Anda di halaman 1dari 12

Hari : Isnin 9/3/2015

Mata Pelajaran : Bahasa


Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 10.10-11.40 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan Jasmani
Menghubungkait
Berhemah tinggi
BBM

Buku teks

Kemahiran
Mendengar dan bertutur

Tema: Keselamatan
Unit 7 - Keselamatan Semasa Bersukan
Tajuk/Topik : Bersukan dengan Selamat
Standard Pembelajaran : 1.4.4 Menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi formal secara bertatasusila
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan tentang panduan keselamatan
semasa aktiviti gimnastik dengan ayat yang
betul dan gramatis.
Aktiviti
1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang
persediaan sebelum bersukan.
2. Murid menyebut peralatan-peralatan yang
diperlukan untuk bersukan.
3. Murid membaca teks Panduan Keselamatan
Semasa Aktiviti Gimnastik.
4. Murid menyalin teks.
5. Murid menjawab soalan pemahaman yang
diberikan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid menyatakan cara-cara menjaga
keselamatan semasa aktiviti gimnastik dengan
ayat yang betul.

Impak/Catatan

Hari : Selasa 10/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Zuhal 7.20-7.50 pagi
5 Musytari 8.20-8.50 pagi

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi

EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan perkusi
badan.
2. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.

BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak


irama berdasarkan skor

Aktiviti
1. Guru memperdengar audio 36 pada murid.
2. Guru membimbing murid menggunakan
perkusi badan.
3.Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi mengikut corak irama.
4. Murid menggunakan alat perkusi mengiringi
lagu.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi audio dengan memainkan alat
perkusi dengan betul.

Hari : Selasa 10/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa :
4 Musytari 7.50-8.20 pagi
4 Marikh 10.40-11.10 pagi

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan

EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Mana Ibu dengan tepat.
2. Menyanyikan lagu pusingan dengan tepat.

BBM

Pembesar Suara
CD Audio

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu


pusingan

Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengarkan lagu Mana Ibu.
3. Murid menyanyikan lagu pusingan.
4. Guru memperdengarkan contoh lagu
pusingan.
5. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat menyanyikan lagu pusingan dengan
tepat.

Impak/Catatan

Hari : Selasa 10/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun :
4 Neptun 9.40-10.10 pagi

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu


pusingan
EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Memahami
Toleransi
BBM

Pembesar Suara
Komputer riba

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Come Sing With Me
dengan tepat.
2. Menyanyikan lagu pusingan dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengar lagu Come Sing With
Me.
3. Murid menyanyikan lagu Come Sing With Me.
4. Guru memperdengarkan contoh lagu
pusingan.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan diringi audio.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid menyanyikan lagu pusingan dengan tepat
dan jelas.

Hari : Selasa 10/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun :
5 Utarid 11.40-12.10 tgh
hari

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi

EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.
2. Mengiringi lagu dengan menggunakan alat
perkusi dengan tepat.

BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak


irama berdasarkan skor

Aktiviti
1. Guru memperdengarkan Lagu Tiga Kupang
kepada murid.
2. Murid dibahagikan kepada kumpulan mengikut
alat perkusi.
3. Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi.
4. Murid memainkan alat perkusi mengikut corak
irama.
5. Murid mengiringi lagu menggunakan alat
perkusi.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi Lagu Tiga Kupang dengan

Impak/Catatan

memainkan alat perkusi dengan betul.

Hari : Selasa 10/3/2015


Mata Pelajaran : Bahasa
Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 12.10-1.10 tgh hari
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan Jasmani
Menaakul
Rasional
BBM

Buku Teks

Kemahiran
Membaca

Tema: Keselamatan
Unit 7 - Keselamatan Semasa Bersukan
Tajuk/Topik : Keselamatan Amalan Bersama
Standard Pembelajaran : 2.5.2 Membaca,
memahami dan menaakul maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca pantun berkait dengan intonasi yang
tepat.
2. Menaakul maklumat dalam pantun berkait
dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang
kepentingan menjaga keselamatan semasa
bersukan.
2. Murid membaca pantun berkait.
3. Guru mengarah murid menggariskan
perkataan berimbuhan dalam pantun.
4.Murid menyalin semula pantun.
5. Murid menyalin nota Kata Imbuhan yang
diberikan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid membaca dan menaakul maklumat dalam
pantun dengan tepat.

