Anda di halaman 1dari 5

KOD UNIT

KOMPETENSI/COMPETENCY
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY
UNIT TITLE

IT-020-3:2013
(COMPUTER SYSTEM OPERATION)
IT-020-3:2013-C01
(COMPUTER SYSTEM SET-UP)

NO. KOD / CODE NUM.

IT-020-3:2013-C01

NAMA CALON/CANDIDATES
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NUMBER
MASA/TIME
TARIKH/DATE
KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
MARKAH/SCORE:

TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
COMPETENT/ NOT COMPETENT

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:


Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1.

Calon

tidak

dibenarkan

membuka

kertas

soalan

sehingga

dibenarkan.
2.

Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP)


sekiranya terdapat kekeliruan.

3.

Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada


Pegawai Penilai (PP).

4.

Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.

5.

Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam


tempoh yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 5 MUKASURAT BERCETAK.


A.
B.

TAJUK/TITLE
COMPUTER SYSTEM SET-UP
TUGASAN/ASSIGNMENT
1. Untuk kes ini, dikehendaki membuat pemasangan semula sebuah komputer
dengan lengkap dan membuat installation windows 7. Antara yang perlu
dilakukan adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

C.

RAM
HARD DISK
POWER SUPPLY
CPU
CD ROM
KABEL-KABEL
INSTALLATION WINDOWS 7

LUKISAN, DATA DAN JADUAL/DRAWING, DATA AND TABLE Tiada

D. PERALATAN,PERKAKASAN DAN BAHAN/TOOLS, EQUIPMENTS AND


MATERIALS
KUANTITI
(Bahan:Calon)
1:1

BIL

BAHAN

UKURAN

Komputer

Kertas A4

1:1

Template

1:1

E. MASA/TIME: 3 JAM/HOURS
F.

KRITERIA PENILAIAN/ASSESSMENT CRITERIA


Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:
1. Perkara Kritikal : Menjalankan install dengan betol seperti ketentuan soalan. .
2. Proses Kerja
Proses kerja bermula dari perancangan sehingga kerja siap dengan mengambil
kira aspek ketepatan, kekemasan dan keselamatan.
3. HasilKerja
a. Susunatur yang betul
b. Kekemasan.
c. Ketepatan tempoh masa
4. Sikap/Keselamatan
a. Mesin/Peralatan

b. Diri sendiri dan persekitaran


Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi:
NAMA CALON/CANDIDATE NAME:
NYATAKAN NAMA CALON
MASA MULA/TIME START :

NO. K/P/NRIC NUMBER:


NYATAKAN NO. KAD
PENGENALAN CALON
TARIKH/DATE:
NYATAKAN TARIKH PENILAIAN

MASA TAMAT/TIME END :


NYATAKAN MASA MULA DAN TAMAT PENILAIAN
SKALA PEMARKAHAN:
0=Tidak dilakukan/ Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan;
3=Sangat memuaskan

BHG.

KRITERIA PENILAIAN
Perkara kritikal (60%)

1.1.1
1.2 Menggunakan semua kandungan polisi yang ditetapkan..*
1.3 (*Kriteria Kritikal: Markah 3 diberi bagi pemasangan komponenkomponen serta installation windows 7 yang betul dan 0 jika tidak
betul.)
1.4
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 1 (60%)
Proses kerja (25%)
2.

2.1 Bahan dan peralatan diperiksa.


2.2 Pemasangan RAM
2.3 Pemasangan HARD DISK
2.4 Pemasangan POWER SUPPLY
2.5 Pemasangan CPU
2.6 Pemasangan CD ROM

MARKAH

BHG.

KRITERIA PENILAIAN
2.7 Pemasangan kabel-kabel
2.8 installation windows 7
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 2 (25%)
Hasil kerja (10%)

3.

3.1 Kerja siap dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.


3.2 Susunatur alat dengan betul.
3.3 kerja kemas dan lengkap.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 3 (10%)
Sikap/Keselamatan Kerja (5%)

4.

4.1 Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.


4.2 Maklumat dikumpul, diolah dan diaplikasi mengikut keperluan.
4.3 Peralatan dikendalikan mengikut teknik yang betul dan selamat
serta disusun kemas selepas digunakan.
4.4 Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan.
4.5 Persekitaran kerja dibersih dan dikemaskan selepas kerja
dilaksanakan.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 4 (5%)
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)

MARKAH

BHG.

KRITERIA PENILAIAN

MARKAH

KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT


TERAMPIL / BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE :
%
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENTS :

Tandatangan Pegawai Penilai/


Assessors Signature
Tarikh/Date :
Nama/Name :