN

&r

I [Nah tiru

i I'lrtunte

rl .ii: -r,t rir


[;!] ali_ i]tir

ba

r,l|

irn
l!r_ t.t,

ar:r

a:) .
|,ral,t
''il_ilari't Iii5 :al ,tL L:tat.tt !el rLtt l

::

il.:l a fr-,'t : di;

-Frrt!.itL

f,ir ..: r. r r,r:rr: p;f: r.: or


air.:rl,:r-r' e(!l--r cT -.! h i r]1.rkan

il,.rt!; t r..,lrrn rlaTt.:l: ;t. a.:t lii t; b:r.:n [;i -1 1.1 ..-'1o Per:]t.p.itr l
lt-rr kea Lr,iai balin aai];t al:n
bs:knrar r-traih lr.li 'rre1;al j::r.:rl.
j!r:.r !Jq.r_ pe,rt,ro JrtLl aI h
"r:f!atr[.]' j!.r:(r' a paa.rf LIaran

!;fat h la! [e arci

.,i:ki.nr rirn ah

nrmiNitd lrfttunti I

grpt{$#!

ffi
fit

ffi

#J

It

fi

,arr!. -.ri-lea de'!,r, !efluli fdial


! -rf -- rerJLr:iJr l-.a'a:al-r;n :nlarn
.r;)f ^;5: [ _ a]afa.r: iarT!alr ir

n.:n ril

faaa:nn r !,.rr! r,l I J j:riri,rl :-:all


rJrr;h r t!a!i ll;i lbE'[:'] r).J:.:

\lrrrq ii ttn i kir'r le .t,rir:ilr


lek

rrrt

i-tn!r:-

ab h r-irarrji ! r
/ta'.ut.r! iinr i r a ll
! !.-aiin:r ,a:(t -!j rt

t;rf.ra J.lar

:ui5n'ra

pr f.rl

rLrranh -n-..r

ll r. [.'il
eial:r 'Jar!l a, h ! nfa

iifab/r-. !uka
:--r

rell]atal ie[ai Jq;r


rL-r.i rat;f ia-JJl .er hat ab a L.r! lr-.[]ar

a.rn t il,,rk bai,,ak


p:aln

r-r1:l laLla!:.rr

l]narn .r'nLra'rf

r.r;r'rqt a!rTer,.Tikil ara!,rn

;r

le!;rrr:r.l

a Ler bJ(,rir jib:.r; :k5a5 ;n!!.rn!


ke b:!lijn d.p.r_ r!rni: 5eir iL-

sa!:linr/;

laprr c],:n rr;nq mr<an


!;iq ter et:t C ia! in ba ak;n! r mn.
:-.h n!qa mc.|l-.Lrntin n[!e! ke are]

eh r mera_.r':rr ke,,/r,r'n.r i\.rrn.r n!al.l


)rarlr tlda( ter J J fl]enar o( leh rqi;
mer]rrd k.rr (ort-.i pealEsnnf tersebL.
nrrnt;al etr h ier lr;1 Caf ear t nalul;

F;ca b,ial;r -fE nk:iil balalLrnnn


..r..rpnt :-orn5 j,.r'q .-l de5a i be.ite ttJk
fraril(t! to !epert sebLr:h saLrnal

.eralapal

lurn

tJr.

Pern_a

:]rf :N u! lft

rnn

lbrl

tuU

ir,,.rTna

4.

pL,

li
i:la:,r
-,.t; : iL 'il:.:
. t:
i...
::t.it
raii
L,..r,t ri
I - r i:: l::.ra 1:t!:t tta-_.;.i. ,tt:
-t .t l, r ir .r li. i .,.t rti rri::.
-,: I i,r'..,: rtr.:ti ,!::.-r'..- i . ar:-r; ir I : ; : a ' L - :. . : :t . r
1..-ir -...i' rrt'r nt.,t. L:i!:l-:r.
i-::lna: .rI|I: I Iira]jI j.ala'. .:.'
l-rr r!-i- !il-i
ri:'-n arl.l: .lri
li_.
.,irr'f
l:
L:!:tir !a :rl- r-:i,r!t:l
il;a:. -ra .r ir' al.-_at.r l-r ..
_

irrq, I rrlLrrt r:tr k,f

' '

:l ..].