Impak/Catatan

Hari : Rabu 11/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa:
4 Zuhrah 7.20-7.50 pagi
4 Utarid 9.40-10.10 pagi

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan

EMK

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Come Sing With Me
dengan betul.
2. Menyanyikan lagu pusinagn dengan baik.

BBM

Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Pembesar Suara
Komputer riba

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu


pusingan

Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengar lagu Come Sing With
Me.
3. Murid menyanyikan lagu pusingan.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid menyanyikan lagu pusingan dengan tepat
dan jelas.

Hari : Rabu 11/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Zuhrah 8.20-8.50 pagi

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak
irama berdasarkan skor

EMK

Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama

BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.
2. Mengiringi lagu dengan menggunakan alat
perkusi dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperdengarkan Lagu Tiga Kupang
kepada murid.
2. Murid dibahagikan kepada kumpulan mengikut
alat perkusi.
3. Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi.
4. Murid memainkan alat perkusi mengikut corak
irama.
5. Murid mengiringi lagu menggunakan alat
perkusi.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi Lagu Tiga Kupang dengan
memainkan alat perkusi dengan betul.

Impak/Catatan

Hari : Rabu 11/3/2015


Mata Pelajaran : Bahasa
Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 11.10-12.10 tgh
hari

Tema: Keselamatan
Unit 7 - Keselamatan Semasa Bersukan
Tajuk/Topik : Waspada Diri

EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan Jasmani
Menyusun
mengikut urutan
Rasional

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencatat maklumat tentang Taklimat
Permainan Futsal dengan tepat.
2. Menyusun maklumat mengikut urutan dengan
tepat.

BBM

Aktiviti
1. Guru bersoal jawab tentang kepentingan
waspada diri ketika bersukan.
2. Murid meneliti gambar pada halaman 48.
3.. Murid membaca Taklimat Permainan Futsal.
4.. Murid mencatat maklumat taklimat.
5.. Guru membimbing murid menulis ayat
lengkap mengikut urutan.

Buku Teks

Kemahiran
Menulis

Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat


maklumat yang betul mengikut urutan daripada
pelbagai sumber

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran


Murid mencatat maklumat dan menyusun
mengikut urutan dengan betul.

Impak/Catatan

Hari : Khamis 12/3/2015


Mata Pelajaran : Bahasa
Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 7.20-8.20 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan Jasmani
Menjana idea
Kebebasan
BBM

Buku Teks
Gambarajah

Kemahiran
Menulis

Tema: Keselamatan
Unit 7 - Keselamatan Semasa Bersukan
Tajuk/Topik : Menangkis Serangan

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 4.2.2 Mengujarkan


cerita dengan menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan
yang kreatif
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengujarkan cerita Menangkis Serangan
dengan ayat yang tepat.
Aktiviti
1. Guru bersoal jawab tentang gambar pada
halaman 49.
2. Murid membaca dan memahami gambar.
3. Murid diminta mengujar cerita berdasarkan
gambar.
4. Guru membimbing cara membina ayat
lengkap.
5. Guru mengedarkan gambarajah lain sebagai
latihan.
6. Murid menulis ayat lengkap berdasarkan
gambar.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengujarkan cerita berdasarkan gambar
dengan ayat yang tepat.

Hari : Khamis 12/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Bumi 8.20-8.50 pagi
EMK

Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama

BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak
irama berdasarkan skor
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.
2. Mengiringi lagu dengan menggunakan alat
perkusi dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperdengarkan Lagu Tiga Kupang.
2. Murid dibahagi kepada kumpulan alat perkusi.
3. Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi.

Impak/Catatan

4. Murid memainkan alat perkusi mengikut corak


irama.
5. Murid mengiringi lagu menggunakan alat
perkusi.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi Lagu Tiga Kupang dengan
memainkan alat perkusi dengan betul.

Hari : Khamis 12/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Marikh 9.20-9.50 pagi
EMK

Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama

BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak
irama berdasarkan skor
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan perkusi
badan.
2. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperdengar audio 36 pada murid.
2. Guru membimbing murid menggunakan
perkusi badan.
3.Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi mengikut corak irama.
4. Murid menggunakan alat perkusi mengiringi
lagu.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi audio dengan memainkan alat
perkusi dengan betul.