'-

:: 1\. t:: it-. a .rfi


',r'r..r-r!..:..-.1....r1

r. rrt rLrr I

: .ti.

i:::t.: :.::ir.:ri

i...:rl

i]r

r,

ai

]iri rrhr.r nf

Li

i r rr!!

"

,.ti r,rt.::.t:,.

rrir .!

L:

r!:ir.r

([r

.,!) ]

rri l

arr,r!L ar .-i :
.:r, f,:1,-i.rl
:r.r i: :rit : i-ri
a l[, I i:

! .!

:::: j

!..tr .

!,,i riLr:r ,iri:t

ii

L ,1...

rtLr.-.r .rt1

.-.,

ir,:l

rr.rr Lla' -:'-iii .ri

eluPl qeuan

Fum;h r
1ai_r

^ err:: rI,:;t[;T

),.r'rc tc:alap;: aaal; .rira_n):

re rar.rpkn_ : .r an_ jirlr


la!ai ter:'.iirar, ! !.efi. .tiri la!al pdla
larar barqLrar r :ca:h denrar
a;; li.iai nnl: d bLia: nEnq iJ.
ii,a1[or..] yJn!l nal: Deic:r 5ita-'
illi i:r:i n' .Lr-:1. 5ertn :,ran :kaf
:!l kokol' .lilr ta.an al1ra klra'a
t'C;k 3in!:I rnerL]!;k ieaa:an ;har
li 5efr.rt r-.nq!Lni:r ! itar liriirigral

l:'qlr

ildpat c ralelat Lraila rJar'il tamL


_rafLl'Ll'r sarang;h iarai n'rln

'rn _!

ba'ian !at-.r9.] r .rntn a


!nn,ah 13iai kar'..]l i] Llr Karalt
tc:,-b.rt lLq a alrp;t _re-perteitis
it rri.r'r.r rLr;'rc (c .rarg; c art: r.es
rrf! r,it; ara0al Te'aja(an 5La5a'a
.rniri b!r','rni -: : - rarid !ar! ;d:

5iIii!gr

'n,:j!P i$,ar

rnnh

r rrtrtunlr

i'le

r'l:- ii, - -r',-r f. aL .:

nr.:r !:.1!::a t.tl.tat t.:i a .. -'


iatar i['i
:rr,]l.t ar-rr'.t!:T :i r-r

eLl

rran-.

r. rra-:rtt[i:] l-i.:i

r[-: i'][ea] -,r' L;'r::r'r a-]i,.-: :


1. 1 'l.il
el-].!ii-r lla'lail .'
:l:r a n .rat .r,ii ti')alt ,tttiaaa !,riirar- il rL:ii;r I t..!.:.r . ,:,-.,
L -;_ ie_iraI ia'rj:fr '.. ".i I ijli. .
!: tai:'t;t,aa _ a:tTt aa:r,r: tt,_:m;!.k kr il.r.:m lral t:raan. l-r'r:'
rrea ietlrli.ri .it r ddplt raa,r .ta :-: srrtL aili Es:a: i faal.: r:a. a. :: :
r. taan^'.r.r .,:,rg [,e.iL]n c aa a-- .
barLr:n ita ,.rr .inlt li;nat ma .. a:
a.r

:kste

or Gman

Io ala"S

;rt:

illra iref'-itati ;!ar !

e; :-.: I

irerl;pa.knr pen,rfl;Lir,..'
:r nri LnlLr : r pL ri al lsn ;t. n iler'-i.:
,,--rlJC k..rnr ke. )a.r! C .t;kk:- :l

l-rq.r

liJralr ilJa rrr.: I ta,r tet:a


r'-.n na,l !a! p'"-a lteber;pa rLtnrat,.,
d,.nq;rr me EtakkaI Lnt!JI rL:]rqi
tr.rnit bers i:l pr,.;: t:d; l:r.t,t it-..
t-!p-prt rLino

i:di

r,ran.t ter:eb.rt

l_.rkran
5sten_
a

td.rl dn,] rJanal

'i:tit

!a a

ke -r.:,

d!erkin

l-::

n aerl.tr!s i:r

pefa:h-!,rnr an,t parr-:,

ara ,!!: iabaq; :r:rh :t-.

penal ir,

r rJrn;| !,rti(

rilall r
sak t.r f'!J
ke

n,.-

Da^t,r'raannaf pa!r,

tiitl4rrr! n r! : ti:r\:!,!!l

,
:

l'

leL'..,

.,,

'

-,:,]

7.-..