Impak/Catatan

Hari : Khamis 12/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa:
4 Zuhal 10.40-11.10 pagi

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu


pusingan
EMK

BBM

Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Pembesar Suara
Komputer riba

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu pusingan Come Sing With
Me dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengarkan lagu Come Sing With
Me.
3. Murid menyanyikan lagu pusingan.
4. Guru memperdengarkan contoh lagu
pusingan.
5. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan.
6. Latihan nyanyian diulang.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat menyanyikan lagu pusingan dengan
tepat dan jelas.

Hari : Khamis 12/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa:
4 Uranus 12.40-1.10 ptg
EMK

BBM

Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Pembesar Suara
CD Audio

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu
pusingan
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu pusingan Mana Ibu dengan
betul.
Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengarkan lagu Mana Ibu.
3. Murid menyanyikan lagu pusingan.
4. Guru memperdengarkan contoh lagu
pusingan.
5. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan.
6. Latihan nyanyian diulang.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat menyanyikan lagu Mana Ibu secara
lagu pusingan dengan betul.

Impak/Catatan

Hari : Jumaat 13/3/2015


Mata Pelajaran : Bahasa
Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 7.40 - 8.40 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan
Kesihatan
Mengecam
Hemah tinggi
BBM

Buku Teks

Kemahiran
Menulis

Tema: Keselamatan
Unit 7 - Keselamatan Semasa Bersukan
Tajuk/Topik : Keselamatan Kaki

Impak/Catatan

Standard Pembelajaran : 5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata
arah, kata bilangan mengikut konteks dengan
betul.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menggunakan kata nafi dan kata pembenar
mengikut konteks dengan betul.
Aktiviti
1. Guru menerangkan tentang kata nafi dan kata
pembenar.
2. Murid meneliti dan memahami teks perbualan.
3. Murid membaca teks perbualan menggunakan
kata nafi dan kata pembenar.
4. Murid menulis teks perbualan dengan mengisi
tempat kosong dengan kata nafi dan kata
pembenar.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid menggunakan kata nafi dan kata
pembenar dengan betul.

Hari : Jumaat 13/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria

Impak/Catatan

Tahun :
4 Matahari 8.40 9.10
pagi

Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan

EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Come Sing With Me
dengan tepat.
2. Menyanyikan lagu pusingan dengan tepat.

BBM

Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengarkan lagu Come Sing With
Me.
3. Murid menyanyikan lagu Come Sing With Me.
4. Guru memperdengarkan contoh lagu
pusingan.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan diringi audio.

Pembesar Suara
Komputer riba

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu


pusingan

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran


Murid menyanyikan lagu pusingan dengan tepat
dan jelas.

Hari : Jumaat 13/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun :
5 Uranus 9.10 9.40 pagi
5 Neptun 10.30 11.00
pagi
EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Pembesar suara
CD Audio
Alat perkusi

Tema:
Unit 2 Bunyi Alam Sekitar
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Irama Perkusi
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak
irama berdasarkan skor
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memainkan corak irama menggunakan alat
perkusi berdasarkan skor dengan tepat.
2. Mengiringi lagu dengan menggunakan alat
perkusi dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru memperdengarkan Lagu Tiga Kupang
kepada murid.
2. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan alat.
3. Guru membimbing murid menggunakan alat
perkusi.
4. Guru membimbing murid memainkan alat
perkusi mengikut corak irama.
5. Murid mengiringi lagu menggunakan alat
perkusi.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid mengiringi Lagu Tiga Kupang dengan
memainkan alat perkusi dengan betul.

Impak/Catatan

Hari : Jumaat 13/3/2015


Mata Pelajaran : Pen.Muzik
Tahun/Masa:
4 Bumi 10.10 10.30 pagi

Tema:
Unit 2 Perkusi Ceria
Tajuk/Topik: Pengalaman Muzikal Lagu Pusingan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bernyanyi lagu
pusingan

EMK

BBM

Keusahawanan
Memahami
Toleransi

Pembesar Suara
Komputer riba

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Come Sing With Me
dengan betul.
2. Menyanyikan lagu pusinagn dengan baik.
Aktiviti
1. Guru memperkenalkan lagu pusingan.
2. Guru memperdengar lagu Come Sing With
Me.
3. Murid menyanyikan lagu pusingan.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan
menyanyikan lagu pusingan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid menyanyikan lagu pusingan dengan tepat
dan jelas.

Impak/Catatan