,i,"

,F-

H.
VI

l
I

EI

tri: . :r : i.:: I
-j:::-,:r_l rlrl ' i. "il
-r . i : -.
:i
fi -r: r-: .!r ri

-.-r:t:t

rr,:
:; t:r.r:_::,1-1. lair
i
-: i :la' ti r :r ..! r:j-.: a- I il
'-'ri-r
:
-. 1 .r::rL:

il

1,..i

l:i.1..' _':._.-rl .-i iii:,!;- - :_


i!..1 ir:r iat _ i: -i it Iai :-a t :l . . k
la -i.t ,.:t-:l t:r tar i r....e. : .r ri:i: l
a a '' .-i rar ir f-: .-;a:j .t:_-r:t_ .: .
,l
_
f,. Lai : r :l; aL.il. :l rr -'ar :la f :
r-r-:' ta-:-;b.rr aa a r' .r ..e.r' i .111

t.r!r : ar:r:-:r. arr Lrer: :iarjr lr;.L ::ra


p:al: b:r!.r' h.:,';. .,',r' Ll rr.r r;
lalal :r' : !a ! _ .'t; f: !: LiT i::,::_
kjkol pr,r: L -i_ l,r, r t.'i.l-..]

Tdm!al

I in|1l rr!! r rln

imp'!t

r,: .,!r"

lrr

t.r'rirJ( ca!nn tar l':t a.rt\rr,;l


. a lerje!Jt terias;n 5-.per: 5ebLaf'
Lr nJl b rai !.r'rg !i"'pe lenqan e,.lr;rl:
ip rtJ m.i!!kt C .p t o eh oLk.;.l-.ri.le ,l
i-.'t.r L,!k.r.rn la !ri C ,rta!n!n. N:mirn,
ietr nl ma5.rk ke dn :ra nkin ter.r5,l

!a'iadnin

! Lr;

!.r'r.r rrya reLika

o elr rLanal pertaru,r

y:n!

ci!anrbJt

berupa rLran!l

n 5ema(lr
d pe'teal:5 oaiaran ,iirnla a(!e! : rn_
: r [e dn.rm rLrm.rl' ]anq ber.rd.r irl
:rdlraI rln1! makar 5e.] r tLr, al o:!.i rl
p! a ;(L " tai 'ireiieo?:ano a ran a'
aarkLrmp.J barj.rraa SL.rrana

bnq !:ra pengfL'r TLrm;-r 5e'r nq!.1


meni-b.r- k-o!.rt .r.r.i d Ci an' rJnral.
f'. i-l ef r (;rern i:L, iesa'r;am p;d.r
rirrnah

lart-rt:rD

tet:p

b 5.- d r.rs.r<.rn ,//a

t!pirn

it:p
rEi, \.1:i.l

rr\; 4.ir. lrmili

i tutrrilir

:raba la . iti:r' .ai .a pa _l-..r r -rr rra_a ar:i lmr ,r: .l !-. jt ! rf:
i. ati j _'a - . I t; _at ntir.ar raa -r .tt.t
-l:-!t:
.l:.aJ: ,.: r't I :,rr;: i.rlL.1 b:r..rr
l_.rii,-rr .: r,r. ,, Et:- ,a[ ],I li.,li:; i . ar-- j
l-: tL _ r_ .r':fi i-ei..ri: -_: ra a; t;r l
.--:l;:- rL-ll];._ -..!L !ii !t -aftiarL r;ri.r
::ta ,..: f ii i: ,.t ,-- raa-l t ir-- :jlt i: :r l
i. f'ir ;:r. rra !-.[.r,.a _.](rii ara-tt rtr - Ll
Taar_:tli rT.i (a t I t;ti _; : rrlt -a jt
l,.l '-l:i.il I ,:'r'. ia tai tTat:. :ir l!.

.l'lr k

rl

L.

i:r I e,rl-r t.r L rr.-. .l r:.1 :lir'l


_ .^' ,.r.,:
l-.1 ; Larra-rf,1; i:rr ::, -i; tr'
.- _;_l. Ia.] :,t[ia :-;Lia. [i]r.. aatri
C: 'r,rf ; -.: ir r r rr -t l i : i- -f-l
!,-p,r t . r:r ., ,,:r! -.
. ":_
r r -:1.: trtrr t:. i_lr .it i:- ril r:t r:rl
i laa . li. r.,: a ::itnL .'.tr. t ,ijt a .
_l,ri. !..a_ ;r r :nr r-i.r!r . f.r,rr-rt;.:l
[: rr, :]' r' _a_r ] rn,t L r.rl.r. i:.. i_r,l
)-rit

rJ|rl rrrtr

rr r,:

L,r rl

BanqLnill ),an!l l-.eri r d atas


iafdh berkonlur ,lkan meml iki nln
eD'h, yatu seilr rnen!hall kan
denrln yenq merarik lLqa

aneanbLrat

ani rLtan.rh aneani k


Dindargan oplima ke sekel nq
banlt!nan Fi nl tampak pada
sLrasana

desa

d.r

Tumah

cibinqun

(ay!

ka

i i,r yang

pequnurqan denqa

ahan berkontur Karaktertanah ya ng

berkontur menjadi poten5 .jes:in.

Oeh karenn tu, rumah dldesain


nlenqlkut kont!r tanah dengan
perma nan

rp|t

/eve/ 5 si a aml nln

yang dapat dimanlaatknn menj.di


ke eb

han dalam

de5a

nda ah

a ran sunqal Lahnn yang d bangun


dl

ewatl a ran sLrnga sehinqga

banqunan dlbLrat berkonstruksl


pangqung.
Ruanq dltata u ntuk menanqkap
pemandangan menarlk ke da am

rumah Pe etakan teras berukuran


besar bertLrjunn agar penqhuni
dapat menikmatl suasana ern ba h
pegLrnungan sarnb I bersantal
dengan keribat can reas Tang
penyangga:tap teras dcpan dibuat
tinq!,t sebagai penyeimbang bentuk
banqunan yanq melebar
Denan l.)wet gtaund

rtr$1tusNnrJl [!m.hlipi &!rtun{ii

t#

TJ r

!.,1 Lr

i,. !

.- -:r'r r ' ,i :l al:[i.:r' i] lr:!:ri ]]' .i


:'r:l iLrl re_aa_ -; rlr . 'a a r ,;_a
ira:!::. !-r.f ..,t al:r L1 ,:L il r-i.i..lar
ai iirt.r i:.:rijr' iJ:-il tir. il er...k;_
l-.. ,-a__f, fil.,,r p'rl,r b,-:t irr !! :anl-i'ral
lrrf '1._:'r :e r'r ttt _er I piir]aldr'!:i
.,ir 'i; r.:_.1-r i _ l.r' :,-.ir;:ln !-'rli-r:irl
_

:'!T rr:j rr:r'l


-.f.tr r. .' i:t a r - _.:l I
iat ra.l -i r r.. lr 'r; ln .,.r': -.a r: r: r: _-t
'_,r(:r. al; _ -rfi r
,:t-:rir:r .r_rL 1r-- !. ....-. iri]rar:ir

i:a'!.r 'rr:r.' J:. __:" -r-,il: rl rr i _ la: _;.1


r --ir-rt . are t:rr :r.ri;'.. :aalr:l:l i-;itir'r'r,r

I
- I I

Konjep judSdna dermaqa yang


birsanya d t.r.p(an pada caerah
Pantai ataLr daer;r peralran annvdiac kasik:n jLrqa pada di.r:h
pegu n u ngan yanq mendek.rt
oer.riran, da am ha nl lerLrpa a lran

,:lapat

5Lrrq;i

ru-:h t n!lqn ln t-ar -Et.rk


.li Dir!l!lir,rrr alran i!rrira. A r,ln
T.r,l:k

knr

ah s.rtLr
!Lrdut p:nd.r!l )/ino ditonlo k;n dnr
da anr banllunnn ie uar A l.;n sLrnqai
ter5ebut lLrqa diadlran sa.rh 5ntL,
fa! lra5 rekreasl .aq penqh!n rumal'
sunqni te'5eb.rt dl,nd

llrdL]plrf p:ra tdllrL]

Derah

rlJ

: :riim l]l ,:1

nrmi

rird tuqlrrr

-.a

i-a+n